โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู

รหัสโครงการ 58-03943 รหัสสัญญา 58-00-1920 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

รูปแบบการทำงานแบบเครือญาติโดยนำทีมคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมต่างๆและใช้กระบวนการทำงานโดยการสร้างทีมในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆในหมู่บ้าน

 

แกนนำครอบครัว

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

เกิดรูปแบบการทำงานที่มีหลากหลายกลุ่มเพิ่มมากขึ้น จากเดิมเฉพาะกลุ่ม อสม. ที่ดูแลด้านสุขภาพ แต่มีการร่วมเครือข่ายทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนและกลุ่มอาชีพในชุมชนมีรูปแบบการทำงานที่ดีขึ้น

โครงสร้างการทำงานของทีมอสม.

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

มีกลุ่มต่างๆเพิ่มมากขึ้น คือกลุ่มแม่บ้านสกรีนเสื้อบ้านในใสกลุ่มกองทุนปุ๋ยกลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชัง

 

การจัดการบริหารโดยนำกระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อแบ่งหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหมู่15ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูล

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหมู่15ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูล

พัฒนาเกิดการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

มีการกินอาหารที่ปลอดสารเคมี โดยการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง

 

พัฒนาความรู้เรื่องการบริโภคอาหารและการปลูกผัก

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีป้ายการลดละเลิก บุหรี่ อย่างห็นได้ชัดโดยเฉพาะการเคารพกติกาไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

มีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรม และมีการนำแนวทางศาสนาอิสลามกับสร้างเสริมสุขภาพร่วมด้วย สมาชิกกลุ่ม

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการนำภูมิปัญญา สมุนไพรและพืชผักในชุมชน มาปรุงเป็นเมนูต้านโรค เมนูอาหารพื้นบ้าน

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

มีการจัดการพฤติกรรมการใช้จ่ายในระดับตนเองและครัวเรือน โดยมีการจัดทำสมุดบัญชีการออม

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการแยกขยะและการจัดบ้านเรือนให้สะอาดเรียบร้อยโดยการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้
 • เกิดกลุ่มอาชีพคือแม่บ้านสกรีนเสื้อบ้านในใสหมู่15ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูล
 • กลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชังหมู่15 ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูล
 • กลุ่มกองทุนปุ๋ย หมู่15 ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูล

กลุ่มองค์กรในชุมชน

การจัดการบริหารโดยนำกระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อแบ่งหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีกฏกติกาหมู่บ้าน

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการประสานงานกันระหว่างกลุ่มโดยมีการเชื่อมโยงกันระหว่างรพ.สต.และพัฒนาชุมชนอำเภอละงู

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

ชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำมาทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

คณะทำงานและกลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มในการจัดทำกิจกรรม โดยการรวมกลุ่มของแม่บ้านในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้พร้อมทั้งมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์รวมการทำกิจกรรมร่วมกัน

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

การจัดการทำบัญชีครัวเรือนและการปลูกผักของครัวเรือนต้นแบบ

จากการสำรวจข้อมูลผู้ทำบัญชีครัวเรือน

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

-

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

คณะกรรมการการดำเนินงาน มีความภูมิใจในการทำงานที่ช่วยให้ทางชุมชนให้มีความร่วมมือในการทำงานและงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์กับชุมชน และได้รับความไว้วางใจในการดำเนินงานต่อ

จากการพูดคุย ซักถาม

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การดำเนินงานมีความตั้งใจในการทำงานโดยมีการสละเวลาในการประกอบอาชีพในบางช่วงกิจกรรมหรือการเข้าร่วมประชุม มีการสลับหมุนเวียนกันในทางทีมงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวัน

จากการพูดคุย สัมภาษณ์

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

ชุมชนโดยส่วนใหญ่มีการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผักเพิ่มขึ้น และใช้พืืชสมุนไพรในท้องถิ่น อยู่แบบเรียบง่าย

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

เกิดการช่วยเหลือในการทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชนทั้งกิจกรรมในโครงการและกิจกรรมอื่นๆของชุมชน

จากการสังเกตุในการทำกิจกรรม

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

ในการดำเนินงานมีการพูดคุย โดยใช้เหตุและผลในการดำเนินกิจกรรม เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง จะมีการร่วมฟังความิดเห็นและลงมติโดยใช้กระบวนการมีส่วนรวมและเสียงจากคนส่วนใหญ่เพื่อประกอบการตัดสินใจร่วมด้วย

จากการสังเกตการทำกิจกรรม และการติดตามลงพื้นที่

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

จากการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู ดำเนินการในพื้นที่ ม.15 บ้านในใส ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ 3.เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. เพื่อพัฒนากลไกการทำงานของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

 • ผลงานที่สำคัญ มีการจัดทำฐานข้อมูลหนี้สินของคนในชุมชนจำนวน1ชุดโดยการสำรวจของคณะทำงานทีมสภาได้สอบถามข้อมูลสถานการณ์ความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษารายได้อาชีพและหนี้สินในครัวเรือนหรือหนี้สินอื่นๆเพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของหนี้สินในเรื่องการใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันซึ่งจะดูว่าตัวไหนที่สามารถตัดหรือลดในการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยได้ มีแกนนำชุมชนจัดทำข้อมูลเองในการออกแบบสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชนจำนวน20คนในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสถานการณ์หนี้สินให้ครอบคลุมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาประมวลผลได้และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของคนในชุมชนโดยแกนนำชุมชนจากการเดินสำรวจสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชนโดยวิเคราะห์แหล่งที่มาของรายได้คือส่วนใหญ่ได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และรายได้จากการค้าขายแต่ต้นทุนในการสร้างรายได้สูงมากเช่นค่าน้ำมันค่าวัตถุดิบต่างๆในการประกอบอาชีพ
 • มีฐานข้อมูลหนี้สินของคนในชุมชน จำนวน1ชุดเพื่อเป็นข้อมูลหนี้สินของชุมชน มีการทำบัญชีครัวเรือนเกือบทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และมีครัวเรือนตัวอย่างจำนวนุ60ครัวเรือนที่ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงโดยมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นปลูกในกระถางต้นไม้วงล้อพื้นที่ที่สามารถปลูกผักได้ริมลำคลองในหมู่บ้าน
 • มีการประชุมคณะทำงานในการทำงานเพิ่มมากขึ้นจาก20คนเป็น30คนเพื่อให้เกิดเป็นสภาหมู่บ้านจำนวน1สภาในการขับเคลื่อนการทำงานในหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทในการเป็นผู้นำมากขึ้นนอกเหนือจากกรรมการหมู่บ้านสามารถเสนอแนะและแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านได้ และมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งโดยมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า80%ในแต่ละครั้งเพราะคนในชุมชนเข้าใจและร่วมรับฟังในการประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆจำนวนผู้ประชุมเริ่มมากขึ้นเพราะเกิดการตื่นตัวในการจัดทำกิจกรรมหรือโครงการในหมู่บ้าน
 • มีการทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่ประชุมส่วนรวมทุกครั้งเพื่อให้คนในชุมชนตระหนักและลดละเลิกในการสูบบุหรี่ และมีการประชุมและจัดทำรายงานภาพถ่ายส่งทันตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมีภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายทุกกิจกรรมเพื่อให้ทราบว่าทำอะไรที่ไหนอย่างไร มีการจัดทำบัญชีและรายชื่อครบถูกต้องตามกำหนดเพื่อให้ตรงกับกิจกรรมที่ได้ทำ
 • สิ่งสำคัญไม่น้อยคือระบบการทำงานของชุมชนที่มีการจัดการบริหารงานแบบโปร่งใสมีความเป็นธรรมาภิบาลตรวจสอบได้อย่างรอบด้านตามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดโดยคณะทำงานโครงการ และมีภาคีการทำงาน มีคณะทำงานที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
 • การจัดทำแผนในระยะถัดไปเพื่อให้โครงการมีความยั่งยืนก็ได้มีการพูดคุยร่วมกับพี่เลี้ยงในการของบประมาณโครงการจากกองทุนท้องถิ่นมาขยับงานต่อโดยใช้บัณฑิตอาสาเป็นตัวเชื่อมประสานต่อไป
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3