โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู

รหัสโครงการ 58-03943
สัญญาเลขที่ 58-00-1920

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู
รหัสโครงการ 58-03943 สัญญาเลขที่ 58-00-1920

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 211,060.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 84,420.00 บาท
งวดที่ 2 = 105,530.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 189,950.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.08 บาท
งวดที่ 2 = 180.81 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 180.89 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 207,165.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -16,534.11 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการ 2,400.00 2,620.00
1. ประชุมคณะทำงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชนจำนวน 100 คน 4,800.00 4,375.00
1. จัดเวทีชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชนจำนวน 100 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้งต่อปี 7,600.00 8,600.00
1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที 3
4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่่ 4
5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน 15,540.00 12,440.00
1. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินในชุมชนจำนวน 20 คน 4,820.00 4,820.00
1. ประชุมทีมวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินในชุมชนจำนวน 20 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 20 คน 8,400.00 8,400.00
1. ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 20 คน
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนเป็นเวลา 10 วัน 24,500.00 24,500.00
1. ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนเป็นเวลา 10 วัน
กิจกรรมหลัก : สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน 4,820.00 4,920.00
1. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน 5,000.00 5,250.00
1. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน
กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ 11,600.00 11,600.00
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
กิจกรรมหลัก : ประชุมทำความเข้าใจครัวเรือนนำร่องจำนวน 50 ครอบครัว 7,750.00 7,750.00
1. ประชุมทำความเข้าใจครัวเรือนนำร่องจำนวน 50 ครอบครัว
กิจกรรมหลัก : อบรมและลงมือปฏิบัติเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง 10,620.00 10,420.00
1. อบรมและลงมือปฏิบัติเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง
กิจกรรมหลัก : อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ครัวเรือน 9,870.00 9,670.00
1. อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 10,420.00 10,320.00
1. อบรมให้ความรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
กิจกรรมหลัก : พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนในด้านต่อด้วยการปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ 22,500.00 22,500.00
1. พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนในด้านต่อด้วยการปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์
กิจกรรมหลัก : ทบทวนกติกาหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น 9,620.00 9,920.00
1. ทบทวนกติกาหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนดีเด่นจำนวน 10 คน และคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน 4,100.00 4,100.00
1. ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนดีเด่นจำนวน 10 คน และคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน 3,300.00 3,300.00
1. ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน
กิจกรรมหลัก : จัดงานประกวดครัวเรือนดีเด่นตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 24,000.00 23,800.00
1. จัดงานประกวดครัวเรือนดีเด่นตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนการทำงานโครงการของคณะกรรมการสภา จำนวน 30 คน 6,400.00 6,200.00
1. ถอดบทเรียนการทำงานโครงการของคณะกรรมการสภา จำนวน 30 คน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 8,960.00
1. ปฐมนิเทศ
2. พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ
3. คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร
4. อบรมการเขียนรายงาน และการจัดการเอกสารการเงิน
5. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดโครงการ
6. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดโครงการ
7. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดโครงการ
8. กิจกรรมปิดงวด 1
9. กิจกรรมปิดงวด 1
10. พบพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารการเงินโครงการ
11. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ
12. พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสาร
13. งานสร้างสุข
14. พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานเอกสารการเงิน
15. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน
16. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
17. เพื่อรวบรวบเอกสารทางการเงินโครงการให้พี้เลี้ยงตรวจสอบ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,700.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
3. จัดทำรูปถ่ายกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

211,060.00 207,165.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย ชะดีน ยังดี )
วันที่รายงาน 1 พฤศจิกายน 2559