รหัสโครงการ 58-03939
สัญญาเลขที่ 58-00-2248
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ
3) คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร
4) ประชุมคณะทำงานโครงการ
5) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
6) จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 120 คน
7) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1
8) พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน
9) ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1
10) อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
11) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2
12) ประชุมทีมวิชาการในการออกแบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน
13) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3
14) ประชุมทีมคณะทำงานสำรวจข้อมูลทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ
15) ตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม
16) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สถานการณ์ของผู้สูงอายุและความต้องการเป็นเวลา 10 วัน
17) ตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม
18) พบพี่เลี้ยงโครงการในการทำเอกสารการเงิน
19) รายงานปิดงวด 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,120.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 76.69 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 3,385.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 25,696.69 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,696.69 บาท รวมรายจ่าย (2) = 56,615.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 29,081.69 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,390.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดลหามิต ยี่มะเหร็บ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. สรุปวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุและความต้องการ (1 มีนาคม 2559)
 2. พบพี่เลี้ยงโครงการ (6 มีนาคม 2559)
 3. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน (15 มีนาคม 2559)
 4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 (17 มีนาคม 2559)
 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแผนปฏิบัติการ (21 มีนาคม 2559)
 6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 (7 เมษายน 2559)
 7. ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 (11 เมษายน 2559)
 8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 (2 พ.ค. 2559)
 9. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ (14 กรกฎาคม 2559)
 10. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 1 (19 กรกฎาคม 2559)
 11. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 (20 กรกฎาคม 2559)
 12. ปฏิบัติการผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณค่าจำนวน 60 คน (22 กรกฎาคม 2559)
 13. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการปลูกผักสวนครัว จำนวน 15 คน (25 กรกฎาคม 2559)
 14. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 2 (26 กรกฎาคม 2559)
 15. อบรมการลงเยี่ยมบ้านแกนนำผู้สูงอายุจำนวน 15 คน และอสม.15 คน (1 สิงหาคม 2559)
 16. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 3 (2 สิงหาคม 2559)
 17. ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 (3 สิงหาคม 2559)
 18. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 (4 สิงหาคม 2559)
 19. อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชสมุนไพร มีการนวด การทำลูกประคบด้วยตนเอง (5 สิงหาคม 2559)
 20. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 4 (9 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดลหามิต ยี่มะเหร็บ )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาววาสนา ง๊ะสมัน )
15 กุมภาพันธ์ 2559