แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง

รหัสโครงการ 58-03939 รหัสสัญญา 58-00-2248 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่
 • เกิดกลุ่มผู้สูงอายุในการลงเยี่ยมบ้าน โดยการจับคู่กับแกนนำเยาวชนและมีพี่เลี้ยงคือ อสม.ลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อพบปะพูดคุยให้กำลังใจ
 • เอกสารรายงาน ภาพถ่ายกิจกรรม

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น

จากการสังเกตุ

 

2. การบริโภค

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ในกลุ่มผู้สูงอายุ และในกลุ่มเสี่ยงผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ มีการรับประทานผักมากขึ้นและหันมาปลูกผักเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน หลีกเลี่ยงอาหาร ที่มีรสชาติเค็มเกินไป อาหารทอด มัน เป็นต้น

จากการสังเกตุและการสอบถาม

 

3. การออกกำลังกาย

มีการรวมกลุ่มในผู้สูงอายุออกำลังกาย โดยการ เดินและการปั่นจักรยาน ในตอนเช้า

จากการสังเกตุ

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

ผูุ้สูงอายุเลิดสุบบุรี่(ใบจาก)

จากการสัมภาษณ์

ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมในผู้สูงอายุ

สมาชิกกลุ่ม

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการนำภูมิปัญญา สมุนไพรและพืชผักในชุมชน มาปรุงเป็นเมนูอาหารและการดูแลุสุขภาพ และการทำลูกประคบจากสมุนไพร ไว้ใช้ในครัวเรือน

จากการสังเกตุ สำรวจ

จัดทำเป็นสื่อเรียนรู้ชุมชน

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

เสริมสร้างกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ช่วยกันการดูแลผุ้สูงอายุ และชักชวนร่วมออกกำลังกายในทุกวัน

จากการสังเกตุ

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

ผู้สูงอายุมีการปลูกผักในครัวเรือน

สำรวจ

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีการจัดการด้านการปลูกผัก การรวมกลุ่มการเรียนการสอนศาสนา การพบปะเยี่ยมเยี่ยนกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน

สำรวจ

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีการลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุโดย อสม.ประจำหมู่บ้านทุกเดือน

จากการบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการเชื่อมโยงประสานงานในเครือข่าย เช่น รพ.สต บ้านในเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชน โรงเรียน

จากการบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

การใช้ทรัยากรชุมชนด้านคน ผู้ทรงคูณวุฒิ ปราชญ์ผู้รู้ ในการศึกษาภูมิปัญญาในชุมชน

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ทางคณะกรรมการการดำเนินงาน มีความภูมิใจในการทำงานที่ทางชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และกิจกรรมที่ทำเกิดประโยชน์กับชุมชน และผู้สูงอายุ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

จากการบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

มีการเสียสละเวลาในบางช่วงมาร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เห็นความสำคัญของการร่วมกิจกรรม บางครั้ง มีการสลับหมุ่นเวียนกันในทางทีมงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวัน

จากการบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

ชุมชนโดยส่วนใหญ่มีการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผักเพิ่มขึ้น และใช้พืืชสมุนไพรในท้องถิ่น อยู่แบบเรียบง่าย

จากการบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

ในชุมชนเมีความเอื้ออาทรกันมีการช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งกิจกรรมในโครงการและกิจกรรมอื่นๆของชุมชน เช่น งานแต่งงาน งานบุญ งานกีฬาของชุมชน

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

ในการทำงานจะมีการพูดคุย โดยใช้เหตุผล เมื่อ มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดแย้งขึ้น จะมีการร่วมฟังแสดงความคิดเห็นและลงมติโดยใช้กระบวนการมีส่วนรวมและเสียงจากคนส่วนใหญ่เพื่อประกอบการตัดสินใจร่วมด้วย

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

จากการดำเนินงานโครงการ โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมืองดำเนินการในพื้นที่ ม.12 บ้านในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ชุมชนในการจัดการตนเอง 4. เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน

 • ผลงานที่สำคัญได้ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุและความต้องการจำนวน 1 ชุด เพื่อนำไปสู่การดูแลที่ถูกต้องและเข้าถึงหน่วยบริการอย่างถูกวิธี มีแกนนำ 3 วัย ประกอบด้วยเยาวชน วัยกลางคน และผู้สูงอายุ จำนวน 45 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของผู้สูงอายุ ที่เป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม มีผู้สูงวัยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจำนวน 60 คน โดยผู้สูงอายุสนใจและให้ความสำคัญในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก มีหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย จำนวน 1 หลักสตูร ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย เมีการแบ่งกลุ่มกันสร้างคุณค่าให้กับตนเองโดยมีกลุ่มที่เรียนรู้เรื่องศาสนาจะมีผู้นำศาสนามาสอนอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มผู้สูงอายุที่ปลูกพืชสมุนไพรทำลูกประคบเพื่อใช้ในกลุ่มของผู้สูงอายุเอง มีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนโดยการที่ผู้สูงอายุและทีมอสม.จับคู่กันลงพื้นที่ในการลงไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อเสริมกำลังใจ มีปฏิบัติการในการให้ผู้สูงอายุและคนในชุมชนได้มีการปลูกพืชผักรับประทานเองเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดสารพิษ
 • ผู้สูงวัยใส่ใจเรื่องสุขภาพ มีการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง มีคณะสภาหมู่บ้าน 1 สภา ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่งสมาชิกสภาประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน ที่มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนการทำงานของหมู่บ้าน ชุมชน
 • มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ทุกครั้งที่จัด เช่น การปฐมนิเทศน์โครงการ การอบรมการทำรายงาน และมีการจัดทำป้าย สถานที่นี้ปลอดบุหรี่ ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนดชุมชน จำนวน 30 คน และมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
 • สิ่งสำคัญไม่น้อยคือระบบการทำงานของชุมชนที่มีการจัดการบริหารงานแบบโปร่งใสมีความเป็นธรรมาภิบาลตรวจสอบได้อย่างรอบด้านตามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดโดยคณะทำงานโครงการ และมีภาคีการทำงาน มีคณะทำงานที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
 • การจัดทำแผนต่อไป มีแผนในการขับเคลื่อนงานต่อในระยะถัดไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยการใช้งบกองทุนท้องถิ่นมาขับเคลื่อนงานต่อไป โดยจะมีพัฒนาทักษะของคณะทำงานในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุต่อไปเนื่องจากนับวันจำนวนผู้สูงอายุยิ่งมากขึ้นซึ่งผู้สูงอายุยังขาดองค์ความรู้เรื่องการดูแลตนเองและต้องสร้างคุณค่าให้กับเขาเพราะเชื่อว่าผู้สูงอายุเป็นกำลังในชุมชนที่จะทำให้แกนนำมีพลังในการขับเคลื่อนการทำงานต่อไป
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3