บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร

รหัสโครงการ 58-03948
สัญญาเลขที่ 58-00-1917

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร
รหัสโครงการ 58-03948 สัญญาเลขที่ 58-00-1917

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,920.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,168.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,460.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,628.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 75.66 บาท
งวดที่ 2 = 41.88 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 117.54 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 210,055.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -17,809.46 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการ 1,800.00 1,800.00
1. ประชุมคณะทำงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน 5,000.00 5,000.00
1. ชี้แจงรายละเอียดทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ 100 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้ง/ปี 8,200.00 9,410.00
1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ื 1
2. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้านจำนวน 30 คน 12,040.00 9,440.00
1. พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้านจำนวน 30 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมวิชาการจำนวน 20 คน ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินของคนในชุมชน 5,020.00 5,020.00
1. ประชุมทีมวิชาการจำนวน 20 คน ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินของคนในชุมชน
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 20 คน 13,220.00 13,220.00
1. ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 20 คน
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนจำนวน 10 วัน 24,500.00 24,500.00
1. ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนจำนวน 10 วัน
กิจกรรมหลัก : สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน 4,820.00 4,920.00
1. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน 14,000.00 14,400.00
1. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน
กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ 9,900.00 9,700.00
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
กิจกรรมหลัก : ประชุมและลงมือปฏิบัติครัวเรือนนำร่องในการทำบัญชีครัวเรือนจำนวน 30 ครอบครัว 6,220.00 6,120.00
1. ประชุมและลงมือปฏิบัติครัวเรือนนำร่องในการทำบัญชีครัวเรือนจำนวน 30 ครอบครัว
กิจกรรมหลัก : อบรมและลงมือปฏิบัตัเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง 7,620.00 7,420.00
1. อบรมและลงมือปฏิบัตัเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง
กิจกรรมหลัก : อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ครัวเรือน 5,720.00 5,870.00
1. อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาทีมเพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3 ศูนย์ 5,600.00 5,685.00
1. พัฒนาทีมเพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3 ศูนย์
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 11,720.00 11,800.00
1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการลงพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้จำนวน 3 วัน 20,300.00 20,300.00
1. ปฏิบัติการลงพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้จำนวน 3 วัน
กิจกรรมหลัก : ทบทวนกติกาหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น 7,220.00 6,870.00
1. ทบทวนกติกาหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการประเมิน 10 คน 3,800.00 3,800.00
1. ประชุมคณะกรรมการประเมิน 10 คน
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน 5,400.00 5,400.00
1. ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน
กิจกรรมหลัก : เวทีประกวดครัวเรือนดีเด่นตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 21,700.00 21,500.00
1. เวทีประกวดครัวเรือนดีเด่นตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ 6,120.00 6,020.00
1. ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 9,160.00
1. ปฐมนิเทศ โครงการ
2. พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ
3. คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร
4. อบรมการเขียนรายงาน
5. มาพบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสาร รายงาน ก่อนปิดโครงการ
6. เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม
7. กิจกรรมปิดงวด 1
8. เพื่อปิดโครงการ งวดที่ 1
9. พบพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารการเงินโครงการ
10. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามรายละเอียดโครงการ
11. พบพี่เีลี้ยงในการปรับปรุงข้อมูล
12. งานสร้างสุข
13. พบพี่เลี่ยงโครงการเพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการและตรวจสอบเอกสารการเงิน
14. พบพี่เลียงเพื่อตรวเอกสารโครงการ
15. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน
16. พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานเอกสารการเงิน
17. การจัดทำเอกสารการเงินโครงการ
18. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตุโครงการปิดงวด 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,700.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำภาพถ่ายภาพกิจกรรม
3. จัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

212,920.00 210,055.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สุไหลหมาน สายเส็น )
วันที่รายงาน 1 พฤศจิกายน 2559