โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู

รหัสโครงการ 58-03943
สัญญาเลขที่ 58-00-1920
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู

2. ชุมชน ม.15 บ้านในใส ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

3. รหัสโครงการ 58-03943 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1920

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้แจงการทำงานโครงการและคณะทำงานได้รับทราบ- เพื่อขับเคลื่อนงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานมีความเข้าใจโครงการมีส่วนร่วมในการทำงานและนำไปสู่การจัดสภาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจการทำงานและรับรู้แผนงานโครงการมีการแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบงานในการจัดกิจกรรมของพื้นที่และมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เข้าใจการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานโครงการและเป็นคณะทำงานที่มาช่วยกันร่วมคิดร่วมคุยร่วมกันทำงานโครงการที่ได้รับให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ร่วมกันในการวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้คนในชุมชนรับทราบ
 • ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้าน
 • แบ่งบทบาทหน้าที่ในการประสานกลุ่มเป้าหมายในการชี้แจงโครงการ
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยผู้ประสานงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อชี้แจงการทำงานโครงการให้ทีมคณะทำงานได้รับทราบการขับเคลื่อนงานโครงการและได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานแต่ละฝ่าย

 • คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : ชี้แจงความเป็นมาของโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นภาษีเหล้าและบุหรี่ ซึ่งสนับสนุนให้กับชุมชนที่สนใจซึ่งสนับสนุนพื้นที่ละ 200,000 บาท โดยจะทำปีต่อปี ซึ่งในการพัฒนาโครงการทำภายใต้ สจรส.มอ.ภาคใต้ และมีพี่เลี้ยงในพื้นที่มาช่วยหนุนเสริมการทำงานชุมชนซึ่งเริ่มจากการค้นหาพื้นที่และพัฒนาโครงการขึ้นพร้อมกัน และมีขั้นตอนในการเขียนโครงการที่หลายขั้นตอนทางทีมพี่เลี้ยงก็ชื่นชมพื้นที่ที่สามารถเขียนโครงการจนประสบผลสำเร็จสามารถของบประมาณมาได้ในขณะนี้

 • โครงการของหมู่ 15 ได้ทำโครงการที่เกิดจากปัญหาหนี้สินเลยใช้แนวโครงการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค์ในการทำงานต้องการให้เราทำงานแบบมีส่วนร่วมและเกิดสภาผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำที่มาพูดหาทางออกในการขับเคลื่อนงานของชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีความกินดีอยู่ดี

 • ผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ถือว่าเป็นคณะทำงานโครงการ ที่ต้องมาช่วยกันทำงาน ซึ่งควรที่จะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ให้ชัดเพื่อให้งานไม่กระจุกอยู่ที่คนหนึ่งคนใด

 • เรื่องการเขียนรายงานโครงการพื้นที่ต้องรายงานผ่านเวบไซค์ ในทุกกิจกรรมพร้อมลงรูปกิจกรรมและในส่วนของการจ่ายงบประมาณจะไม่สนับสนุนค่าเดินทางแต่จะให้ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร เป็นต้น และเงินสดในมือมีได้ไม่เกิน 5,000 บาท
 • และในเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่อยากให้เรากังวลสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์อยากให้คนทำงานมีความสุขและถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาพี่เลี้ยงได้ตลอด
 • และโครงการนี้ถ้าพื้นที่มีปัญหาพี่เลี้ยงสามารถระงับโครงการได้ และในการทำงานของชุมชนเมื่อจัดการประชุมแต่ละครั้งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้สรุปทบทวนหลังทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนการทำงานและมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้านเพื่อหาแนวทางแก้ไขในการทำงาน และถ้าเป็นเรื่องดีเราก็ชื่นชมกันเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำงานขับเคลื่อนงานดีขึ้น
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 22

2. จัดเวทีชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชนจำนวน 100 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดเวทีชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชนจำนวน 100 คน

วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนในชุมชนเห็นที่มาและวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในพื้นที่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนเข้าใจแนวคิดและวิธีการดำเนินงานโครงการทั้งหมด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมประชุมชนเข้าร่วมในการประชุมเวทีชี้แจงโครงการเกือบเต็มเป้าหมายและชาวบ้านได้รับทราบโครงการและเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
 • ชาวบ้านได้รับความรู้ใหม่ๆและมีทัศนคติใหม่ๆเกิดขึ้น จากเคยที่ชาวบ้านมีปัญหาในเรื่องพื้นที่การเพาะปลูกทำให้ชาวบ้านสามารถเพาะปลูกเองได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายชาวบ้านมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้คนในชุมชนเห็นที่มาและวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในพื้นที่
 • ประชุมทีมคณะทำงานเตรียมจัดเวที
 • ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จำนวน 80 คน จากกลุ่มองค์กร หน่วยงาน ชุมชน
 • ผู้ประสานงานชี้แจงความเป็นมาโครงการและขอความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
 • ได้ตัวแทนในการทำงานในพื้นที่
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.ณอาคารเอนกประสงค์บ้านในใสหมู่ 15 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล จัดเวทีชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชนโดยมีผู้ใหญ่บ้าน นายสิดดิกเอียดดี เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนนายชะดีนยังดีผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวชี้แจงให้กับคนในชุมชนเพื่อให้เห็นวัตถุประสงค์เป้าหมายความเป็นมาของโครงการและการทำกิจกรรมในพื้นที่และขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโครงการ ให้ชาวบ้านเสนอปัญหาความต้องการในหมู่บ้านโดยปัญหาที่ชาวบ้านเสนอมาที่เป็นปัญหาลำดับแรกคือรายได้ไม่พอกับรายจ่ายรองลงมาต้องการอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและปัญหาการว่างงานในชุมชน

 • คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : ชี้แจงความเป็นมาของโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นภาษีเหล้าและบุหรี่ ซึ่งสนับสนุนให้กับชุมชนที่สนใจโดยหมู่ 15 เป็นโครงการที่เกี่ยวกับเศษฐกิจพอเพียงโดยยกตัวอย่างการทำเศรษฐกิจพอเพียงสวนผักคนเมืองที่อ.หาดใหญ่จ.สงขลา ซึ่งมีวิธีการปลูกหลายรูปแบบคือการปลูกในเสื้อการปลูกในภาชนะที่ไม่ใช้งานแล้วและการแต่งกิ่งมะละกอคืดมะละกอ1ต้นแต่สามารถแตกกิ่งก้านกลายเป็นหลายกิ่งมีผลมะละกอที่โตสม่ำเสมอเหมือนการปลูกแบบต้นเดียว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 74

3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้งต่อปี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและสรุปรายงานตามกิจกรรมแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาหมู่บ้าน จำนวน 1 สภาประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้แต่งตั้งสภาผู้นำหมุ่บ้าน ประกอบด้วย ประธานสภา(ผู้รับผิดชอบโครงการ) จำนวน 1 คน รองประธาน จำนวน 2 คน ผู้ใหญ่บ้านเลขานุการเหรัญญิกและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เกิดจิตอาสาการทำงานมากขึ้นเข้าใจและยอมรับกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้

 • ในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องไปด้วยกันและการพัฒนาสภาให้มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชนให้มีผู้นำที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชนและชุมชนเองก็จะเจริญก้าวหน้าสามารถรับกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันมีการเลือกแต่งตั้งประธานสภารองประธานสภาเลขานุการเหรัญญิกและกรรมการฝ่ายต่างๆ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการทำงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านในใสนายสิดดิกเอียดดีผู้ใหญ่บ้านประธานที่ประชุมเรียกประชุมคณะทำงานโครงการโดยให้นายชะดีนยังดีผู้รับผิดชอบโครงการเปิดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการทำงานโดยให้คณะทำงานได้เสนอความคิดเห็นกันปัญหาการรวมกลุ่มการอยู่ด้วยกัน

 • นางสาวอารีรัตน์ เอียดดี ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ เสนอให้มีการสร้างจิตสำนึกโดยการให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือเมื่อมีการประชุมหรือการประชาคมหมู่บ้านให้คณะกรรมการหมู่บ้านและคนในชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะได้รับรู้ข่าวสารและการเคลื่อนไหวในชุมชนว่ามีการพัฒนาไปในรูปแบบใดเพราะบางคนคิดว่าการเข้าร่วมประชุมประชาคมไม่มีความสำคัญกับตนแต่ในการประชุมประชาคมต่างๆ เป็นผลต่อตัวของตนเองทั้งนั้น จึงอยากให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมนางสาวอารีรัตน์เอียดดี ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ กล่าวสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและให้มีการวางแผนกิจกรรมต่อไปโดยมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายดำเนินกิจกรรมตามแผน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 22
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2

วันที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและสรุปการทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาหมู่บ้าน จำนวน 1 สภาประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจโครงการมากขึ้น รู้จักการแก้ไขปัญหาและการวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกันและพร้อมที่จะทำงานกันมากขึ้นและช่วยกันในการทำงานเป็นทีม
 • การเตรียมกิจกรรมที่ 5 ประะชุมวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินในชุมชนโดยให้มีการนำเสนอวิทยากรในการออกแบบสำรวจเพื่อให้แบบสำรวจออกมาครอบคลุมและมีการแจ้งการทำงานในรอบต่อไปอาจตามปฏิทินหรือมีการเปลื่อนแปลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการทำงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ อาคารเอนกประกสงค์บ้านในใสหมู๋ 15 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยมีคณะทำงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่ายหมู่ 15 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เพื่อพูดคุยเรื่องการทำงานโครงการในแต่ละกิจกรรมโดยให้บอกปัญหาอุปสรรคการทำงานของกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อนำมาแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องและวางแผนการทำงานในกิจกรรมต่อไปเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 • โดยมีนายชะดีน ยังดี ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้เปิดการประชุม โดยจะให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นเรื่องการทำงานว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านการพัฒนาตนเองในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน

 • นางสาวอารีรัตน์ เอียดดี เสนอเรื่องการเตรียมงานกิกรรมครั้งต่อไป

 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที 3

วันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนการทำงานของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาหมู่บ้าน จำนวน 1 สภาประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานได้ทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูลหนี้สิน 20 คน และเตรียมวางแผนการจัดกิจกิรรมว่าให้คณะทำงาน30คนทำอะไรบ้างโดยจะแบ่งหน้าที่การทำงานให้แต่ละคนรับผิดชอบเกิดการทำงานเป็นทีมและมีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมและเพื่อให้เข้าใจที่ตรงกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการทำงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มประชุมเวลา14.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านในใสหมู่ 15 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยนายชะดีน ยังดี ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นประธาน

 • ในที่ประชุมโดยให้นางสาวอารีรัตน์ เอียดดี เป็นผู้สรุปกิจกรรมที่ผ่านมา ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่่ 4

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาหมู่บ้าน จำนวน 1 สภาประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคจากการทำกิจกรรมต่างๆของคณะทำงาน
 • ได้ขบวนการที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปด้วยกัน
 • เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการทำงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน10 ครั้งต่อปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่๕กุมภาพันนธ์๒๕๕๙ณอาคารเอนกประสงค์บ้านในใสประชุมสภาหมู่บ้านครั้งที่๔เพื่อตรวจดูความถูกต้องในการจัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหนี้สินโดยสอบถามผู้ลงพื้นที่ในครัวเรือนในการสัมภาษณ์เรื่องการให้ข้อมูลการสอบถามข้อมูลทั่วไปเพื่อใช้ข้อมูลในกิจกรรมสรุปวิเคราะห์ปัญหาหนี้สินในชุมชนและการการประชุมการทำงานในกิจกรรมและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินงานและช่วยกันสรุปหาปัญหาต่างๆทั้งในชุมชนและปัญหาของคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพโดยตรงและตามเป้าหมายและชี้แจงงานกิจกรรมถัดไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 20

4. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ทีมสภาสามารถบริหารจัดการและใส่แนวคิดจิตอาสาได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานสภาหมู่บ้านมีหลักคิดในการทำงานแบบจิตอาสามากขึ้น
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้คณะทำงานสภาหมู่บ้านมีหลักคิดในการทำงานแบบจิตอาสา จำนวน 30 คน เป็นคนขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านสามารถเปลี่ยนความคิดคนให้มีจิตอาสามากขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานกันเป็นทีมมากขึ้นมีความผูกพันกันมากขึ้น
 • ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ทาง สสส.ให้มาทำกิจกรรมต่างๆจากที่ไม่เคยทราบมาก่อนว่างบของสสส.เขาให้มาใช้เพื่อทำอะไรทุกคนสามารถเข้าใจและพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชน
 • ประชุมเตรียมทีมงานในการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมทำงาน30คน
 • ประสานวิทยากรกระบวนการ
 • เตรียมสถานที่จัดอบรม
 • สรุปผลการจัดอบรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 09.30 น. ประธานทีมสภา นายบาหวี หวันสู กล่าวเปิดประชุมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำโดยมีสภาผู้นำมาเข้าร่วมจำนวน 30 คน กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพคือมีการแบ่งกลุ่มสภาผู้นำออกเป็น 3 กลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามหัวข้อที่กำหนดคือตั้งชื่อทีมสัญลักษณ์ทีมตั้งหัวหน้าทีมนำเสนอและเพลงทีมโดยมีหัวข้อให้เสนอความคิดเห็นพัฒนาคนพัฒนาสังคมชุมชนพัมนาสิ่งแวดล่อมโดยให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ กลุ่มละ 15 นาที

 • กลุ่มที่ 1 พัฒนาคนชื่อทีมร่วมใจสัญลักษณ์ "ทีมไอเลิฟยู"
  หัวหน้าทีมนำเสนอ นางลัดดา มัจฉา เพลงทีมทะเล
  การพัฒนาคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

 1. สร้างจิตสำนึกให้กับตนเองและคนส่วนใหญ่
 2. ต้องหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
 3. เสริมบุคคลิกให้กับตัวเองเช่นการแต่งกายการพูด
 4. หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด
 5. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวและผู้อื่น
 • กลุ่มที่ 2 พัฒนาสังคมชุมชน ชื่อทีม "รักกันเถอะ" สัญลักษณ์ทีม "คิขุอาโนเนะ" หัวหน้าทีมนำเสนอ นางจริยา อาแด เพลงทีมรักกันไว้เถอะ
  กลุ่มพัฒนาสังคมชุมชนเสนอ
 1. อยากให้มีส่วนร่วมในชุมชน
 2. สร้างอาชีพเสริมในหมู่บ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้อยู่ดีกินดี
 3. จัดกิจกรรมเช่นการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 4. พัฒนาหมู่บ้านเช่นปลูกต้นไมริมถนนเก็บขยะทางถนน
 5. อยากให้มีการสอนการอบรมทางหลักศาสนา เช่น เรียนอัลกรุอานการละหมาดให้กับคนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีวินัยมากขึ้น
 • กลุ่มที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชื่อทีม "กุหลาบแดง" สัญลักษณ์ "ทีมหัวใจ" เพลงทีมพรวนดิน หัวหน้าทีมนำเสนอนายสิดดิกเอียดดีกลุ่มการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคือ
 1. ดำเนินการดูแลเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้านชุมชน โดยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบดูแลมีจิตสำนึกโดยการตั้งถังขยะและเขียนข้อความที่ถังขยะ "ตาวิเศษเห็นนะ"
 2. วิธีการจัดการขยะ คือ การแยกขยะเปียกขยะแห้ง การดูแลคูคลองแม่น้ำ การกำจัดยุงในครัวเรือนตัวเอง คือ อย่าให้มีน้ำขัง การทำความสะอาดภายในบริเวณบ้านและชุมชนให้สะอาดอยู่เสมอแต่ละกลุ่มแต่ละคนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าคิดกล้าทำและปฏิบัติร่วมกันเป็นทีมได้เกิดทีมที่เข้มแข็งช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนได้
 • จากนั้นรับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร นางสาวเฉลิม บัวดำ แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการเรื่องของการสร้างจิตอาสาการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการถามคำถามแก่ทีมสภาผู้นำว่า "มาทำกิจกรรมนี้เพราะอะไร" เขาบังคับมาริเปล่าส่วนใหญ่จะตอบว่า อยากมาดูว่าเขาทำอะไรกันทำเรื่องอะไร
 • นางสาวเฉลิม บัวดำ ได้พูดคุยเรื่อง การทำงานเป็นทีม คือ
 1. แต่ละคนต้องช่วยเหลือกันและจะทำงานคนเดียวไม่ได้หากไม่มีผู้ร่วมด้วยงานจะออกมาไม่มีประสิทธิภาพถึงแม้ว่างานนั้นจะไมีมีค่าตอบแทนใดๆ ก็ตาม หากว่าทุกคนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือคนอื่นและชุมชน เหมือนในการจัดกิจกรรมในวันนี้คือการพัฒนาศักยภาพทีมผู้นำหมู่บ้าน ถ้าหากเราไม่มีความสามัคคีกันศักยภาพผู้นำจะไม่เห็นเลย เพราะเราขาดความรับผิดชอบการมาของทุกคน

 2. ทั้งหมดในวันนี้ถือว่ามีศักยภาพมากแต่ละคนเพราะทุกคนต้องการที่จะมาพัฒนาตนเองและช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพด้านความเป็นผู้นำในชุมชนความคิดความกล้าที่จะแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนมีความเข้มแข็งนางสาวเฉลิมบัวดำ ได้คุยต่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโครงการของหมู่ 15 ได้เน้นเรื่องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนคือการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนเพราะผักแต่ละชนิดสามารถรักษาโรคต่างๆได้ทำให้ร่างกายคนเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีและวิธีการทำน้ำผักแต่ละชนิดสรรพคุณของผักผลไม้แต่ละชนิดทุกคนให้ความสนใจมากเพราะสามารถปลูกเองและทำเองได้จากนั้นให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปสิ่งที่ได้รับฟัง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

5. ประชุมทีมวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินในชุมชนจำนวน 20 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมทีมวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินในชุมชนจำนวน 20 คน

วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ได้แบบสำรวจข้อมูลและข้อมูลที่ต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้แบบสำรวจข้อมูลที่เข้าใจตรงกัน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

แบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของชุมชน

 • เพิ่มข้อมูลชุมชน
 • เพื่อศึกษาในชุมชน

แบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน

 1. ข้อมูลทั่วไป
 2. สภาพทางเศรษฐกิจ
 3. การถือครองที่ดิน
 4. ภาระหนี้สินของครัวเรือน
 5. เพิ่มความสามารถในการออมของครัวเรือน
 6. ปัญหาอุปสรรคการเพิ่มรายได้การขยายรายได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • ประสานทีมคณะทำงานวิชาการ 20 คน
 • ประสานวิทยากรที่จะมาช่วยออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
 • จัดเวทีสร้างความเข้าใจและออกแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 วัน
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น.  ณ  อาคารเอนกประสงค์บ้านในใส  หมู่  15  ตำบลละงู  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  ประชุมทีมวิชาการออกแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินในชุมชน  โดยคณะทำงานโครงการ  จำนวน  20  คน  และวิทยากรช่วยออกแบบนางสาวปอซอร์  สมาคม  ข้าราชการครู  เป็นผู้ช่วยออกแบบสำรวจให้กับโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนลดรายจ่ายหมู๋  15  ตำบลละงู  โดยสร้างความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาของข้อมูลและความเข้าใจตรงกันในการจัดทำแบบสำรวจ  โดยให้แต่ละคนช่วยกันคิดแบบสำรวจอย่างง่ายแต่ได้ข้อมูลที่รัดกุมและครอบคลุมเพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชนและเพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายและการขยายโอกาสการเพิ่มรายได้ของครัวเรือนในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

6. ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 20 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 20 คน

วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บข้อมูลแก่คณะทำงานลงเก็บข้อมูลจำนวน20คน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกัน
 • แกนนำที่ลงเก็บข้อมูงเข้าใจแบบสำรวจ เกิดข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดความเข้าใจในแบบสำรวจข้อมูลคณะทำงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและพร้อมลงพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการลงพื้นที่การเก็บข้อมูลจะมีการแบ่งโซนการสำรวจเพื่อให้คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและชัดเจน
 • เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกันของ อสม.และกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน
 • ได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน เกิดข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บข้อมูล
 • นัดทีมแกนนำชุมชนจำนวน 20 คน ลงจัดเก็บข้อมูลมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือ
 • แบ่งโซนเพื่อให้คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านในใส หมู่15 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยการนัดประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจแบบสอบถามให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือความไม่แน่ใจในการลงเก็บข้อมูล

 • โดยมี นายสิดดิก เอียดดี ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานในการเปิดการประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งอสม.

 • โดยให้คณะทำงานลงจัดเก็บสามารถบอกถึงเหตุผลในการสอบถามหนี้สินของคนในชุมชนว่าเป้าหมายของโครงการนี้เป็นอย่างไรจะช่วยคนในชุมชนอย่างไรบ้างและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรโดย นายชะดีนยังดี ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน์ เอียดดีชี้แจงข้อมูลในก่อนที่จะลงพื้นที่สำรวจเมื่อมีผู้ไม่เข้าใจแบบสำรวจหรือแบบสอบถามในแต่ละคำถามในแบบสำรวจให้อธิบายให้เข้าใจเพื่อความถูกต้องและความรวดเร็วในการสำรวจหนี้สินในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

7. ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนเป็นเวลา 10 วัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนเป็นเวลา 10 วัน

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจหนี้สินของคนในชุมชนและปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เกิดหนี้สินในครอบครัวชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • แกนนำชุมชนได้ข้อมูลหนี้สินเบื้องต้นของคนในชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้แบบสำรวจที่สำรวจแล้วจำนวน 260 ครัวเรือน
 • ได้พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์
 • ได้รับรู้ความเป็นอยู่และสัมผัสความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชน
 • ทีมเก็บข้อมูลแบ่งทีมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบ
 • สรุปสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หมู่ 15 บ้านในใส ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยทีม อสม.จำนวน 20 คน ลงพื้นที่ลงสำรวจครัวเรือนทุกครัวเรือนซึ่งมีทั้งหมดในหมู่บ้านโดยให้ อสม.แต่ละคนเแบ่งโซนกันรับผิดชอบใช้เวลาในการสำรวจเป็นจำนวน 10 วัน ซึ่งบางคนรับผิดชอบ 20 ครัวเรือน บางคนรับผิดชอบ 17 18 ครัวเรือน บ้างเพื่่อสอบถามข้อมูลด้านหนี้สินเพื่อสอบถามสำรวจข้อมูลทั่วไปของบุคคลข้อมูลด้านอาชีพและรายได้ การอุปโภคบริโภคและรายจ่ายในครัวเรือนทั้งหมดในครัวเรือนและปัญหาความต้องการต่างๆ ของคนในชุมชนแต่ละครัวเรือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

8. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน

ไม่มีกิจกรรม

9. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน

ไม่มีกิจกรรม

10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่

ไม่มีกิจกรรม

11. ประชุมทำความเข้าใจครัวเรือนนำร่องจำนวน 50 ครอบครัว

ไม่มีกิจกรรม

12. อบรมและลงมือปฏิบัติเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง

ไม่มีกิจกรรม

13. อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

14. อบรมให้ความรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

ไม่มีกิจกรรม

15. พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนในด้านต่อด้วยการปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์

ไม่มีกิจกรรม

16. ทบทวนกติกาหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น

ไม่มีกิจกรรม

17. ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนดีเด่นจำนวน 10 คน และคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน

ไม่มีกิจกรรม

18. ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน

ไม่มีกิจกรรม

19. จัดงานประกวดครัวเรือนดีเด่นตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีกิจกรรม

20. ถอดบทเรียนการทำงานโครงการของคณะกรรมการสภา จำนวน 30 คน

ไม่มีกิจกรรม

21. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.1 ปฐมนิเทศ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลกิจกรรม รายงานการเงินในเว็บไซต์ การจัดทำเอกสารการเงิน ทำให้คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ และคณะทำงานจะนำไปเผยแพร่ในชุมชนต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การสอนการคีย์ข้อมูลทางเว็บไซด์การเรียนรู้ระบบโดยให้คณะทำงานในพื้นที่เป็นผู้ปฏิติบัติในการคีย์ข้อมูลโดยการสอนจากอาจารย์ผู้ชุำนาญการคณะทำงานได้เข้าใจระบบการการลงข้อมูลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทางเทคโนโลยีเพื่อปรับใช้กับโครงการที่ทำเพื่อใช้ในการตรวจสอบรายงาน
 • การจัดทำรายงานการเงิน การรวมรวมเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ฟังการชี้แจงจาก สจรส.
 2. ป้อนข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการในเว็บไซต์
 3. การบันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.2 พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้พี่เลี้ยงโครงการได้แนะนำและจัดทำเอกสารการเงินและการจัดทำป้ายโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เอกสารทางการเงินและแบบการจัดทำป้ายโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายและรับแบบในการจัดทำป้ายโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การสอบถามพี่เลี้ยงผู้ดูแลโครงการและการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.3 คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อใช้คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับเงินค่าเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คืนเงินให้ค่าเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.4 อบรมการเขียนรายงาน และการจัดการเอกสารการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนรายงานกิจกรรมของโครงการ การจัดเอกสารการเงิน และการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ทราบขั้นตอนการเขียนรายงาน มีความเข้าใจเรื่องผลผลิตและผลลัพธ์
 • การจัดทำเอกสารการเงิน เข้าใจเรื่องการเขียนใบสำคัญรับเงิน การใช้จ่ายตามจริงที่ทำกิจกรรม
 • เข้าใจเรื่องการเสียภาษี หัก 1 เปอร์เซ็นในค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนเกิน 1000 บาท ค่าเช่าเกิน 1000 บาท ค่าจ้างเกิน 1000 ซึ่งต้องหักภาษีทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายในหมวดนี้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1) รับฟังการบรรยาย เรื่อง

 • การเตรียมเครื่องมือการเขียนรายงาน
 • ขั้นตอนการถอดบทเรียน
 • ดำเนินการตามแผน
 • การเขียนรายงานในระบบเว็บไซต์
 • การเขียนผลผลิต และผลลัพธ์
 • การเขียนผล วิเคราะห์ เชื่อมโยง สุขภาวะ
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย

2) รับคำปรึกษาเรื่องการเขียนรายงาน และการเขียนใบสำคัญรับเงินพร้อมกับแนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ

กิจกรรมที่ทำจริง

1) รับฟังการบรรยาย เรื่อง

 • การเตรียมเครื่องมือการเขียนรายงาน
 • ขั้นตอนการถอดบทเรียน
 • ดำเนินการตามแผน
 • การเขียนรายงานในระบบเว็บไซต์
 • การเขียนผลผลิต และผลลัพธ์
 • การเขียนผล วิเคราะห์ เชื่อมโยง สุขภาวะ
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย

2) รับคำปรึกษาเรื่องการเขียนรายงาน และการเขียนใบสำคัญรับเงินพร้อมกับแนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ

3) ปรับปรุงการเขียนรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.5 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดโครงการ

วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เอกสารที่ถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การจัดทำเอกสารการเงิน
 • การเข้ารับการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเอกสารการเงินและเอกสารกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การจัดทำเอกสารการเงิน
 • การเข้ารับการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเอกสารการเงินและเอกสารกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.6 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดโครงการ

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เอกสารที่ถูกต้องพร้อมที่รายงานการปิดงวด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจสอบเอกสารรายงานการเงินและบัญชีเพื่อตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ให้พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการโครงการก่อนปิดงวด
 • ปรับปรุงแก้ไขในระบบและเพิ่มเติมเนี้อหาในระบบให้มมากขึ้น
 • ฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.7 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดโครงการ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เอกสารที่ถูกต้อง
 • ได้บันทึกข้อมูลได้ครบถ้วน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำเอกสารกิจกรรมก่อนปิดงวด
กิจกรรมที่ทำจริง
 • บันทึกข้อมูลก่อนปิดงวด
 • จัดทำเอกสารก่อนปิดงวด
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.8 กิจกรรมปิดงวด 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปิดโครงการงวดที่1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลการตรวจสอบเอกสารการเงินสอดคล้องกับข้อมูลในเว็ปไซด์
 • สามารถปิดงวด 1  ได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ได้มาตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการในเว็ปไซด์เพื่อปิดงวดที่ 1
 • ตรวจสอบรายงานในเว็ปไซด์เพื่อสรุปปิดงวดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มโดยการนำเอกสารการเงินไปดูรายละเอียดการเงินในเอกสารให้สอดคล้องกับในเว็ปไซด์และตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนรายงาน
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

22. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

22.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรณรงค์สถานที่ปลอดบุหรี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ป้ายโครงการตามที่ต้องการ
 • ได้ป้ายปลอดบุหรี่จำนวน1ป้าย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การเดินทางในการจัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่ายม.15ต.ละงู
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การวางแผนออกแบบป้ายการเดินทางไปจัดทำป้าย
 • photo
 • photo

 

2 1

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 50 19                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 211,060.00 64,035.00                  
คุณภาพกิจกรรม 76 59                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • 1.คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ทราบที่มาของโครงการสสส.
 • 2.การให้ความร่วมมือทำกิจกรรมของคนในชุมชนน้อย
 • 3.คนในชุมชนคาดหวังในการทำโครงการกิจกรรม
 • 1.เพราะที่ผ่านมาพื้นไม่เคยได้รับโครงการของสสส.เพราะเคยได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ
 • 2.เนื่องจากคนในชุมชนหาเช้ากินค่ำเช่น ผู้ประกอบอาชีพทำสวนส่วนใหญ่ต้องทำงานตั้งตอนตอนกลางคืนตอนกลางวันต้องพักผ่อน
 • 3.เนื่องจากคนในชุมชนเคยได้แต่รับงบประมาณจากภาครัฐทำให้เกิดการคาดหวังสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานอื่น
 • 1.จัดเวทีชี้แจงโครงการให้กับคนในชุมชนได้ทราบที่มาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่ายม.15 ตำบลละงูภายใต้เงินงบประมาณของสสส.
  1. ต้องจัดกิจกรรมในช่วงระยะที่เหมาะสมถ้ามีกิจกรรมที่ทำทั้งวันให้มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้คนในชุมชนเตรียมตัวเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมและในการจัดกิจกรรมเว้นระยะห่างแต่ละกิจกรรมไม่บ่อยจนเกินไป จัดให้ตรงกับวันหยุดเพื่อที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำงานและไม่มีภาระอื่นมากเกินไปที่ทำเช่น ถ้าจัดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ คือต้องรับและส่งลูกหลานไปโรงเรียนทำให้การเข้าร่วมกิจกรรมเกิดอุปสรรคในการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง
 • 3.สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมโดยการให้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาง สาลีฟ๊ะ ขุนแสง ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง สุภา นาคสง่า 120 หมู่ที่ 15 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อาเฉม บารา หมู่ที่ 15 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สุรเดช นาคสง่า หมู่ที่ 15 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง พนา เกษา 121 หมู่ที่ 15 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. กิจกรรมปิดงวด 1 ( 16 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. พบพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารการเงินโครงการ ( 7 มีนาคม 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5 ( 25 มีนาคม 2559 )
 4. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน ( 2 เมษายน 2559 )
 5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6 ( 10 เมษายน 2559 )
 6. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน ( 16 เมษายน 2559 )
 7. ประชุมทำความเข้าใจครัวเรือนนำร่องจำนวน 50 ครอบครัว ( 1 พ.ค. 2559 )
 8. พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 9. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 ( 16 กรกฎาคม 2559 )
 10. อบรมและลงมือปฏิบัติเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง ( 17 กรกฎาคม 2559 )
 11. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8 ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 12. อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ครัวเรือน ( 1 สิงหาคม 2559 )
 13. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9 ( 6 สิงหาคม 2559 )
 14. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ ( 13 สิงหาคม 2559 )
 15. อบรมให้ความรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ( 14 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย ชะดีน ยังดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......