รหัสโครงการ 58-03939
สัญญาเลขที่ 58-00-2248
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง

2. ชุมชน ม.12 บ้านในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

3. รหัสโครงการ 58-03939 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2248

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการ

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้แจงการทำงานโครงการและคณะทำงานได้รับทราบ- เพื่อขับเคลื่อนงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานมีความเข้าใจหลักการทำงานโครงการ นำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจการทำงานและรับรู้แผนงานโครงการมีการแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบงานในการจัดกิจกรรมของพื้นที่และมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เข้าใจการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น
 • คณะทำงานรับรู้งบประมาณของโครงการจากการชี้แจงทำความเข้าใจ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานโครงการและร่วมกันออกแบบวางแผนการดำเนินกิจกรรมแต่ละช่วง ที่นำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้านที่มีผู้เข้าร่วมจากกลุ่มต่างๆในพื้นที่ ม. 12 ต.ละงู
 • เพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมชี้แจงให้กับคนในชุมชนรับทราบ
 • ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาหมู่บ้าน
 • แบ่งบทบาทหน้าที่ในการประสานกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวทีชี้แจงโครงการ
 • สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยผู้ประสานงานโครงการ...ชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อชี้แจงการทำงานโครงการให้ทีมคณะ คุณกัลยทรรศน์ชี้แจงที่มาของโครงการโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ผ่าน สจรส.มอ.ภาคใต้ ซึ่งงบประมาณ สสส.ได้มาจากสำนัก 6 ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีเจตนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและหัวใจหลักของโครงการนี้คือการทำให้เกิดสภาผู้นำชุมชน ซึ่งมีองค์ประกอบจากคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนจากกลุ่มองค์กรที่มีอยู่ในชุมชน และมีหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม โครงการนี้เราต้องทำภายใต้การขับเคลื่อนงานของชุมชนและมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาการทำงานของชุมชน ภายใต้แผนงานโครงการได้รับการสนับสนุนจำนวน 199,780 บาท และได้รับสมทบจาก สสส.จำนวน 13,000 บาท ไว้สำหรับคณะทำงานในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่เลี้ยง สจรส.และ สสส.ค่าไวนิล
  หลักการเบิกจ่ายงบประมาณเราได้ทำสัญญากับ สสส.จำนวน 3 งวด และเบิกจ่ายของพื้นที่ให้เบิกได้ 2 ใน 3 และเบิกเงินมาไว้ในมือได้ไม่เกิน 5,000 บาท แต่ถ้ากิจกรรมเราต่อเนื่องและตรงกับวันหยุดเราสามารถเบิกล่วงหน้าได้ ในการจัดประชุมเราไม่สามารถเบิกค่าเดินทางได้ กิจกรรมภายใต้โครงการชี้แจงกิจกรรมหลักๆมีการประชุมสภาผู้นำชุมชนจำนวน 10 ครั้ง พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำ เก็บรวบรวมสำรวจข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ มีปฏิบัติการของผู้สูงอายุในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสรุปบทเรียนการทำงานโครงการ เป็นต้น ทำงานได้รับทราบการขับเคลื่อนงานโครงการและได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานแต่ละฝ่าย
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 17

2. จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 120 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 120 คน

วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้คนในชุมชนเห้นที่มาและวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในพื้นที่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนรู้ที่มา และวัตถุประสงค์การทำงานโครงการที่นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานต่อไป
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมในการประชุมเวทีชี้แจงโครงการเกือบเต็มเป้าหมาย .....100 คน จากเดิมตั้งไว้ 120 คน และชาวบ้านได้รับทราบโครงการและเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการชาวบ้านได้ความรู้ใหม่ๆและมีทัศนคติที่ดีขึ้น จากเดิมที่ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน แต่เมื่อได้ชี้แจงโครงการ และอธิบายงบประมาณที่ได้รับจาก สสส. ทำให้ชาวบ้านเห็นกระบวนการทำกิจกรรม และจะให้ความร่วมมือกับทีมทำโครงการ
 • เกิดสภาผู้สูงอายุขึ้น 1 สภา ซึ่งมาจากการคัดเลือกจากผู้สูงอายุด้วยกันเองให้ความสำคัญ ประกอบด้วยประธานผู้สูงอายุจำนวน 1 คน รองประธานจำนวน 2 คน และเลขาจำนวน 1 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้คนในชุมชนเห็นที่มาและวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในพื้นที่
 • ประชุมทีมคณะทำงานเตรียมจัดเวที
 • ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จำนวน 120 คน จากกลุ่มองค์กร หน่วยงาน ชุมชน
 • ชี้แจงความเป็นมาโครงการรวมบทั้งแผนการดำเนินงานทั้งหมดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานต่อไป
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยผู้ประสานงานโครงการ...ชี้แจงวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อชี้แจงการทำงานโครงการให้คนในชุมชนได้รับทราบ คุณกัลยทรรศน์ชี้แจงที่มาของโครงการโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ผ่าน สจรส.มอ.ภาคใต้ ซึ่งงบประมาณ สสส.ได้มาจากสำนัก 6 ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีเจตนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและหัวใจหลักของโครงการนี้คือการทำให้เกิดสภาผู้นำชุมชน ซึ่งมีองค์ประกอบจากคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนจากกลุ่มองค์กรที่มีอยู่ในชุมชน และมีหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม โครงการนี้เราต้องทำภายใต้การขับเคลื่อนงานของชุมชนและมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาการทำงานของชุมชน ภายใต้แผนงานโครงการได้รับการสนับสนุนจำนวน 199,780 บาท และได้รับสมทบจาก สสส.จำนวน 13,000 บาท ไว้สำหรับคณะทำงานในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่เลี้ยง สจรส.และ สสส.ค่าไวนิล
  หลักการเบิกจ่ายงบประมาณเราได้ทำสัญญากับ สสส.จำนวน 3 งวด และเบิกจ่ายของพื้นที่ให้เบิกได้ 2 ใน 3 และเบิกเงินมาไว้ในมือได้ไม่เกิน 5,000 บาท แต่ถ้ากิจกรรมเราต่อเนื่องและตรงกับวันหยุดเราสามารถเบิกล่วงหน้าได้ ในการจัดประชุมเราไม่สามารถเบิกค่าเดินทางได้ กิจกรรมภายใต้โครงการชี้แจงกิจกรรมหลักๆมีการประชุมสภาผู้นำชุมชนจำนวน 10 ครั้ง พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำ เก็บรวบรวมสำรวจข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ มีปฏิบัติการของผู้สูงอายุในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสรุปบทเรียนการทำงานโครงการ เป็นต้น
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 100

3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 10 ครั้งต่อปี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและสรุปรายงานตามกิจกรรมแต่ละครั้ง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาหมู่บ้าน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดสภาหมู่บ้านขึ้น 1 สภา จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และกลุ่มสตรีในชุม ซึ่งพร้อมที่จะรวมกันทำงานมีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาสภาให้มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีการเลือกแต่งตั้งประธานสภารองประธานสภาเลขานุการเหรัญญิกและกรรมการฝ่ายต่างๆ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้ง/ปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น.ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านในเมืองจัดประชุมคณะทำงานโครงการ โดยมีนายอับดลหามิต ยี่มะเหร็บ ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่๑เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการดำเนินงาน ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน รับผิดชอบงาน และให้คณะทำงานได้เสนอความคิดเห็น ความต้องการต่างๆ มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาสภาให้มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีการเลือกแต่งตั้งประธานสภารองประธานสภาเลขานุการเหรัญญิกและกรรมการฝ่ายต่างๆนางสาววาสนา ง๊ะสมันผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการกล่าวสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและให้มีการวางแผนกิจกรรมต่อไปโดยมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายดำเนินกิจกรรมตามแผน
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมและสรุปรายงานตามกิจกรรมแต่ละครั้ง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาหมู่บ้าน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 • ทีมสภาผู้นำหมู่บ้านได้สรุปแผนการจัดกิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้ง/ปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านในเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดประชุมคณะทำงานโครงการ โดยมีนายอับดลหามิต ยี่มะเหร็บ ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการดำเนินงาน ในกิจกรรมต่อไป  พร้อมให้คณะทำงานได้เสนอความคิดเห็น ความต้องการต่างๆ และรายงานปัญหาจากการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา  ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการกล่าวสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและให้มีการวางแผนกิจกรรมต่อไปโดยมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายดำเนินกิจกรรมตามแผน
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3

วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีสภาหมู่บ้าน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะทำงานโครงการ ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยในชุมชนคือเมื่อแจ้งให้เข้าร่วมกิจกรรม คนในชุมชนมักไม่ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรม และบางรายไม่รับทราบข่าวสาร
 • เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • เห็นถึงความมีน้ำใจต่อกัน เอื้อเฟื้อกันในเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบ สามารถทำหน้าที่แทนกันในในกรณีที่อีกคนไม่ว่าง
 • ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้ง/ปี
 • มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 • สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 19มกราคม2558 เวลา 09.00 น.ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านในเมืองจัดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3 โดยมีนายอับดลหามิต ยี่มะเหร็บ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประุชมและชี้แจงการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของโครงการ รวมทั้งร่วมกันวางแผนในการดำเนินกิจกรรมต่อไปเพื่อการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขี้น พร้อมทั้งสรุปปัญหาที่เกิดขี้นในการดำเนินกิจกรรมในแต่ครั้งและให้คณะทำงานได้เสนอความคิดเห็น ความต้องการต่างๆ มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาสภาให้มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 25

4. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 30 คน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

• ทีมสภาหมู่บ้านเข้าใจหลักการทำงานอาสาและมีจิตอาสามากขึ้น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทุกคนเข้าใจหลักการทำงานจิตอาสามากขึ้น โดยยอมเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทำงานส่วนรวมในชุมชนก่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ซึ่งจิตอาสา คือผู้ที่มีจิตอาสาสมัครในทุกเรื่อง เต็มใจ ช่วยเหลือสังคม และก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อชุมชนของตนเอง ด้านการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

 • นางสาวอรทัย อุสมา วิทยากรจากพยาบาลวิชาชีพ ประจำ รพ.สต.บ้านในเมือง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการทำงานจิตอาสา การทำงานร่วมกับชุมชน ให้เข้าใจหลักการทำงานและมีจิตอาสามากขึ้น โดยผู้ที่ทำงานจิตอาสาต้องเป็นผู้ที่สมัครใจและอาสาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม โดยสมัครใจ เพื่อการดูแล ป้องกัน แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งผลตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับคือ ความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ และในด้านสภาวะจิตใจของบุคคลที่ทำงานจิตอาสานั้น ต้องมีความรักความปรารถนาที่จะให้ และมีจิตใจที่จะทำความดี เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมถึงยอมเสียสละเวลา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และวิทยากรยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ สภาพปัญหาต่างๆของผู้สูงอายุ แนวทางการดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุข

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใส่แนวคิดการทำงานจิตอาสาการทำงานกับชุมชน
 • ประชุมเตรียมทีมงานในการจัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมทำงาน
 • ประสานวิทยากรกระบวนการ
 • เตรียมสถานที่จัดอบรม
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน โดยนายอับดลหามิต ยี่มะเหร็บ กล่าวชี้แจงการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และเชิญวิทยากรนางสาวอรทัย อุสมา พยาบาลวิชาชีพ ประจำ รพ.สต.บ้านในเมือง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการทำงานจิตอาสา การทำงานร่วมกับชุมชน ให้เข้าใจหลักการทำงานและมีจิตอาสามากขึ้น
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

5. ประชุมทีมวิชาการในการออกแบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมทีมวิชาการในการออกแบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อร่วมกันออกแบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทีมคณะทำงานวิชาการ มาช่วยกันออกแบบแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุและความต้องการ
 • ได้แบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุและความต้องการจำนวน 1 ชุด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดกระบวนการคิดร่วมกันและเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และร่วมกันวางแผนลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่อไป
 • ได้แบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุในหมู่บ้าน มีเนื้อหาครอบคลุมในด้านต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ

ส่วนที่ 2 สุขภาพกายของผู้สูงอายุ
2.1 การรับรู้ภาวะสุขภาพ

2.2 โรคและการเจ็บป่วย

2.3 ปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ

2.4 พฤติกรรมสุขภาพ

ส่วนที่ 3 ความสามารถเชิงปฏิบัติของผู้สูงอายุ

3.1 ความสามารถในการปฎิบัติกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

ส่วนที่ 4 สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

4.1 ภาวะซึมเศร้า

4.2 สภาพสมอง

ส่วนที่ 5 สุขภาพสังคมของผู้สูงอายุ

5.1 ครอบครัวและสัมพันธภาพ

5.2 แหล่งสนับสนุนด้านการเงิน

5.3 แหล่งสนับสนุนด้านผู้ดูแล

5.4 แหล่งสนับสนุนด้านจิตสังคม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อออกแบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน
 • ประสานทีมวิชาการเพื่อมาออกแบบสอบถามและทำความเข้าใจข้อดีของข้อมูลดังกล่าว
 • ประสานวิทยากรมาช่วยออกแบบสอบถาม
 • จัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อให้ทีมคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
 • จัดกิจกรรมจำนวน 1 วัน
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.ถึง 15.30 น. ณ สำนักงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันประชุมทีมวิชาการในการออกแบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุโดยมีนางสาวอรทัย อุสมา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านในเมือง หมู่ที่ 12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เป็นวิทยากรในการออกแบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ นางสาวอนัญญา แสะหลี พี่เลี้ยงโครงการ และคณะทำงานโครงการ เข้าร่วมประชุมช่วยกันคิดวิเคราะห์ออกแบบสำรวจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดิบที่สามารถนำมาวิเคราะห์เป็นชุดข้อมูลของหมู่บ้านที่สมบูรณ์
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 21

6. ประชุมทีมคณะทำงานสำรวจข้อมูลทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ประชุมทีมคณะทำงานสำรวจข้อมูลทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแบบสำรวจให้กับผู้ที่จะลงไปสำรวจ สามารถทำการสำรวจได้ถูกต้อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทีมคณะทำงานมีความเข้าใจแบบสำรวจและมีแผนในการเก็บข้อมูล
 • ทีมคณะทำงานประกอบด้วย แกนนำชุมชน 10 คนเยาวชน 10 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานเข้าใจแบบสำรวจ ประสานทีมลงเก็บข้อมูลประกอบด้วย อสม. ทำหน้าที่เป็นหลัก แกนนำชุมชนเยาวชน รวม 20 คน
 • วางแผนงานในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยแบ่งทีมให้ อสม. แกนนำชุมชนร่วมกับเยาวชนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับแบบสำรวจ ซึง่มีทั้งหมด 2 ชุด โดยทำการสำรวจผู้สูงอายุ 1 ชุด และสำรวจผู้พิการทุกประเภทอีก 1 ชุด และได้มีการแบ่งการสำรวจตามโซนรับผิดชอบ มี อสม. รับผิดชอบเป็นตัวหลัก โดยมีการลงพื้นที่ทำการสำรวจเป็นเวลา 10 วัน โดยให้ทีม อสม.ประจำหมู่บ้าน และแกนนำเยาวชน เป็นผู้รับผิชดชอบสำรวจ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อทำความเข้าใจแบบสำรวจให้กับทีมคณะทำงานในการลงพื้นที่จำนวน 20 คน
 • ประสานทีมลงเก็บข้อมูลประกอบด้วย แกนนำชุมชน 10 คน เยาวชน 10 คน ทำความเข้าใจแบบสำรวจ
 • วางแผนงานในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยแบ่งทีมให้แกนนำชุมชนคู่กับเยาวชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และฝึกการทำงานให้กับเยาวชนด้วย
 • สรุปผลการประชุม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.30 ถึง 15.00 น. ณ อาคารเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดประชุมทีมคณะทำงานสำรวจข้อมูลทำความเข้าใจเครื่องมือแบบสำรวจ โดยมีการประสานขอความร่วมมือจาก รพ.สต. ทีมงานคณะทำงาน โดยนายอับอับดลหามิต ยี่มะเหร็บ ประธานโครงการกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งร่วมด้วยนางสาวอรทัยอุสมา พยาบาลวิชาชีพประจำ รพ.สต.บ้านในเมือง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล มาอธิบายทำความเข้าใจกับแบบสำรวจ
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

7. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สถานการณ์ของผู้สูงอายุและความต้องการเป็นเวลา 10 วัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สถานการณ์ของผู้สูงอายุและความต้องการเป็นเวลา 10 วัน

วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้สูงอายุและและความต้องการ โดยนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เป็นจริง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทีมคณะทำงานเยาวชนและแกนนำชุมชน แบ่งทีมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุและความต้องการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงในการแก้ปัญหา
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลแบบสำรวจผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในหมู่บ้าน เพื่อจะนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เป็นจริง
 • ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่และรับทราบความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละราย ผู้สูงอายุบางคนไม่มีคนดูแลอาศัยตามลำพัง มีฐานะยากจนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของที่อยู่อาศัย เป็นต้น
 • ทีม อสม.ประจำหมู่บ้าน เยาวชน แบ่งโซนลงสำรวจตามความรับผิดชอบของแต่ละคนซึ่งผู้ลงสำรวจต้องใช้เวลาในการสำรวจเป็นเวลานาน เนื่องจากแบบสำรวจมีข้อมูลเยอะและต้องใช้เวลาในการพูดคุย สอบถามซึ่งมีผู้สูงอายุในหมู่บ้านจำนวน 15ุุ6 คน และได้ทำการสำรวจเพิ่มเติม เกี่ยวกับผู้พิการทุกประเภทจำนวน 17 คน ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้ผู้สูงอายุให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีบางรายที่ไม่เข้าใจแบบสำรวจ เพราะกรณีผู้สูงอายุบางคนไม่เหมือนกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้สูงอายุและและความต้องการ โดยนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เป็นจริง
 • ประสานทีมลงเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน ประกอบด้วยเยาวชนจำนวน 10 คน แกนนำชุมชน 10 คน
 • แบ่งโซนเพื่อให้สะดวกในการลงเก็บข้อมูล
 • สรุปผลการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยทีม อสม.ประจำหมู่บ้าน เยาวชน แบ่งโซนลงสำรวจตามความรับผิดชอบของแต่ละคน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

8. สรุปวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุและความต้องการ

ไม่มีกิจกรรม

9. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 120 คน

ไม่มีกิจกรรม

10. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแผนปฏิบัติการ

ไม่มีกิจกรรม

11. ปฏิบัติการผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณค่าจำนวน 60 คน

ไม่มีกิจกรรม

12. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการปลูกผักสวนครัว จำนวน 15 คน

ไม่มีกิจกรรม

13. อบรมการลงเยี่ยมบ้านแกนนำผู้สูงอายุจำนวน 15 คน และอสม.15 คน

ไม่มีกิจกรรม

14. ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ

ไม่มีกิจกรรม

15. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ให้ผู้สูงอายุ อย่างน้อย 15 คน

ไม่มีกิจกรรม

16. อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชสมุนไพร มีการนวด การทำลูกประคบด้วยตนเอง

ไม่มีกิจกรรม

17. ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมตรวจสุขภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ จำนวน 65 คน ทุกคนให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพและพร้อมที่จะปฏิบัติตนและดูแลตนเองตามคำแนะนำ
 • นอกจากผู้สูงอายุแล้วยังมีกลุ่มคนเยาวชน และวัยทำงาน กลุ่มคนที่กำลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ต่างให้ความสนใจและมาร่วมตรวจสุขภาพด้วย
 • เจ้าหน้าที่ รพ สต บ้านในเมือง มีข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ และสามารถหาวิธีการแก้ไขเพื่อช่วยกันรักษาอย่างต่อเนื่อง
 • จากการสำรวจตรวจพบว่าปกติจำนวน 44 คน มีผู้ที่เป็นความดันความดันโลหิต จำนวน 8 คน มีผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน จำนวน 8 คน และผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจำนวน 5 คน จากจำนวนผู้สูงอายุที่มาตรวจ 65 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • โดยขอความร่วมมือจาก รพ.สต.และอสม.พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องสุขภาพ จำนวน 3 ครั้ง
 • ประสานกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุมารวมตัวกันเพื่อง่ายต่อการตรวจสุขภาพ จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ทำการตรวจก่อนเริ่มโครงการ ครั้งที่ 2 ระหว่างการทำโครงการ และครั้งที่ 3 เมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • ประสาน รพ.สต. และ อสม.ในการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประจำเดือนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน ให้แจ้งให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านจำนวน 60 คน ทราบเรื่องการตรวจสุขภาพประจำเดือน ครั้งที่ 1 โดยให้มีการอดอาหารตั้งแต่เที่ยงคีน ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 และมาตรวจในตอนเช้าเวลา 07.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านในเมือง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล กลุ่มอสม. ในชุมชน ร่วมกันตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยขั้นตอนแรก ให้ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดัน และให้เจาะเลือดเพื่อหาน้ำตาล โดยมีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพประมาณ 65 คน มีผู้ที่เป็นความดันความดันโลหิต จำนวน 8 คน มีผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน จำนวน 8 คน และผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจำนวน 5 คน ซึ่งค่าความดันปกติไม่ควรเกิน 120/80 มิลลิเมตรปรอท และถ้าค่าความดันมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง สำหรับโรคเบาหวาน ถ้ามีน้ำตาลอยู่กระแสเลือดสูง 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถือว่ามีความเสี่ยงเป็นเบาหวานและผู้ที่มีน้ำตาลอยู่กระแสเลือดสูง กว่า 125 มิลลิกรัม/เดซิลิตรถือว่าเป็นเบาหวาน ดังนั้นเพื่อป้องกันภัยจากโรคเรื้อรังเหล่านี้ ได้มีการแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้กับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังเหล่านี้ให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และสำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วก็ปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้โรคลุกลามจากที่เป็นอยู่ และไม่ให้เกิดภาวะแแทรกซ้อน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 65

18. จัดตั้งสภาผู้สูงอายุหมู่ 12 บ้านในเมือง

ไม่มีกิจกรรม

19. จัดงานประกวดผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจำนวน 100 คน

ไม่มีกิจกรรม

20. เวทีถอดบทเรียนโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

21. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ฝึกปฎิบัติการลงข้อมูลในเว็บไซต์
 • ได้ลงแผนข้อมูลแผนดำเนินกิจกรรม วางแผนการทำกิจกรรมตลอดทั้งทั้งโครงการ
 • สามารถลงรายละเอียดโครงการได้ถูกต้อง เข้าใจกระบวนการโครงการชุมชนน่าอยู่ และเรื่องเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ลงแผนการดำเนินงานโครงการวันที่ 7-8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ประชุมปฐมนิเทศโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูภาคใต ป 2558 โดยมีพี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่จังหวัดสตูล เป็นผู้อบรมการเขียนรายงาน การจัดการ เอกสารการเงิน และการติดตามสนับสนุนโครงการ เพื่อใหสามารถนําความรูไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพถูกต้อง
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ฟังการชี้แจงรายละเอียดในการเขียนรายงาน การจัดการเอกสารการเงิน โดยทีมพี่เลี้ยงจาก สจรส.
 2. ลงแผนการดำเนินงานในกิจกรรม
 3. ฝึกปฏิบัติการบันทึกกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.2 พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อปรึกษาการขับเคลื่อนการทำงานของพื้นที่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนการทำงานของพื้นที่
 • เข้าใจการจัดทำเอกสารการเงินเพิ่มขึ้น
 • เข้าใจกิจกรรมโครงการและกลับไปวางแผนการดำเนินโครงการได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เดินทางมาพบพี่เลี้ยงเพื่อปรึกษาการจัดทำเอกสารการเงิน ใบลงทะเบียนและป้ายไวนิล
กิจกรรมที่ทำจริง
 • มาปรึกษาพี่เลี้ยงเรื่องการจัดทำเอกสารและร่วมกันกำหนดวันในการจัดกิจกรรมจริงของพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.3 คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อคืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการรับเงินคืนสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร
 • เข้าใจระบบการทำรายงานเอกสารการเงินเพิ่มขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.4 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อทำความเข้าใจในการเขียนรายงานการจัดทำเอกสารโครงการ การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการแต่ละพื้นที่เข้าใจการเขียนรายงานและหลักการในการจัดการเอกสารการเงินโครงการ รวมถึงรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • รับฟังการเขียนรายงานจากวิทยากร สจรส.
 • การเขียนรายงานการเงิน และการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • การบันทึกและรายงานผลการดำเนินกิจกรร
 • ซักถามแลกเปลี่ยน
 • แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
 • สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
 • การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
 • การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
 • ซักถามแลกเปลี่ยน
 • สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.5 ตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม

วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจการจัดการเอกสาร
 • จัดเรียงเอกสารการเงินแต่ละกิจกรรมครบถ้วน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจสอบเอกสารรายงานการเงินและบัญชีเพื่อตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำเอกสารมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ
 • ตรวจสอบการเขียนรายงานโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.6 ตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ปรับปรุงแก้ไขในระบบและเพิ่มเติมเนี้อหาในระบบให้มากขึ้น
 • ฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง
 • ได้เอกสารที่ถูกต้องพร้อมที่รายงานการปิดงวด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจสอบเอกสารรายงานการเงินและบัญชีเพื่อตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ให้พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการโครงการก่อนปิดงวด
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.7 พบพี่เลี้ยงโครงการในการทำเอกสารการเงิน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจเอกสารการเงินและกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เอกสารที่ถูกต้องพร้อมที่จะรายงานการปิดงวด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารรายงานการเงินและบัญชีเพื่อตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ให้พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการโครงการก่อนปิดงวด
 • ปรับปรุงแก้ไขในระบบและเพิ่มเติมเนี้อหาในระบบให้มมากขึ้น
 • ฟังคำแนะนำจากพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

21.8 รายงานปิดงวด 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อปิดโครงการงวดที 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงาน และการเงินปิดงวด 1 ได้ดียิ่งขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ได้มาตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการในเว็ปไซด์เพื่อปิดงวดที่ 1
 • ตรวจสอบรายงานในเว็ปไซด์เพื่อสรุปปิดงวดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ส่งรายงานสรุปแบบรายงานการเงิน งวดที่ 1
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

22. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

22.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรณรงค์งดสูบบุหรี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการตามที่ต้องการ และนำไปติดตั้งไว้ในอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้และรับทราบ ว่าสถานที่ดังกล่าวห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาด และเป็นการเตือนใจเยาวชนอีกทางหนึ่ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้ประสานงานเดินทางไปทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการ ชุมชนร่วมใจสูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การวางแผนออกแบบป้ายการเดินทางไปจัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการ ชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง
 • เดินทางไปทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และป้ายโครงการ ชุมชนร่วมใจสูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง โดยนำป้ายไปติด ในอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 100

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 62 19                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,780.00 56,615.00                  
คุณภาพกิจกรรม 76 56                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • คนในชุมชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร และขาดการมีส่วนร่วมในบางครั้ง
 • คนในชุมชนไม่เข้าใจในการใช้งบประมาณที่ได้รับจากโครงการ
 • คนในชุมชนเกิดความคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง
 • เนื่องจากต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ในการประกอบอาชีพต่างๆ มุ่งหน้าทำงานจึงไม่ค่อยสนใจกิจกรรมในหมู่บ้าน กลัวจะเสียเวลา

 • ชุมชนไม่เคยได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ นอกจากภาครัฐ จึงยังคงสงสัยการใช้งบประมาณ

 • ชุมชนเกิดการเคยชินกับการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

 • จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำงานและการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

 • คณะทำงานได้ประชุมชี้แจงที่มาของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการให้ทราบโดยทั่ว กัน

 • สร้างจิตสำนึกให้ คนในชุมชนและจัดกิจกรรมในชุมชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย ดนหยาด สองเมือง 93 หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อับดลก่อดีน นาคสง่า 364 หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อับดลหามิต ยี่มะเหร็บ 38 หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง สายใจ หลีเส็น 471 หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง นุดสารา ง๊ะสมัน 458 หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย มะรอพี มูซาและ 61 หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สมชาย หะหมาน 242 หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง
นาย เจ๊ะหมัน หมีนคลาน 162 หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว วาสนา ง๊ะสมัน 183 หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อาซีซัน สาเล่ 95 หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง นุศรา สองเมือง 17 หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง อารี นาคสง่า 107 หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. สรุปวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุและความต้องการ ( 1 มีนาคม 2559 )
 2. พบพี่เลี้ยงโครงการ ( 6 มีนาคม 2559 )
 3. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน ( 15 มีนาคม 2559 )
 4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 ( 17 มีนาคม 2559 )
 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแผนปฏิบัติการ ( 21 มีนาคม 2559 )
 6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 ( 7 เมษายน 2559 )
 7. ตรวจสุขภาพประจำเดือนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ( 11 เมษายน 2559 )
 8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 ( 2 พ.ค. 2559 )
 9. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 10. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 1 ( 19 กรกฎาคม 2559 )
 11. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 ( 20 กรกฎาคม 2559 )
 12. ปฏิบัติการผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณค่าจำนวน 60 คน ( 22 กรกฎาคม 2559 )
 13. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการปลูกผักสวนครัว จำนวน 15 คน ( 25 กรกฎาคม 2559 )
 14. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 2 ( 26 กรกฎาคม 2559 )
 15. อบรมการลงเยี่ยมบ้านแกนนำผู้สูงอายุจำนวน 15 คน และอสม.15 คน ( 1 สิงหาคม 2559 )
 16. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 3 ( 2 สิงหาคม 2559 )
 17. ปฏิบัตการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ( 3 สิงหาคม 2559 )
 18. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 ( 4 สิงหาคม 2559 )
 19. อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชสมุนไพร มีการนวด การทำลูกประคบด้วยตนเอง ( 5 สิงหาคม 2559 )
 20. ปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนการสอนศาสนา ครั้งที่ 4 ( 9 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย อับดลหามิต ยี่มะเหร็บ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......