บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร

รหัสโครงการ 58-03948
สัญญาเลขที่ 58-00-1917
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร

2. ชุมชน ม.10 บ้านห้วยไทร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03948 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1917

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้แจงการทำงานโครงการและคณะทำงานได้รับทราบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานมีความเข้าใจหลักการในการทำงานโครงการ นำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน 15 คน
 • เข้าใจกิจกรรมกระบวนการชุมชนน่าอยู่มีระบบการหนุนเสริมโดยพี่เลี้ยง
 • เข้าใจหลักการวางแผน การใช้จ่ายเงินที่ถูกต้อง กับการบันทึกข้อมูลรายงานผลที่ตอบตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลิต และการเก็บเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
 • ต้องการให้งานสำเร็จต้องถอดบทเรียน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานโครงการและเป็นคณะทำงานที่มาช่วยกันร่วมคิดร่วมคุยร่วมกันทำงานโครงการที่ได้รับให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับคนในชุมได้รับทราบแผนการทำงานโครงการ
 • ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้าน
 • แบ่งบทบาทหน้าที่ในการประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมชี้เวทีชี้แจงโครงการ
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยผู้ประสานงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อทำความเข้าใจการทำงานโครงการให้กับผู้ประสานงานได้รับรู้รับทราบข้อมูลการทำงานโครงการ ต่อด้วยการแนะนำตัวของคณะทำงานโครงการพร้อมบทบาทการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ หลักคิดการทำงานโครงการเริ่มจากสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนทำให้แกนนำร่วมกับพี่เลี้ยงได้มีการคิดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการทำงานของพื้นที่ เห็นด้วยกับการทำงานโครงการของพื้นที่แต่ปัญหาคือเมื่อมีงบประมาณมาในพื้นที่กลัวชาวบ้านจะมีความแตกแยก
 2. คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : พี่เลี้ยงโครงการ เล่าสถานการณ์ของ สสส.ที่ถูกแทรกแซงเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของให้กับคนในชุมชน สสส.คือ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.มี 12 สำนัก และงบประมาณที่ลงมาพื้นที่ในครั้งนี้มาจากสำนัก 6 คือโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โครงการนี้จะมีพี่เลี้ยงโครงการที่คอยหนุนเสริมการทำงานของพื้นที่ และถ้าพื้นที่มีปัญหาอะไรก็สามารถขอคำปรึกษาได้ทุกเรื่องในส่วนของการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนงานที่ร่วมกันกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในการทำงานของพื้นที่ถ้าคณะทำงานเห็นว่าไม่โปร่งใสก็สามารถรายงานไปยังพี่เลี้ยง ซึ่งพี่เลี้ยงมีอำนาจในการระงับโครงการได้สำหรับพื้นที่ตำบลละงู ปีนี้ได้ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน หัวใจของโครงการนี้ต้องการให้เกิดสภาผู้นำหมู่บ้านที่มานั่งชวนคิดชวนคุยในการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกเรื่อง ผู้แทนหมู่บ้าน : ถ้าต้องการให้การทำงานมีความสำเร็จเนื่องจากบทเรียนที่ผ่านมาการทำงานของชุมชนมีความล้มเหลวแต่อยากให้โครงการนี้นำชุมชนไปสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 3. ชี้แจงเรื่องการเบิกงบประมาณของโครงการ และงบประมาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นค่าอาหารและวัสดุอุปกรณ์แต่จะไม่ให้ค่าเดินทาง ผู้ใหญ่ : ชี้แจงเรื่องกิจกรรมของโครงการเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะใช้พื้นที่ในการทำงานคือพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไทรโดยมีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม พื้นที่ รพ.สต.ห้วยไทรและพื้นที่ศูนย์เด็กเล็ก จะเห็นว่าหลายภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม คุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : โครงการชุมชนน่าอยู่เริ่มมาจากฐานข้อมูลของชุมชนมีการเรียงลำดับปัญหาที่ชัดเจนว่าปัญหาที่แท้จริงของชุมชนมีอะไรโดยกิจกรรมในการขับเคลื่อนคือการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาของชุมชน และในเรื่องของงบประมาณเราจะไม่ให้ค่าเดินทางเนื่องจากมีแนวคิดว่าหมู่บ้านจะเข้มแข็งได้คนในหมู่บ้านต้องมีจิตอาสา คุณอนัญญาแสะหลี : ชี้แจงแผนงานกิจกรรมโดยกิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการคือประชุมคณะทำงานสภาผู้นำโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน พัฒนาทีมสภาผู้นำเพื่อการทำงานจิตอาสา การศึกษาดูงาน มีพื้นที่ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา คณะกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง : เสนอเรื่องการแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละฝ่ายเพื่อช่วยในการทำงานโดยอาจจะชักชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่มาช่วยในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้มีคนทำงานมากขึ้น
  บัณทิตอาสา : แจกแจงเรื่องบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้คุยมาแล้วเบื้องต้นตอนนี้ก็มีคนทำงานที่ชัดมากขึ้นและคณะทำงานเองก็เห็นมิติใหม่ที่มาช่วยกันทำงานร่วมมือขับเคลื่อนงานภายใต้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ให้สามารถเดินต่อได้
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

2. จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ชี้แจงรายละเอียดทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ 100 คน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา และวัตถุประสงค์ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนรู้ที่มา และวัตถุประสงค์การทำงานโครงการที่นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานต่อไป
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คนในชุมชนรู้ที่มาและวัตถุประสงค์การทำงานโครงการที่นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-  เพื่อให้คนในชุมชนเห็นที่มาและวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในพื้นที่ -  ประชุมทีมคณะทำงานเตรียมจัดเวที -  ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จำนวน 100 คน จากกลุ่มองค์กร หน่วยงาน ชุมชน -  ผู้ประสานงานชี้แจงโครงการให้คนที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและนำไปสู่การขยายต่อในชุมชน -  สรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

วิทยากรเข้ามาให้ความรู้ชี้แจงโครงการให้คนที่ข้าร่วมประชุมได้รับทราบและนำไปสู่การขยายต่อในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ครั้ง/ปี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ื 1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและสรุปรายงานตามกิจกรรมแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านจำนวน1 สภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่าง ในชุมชน จำนวน 30 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้แต่งตั้งประธานรองประธานเลขานุการเหรัญญิกและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเกิดจิตอาสาการทำงานมากขึ้นเข้าใจและยอมรับกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้
 • คณะทำงานได้เสนอความคิดเห็นกันปัญหาการรวมกลุ่มการอยู่ด้วยกันในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องไปด้วยกันและการพัฒนาสภาให้มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชนให้มีผู้นำที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชนและชุมชนเองก็จะเจริญก้าวหน้าสามารถรับกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันมีการเลือกแต่งตั้งประธานสภารองประธานสภาเลขานุการเหรัญญิกและกรรมการฝ่ายต่างๆ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อเป็นกลไกในการทำงานของชุมชน มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน10 ครั้งต่อปี มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่5พฤศจิกายน2558เวลา13.00น.ณอาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยไทรนางกิ่งดาวเอ็กหลี ผู้ใหญ่บ้านประธาน ที่ประชุมเรียกประชุมคณะทำงานโครงการโดยให้นายสุไลหมานสายเส็น ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่1เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการทำงานโดยให้คณะทำงานได้เสนอความคิดเห็นกันปัญหาการรวมกลุ่มการอยู่ด้วยกันในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องไปด้วยกันและการพัฒนาสภาให้มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชนให้มีผู้นำที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชนและชุมชนเองก็จะเจริญก้าวหน้าสามารถรับกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันมีการเลือกแต่งตั้งประธานสภารองประธานสภาเลขานุการเหรัญญิกและกรรมการฝ่ายต่างๆ

 • นายสุชาติหมาดง๊ะ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการเสนอให้มีการสร้างจิตสำนึกโดยการให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือเมื่อมีการประชุมหรือการประชาคมหมู่บ้านให้คณะกรรมการหมู่บ้านและคนในชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะได้รับรู้ข่าวสารและการเคลื่อนไหวในชุมชนว่ามีการพัฒนาไปในรูปแบบใดเพราะบางคนคิดว่าการเข้าร่วมประชุมประชาคมไม่มีความสำคัญกับตนแต่ในการประชุมประชาคมต่างๆเป็นผลต่อตัวของตนเองทั้งนั้น จึงอยากให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคม

 • นายสุชาติหมาดง๊ะ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการกล่าวสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและให้มีการวางแผนกิจกรรมต่อไปโดยมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายดำเนินกิจกรรมตามแผน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านจำนวน1 สภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่าง ในชุมชน จำนวน 30 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาเข้าร่วมประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยไทร จำนวน 30 คน มีการประชุมชี้แจงเรื่องประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบ และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป คือ ประชุมคณะทำงานวิชาการออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชน และแกนนำกลุ่มภาคีต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียนผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน และกำหนดจัดประชุมสภาผู้นำทุกวันที่ 20 ของเดือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกลงานขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้ง /ปี
 • มีแผนปฏิบัติบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยไทรโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 13.30 น.และเริ่มเปิดการประชุมโดยประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นนายสุไลหมานสายเส็น ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และวางแผนทำความเข้าใจในการกำหนดจัดประชุมคณะทำงานวิชาการออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชนตามกิจกรรมต่อไป หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำตามภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียนผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านจำนวน1 สภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่าง ในชุมชน จำนวน 30 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาเข้าร่วมประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยไทร จำนวน 30 คน มีการประชุมชี้แจงเรื่องประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบ และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป คือ ประชุมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล จำนวน 20 คน ตามแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชน และแกนนำกลุ่มภาคีต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน และกำหนดจัดประชุมสภาผู้นำทุกวันที่ 20 ของเดือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกลงานขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้ง /ปี
 • มีแผนปฏิบัติบัติการในการทำงานแต่ละครั้งที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านมาประชุมที่อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยไทร โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 13.00 น.และเริ่มเปิดการประชุมโดยประธานสภาผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งประธานแจ้งเรื่องที่จะประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบและแจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป หลังจากนั้นนายสุไลหมาน  สายเส็น  ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเรื่องตามระเบียบวาระในการติดตามและสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินการการออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชนและการวางแผนในการลงพื้นที่สำรวจ โดยกำหนดจัดประชุมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล มาร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บข้อมูลต่อไป หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำตามภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ ปกครอง อบต. อสม. โรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

4. พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้านจำนวน 30 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้านจำนวน 30 คน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

พัฒนาศักยภาพทีมสภาหมู่บ้านจำนวน 30 คน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชนจำนวน 2 วัน
 • ประชุมเตรียมทีมงานในการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมทำงาน
 • ประสานวิทยากรกระบวนการ
 • เตรียมสถานที่จัดอบรม
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านสามารถเปลี่ยนความคิดคนให้มีจิตอาสามากขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานกันเป็นทีมมากขึ้นมีความผูกพันกันมากขึ้นและได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ทางสสส.ให้มาทำกิจกรรมต่างๆจากที่ไม่เคยทราบมาก่อนว่างบของสสส.เขาให้มาใช้เพื่อทำอะไรทุกคนสามารถเข้าใจและพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน

 • กิจกรรมจะมีการแบ่งออกเป็น 3กลุ่ม ๆ ละ 10คน เพื่อจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การทำงานเป็นทีมและมีการจัดกาใส่แนวคิดในการทำงานจิตอาสา ของแต่ละกลุ่มได้มีการเสนอการปลูกผักครอบครัวรั้วกินได้ โดยแต่ละกลุ่มจะเสนอการปลูกผักสวนครัว10 - 20ชนิด เพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

 • ในการจัดกิจกรรมในวันนี้คือการพัฒนาศักยภาพทีมผู้นำหมู่บ้านถ้าหากเราไม่มีความสามัคคีกันศักยภาพผู้นำจะไม่เห็นเลยเพราะเราขาดความรับผิดชอบการมาของทุกคนทั้งหมดในวันนี้ถือว่ามีศักยภาพมากแต่ละคนเพราะทุกคนต้องการที่จะมาพัฒนาตนเองและช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพด้านความเป็นผู้นำในชุมชนความคิดความกล้าที่จะแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประสานวิทยากรกระบวนการ
 • เตรียมสถานที่อบรม
 • สรุปผลการอบรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 9- 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00น. - 16.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไทรหมู่ที่ 10ตำบลละงูอำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่สภาหมู่บ้านจำนวน30คน (ภายใต้งบประมาณ สสส.) โดยมีนายสุไลหมานสายเส็น เป็นประธาน ในที่ประชุม และมีคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มสตรี และกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านภายใน

 • พร้อมรับฟังการบรรยายจากนายประยุทธ์ อัศวภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไทร ท่านวิทยากรจะให้คำแนะและการดำรงชีวิตประจำวันการอยู่แบบพอเพียง ปลูกผักสวนครัว รั่วกินได้ หลีเลี่ยงกันกินอาหารที่มีรสชาดจัด อาหารมัน เพื่อที่จะได้ห่างไกลจากโรคภัยและยังให้การแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักที่ปลอดสารพิษและการส่งเสริมให้กิจกรรมกลุ่มมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชผักและสามารถนำผักจากการปลูกมารับทานเองแล้วปลอดสารพิษและยังขายภายในหมู่บ้านหรือตามท้องตลาดที่มีความต้องการของผักปลอดสารพิษและได้เน้นย้ำให้ชาวบ้านอยู่อย่างพอเพียงดำเนินตาม พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว หลีกเลี่ยงจากการซื้อผักที่มีสารพิษ ถ้าหากเราปลูกผักไว้กินเองแล้ว เราก็จะได้ปลอดภัย ไม่มีโรคภัยและได้บอกกล่าวทีมสภาผู้นำหมู่บ้านให้ถึงแม้ว่างานนั้นจะไมีมีค่าตอบแทนใดๆก็ตามหากว่าทุกคนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือคนอื่นและชุมชนเหมือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

5. ประชุมทีมวิชาการจำนวน 20 คน ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินของคนในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมทีมวิชาการจำนวน 20 คน ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินของคนในชุมชน

วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ได้แบบสำรวจข้อมูลและข้อมูลที่ต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้แบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้แบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชน
 • เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแบบสำรวจ
 • เกิดกระบวนการคิดร่วมกันและเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน •และร่วมกันวางแผนลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • ประสานทีมวิชาการ 20 คน
 • ประสานวิทยากรที่จะมาช่วยออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
 • จัดเวทีสร้างความเข้าใจและออกแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 วัน
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านห้วยไทร นายสุไลหมาน  สายเส็น ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นประธานในการเปิดประชุมทีมวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชน โดยมีนางนูรอัยนี  มณีโสะ เป็นวิยากรในการออกแบบสำรวจหนี้สินข้อมูล บ้านห้วยไทร  หมู่ที่ 10 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการทำงาน โดยมีวิทยากรร่วมในการออกแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชนและทางคณะทำงาน ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันคิดวิเคราะห์ออกแบบสำรวจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดิบที่สามารถนำมาวิเคราะห์เป็นชุดข้อมูลของหมู่บ้านที่สมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

21 21

6. ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 20 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 20 คน

วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเครื่องมือและวางแผนในการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานเข้าใจเครื่องมือที่จะลงไปเก็บข้อมูลได้
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดความเข้าใจในแบบสำรวจข้อมูล
 • เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกันของ อสม.และเยาวชนในชุมชน
 • ได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน เกิดข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่
 • การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะมีการแบ่งโซนเพื่อให้คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนโดยให้เยาวชน 1 คน ต่อ อสม. 1 คน ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจเครื่องมือและวางแผนในการลงเก็บข้อมูล เยาวชน 10 คน แกนนำชุมชน 10 คน
 • นัดทีมลงเก็บข้อมูลมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือ
 • แบ่งโซนเพื่อให้คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนโดยให้เยาวชนจับคู่กับแกนนำชุมชนในการร่วมกันทำแบบสำรวจ
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยไทร โดยมีนายสุไลหมานสายเส็นเป็นประธานในการเปิดการประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมีวิทยากร นางนูรอัยณีมณีโสะ ได้บอกวิทีการทำงานในการเดินสำรวจข้อมูลของชาวบ้าน ทั้งเยาวชนและ อสม.ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและพร้อมลงพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 21

7. ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนจำนวน 10 วัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนจำนวน 10 วัน

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจหนี้สินของคนในชุมชนและปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เกิดหนี้สินในครอบครัวชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูลหนี้สินของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • อสม.ได้ลงพื้นที่ลงสำรวจครัวเรือนทุกครัวเรือน
 • สอบถามข้อมูลรายรับรายจ่ายในครัวเรือน
 • สอบถามปัญหาความต้องการของประชาแต่ต้องพึงตนเองให้ได้มากที่สุด
 • ได้แบบสำรวจที่สำรวจแล้ว
 • ได้พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์
 • ได้รับรู้ความเป็นอยู่และสัมผัสความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชน
 • ทีมเก็บข้อมูลแบ่งทีมแกนนำชุมชนจับคู่กับเยาวชนในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบ
 • สรุปสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

  - เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชน - ทีมเก็บข้อมูลแบ่งทีมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบ - สรุปสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและทราบถึงข้อมูลของการเป้นหนี้สินของครัวเรือนในปัจจุบัน - สรุปผลการดำเนินงานพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

8. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน

ไม่มีกิจกรรม

9. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน

ไม่มีกิจกรรม

10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่

ไม่มีกิจกรรม

11. ประชุมและลงมือปฏิบัติครัวเรือนนำร่องในการทำบัญชีครัวเรือนจำนวน 30 ครอบครัว

ไม่มีกิจกรรม

12. อบรมและลงมือปฏิบัตัเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง

ไม่มีกิจกรรม

13. อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

14. พัฒนาทีมเพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3 ศูนย์

ไม่มีกิจกรรม

15. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

ไม่มีกิจกรรม

16. ปฏิบัติการลงพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้จำนวน 3 วัน

ไม่มีกิจกรรม

17. ทบทวนกติกาหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น

ไม่มีกิจกรรม

18. ประชุมคณะกรรมการประเมิน 10 คน

ไม่มีกิจกรรม

19. ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน

ไม่มีกิจกรรม

20. เวทีประกวดครัวเรือนดีเด่นตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีกิจกรรม

21. ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

22. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

22.1 ปฐมนิเทศ โครงการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ การใช้ระบบการทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ฝึกปฏิบัติในการลงข้อมูล เข้าใจหลักการบริหารจัดการโครงการ วางแผนปฏิทินกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ และเข้าใจหลักเอกสารการเงิน การใช้จ่ายให้ตรงกับสัญญาโครงการและบริหารจัดการในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ลงแผนการดำเนินงานของโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ฟังการชี้แจงจาก สจรส พี่เลี้ยงได้แนะนำในการเขียนรายงานในการจัดกิจกรรมโครงการ
 2. ลงแผนการดำเนินงาน
 3. ฝึกบันทึกผลการทำกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

22.2 พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 10:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปรึกษาการขับเคลื่อนการทำงานของพื้นที่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มาปรึกษาพี่เลี้ยงเรื่องการจัดทำเอกสารและร่วมกันกำหนดวันในการจัดกิจกรรมจริงของพื้นที่
 • ได้หารือกับพี่เลี้ยงในการกำหนดกิจกรรมโครงการในครั้งต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เดินทางพบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อปรึกษาการจัดทำเอกสารการเงินใบลงทะเบียนและป้ายไวนิล

กิจกรรมที่ทำจริง
 • จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน
 • เพื่อปรึกษาเรื่องเอกสารทางการเงินและทำความเข้าใจความดป็นไปในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

22.3 คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการรับเงินคืนสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่ทำจริง

คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

22.4 อบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจในการเขียนรายงานการจัดทำเอกสารโครงการ  การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

•คณะทำงานโครงการแต่ละพื้นที่เข้าใจการเขียนรายงานและหลักการในการจัดการเอกสารการเงินโครงการ และเข้าใจการหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่ ซักถามแลกเปลี่ยน แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงทะเบียนรายงานตัว
 • เพื่อรับเอกการในการอบรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

22.5 มาพบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสาร รายงาน ก่อนปิดโครงการ

วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจการจัดการเอกสารและร่วมกันปรับตามคำแนะนำของพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารและการรายงานกิจกรรมลงในเวบไซค์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจความเรียบร้อยเอกสารการเงิน และการจัดทำรายงานในเวบไซค์ก่อนปิดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การจัดทำเอกสารการเงิน
 • การเข้ารับการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเอกสารการเงินและเอกสารกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

22.6 เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เอกสารที่ได้รับการตรวจความถูกต้องพร้อมที่รายงานการปิดงวด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตรวจสอบเกสารการเงินและบัญชีและการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ให้พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการโครงการก่อนปิดงวด
 • ปรับปรุงแก้ไขในระบบและเพิ่มเติมเนี้อหาในระบบให้มมากขึ้น
 • ฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

22.7 กิจกรรมปิดงวด 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำเอกสารการเงินมาให้เจ้าหน้าที่ของสจรส. ตรวจสอบก่อนปิดงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำการตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ สจรส.ทำการตรวจเอกสารการเงินและรายงานในเวปไซด์ ตามกิจกรรมที่พื้นที่ได้จัดดำเนินการในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งตรวจรายงานและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและเขียนรายงานเพิ่มเติม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

นำเอกสารการเงินที่ได้รวบรวมไว้จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่ ของ สจรส. ตรวจสอบ

กิจกรรมที่ทำจริง

นำเอกสารการเงินที่ได้รวบรวมไว้จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่ ของ สจรส. ตรวจสอบ

 

2 2

23. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

23.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรณรงค์สถานที่ปลอดบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ป้ายโครงการตามที่ต้องการ ติดตั้งในพื้นที่ชุมชน เป็นเขตปลอดบุหรี่ให้ชุมชนปฏิบัติตาม เพื่อเห็นป้ายแล้วกิดความตระหนักในการไม่สูบบุหรี่ต่อไป และเป็นพื้นที่อากาศบริสุทธิ์ไม่มีควันบุหรี่ทำให้ดีต่อสุขภาพ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การเดินทางในการจัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการบ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร

กิจกรรมที่ทำจริง

การวางแผนออกแบบป้ายการเดินทางไปจัดทำป้าย สถานที่ติดป้่าย

 • photo
 • photo

 

2 270

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 51 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,920.00 64,910.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 52                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.คนในชุมชนส่วนใหญ่พอทราบโครงการจะทำแต่ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ว่าจะต้องทำสิ่งไหนก่อนหลัง 2.ชาวบ้านจะยุดติดกับการดำรงชีวิติประจำวันที่เร่งรีบการให้ความร่วมมือทำกิจกรรมของคนในชุมชนน้อย 3.เวลามีการประชุมร่วมกันชาบ้านจะรีบบอกว่ามีภารกิจที่จะต้องทำอีกมาก

1.เพราะที่ผ่านมาพื้นไม่เคยได้รับโครงการของสสส.เพราะเคยได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ 2.เนื่องจากคนในชุมชนหาเช้ากินค่ำเช่น ผู้ประกอบอาชีพทำสวนส่วนใหญ่ต้องทำงานตั้งตอนตอนกลางคืนตอนกลางวันต้องพักผ่อน 3.เนื่องจากคนในชุมชนเคยได้แต่รับงบประมาณจากภาครัฐทำให้เกิดการคาดหวังสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานอื่น

 • คณะทำงานได้ประชุมชี้แจงถึงที่มาที่ไปของโครงการและการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม
 • จัดกิจกรรมในการละลายพฤติกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก
 • จัดตั้งกลุ่ม ให้ทุกคนสามารถมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีและมีความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากขึ้น

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย สุไลหมาน สายเส็น 151 หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง กิ่งดาว เอ็กหลี 215 หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สุชาติ หมาดง๊ะ 151 หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว ดารารัตน์ ศิลาพรหม 294 หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
นาง จรีย์ ยอดแก้ว 66 หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาง ฮอลียะ ยาบา 17 หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
นาง อังคณา สายเส็น 151 หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง ดวงใจ เต้งชู 350 หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว จิลาวรรณ เขียดแก้ว 136 หมูที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล อื่นๆ
นาง สุกัญญา ไกรรักษ์ 7 หมูที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาง ประกอบ หนูขาว 377 หมูที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง วิภา สงแก้ว 147 หมูที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง วิภา สงแก้ว 147 หมูที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ปราโมทย์ รัตนสุภา 226 หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สุพิศ จันทร์เพชร 155 หมูที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สุทิน หนูขาว 160 หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว ถนอมสุข ผิวเหลือง โรงเรียนบ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว สมปอง บุญฤิทธิ์ สำนักงานพัฒนาชุมชน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อุดม จันทร์ใหม่ 334 หมู่ที่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว สุวรรณา ขาวหิรัญ 94 หมูที่ 4 ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4 ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. พบพี่เลี้ยงในการจัดทำเอกสารการเงินโครงการ ( 7 มีนาคม 2559 )
 3. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน ( 8 มีนาคม 2559 )
 4. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน ( 17 มีนาคม 2559 )
 5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5 ( 20 มีนาคม 2559 )
 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ ( 23 มีนาคม 2559 )
 7. ประชุมและลงมือปฏิบัติครัวเรือนนำร่องในการทำบัญชีครัวเรือนจำนวน 30 ครอบครัว ( 30 มีนาคม 2559 )
 8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6 ( 8 เมษายน 2559 )
 9. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 ( 5 กรกฎาคม 2559 )
 10. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามรายละเอียดโครงการ ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 11. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8 ( 15 กรกฎาคม 2559 )
 12. อบรมและลงมือปฏิบัตัเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง ( 18 กรกฎาคม 2559 )
 13. อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ครัวเรือน ( 21 กรกฎาคม 2559 )
 14. พัฒนาทีมเพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3 ศูนย์ ( 26 กรกฎาคม 2559 )
 15. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 16. ทบทวนกติกาหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น ( 1 สิงหาคม 2559 )
 17. ปฏิบัติการลงพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้จำนวน 3 วัน ( 3 สิงหาคม 2559 - 5 สิงหาคม 2559 )
 18. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9 ( 8 สิงหาคม 2559 )
 19. ประชุมคณะกรรมการประเมิน 10 คน ( 12 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย สุไหลหมาน สายเส็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......