บันทึกรายงานกิจกรรมของพี่เลี้ยง

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 10:07:06
Project trainer
แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 15:40:52 น.

ชื่อกิจกรรม : หนุนเสริมพื้นที่ในการตรวจสอบเอกสารการเงินปิดโครงการ

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo

     กิจกรรมหลัก :

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
     วัตถุประสงค์
     • เพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานกิจกรรมปิดโครงการ
     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     • พี่เลี้ยงโครงการ
     • ทีม สจรส.
     • คณะทำงานพื้นที่

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     • ตรวจสอบเอกสารการเงินพร้อมรายงานกิจกรรมเพื่อปิดโครงการ
     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     • พี่เลี้ยงโครงการ
     • ทีม สจรส.
     • คณะทำงานพื้นที่

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     • ตรวจสอบเอกสารการเงินเพื่อปิดโครงการ
     • ตรวจสอบข้อมูลรายงานกิจกรรมของพื้นที่
     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
     • ได้มีการตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการจนสามารถปิดโครงการได้
     • พื้นที่คณะทำงานได้เติมเต็มข้อมูลในรายงานกิจกรรม
     ปัญหา/แนวทางแก้ไข
     • แต่ละโครงการมีหลายกิจกรรมทำให้ตรวจเอกสารช้า
     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
     • ไม่มี
     ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
     • ให้พื้นที่แก้ไขรายงานกิจกรรมและเอกสารการเงินตามที่พี่เลี้ยงและทีมสจรส.แนะนำ
     6 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
     รายงานจากพี่เลี้ยง
     โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 7 ตุลาคม 2559 09:17:14
     Project trainer
     แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2559 15:28:23 น.

     ชื่อกิจกรรม : ลงหนุนพื้นที่ม. 10 บ้านห้วยไทร ต.ละงู

     • photo
      • photo
       • photo
        • photo

         กิจกรรมหลัก :

         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์
         • เป็นกำลังใจให้คนทำงาน
         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         • พี่เลี้ยงโครงการ
         • ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ
         • กลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         • ลงหนุนเสริมพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         • พี่เลี้ยงโครงการ

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         • เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.โดยนางกิ่งดาว... ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านห้วยไทร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมครัวเรือนดีเด่นตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะทำงานก็ได้ลงพื้นที่ในการประเมินครัวเรือนต้นแบบโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายบัญชีครัวเรือน การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และมีการเข้าร่วมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ที่ผ่านมาเรามีครัวเรือนต้นแบบจำนวน 30 ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการทางคณะทำงานก็ได้ประเมินแล้วเห็นว่าครัวเรือนดังต่อไปนี้ที่สามารถดำเนินการเข้าเกณฑ์ รางวัลที่ทางคณะทำงานได้มาแจกกับพี่น้องในวันนี้จะเป็นของรางวัลที่สามารถใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งตอนแรกที่อยู่ในแผนงานได้วางแผนว่าจะซื้อพัดลมให้แต่ทางคณะทำงานมองว่ามันไม่เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพให้กับชาวบ้านมติที่ประชุมจึงได้ลงความเห็นว่าควรจะเป็นบัวรถน้ำ จอบ พันธ์พืช เป็นต้น
          คุณหนึ่งฤทัยจินตสกุล : ปลัดอำเภอละงู จากการโยกย้ายพื้นที่รับผิดชอบตอนนี้ก็ได้ย้ายไปรับผิดชอบโซนทะเลแต่วันนี้น้องบัณฑิตได้เชิญมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราในการประกวดครัวเรือนดีเด่นซึ่งจะเห็นว่าพวกเรามีแนวคิดที่จะใช้พื้นที่หน่วยงานในการขอมาทำประโยชน์ให้หมู่บ้านโดยการรวมกลุ่มของพี่น้องบ้านห้วยไทรจะเห็นว่าตอนนี้มีการรวมกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน รพ.สต.และพื้นที่รกร้าง และชี้แจ้งกิจกรรมของอำเภอละงู พัฒนาชุมชนอำเภอละงู เรื่องการคัดเลือกกองทุนบทบาทสตรีซึ่งเป็นนโยบายตั้งแต่ปี 55 ซึ่งปัจจุบันนี้พัฒนาชุมชนเป็นคนรับผิดชอบหลัก ตอนนี้เขาจะมีการคัดเลือกอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านละ 1 คน วันนี้เราควรคัดเลือกกันเนื่องจากมากันหลายกลุ่มหลายคนแล้ว ซึ่งคัดเลือกจนได้ตำบลละ 7 คน แล้วสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรสามารถขอโครงการได้ซึ่งอาจจะมาพัฒนาต่ยอดโครงการที่เราดำเนินการอยู่ในขณะนี้ นายจำรัส ฮ่องสาย : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงู ได้แจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการจะได้รับเงินช่วยเหลือต้องขึ้นทะเบียน ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือดังนั้นพวกเราในฐานะเป็นแกนนำก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเมื่อมีคนพิการอยู่ในหมู่บ้านก็สามารถแจ้งไปยัง อบต.ละงูได้เพื่อขึ้นทะเบียนคนพิการ และการดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนา อบต.ซึ่งในส่วนของ ม. 10 ก็ได้ของบไปทาง อบต.ก็ได้ตั้งงบประมาณมาให้ในเรื่องการคุดลอกสระน้ำสาธารณะ
         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
         • ครัวเรือนต้นแบบได้รับรางวัลเพื่อเป็นการสร้างแจงจูงใจในการทำงานของชุมชน
         • หลายได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเข้าร่วมหลายภาคส่วน เช่น ท้องถิ่น อำเภอ โรงเรียน เป็นต้น
         • ประชาชนที่เข้าร่วมได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากหลายหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานในหมู่บ้านต่อไป
         ปัญหา/แนวทางแก้ไข
         • รูปแบบในการจัดทำให้คนที่เข้าร่วมไม่ค่อยมีส่วนร่วม
         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
         • ไม่มี
         ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
         • ให้คณะทำงานจัดรูปแบบการประชุมที่ทำให้คนเข้าร่วมมีส่วนร่วมมากกว่านี้จะทำให้การประชุมไม่น่าเบื่อ
         • ต้องให้ความสำคัญกับการลงทะเบียนในรูปแบบของแหล่งทุน
         11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
         รายงานจากพี่เลี้ยง
         โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 10:33:54
         Project trainer
         แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 10:34:03 น.

         ชื่อกิจกรรม : ร่วมกับพื้นที่สรุปปิดงวด 1 โครงการ

         กิจกรรมหลัก :

         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อหนุนเสริมพื้นที่ในการปิดงวดโครงการงวดที่ 1

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         • พี่เลี้ยงโครงการ
         • พื้นที่รับผิดชอบโครงการ

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         • ร่วมกับพื้นที่ในการตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานกิจกรรมในเวบไซค์งวดที่ 1
         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         • พี่เลี้ยงโครงการ
         • พื้นที่รับผิดชอบโครงการประกอบด้วยตัวแทนคณะทำงานโครงการและเจ้าหน้าที่ข้อมูล

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         • ช่วยดูแลพื้นที่ในการตรวจสอบเอกสารก่อนพบทีม สจรส.ในการตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานกิจกรรมในเวบไซค์ก่อนปิดงวดโครงการ
         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
         • ช่วยดูแลพื้นที่ในการตรวจสอบเอกสารก่อนพบทีม สจรส.ในการตรวจสอบเอกสารการเงินและรายงานกิจกรรมในเวบไซค์ก่อนปิดงวดโครงการ
         ปัญหา/แนวทางแก้ไข
         • ไม่มี
         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
         • ไม่มี
         ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
         • ทีมคณะทำงานโครงการของพื้นที่มีความเข้าใจสามารถจัดการเอกสารได้ถูกต้อง
         • สามารถปิดโครงการงวดที่ 1 ได้
         4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
         รายงานจากพี่เลี้ยง
         โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 4 ธันวาคม 2558 13:27:12
         Project trainer
         แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 4 ธันวาคม 2558 13:27:24 น.

         ชื่อกิจกรรม : ร่วมกับพื้นที่ในการอบรมเรื่องการเขียนรายงาน

         กิจกรรมหลัก :

         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อให้คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจในการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารต่างๆในการจัดกิจกรรม

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         • พี่เลี้ยงโครงการ
         • พื้นที่รับโครงการในจังหวัดสตูล

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         • คณะทำงานโครงการมารับการอบรมเรื่องการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงินและการหักภาษี ณ ที่จ่าย
         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         • พี่เลี้ยงโครงการ
         • พื้นที่ที่รับโครงการ

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         • ได้มีการอบรมเรื่องการเขียนรายงานร่วมกับพื้นที่
         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
         • คณะทำงานโครงการแต่ละพื้นที่เข้าใจการเขียนรายงานและหลักการในการจัดการเอกสารการเงินโครงการ
         ปัญหา/แนวทางแก้ไข
         • เน็ตช้าเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมหลายพื้นที่จึงจำเป็นต้องwifi ส่วนตัวเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วมากขึ้น
         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
         • ไม่มี
         ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
         • ทำความเข้าใจเพิ่มเติมในส่วนที่พื้นที่ยังไม่เข้าใจ
         15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
         รายงานจากพี่เลี้ยง
         โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 21 ตุลาคม 2558 10:58:11
         Project trainer
         แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 21 ตุลาคม 2558 11:00:25 น.

         ชื่อกิจกรรม : ติดตามและหนุนเสริมการทำงานของพื้นที่

         • photo
          • photo
           • photo

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
            วัตถุประสงค์

            เพื่อทำความเข้าใจการทำงานของพื้นที่ก่อนเริ่มทำโครงการ

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            • พี่เลี้ยงโครงการ

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            • ลงหนุนเสริมการทำงานของพื้นที่เพื่อชี้แจงหลักการทำงานโครงการให้การทำงานในพื้นที่
            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            • พี่เลี้ยงโครงการจำนวน 2 คน

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                      พี่เลี้ยงโครงการ เล่าสถานการณ์ของ สสส.ที่ถูกแทรกแซงเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของให้กับคนในชุมชน สสส.คือ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.มี 12 สำนัก และงบประมาณที่ลงมาพื้นที่ในครั้งนี้มาจากสำนัก 6 คือโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โครงการนี้จะมีพี่เลี้ยงโครงการที่คอยหนุนเสริมการทำงานของพื้นที่ และถ้าพื้นที่มีปัญหาอะไรก็สามารถขอคำปรึกษาได้ทุกเรื่องในส่วนของการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนงานที่ร่วมกันกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในการทำงานของพื้นที่ถ้าคณะทำงานเห็นว่าไม่โปร่งใสก็สามารถรายงานไปยังพี่เลี้ยง ซึ่งพี่เลี้ยงมีอำนาจในการระงับโครงการได้  สำหรับพื้นที่ตำบลละงู ปีนี้ได้ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน หัวใจของโครงการนี้ต้องการให้เกิดสภาผู้นำหมู่บ้านที่มานั่งชวนคิดชวนคุยในการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกเรื่อง ผู้แทนหมู่บ้าน : ถ้าต้องการให้การทำงานมีความสำเร็จเนื่องจากบทเรียนที่ผ่านมาการทำงานของชุมชนมีความล้มเหลวแต่อยากให้โครงการนี้นำชุมชนไปสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานของชุมชน ชี้แจงเรื่องการเบิกงบประมาณของโครงการ และงบประมาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นค่าอาหารและวัสดุอุปกรณ์แต่จะไม่ให้ค่าเดินทาง ผู้ใหญ่ : ชี้แจงเรื่องกิจกรรมของโครงการเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะใช้พื้นที่ในการทำงานคือพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไทรโดยมีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม พื้นที่ รพ.สต.ห้วยไทรและพื้นที่ศูนย์เด็กเล็ก จะเห็นว่าหลายภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม คุณกัลยทรรศน์  ติ้งหวัง : โครงการชุมชนน่าอยู่เริ่มมาจากฐานข้อมูลของชุมชนมีการเรียงลำดับปัญหาที่ชัดเจนว่าปัญหาที่แท้จริงของชุมชนมีอะไรโดยกิจกรรมในการขับเคลื่อนคือการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาของชุมชน และในเรื่องของงบประมาณเราจะไม่ให้ค่าเดินทางเนื่องจากมีแนวคิดว่าหมู่บ้านจะเข้มแข็งได้คนในหมู่บ้านต้องมีจิตอาสา คุณอนัญญา  แสะหลี : ชี้แจงแผนงานกิจกรรมโดยกิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการคือประชุมคณะทำงานสภาผู้นำโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน พัฒนาทีมสภาผู้นำเพื่อการทำงานจิตอาสา การศึกษาดูงาน มีพื้นที่ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา คณะกัลยทรรศน์  ติ้งหวัง : เสนอเรื่องการแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละฝ่ายเพื่อช่วยในการทำงานโดยอาจจะชักชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่มาช่วยในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้มีคนทำงานมากขึ้น
            บัณทิตอาสา : แจกแจงเรื่องบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้คุยมาแล้วเบื้องต้นตอนนี้ก็มีคนทำงานที่ชัดมากขึ้นและคณะทำงานเองก็เห็นมิติใหม่ที่มาช่วยกันทำงานร่วมมือขับเคลื่อนงานภายใต้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ให้สามารถเดินต่อได้

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
            • คณะทำงานมีความเข้าใจการทำงานมากขึ้น
            • มีการเข้าใจและรับทราบในองค์ประกอบของสภาผู้นำหมู่บ้าน
            • เข้าใจการคีย์ข้อมูลในการจัดทำรายงานในเวบไซค์
            ปัญหา/แนวทางแก้ไข
            • ไม่มี
            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
            • ไม่มี
            ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
            • เรื่องรูปแบบการจัดประชุม
            • เรื่องการจัดทำรายงาน
            • การถอนเงินในการจัดกิจกรรม
            7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
            รายงานจากพี่เลี้ยง
            โพสท์โดยอนัญญา แสะหลีอนัญญา แสะหลีเมื่อ 21 ตุลาคม 2558 10:38:20
            Project trainer
            แก้ไขโดย อนัญญา แสะหลี เมื่อ 21 ตุลาคม 2558 10:38:36 น.

            ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศน์โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่

            • photo
             • photo
              • photo

               กิจกรรมหลัก :

               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
               วัตถุประสงค์

               เพื่อทำความเข้าใจการทำงานของพื้นที่ก่อนเริ่มทำโครงการ

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

               • พี่เลี้ยงโครงการ

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

               • ร่วมปฐมนิเทศน์โครงการกับพื้นที่ในการจัดทำปฏิทินโครงการและลงข้อมูลในเวบไซค์ การจัดการเอกสารการเงิน การทำบัญชี
               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

               • พี่เลี้ยงโครงการ

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               • เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยทีมพี่เลี้ยงโครงการในการชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานกิจกรรมและทำความเข้าใจเวบไซค์ ทำความเข้าใจเอกสารการเงิน ชี้แจงกิจกรรมหลักในการทำงานของพื้นที่ร่วมกับ สจรส. ให้พื้นที่ลงปฏิทินการทำงานของโครงการ แลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น
               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
               • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจหลักการทำงานของ สสส.ในการทำโครงการของพื้นที่
               • คณะทำงานได้มีการลงข้อมูลและจัดทำปฏิทินโครงการ
               ปัญหา/แนวทางแก้ไข
               • ไม่มี
               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
               • ไม่มี
               ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
               • แนะนำเรื่องการคีย์ข้อมูลและก็จัดลำดับในการลงวันที่เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง