โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03864
สัญญาเลขที่ 58-00-2114
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามครั้งที่ 3
2) สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 2
3) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 6
4) ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 3
5) ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 2
6) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 7
7) สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 3
8) พัฒนาคุณภาพผลผลิตครั้งที่ 1
9) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 8
10) ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 4
11) พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิตครั้งที่ 2
12) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบครั้งที่ 3
13) พัฒนาคุณภาพผลผลิตครั้งที่ 2
14) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 9
15) สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 4
16) ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 3
17) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 10
18) พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิตครั้งที่ 3
19) สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 5
20) นำเสนอชุดความรู้
21) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 11
22) ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 4
23) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
24) ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ สสส.
25) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 12
26) ถอดบทเรียน
27) สรุปผลโครงการ
28) นัดเตรียมงานคนใต้สร้างสุขกะพี่เลี้ยง
29) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
30) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 4,959.45 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,450.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 32.55 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -20,540.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 2.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 111,442.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 131,980.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -20,538.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 20,538.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สันติ รัฐนิยม )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สันติ รัฐนิยม )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายเกษม นามะหึงษ์ )
15 ตุลาคม 2559