รหัสโครงการ 58-03939
สัญญาเลขที่ 58-00-2248
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4
2) รายงานปิดงวด 1
3) สรุปวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุและความต้องการ
4) พบพี่เลี้ยงโครงการ
5) เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
6) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5
7) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแผนปฏิบัติการ
8) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6
9) ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
10) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7
11) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ
12) ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 1
13) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8
14) ปฏิบัติการผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณค่าจำนวน 60 คน
15) ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการปลูกผักสวนครัว จำนวน 15 คน
16) ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 2
17) อบรมการลงเยี่ยมบ้านแกนนำผู้สูงอายุจำนวน 15 คน และอสม.15 คน
18) ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 3
19) ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1
20) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
21) อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชสมุนไพร มีการนวด การทำลูกประคบด้วยตนเอง
22) ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 4
23) ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 5
24) ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ ครั้ง 3
25) ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 6
26) ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
27) ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนาครั้งที่ 7
28) จัดตั้งสภาผู้สูงอายุหมู่ 12 บ้านในเมือง
29) ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3
30) ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 8
31) ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 9
32) ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4
33) ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 10
34) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและดำเนินการจัดทำรายงาน เอกสารการเงิน
35) พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารรายงานการเงินโครงการ
36) งานสร้างสุข
37) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10
38) จัดงานประกวดผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจำนวน 100 คน
39) เวทีถอดบทเรียนโครงการ
40) พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารรายงานการเงินโครงการ
41) พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารรายงานการเงินโครงการ
42) จัดทำรายงานและรูปภาพกิจกรรม
43) พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานเอกสารการเงิน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 29,081.69 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,390.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 39.83 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -17,200.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 126.52 บาท
รวมรายรับ (1) = 135,511.52 บาท รวมรายจ่าย (2) = 152,585.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -17,073.48 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 17,073.48 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดลหามิต ยี่มะเหร็บ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย อับดลหามิต ยี่มะเหร็บ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาววาสนา ง๊ะสมัน )
15 ตุลาคม 2559