บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร

รหัสโครงการ 58-03948
สัญญาเลขที่ 58-00-1917
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศ โครงการ
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ
4) ประชุมคณะทำงานโครงการ
5) ชี้แจงรายละเอียดทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ 100 คน
6) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ื 1
7) คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร
8) พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้านจำนวน 30 คน
9) อบรมการเขียนรายงาน
10) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2
11) ประชุมทีมวิชาการจำนวน 20 คน ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินของคนในชุมชน
12) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3
13) ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 20 คน
14) ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนจำนวน 10 วัน
15) มาพบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสาร รายงาน ก่อนปิดโครงการ
16) เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม
17) กิจกรรมปิดงวด 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,168.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 75.66 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 390.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 20,443.66 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,743.66 บาท รวมรายจ่าย (2) = 64,910.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 20,833.66 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,460.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุไหลหมาน สายเส็น )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4 (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. พบพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารการเงินโครงการ (7 มีนาคม 2559)
 3. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน (8 มีนาคม 2559)
 4. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน (17 มีนาคม 2559)
 5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5 (20 มีนาคม 2559)
 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ (23 มีนาคม 2559)
 7. ประชุมและลงมือปฏิบัติครัวเรือนนำร่องในการทำบัญชีครัวเรือนจำนวน 30 ครอบครัว (30 มีนาคม 2559)
 8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6 (8 เมษายน 2559)
 9. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 (5 กรกฎาคม 2559)
 10. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามรายละเอียดโครงการ (14 กรกฎาคม 2559)
 11. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8 (15 กรกฎาคม 2559)
 12. อบรมและลงมือปฏิบัตัเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง (18 กรกฎาคม 2559)
 13. อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ครัวเรือน (21 กรกฎาคม 2559)
 14. พัฒนาทีมเพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3 ศูนย์ (26 กรกฎาคม 2559)
 15. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (30 กรกฎาคม 2559)
 16. ทบทวนกติกาหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น (1 สิงหาคม 2559)
 17. ปฏิบัติการลงพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้จำนวน 3 วัน (3 สิงหาคม 2559 - 5 สิงหาคม 2559)
 18. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9 (8 สิงหาคม 2559)
 19. ประชุมคณะกรรมการประเมิน 10 คน (12 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุไหลหมาน สายเส็น )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายสุชาติ หมาดง๊ะ )
15 กุมภาพันธ์ 2559