บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร

รหัสโครงการ 58-03948
สัญญาเลขที่ 58-00-1917
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) เพื่อปิดโครงการ งวดที่ 1
2) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4
3) พบพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารการเงินโครงการ
4) สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน
5) เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน
6) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5
7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
8) ประชุมและลงมือปฏิบัติครัวเรือนนำร่องในการทำบัญชีครัวเรือนจำนวน 30 ครอบครัว
9) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6
10) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7
11) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามรายละเอียดโครงการ
12) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8
13) อบรมและลงมือปฏิบัตัเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง
14) อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ครัวเรือน
15) พัฒนาทีมเพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3 ศูนย์
16) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
17) ทบทวนกติกาหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น
18) ปฏิบัติการลงพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้จำนวน 3 วัน
19) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9
20) ประชุมคณะกรรมการประเมิน 10 คน
21) ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน
22) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10
23) พบพี่เีลี้ยงในการปรับปรุงข้อมูล
24) งานสร้างสุข
25) เวทีประกวดครัวเรือนดีเด่นตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
26) ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ
27) พบพี่เลี่ยงโครงการเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน
28) พบพี่เลียงเพื่อตรวเอกสารโครงการ
29) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน
30) พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานเอกสารการเงิน
31) การจัดทำเอกสารการเงินโครงการ
32) จัดทำรายงาน
33) จัดทำภาพถ่ายภาพกิจกรรม
34) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตุโครงการปิดงวด 2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 20,833.66 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,460.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 41.88 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -17,810.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.54 บาท
รวมรายรับ (1) = 127,335.54 บาท รวมรายจ่าย (2) = 145,145.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -17,809.46 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 17,809.46 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุไหลหมาน สายเส็น )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุไหลหมาน สายเส็น )
1 พฤศจิกายน 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
1 พฤศจิกายน 2559