แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร

รหัสโครงการ 58-03948 รหัสสัญญา 58-00-1917 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่
 • เกิดฐานข้อมูลในการปลูกผักเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
 • บ้านห้วยไทรหมู่ที่10 ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูล

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

งาน ช่วยให้การทำสภาผู้นำชุมชนจำนวน 30 คนซึ่งเป็นกรรมการชุดใหญ่ ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆร่วมกับกรรมชุดย่อยในแต่ละภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่มปลูกผักเพื่อเป็นการให้บทบาทแก่คนทำงานมีความรวดเร็ว

 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • กลุ่มเกษตรกร บ้านห้วยไทรหมู่ที่10ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูล

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

การรวมกลุ่มกันทำงานเป็นกลุ่มย่อยตามอาชีพที่ตนมีในชุมชน โดยให้แต่ละกลุ่มสามารถดำเนินงานได้เอง เน้นการสร้างกองทุนในเรื่องของอาชีพและรายได้ เพือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • กลุ่มเกษตรกร บ้านห้วยไทรหมู่ที่10ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูล

พัฒนาต่อในด้านวิสาหกิจชุมชน และการตลาด

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

สภาผู้นำชุมชน 30 คน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนร่วมกับกลุ่มย่อยในชุมชน

 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • กลุ่มเกษตรกร บ้านห้วยไทรหมู่ที่10ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูล

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
 • การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • กลุ่มเกษตรกร บ้านห้วยไทรหมู่ที่10ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูล

จัดเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับบุคคล นักเรียนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

มีเครือข่าย อสม.อยู่ในคณะทำงานให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัย เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ เช่น การล้างผักที่ถูกวิธี หากเป็นผักที่ซื้อจากตลาดและการเลือกซื้อผักที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

2. การบริโภค

เกิดกระแสการหันมาบริโภคเพื่อสุขภาพมากขึ้น จากการปลูกเองกินเอง สามารถมั่นใจในอาหารว่าปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างและมีความเชื่อมั่นในผักที่เราปลูกเอง

บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีการรณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่โดยจะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดในชุมชน

บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการปลูกพืชผักสมุนไพรที่ปลูกง่ายในครัวเรือนไว้กินเอง และหันมาบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

เกิดการบริหารจัดการเรื่องเวลา ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ หาอาชีพเสริมให้ในครัวเรือนและเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนมากขึ้นหลังจากการเสร็จภารกิจงานหลัก

บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ มีประเพณีวัฒนธรรมตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยซึ่งก่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวให้เกิดการพบปะเยี่ยมเยือนกัน สร้างความร่วมมือสามัคคีกันในชุมชน

บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชนสร้างร้ายได้ให้ับคนในชุมชน

บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดกติการ่วมของชุมชน เป็นธรรมนูญหมู่บ้านในการอยู่ร่วมเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้คนในชุมชนยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบของคนในชุมชน ป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน

 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

มีการรวมกลุ่มกันทำงาน มีการทำตามกติกาของกลุ่มนั้น ๆ เช่น กลุ่มที่ปลูกผัก ทำนา ให้มีการลดการใช้สารเคมี และใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยอินทรีย์

 • บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

สภาผู้นำชุมชน 30 คน มีการประชุมประจำเดือน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน

 • บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการประชุมหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันนำเสนอความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะมาร่วมพูดคุยกัน

 • บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในชุมชน โดยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง.เกษตร สนง.ปศุสัตว์ และพัฒนาชุมชนอำเภอละงู

 • บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

มีการพบปะพูดคุยสะท้อนสถานการณ์จากสมาชิกในชุมชน ผ่านการประชุม และนำไปสู่การวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การลดรายจ่าย การ การลดใช้สารเคมี

 • บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ชุมชนเป็นพื้นที่ชนบทมีการเป็นอยู่แบบช่วยเลือซึ่ฝกันและกัน

 • บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่น งานบุญประเพณีตามหลักศาสนางานแต่ง เป็นต้น

 • บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10ต.ละงู อ.ละงูจ.สตูล

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

มีการทำเกษตร เช่นปลูกผัก ทั้งบริโภคเอง และเหลือจำหน่าย

คนในชุมชนมีวิถีชีวิตแบบชนบท ยังมีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น งานบุญประเพณีตามศาสนา งานแต่งงาน เป็นต้น

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

คนในชุมชนมีวิถีชีวิตแบบชนบท ยังมีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น งานบุญประเพณีตามศาสนา งานแต่งงาน เป็นต้น

คนในชุมชนมีวิถีชีวิตแบบชนบท ยังมีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น งานบุญประเพณีตามศาสนา งานแต่งงาน เป็นต้น

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

จาการดำเนินงานโครงการบ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร ดำเนินการในพื้นที่ ม.10 บ้านห้วยไทร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและสามารถจัดการข้อมูลชุมชนได้ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ 3. เพื่อให้เกิดกระบวนการการจัดการปัญหาหนี้สินในชุมชน 4.เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่

 • ผลงานที่สำคัญได้จัดทำระบบฐานข้อมูลสถานการณ์หนี้สินจำนวน 1 ชุด โดยได้จากการลงพื้นที่สำรวจจริงทุกครัวเรือนเพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล มีครัวเรือนต้นแบบจำนวน 30 ครัวเรือนได้รับความรู้ในการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำหลักความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ เกิดกลุ่ม จำนวน 30 ครัวเรือนสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างเป็นอาชีพเสริมโดยการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ว่าง สามารถนำผลผลิตที่เหลือจากการรับประทานในครัวเรือนนำไปจำหน่ายได้รายได้เสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลักในครัวเรือน

 • เกิดกติการ่วมของชุมชน เป็นธรรมนูญหมู่บ้านในการอยู่ร่วมเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้คนในชุมชนยึดถือปฏิบัติ และเกิดความเป็นระเบียบของคนในชุมชน ป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน มีครัวเรือนนำร่องมีการทำบัญชีครัวเรือนเกือบทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง เกิดกลุ่มการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้อย่างน้อย 30 ครัวเรือน และเกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน 3 ศูนย์สำหรับปลูกพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัวในระดับชุมชน

 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ จนเกิดสภาผู้นำหมู่บ้าน 1 สภา มีสมาชิกจำนวน 30 คน ซึ่งมาจากภาคีเครือข่ายต่างๆในหมู่บ้านร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านก็มีบทบาทในการร่วมปรึกษาหารือร่วมกันกับตัวแทนกลุ่มต่างๆ สามารถให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านได้ โดยมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 • มีการเข้าร่วมประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด เช่น การปฐมนิเทศโครงการ การปิดงวดโครงการ 2 ครั้ง มาพบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสาร และจัดทำรารายงาน มีการจัดทำป้าย สถานที่นี้ปลอดบุหรี่ ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรมเป็นประจำ มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม ซึ่งได้บันทึกในรายงานทุกครั้ง มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

 • สิ่งสำคัญไม่น้อยคือระบบการทำงานของชุมชนที่มีการจัดการบริหารงานแบบโปร่งใสมีความเป็นธรรมาภิบาลตรวจสอบได้อย่างรอบด้านตามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดโดยคณะทำงานโครงการ และมีภาคีการทำงาน มีคณะทำงานที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา

 • การจัดทำแผนงานต่อไป คือการพัฒนาศักยภาพคนทำงานเรื่องการทำงานเป็นทีมและมีจิตอาสาการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและเพิ่มศูนย์เรียนรู้ในชุมชนให้อยู่ในทุกหน่วยงานเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์และเกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีส่วนร่วม มีแผนในการขอหนุนเสริมจากกองทุนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการทำงา่นของชุมชนให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3