รหัสโครงการ 58-03939
สัญญาเลขที่ 58-00-2248

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง
รหัสโครงการ 58-03939 สัญญาเลขที่ 58-00-2248

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,780.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,120.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,390.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,510.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 76.69 บาท
งวดที่ 2 = 39.83 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 116.52 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 209,200.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -17,073.48 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการ 1,800.00 2,140.00
1. ประชุมคณะทำงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 120 คน 5,000.00 3,500.00
1. จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 120 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 10 ครั้งต่อปี 10,000.00 8,200.00
1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน 10,940.00 10,300.00
1. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมวิชาการในการออกแบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน 4,520.00 4,520.00
1. ประชุมทีมวิชาการในการออกแบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะทำงานสำรวจข้อมูลทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ 3,400.00 2,900.00
1. ประชุมทีมคณะทำงานสำรวจข้อมูลทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สถานการณ์ของผู้สูงอายุและความต้องการเป็นเวลา 10 วัน 26,500.00 26,500.00
1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สถานการณ์ของผู้สูงอายุและความต้องการเป็นเวลา 10 วัน
กิจกรรมหลัก : สรุปวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุและความต้องการ 4,520.00 4,520.00
1. สรุปวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุและความต้องการ
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 120 คน 17,400.00 17,800.00
1. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแผนปฏิบัติการ 9,200.00 9,600.00
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแผนปฏิบัติการ
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณค่าจำนวน 60 คน 11,440.00 12,900.00
1. ปฏิบัติการผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณค่าจำนวน 60 คน
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการปลูกผักสวนครัว จำนวน 15 คน 10,000.00 10,000.00
1. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการปลูกผักสวนครัว จำนวน 15 คน
กิจกรรมหลัก : อบรมการลงเยี่ยมบ้านแกนนำผู้สูงอายุจำนวน 15 คน และอสม.15 คน 6,840.00 6,440.00
1. อบรมการลงเยี่ยมบ้านแกนนำผู้สูงอายุจำนวน 15 คน และอสม.15 คน
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ 18,100.00 18,100.00
1. ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1
2. ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
3. ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3
4. ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ให้ผู้สูงอายุ อย่างน้อย 15 คน 12,000.00 12,000.00
1. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 1
2. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 2
3. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 3
4. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 4
5. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 5
6. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 6
7. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนาครั้งที่ 7
8. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 8
9. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 9
10. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชสมุนไพร มีการนวด การทำลูกประคบด้วยตนเอง 7,420.00 7,740.00
1. อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชสมุนไพร มีการนวด การทำลูกประคบด้วยตนเอง
กิจกรรมหลัก : ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ 1,500.00 1,500.00
1. ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1
2. ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
3. ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ ครั้ง 3
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งสภาผู้สูงอายุหมู่ 12 บ้านในเมือง 9,620.00 10,800.00
1. จัดตั้งสภาผู้สูงอายุหมู่ 12 บ้านในเมือง
กิจกรรมหลัก : จัดงานประกวดผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจำนวน 100 คน 22,240.00 21,040.00
1. จัดงานประกวดผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจำนวน 100 คน
กิจกรรมหลัก : เวทีถอดบทเรียนโครงการ 7,340.00 7,040.00
1. เวทีถอดบทเรียนโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 8,960.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ
3. คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร
4. อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
5. ตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม
6. ตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม
7. พบพี่เลี้ยงโครงการในการทำเอกสารการเงิน
8. รายงานปิดงวด 1
9. รายงานปิดงวด 1
10. พบพี่เลี้ยงโครงการ
11. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ
12. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและดำเนินการจัดทำรายงาน เอกสารการเงิน
13. พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารรายงานการเงินโครงการ
14. งานสร้างสุข
15. พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารรายงานการเงินโครงการ
16. พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารรายงานการเงินโครงการ
17. พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำรายงานเอกสารการเงิน
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,700.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. จัดทำรายงานและรูปภาพกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

212,780.00 209,200.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย อับดลหามิต ยี่มะเหร็บ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559