โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03864
สัญญาเลขที่ 58-00-2114

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)
รหัสโครงการ 58-03864 สัญญาเลขที่ 58-00-2114

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,700.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,100.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,450.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,550.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 79.45 บาท
งวดที่ 2 = 32.55 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 112.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 212,700.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -20,538.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ออกแบบห้องจำลองฐานเรียนรู้ 8,400.00 8,400.00
1. ออกแบบห้องจำลองฐานเรียนรู้
กิจกรรมหลัก : ชี้แจงโครงการและกำหนดกติกา 12,000.00 12,000.00
1. ชี้แจงโครงการและกำหนดกติกา
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 9,000.00 9,000.00
1. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 1
2. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 2
3. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 3
4. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 4
5. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 5
6. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 6
7. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 7
8. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 8
9. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 9
10. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 10
11. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 11
12. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 12
กิจกรรมหลัก : ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ 20,400.00 20,400.00
1. ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 1
2. ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 2
3. ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 3
4. ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 4
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือน 19,000.00 19,000.00
1. สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 1
2. สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 2
3. สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 3
4. สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 4
5. สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 5
กิจกรรมหลัก : พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิต 39,000.00 39,000.00
1. พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิตครั้งที่ 1
2. พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิตครั้งที่ 2
3. พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิตครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบ 21,600.00 21,600.00
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบครั้งที่ 1
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบครั้งที่ 2
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : ติดตามผลการปฏิบัติ 28,800.00 28,800.00
1. ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 1
2. ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 2
3. ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 3
4. ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 4
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพผลผลิต 10,600.00 10,600.00
1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตครั้งที่ 1
2. พัฒนาคุณภาพผลผลิตครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : นำเสนอชุดความรู้ 13,500.00 13,500.00
1. นำเสนอชุดความรู้
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน 12,800.00 12,800.00
1. ถอดบทเรียน
กิจกรรมหลัก : สรุปผลโครงการ 4,600.00 4,600.00
1. สรุปผลโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 12,000.00
1. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามครั้งที่ 1
2. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามครั้งที่2
3. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามครั้งที่ 3
4. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
5. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ สสส.
6. นัดเตรียมงานคนใต้สร้างสุขกะพี่เลี้ยง
7. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
8. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 1,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

รวมงบทั้งหมด

212,700.00 212,700.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สันติ รัฐนิยม )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559