โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03864
สัญญาเลขที่ 58-00-2114
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามครั้งที่ 1
2) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 1
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) ชี้แจงโครงการและกำหนดกติกา
5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบครั้งที่ 1
6) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 2
7) ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 1
8) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 3
9) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามครั้งที่2
10) ออกแบบห้องจำลองฐานเรียนรู้
11) สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 1
12) ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 1
13) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 4
14) ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 2
15) พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิตครั้งที่ 1
16) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบครั้งที่ 2
17) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 5

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,100.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 79.45 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 4,959.45 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,679.45 บาท รวมรายจ่าย (2) = 80,720.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 4,959.45 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,450.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สันติ รัฐนิยม )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 2 (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 6 (5 มีนาคม 2559)
 3. ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 3 (10 มีนาคม 2559)
 4. ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 2 (25 มีนาคม 2559)
 5. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 7 (5 เมษายน 2559)
 6. สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 3 (20 เมษายน 2559)
 7. พัฒนาคุณภาพผลผลิตครั้งที่ 1 (29 เมษายน 2559)
 8. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 8 (5 พ.ค. 2559)
 9. ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 4 (10 พ.ค. 2559)
 10. พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิตครั้งที่ 2 (15 พ.ค. 2559)
 11. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบครั้งที่ 3 (25 พ.ค. 2559)
 12. พัฒนาคุณภาพผลผลิตครั้งที่ 2 (30 พ.ค. 2559)
 13. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 9 (5 มิถุนายน 2559)
 14. สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 4 (20 มิถุนายน 2559)
 15. ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 3 (25 มิถุนายน 2559)
 16. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 10 (5 กรกฎาคม 2559)
 17. พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิตครั้งที่ 3 (15 กรกฎาคม 2559)
 18. สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 5 (20 กรกฎาคม 2559)
 19. นำเสนอชุดความรู้ (30 กรกฎาคม 2559)
 20. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 11 (5 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สันติ รัฐนิยม )
12 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายเกษม นามะหึงษ์ )
12 กุมภาพันธ์ 2559