โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู

รหัสโครงการ 58-03943
สัญญาเลขที่ 58-00-1920
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) กิจกรรมปิดงวด 1
2) พบพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารการเงินโครงการ
3) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5
4) สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน
5) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6
6) เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน
7) ประชุมทำความเข้าใจครัวเรือนนำร่องจำนวน 50 ครอบครัว
8) พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ
9) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7
10) อบรมและลงมือปฏิบัติเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง
11) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8
12) อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ครัวเรือน
13) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9
14) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
15) อบรมให้ความรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
16) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10
17) พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนในด้านต่อด้วยการปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์
18) ทบทวนกติกาหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น
19) พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสาร
20) ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนดีเด่นจำนวน 10 คน และคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน
21) งานสร้างสุข
22) ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน
23) จัดงานประกวดครัวเรือนดีเด่นตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
24) ถอดบทเรียนการทำงานโครงการของคณะกรรมการสภา จำนวน 30 คน
25) พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานเอกสารการเงิน
26) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน
27) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
28) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
29) เพื่อรวบรวบเอกสารทางการเงินโครงการให้พี้เลี้ยงตรวจสอบ
30) จัดทำรูปถ่ายกิจกรรม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 20,885.08 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 105,530.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 180.81 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -16,665.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 130.89 บาท
รวมรายรับ (1) = 126,595.89 บาท รวมรายจ่าย (2) = 143,130.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -16,534.11 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 16,534.11 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ชะดีน ยังดี )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ชะดีน ยังดี )
1 พฤศจิกายน 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวอารีรัตน์ เอียดดี )
1 พฤศจิกายน 2559