โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03864
สัญญาเลขที่ 58-00-2114
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)

2. ชุมชน บ้านทุ่งหนองควาย หมู่ที่ 4ตำบลดุสิตอำเภอถ้ำพรรณราจังหวัดนครศรีธรรมราช

3. รหัสโครงการ 58-03864 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2114

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ออกแบบห้องจำลองฐานเรียนรู้

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ออกแบบห้องจำลองฐานเรียนรู้

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-17.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดห้องเรียนรู้จำลอง และประสานงานการเรียนรู้ตามฐานในครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ผังชุมชนเพื่อจัดทำฐานเรียนรู้ห้องจำลอง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทุกคนได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก มีความคิดต่อยอด และนำความรู้ที่ได้จากการจัดเวทีไปปฏิบัติที่บ้าน เช่น มีการปลูกผัก เลี้ยงไก่ เพิ่มในครัวเรือนมากขึ้น
 • มีกิจกรรมเพิ่ม คือ วิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชน โดยสมาชิกในชุมชนลงหุ้นกันเอง รวมทุน 300,000 บาท ในการวื้อวัสดุก่อสร้างโรงเรือน และจัดซื้อเครื่องสีช้าว จัดทำกันเองไม่มีค่าจ้าง
 • เห็นรูปแบบในการจัดห้องเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ สามารถขยายไปยังพื้นที่ครัวเรือนที่นำไปปฏิบัติได้จริงๆ
 • มีตัวแทนในการรับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย มีการเชื่อมโยงเครือข่าย หรือหน่วยงานภายนอก
 • ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการพัฒนาห้องเรียนเป็นห้องจำลองฐานเรียนรู้ และมีมติเห็นชอบกติการ่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สมาชิกทุกคนรวมกันในโรงเรียน ร่วมกันออกแบบห้องจำลองนิทรรศการ โดยให้กลุ่มทุกกลุ่มที่มีอยู่ในชุมชน มาจัดจำลองตามแนวคิดของแต่ละกลุ่มสมาชิกได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ และพัฒนาข้อมูล วัตถุดิบเพิ่มเติม ให้ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ที่โรงเรียนร้างเป็นฐานในการพัฒนา ใช้แปลงสาธิตเป็นจุดรวมในการเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติให้ต่อเนื่องตามบ้าน มีการกำหนดกติกา การจัดเวรยามในการดูแลศูนย์ และพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สถานที่จำลองเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน โดยมี 1) มีวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ 2) มีพื้นที่สำหรับรองรับการศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอกได้ 3) ฝึกปฏิบัติเตรียมรับผู้คนที่มาศึกษาดูงาน โดยให้กลุ่มที่เตรียมไว้ได้ปฏิบัติตามกติกาที่ว่างไว้ 4) ประเมินผลการเรียนรู้จากสองทางคือ จากสถานการณ์จำลอง และพื้นที่จริง

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, ครู กศน., และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้อธิบายถึงกระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนในการออกแบบฐานเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจ รวมถึงการนำวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ที่สำคัญทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบโดยการจินตนาการจากที่เคยทำมา
 • นายเสถียร หอมแก้ว บอกว่าพวกเราหลายคนที่มีประสบการณ์ที่สามารถทำได้ ผมสายตาไม่ค่อยดีแต่จะช่วยคิดและช่วยทำ และบ่นเสียดายถ้าสายตาดีดีเหมือนเมื่อก่อนจะทำให้ลูกหลานดูเป็นตัวอย่าง
 • นายวิษณุ บอกว่าผมและสมาชิกอีก 5 คนจะออกแบบในเรื่องการเพาะชำกล้าไม้
 • นางพันทิภา รำเพย การวาดภาพลงที่ฝาพนังจะให้ลูกสาวมาช่วยด้วย ลูกสาวเก่งในการวาดภาพ ทุกคนตอบว่าดีมากเราจะชวนลูกหลานมาช่วยกันทำ ให้ลูกหลานมาฝึกการเรียนรู้และออกแบบจะได้เกิดการพัฒนาทักษะไปด้วย
 • นายจรูญ ถิ่นพระบาท ในการออกแบบ และจัดห้องให้เป็นฐานเรียนรู้อาจจะต้องใช้เวลา ข้อมูลที่ได้ต้องครบถ้วน เพื่อให้ผลงานออกมาจะได้สมบูรณ์ ใครมาเรียนรู้จะได้เข้าใจได้ง่าย
 • น.ส.อั๋น (ชื่อเล่น) ได้คุยถึงการจัดทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์ และการผลิตเครื่องแกง เราจะต้องพัฒนาคุณภาพและออกแบบฉลากให้เป็นแบบของเราเอง
 • นายเกษม นามะหึงษ์ เราจะต้องมาช่วยกันทำ บ้างครั้งไม่จำเป็นต้องนัดเป็นทางการ ใครมีเวลาว่างก็มาช่วยกันทำเพราะการออกแบบ หรือการจัดเป็นฐานแต่ละฐานต้องให้เหมือนของจริงมากที่สุด และยังคุยถึงการจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนตอนนี้มีความคืบหน้าไปมาก ได้ติดต่อราคาและตกลงซื้อเครื่องสีข้าวแบบสองระบบ คือ สีข้าวกล้อง และขัดข้าวขาวได้ เขาจะมาติดตั้งให้ในวันที่ 29 ธ.ค. 2558 นี้ ชุมชนเราจะได้กินข้าวปลอดสารพิษ จะได้ส่งเสริมให้พวกเราได้เลี้ยง เป็ด ไก่ หมู ส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวกินเองมากขึ้น แกลบ รำ จะได้นำมาเป็นส่วนผสมทำปุ๋ยหมัก ต่อไปเราจะมีวัตถุดินในการทำปุ๋ยหมักมากขึ้น
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 73

2. ชี้แจงโครงการและกำหนดกติกา

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ชี้แจงโครงการและกำหนดกติกา

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ประชาชน ปราชญ์ชาวบ้านร่าวสร้าง ถ่ายทอดองค์ความรู้ใช้เป็นหลักสูตรฐานเรียนรู้ครัวเรือนโดยร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่ว่างเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ เพื่อนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มรายได้แล้วนำไปปลดหนี้กลุ่มเป้าหมาย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกติกาการดำเนินงาน และปฏิทินการทำกิจกรรมตลอดโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
 • มีอาจารย์กำไล สมรักษ์ มาชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ กิจกรรม การต่อยอดปี 2 โดยละเอียด ที่ประชุมเข้าใจ และมีการกำหนดแผนงาน กิจกรรม กติกา ในการปฏิบัติลงพื้นที่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
 • มีผู้นำ สมาชิกในหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทางคณะกรรมการโครงการได้เชิญ อาจารย์กำไล สมรักษ์ พี่เลี้ยงโครงการ และดาบตำรวจอาคม สมนึก ประธานสถาบันการเงินบ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง มาบรรยายในเรื่องการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน
 • ดาบตำรวจอาคม สมนึก ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลชุมชน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การออมเงิน รวมถึงการออกแบบกฎ กติกาของชุมชน โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ คือ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักการมีส่วนร่วม 4. หลักของความโปร่มใส 5. หลักความรับผิดชอม และ 6. หลักของความคุ้มค่า
 • อาจารย์กำไล สมรักษ์ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่อยอดปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ ร่วมกันระดมความรู้ ประสบการณ์ และใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน หรือจากบุคคลภายนอก รวมทั้งภาคีเครือข่าย เพื่อจัดกระบวนการและกิจกรรมโครงการให้บรรลุเป้าประสงค์ และยังให้แนวคิดในการจัดหาวัตถุดิบในชุมชนที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการจัดฐานเรียนรู้ก็ต้องให้คนที่พอจะมีความรู้ หรือมีความชอบของแต่ละคนมาถอด หรือถ่ายทอดลงในฐานเรียนรู้ให้มากที่สุด ไม่จำเป็นต้องสวยงาม หรือให้เหมือนของที่อื่นเขา แต่ที่สำคัญให้สื่อถึงความหมายหรือเจตนารมณ์ของชุมชนเราให้มากที่สุด ถ้าใครมาดูสามารถเข้าใจได้
 • นายเกษม นามะหึงษ์ คณะกาามการโครงการได้อธิบายแนวความคิดต่อที่ประชุม ว่าจะจัดฐานเรียนรู้ในห้องเรียนของโรงเรียนร้าง โดยทางคณะกรรมการได้ทำหนังสือขอใช้พื้นที่จากคณะกรรมการโรงเรียนบ้านพรุวง ผู้ใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งหนังสือ เพื่อจะขอใช้พื้นที่และปรับปรุงอาคารที่ร้าง ซำรุด จำนวน 2 ห้อง จะแบ่งเป็นห้องละ 3 ฐานเรียนรู้ ใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาทำ เช่น ไม้ไผ่ หรือไม้อื่นๆที่เหมาะสมสวยงามตามความจำเป็น จะให้ทุกคนมาช่วยกันแสดงความคิด และช่วยกันทำ เด็กบ้าง คนใหญ่บ้าง ผู้สูงอายุบ้างตามความถนัด
 • นายสันติ รัฐนิยม ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าของโครงการ และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ในปีที่ผ่านมาสมาชิกพึงพอใจที่ได้ร่วมโครงการ หลายครอบครัวได้ร่วมทำ และปฏิบัติตามรอยพ่อหลวง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ได้ในทามกลางเศรษฐกิจตกต่ำ ยกตัวอย่างเช่น นางละอาย ทองเกื้อ อายุ 80 กว่าปี นางรัตนา นามะหึงษ์ และอีกหลายๆคน ได้ปลูกผัก ชะอม ส้มป่อย มะม่วงหิมพานข่า ขมิ้น ขายมีรายได้อาทิตย์ละหนึ่งพันกว่าบาท นางกุศล นังแก้ว และนางรอบ ปรีชา ได้รวบรวมผลผลิตนำไปขายต่อในตลาดมีรายได้เดือนละหลายๆพันบาท ครอบครัวมีรายได้ไม่เดือดร้อน นายประเวศ หอมแก้ว และ นายศุภชัย รักษาวงค์ ขายของในร้านค้าชุมชนมีกำไร มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านครอบครัวอยู่ พ่อ แม่ ลูก อย่างมีความอบอุ่น นี้คือตัวอย่างที่ชุมชนเอาเป็นแบบอย่างได้
 • นายจรูญ ถิ่นพระบาท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้คุยถึงการจัดห้องเรียนรู้ และ กฎระเบียบ ในการปฏิบัติ ทุกกลุ่มมีกฎะรเบียบอยู่แล้ว แต่จะต้องประชุมคณะกรรมการเพื่อยกร่างระเบียบของศูนย์เรียนรู้ และนำเสนอต่อสมาชิกเพื่อพิจารณา ลงมติในการประชุมครั้งต่อไป และให้ที่ประชุมเตรียม พิจารณาคัดเลือกคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นสภาผู้นำชุมชนในการประชุมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • นัดผู้นำ สมาชิกในหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการและออกแบบ กำหนดกติกา ทางคณะกรรมการโครงการได้เชิญ อาจารย์กำไล สมรักษ์ พี่เลี้ยงโครงการ และดาบตำรวจอาคม สมนึก ประธานสถาบันการเงินบ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง มาบรรยายในเรื่องการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • มีผู้นำ สมาชิกในหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 • ดาบตำรวจอาคม สมนึก ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลชุมชน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การออมเงิน รวมถึงการออกแบบกฎ กติกาของชุมชน โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ คือ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักการมีส่วนร่วม 4. หลักของความโปร่มใส 5. หลักความรับผิดชอม และ 6. หลักของความคุ้มค่า
 • อาจารย์กำไล สมรักษ์ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่อยอดปีที่ 2
 • นายเกษม นามะหึงษ์ คณะกาามการโครงการได้อธิบายแนวความคิดต่อที่ประชุม การจัดฐานเรียนรู้ในห้องเรียนของโรงเรียนร้าง
 • นายสันติ รัฐนิยม ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าของโครงการ และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
 • นายจรูญ ถิ่นพระบาท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้คุยถึงการจัดห้องเรียนรู้ และ กฎระเบียบ ในการปฏิบัติ
  -ทุกกลุ่มมีกฎะรเบียบอยู่แล้ว แต่จะต้องประชุมคณะกรรมการเพื่อยกร่างระเบียบของศูนย์เรียนรู้ และนำเสนอต่อสมาชิกเพื่อพิจารณา ลงมติในการประชุมครั้งต่อไป และให้ที่ประชุมเตรียม พิจารณาคัดเลือกคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นสภาผู้นำชุมชนในการประชุมครั้งต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 103

3. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 1

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00-16.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ และการดำเนินโครงการ ต่อยอดปี 2
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. สภาผู้นำสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการได้สำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
 2. เกิดผู้นำกลุ่มร่วมกับประชาชนพัฒนาพื้นที่ว่าง สร้างชุดความรู้และสร้างรายได้ จำนวน 30 คน
 3. มีการประชุมทบทวนข้อมูล พัฒนาข้อมูล ออกแบบงาน วางแผน ปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติต่อเนื่อง ทุกเดือน
 4. การประชุมทุกเดือนมีผู้นำกลุ่มเข้าร่วม ร้อยละ 80
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะกรรมการ คณะทำงานเข้าใจ และร่วมกันออกแบบในการจัดกิจกรรมและออกแบบในการจัดศูนย์เรียนรู้
 • เจ้าหน้าที่ ธกส. ตกลงที่จะช่วยเหลือทั้งในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และอื่นๆตามความเหมาะสม
 • มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน ได้คนร่วมทำงานตามความสามารถของแต่ละคน
 • ได้ร่าวกันยกร่างกติกาเพื่อจะนำไปพิจารณาในวันประชุมใหญ่ครั้งต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน คณะทำงาน มีการประชุมติดตามงาน ทบทวนแผนงาน มอบหมายงาน พิจารณาระเบียบกติกาชุมชน สรุปงานเพื่อวางแผนการทำงานและปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องตามสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ อย่างต่อเนื่อง รวม 12 ครั้ง
 • ประขุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ผู้นำ แกนนำ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้ที่ประชุม เรื่องการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แจ้งปฏิทินการทำกิจกรรม แจ้งการจัดทำหรือการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การเก็บข้อมูล การรายงานงบประมาณ การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายแต่ละกิจกรรมของแต่ละงวด การเก็บภาพกิจกรรม รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อตกลงของโครงการ
 • ได้เชิญเจ้าหน้าที่ ธกส. เข้าร่วมประชุมและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งและออกแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 • คณะกรรมการและผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการออกแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดเพื่อช่วยกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาปรับปรุงให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้
 • มีการนัดหมายในการประชุมสมาชิกในวันที่ 24 ตุลาคม 2558 และได้เชิญ อาจารย์กำไล สมรักษ์ พี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง ทำข้อตกลงในการดำเนินโครงการ และมีการกำหนดการคัดเลือกสภาผู้นำชุมชนด้วย
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประขุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ผู้นำ แกนนำ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้ที่ประชุม เรื่องการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แจ้งปฏิทินการทำกิจกรรม แจ้งการจัดทำหรือการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การเก็บข้อมูล การรายงานงบประมาณ การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายแต่ละกิจกรรมของแต่ละงวด การเก็บภาพกิจกรรม รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อตกลงของโครงการ
 • ได้เชิญเจ้าหน้าที่ ธกส. เข้าร่วมประชุมและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งและออกแบบศูนย์เรียนรู้- ประขุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ผู้นำ แกนนำ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้ที่ประชุม เรื่องการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แจ้งปฏิทินการทำกิจกรรม แจ้งการจัดทำหรือการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การเก็บข้อมูล การรายงานงบประมาณ การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายแต่ละกิจกรรมของแต่ละงวด การเก็บภาพกิจกรรม รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อตกลงของโครงการ
 • ได้เชิญเจ้าหน้าที่ ธกส. เข้าร่วมประชุมและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งและออกแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 • คณะกรรมการและผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการออกแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดเพื่อช่วยกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาปรับปรุงให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้
 • มีการนัดหมายในการประชุมสมาชิกในวันที่ 24 ตุลาคม 2558 และได้เชิญ อาจารย์กำไล สมรักษ์ พี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง ทำข้อตกลงในการดำเนินโครงการ และมีการกำหนดการคัดเลือกสภาผู้นำชุมชนด้วย เจ้าหน้าที่ ธกส. ได้ชี้แจงเรื่องที่รัฐบาลปล่อยเงินกู้ให้หมู่บ้านๆละหนึ่งล้านบาท โดยผ่านกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในระดับ A,B และให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู็ลงนามในสัญญาเงินกู้ โดยปลอดดอกเบี้ย 2 ปี
 • คณะกรรมการและผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการออกแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดเพื่อช่วยกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาปรับปรุงให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้
 • มีการนัดหมายในการประชุมสมาชิกในวันที่ 24 ตุลาคม 2558 และได้เชิญ อาจารย์กำไล สมรักษ์ พี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง ทำข้อตกลงในการดำเนินโครงการ และมีการกำหนดการคัดเลือกสภาผู้นำชุมชนด้วย
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 32
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00-17.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อวางแผน รับมอบหมายงานในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. สภาผู้นำสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการได้สำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
 2. เกิดผู้นำกลุ่มร่วมกับประชาชนพัฒนาพื้นที่ว่าง สร้างชุดความรู้และสร้างรายได้ จำนวน 30 คน
 3. มีการประชุมทบทวนข้อมูล พัฒนาข้อมูล ออกแบบงาน วางแผน ปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติต่อเนื่อง ทุกเดือน
 4. การประชุมทุกเดือนมีผู้นำกลุ่มเข้าร่วม ร้อยละ 80
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทุกคนได้รับหน้าที่ไปประสานงาน จัดหาวัสดุที่จะมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนให้เป็นห้องเรียนรู้
 • ได้แสดงความคิดเห็นและออกแบบห้องเรียนรู้ โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแนวทางที่พี่เลี้ยง (อาจารย์กำไล สมรักษ์) แนะนำ
 • ในที่ประชุมได้มีการวางแผน และการกำหนดแผนงานในการประชุมสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการกำหนดประเด็นต่างๆที่มีอยู่ในโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน คณะทำงาน มีการประชุมติดตามงาน ทบทวนแผนงาน มอบหมายงาน พิจารณาระเบียบกติกาชุมชน สรุปงานเพื่อวางแผนการทำงานและปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องตามสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ อย่างต่อเนื่อง รวม 12 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ได้มีการทบทวนการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 • ได้มีการเสนอและกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม
 • มีการรับมอบหมายงาน จัดเตรียมบุคคลที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่
 • มีการเสนอวัตถุอุปกรณ์ที่มีอยู่นำมาจัดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนที่ผุพัง เพื่อจัดเป็นห้องเรียนรู้
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 3

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • จัดเวทีแลกเปสี่ยนเรียนรู้ ติดตามงานกิจกรรมความคืบหน้าที่ทำมาแล้ว วางแผนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป มอบหมายงานตามหน้าที่และติดต่อประสานงานในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. สภาผู้นำสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการได้สำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
 2. เกิดผู้นำกลุ่มร่วมกับประชาชนพัฒนาพื้นที่ว่าง สร้างชุดความรู้และสร้างรายได้ จำนวน 30 คน
 3. มีการประชุมทบทวนข้อมูล พัฒนาข้อมูล ออกแบบงาน วางแผน ปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติต่อเนื่อง ทุกเดือน
 4. การประชุมทุกเดือนมีผู้นำกลุ่มเข้าร่วม ร้อยละ 80
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ลงมติร่วมการกำหนดวัน ทำงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ คณะกรรมการไปจัดหาอุปกรณ์ นัดแนะให้กลุ่มย่อยไปเตรียมงาน และมาพูดคุยเตรียมกันอีกครั้ง
 • มีการกำหนดแผนที่จะลงสำรวจครัวเรือน กำหนดการจัดกิจกรรมในวันปีใหม่ พร้อมมอบหมายหน้าที่ในการทำงาน เช่น มีนายสมนึกหอมแก้ว ผู้ใหญ่บ้านรับนิมนต์พระ นายเพิ่ม รำเพย นายสุรินทร์ พูลแก้ว และทีมงานรับผิดชอบเรื่องโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้
 • หลังจากการประชุมทุกคนก็ได้ร่วมกันพัฒนาถนนเพื่อเทิดพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน คณะทำงาน มีการประชุมติดตามงาน ทบทวนแผนงาน มอบหมายงาน พิจารณาระเบียบกติกาชุมชน สรุปงานเพื่อวางแผนการทำงานและปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องตามสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ อย่างต่อเนื่อง รวม 12 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะกรรมการนำพูดคุยเรื่องการดำเนินงาน การปันผลกลุ่ม และการวางแผนลงพื้นที่ติดตาม และเก็บข้อมูลการทำผังในครัวเรือน การกระตุ้นกลุ่มในการพัมนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูป มีการจัดทำบุญปีใหม่ การตักบาตร
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 31
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 4

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อติดตามความคืบหน้ากิจกรรมโครงการ และสรุปปัญหาอุปสรรค
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. สภาผู้นำสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการได้สำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
 2. เกิดผู้นำกลุ่มร่วมกับประชาชนพัฒนาพื้นที่ว่าง สร้างชุดความรู้และสร้างรายได้ จำนวน 30 คน
 3. มีการประชุมทบทวนข้อมูล พัฒนาข้อมูล ออกแบบงาน วางแผน ปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติต่อเนื่อง ทุกเดือน
 4. การประชุมทุกเดือนมีผู้นำกลุ่มเข้าร่วม ร้อยละ 80
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ในที่ประชุมได้พูดถึงการทำปุ๋ยหมัก สมาชิกหลายคนบ่นว่าหลังจากเอาปุ๋ยหมักไปใส่ผักที่ปลูกประมาณ 5-10 วันผักดูสวยขึ้นทันตา
 • สมาชิกมีการปลูกผักมากขึ้น เช่น ผักกาด ผักบุ้ง ผักหวาน ชะอม ส้มป่อย กล้วย มะละกอ ข้าว ฯลฯ
 • มีสมาชิกหลายครัวเรือนหันมาเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่ เป็ด วัว
 • มีสมาชิกพูดว่าถ้าหากเราไม่ปลูกผักไว้กินบ้าง พวกเราคงลำบากมากในช่วงยางพาราราคาตกต่ำแบบนี้
 • ตอนนี้ในชุมชนมีการปลูก กล้วย มะละกอ ข้าว เพิ่มมากขึ้น บางคนปลูกเป็น 10-20 ไร่เลยทีเดียว ซึ่งได้ความคิดและการร่วมมือที่เป็นกระบวนการจากโครงการ และช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ในระดับหนึ่ง
 • จากการสรุปในเวที ตอนนี้ชาวบ้านส่วนมากมานั่งคุยที่สภากาแฟ คุยเรื่องการปลูกพืชของแต่ละคน (มาโม้ผลงานของตัวเอง) และนำปัญหาของแต่ละคนมาคุยแล้วช่วยกันแนะนำวิธีการแก้ปัญหา และไปช่วยกันดูปัญหาถึงแปลงปลูก เช่น มีโครพืช ศัตรูพืช ช่วยกันกำจัดตามวีถีชาวบ้าน 
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน คณะทำงาน มีการประชุมติดตามงาน ทบทวนแผนงาน มอบหมายงาน พิจารณาระเบียบกติกาชุมชน สรุปงานเพื่อวางแผนการทำงานและปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องตามสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ อย่างต่อเนื่อง รวม 12 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดเวทีแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • จัดเก็บข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค
 • ติดตามความคืบหน้าของกลุ่มเป้าหมายในการรับผิดชอบ
 • สรุปข้อมูลในรอบเดือน
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.5 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 5

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามความก้าวหน้า พัฒนาด้านข้อมูล และผลสัมฤทธิ์ของโครงการในช่วง 4 เดือนแรก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. สภาผู้นำสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการได้สำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
 2. เกิดผู้นำกลุ่มร่วมกับประชาชนพัฒนาพื้นที่ว่าง สร้างชุดความรู้และสร้างรายได้ จำนวน 30 คน
 3. มีการประชุมทบทวนข้อมูล พัฒนาข้อมูล ออกแบบงาน วางแผน ปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติต่อเนื่อง ทุกเดือน
 4. การประชุมทุกเดือนมีผู้นำกลุ่มเข้าร่วม ร้อยละ 80
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลครอบครัวที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
 • มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของกลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
 • นายสันติรัฐนิยม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการที่ขอสนับสนุนเครื่องจักร และวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมัก งบประมาณ 1 ล้านบาทเศษ คือ 1) รถแทรกเตอร์ 1 คัน 2) เครื่องบด 1 เครื่อง 3) เครื่องผสมปุ๋ย 1 เครื่อง 4) เครื่องอัดเม็ด 1 เครื่อง 5) เครื่องบรรจุกระสอบแบบสายพานลำเลียง 1 เครื่อง 6) จักรเย็บกระสอบแบบไฟฟ้า 1 เครื่อง และวุตถุดิบในการทำปุ๋ยอีกหลายรายการ
 • มีสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน คณะทำงาน มีการประชุมติดตามงาน ทบทวนแผนงาน มอบหมายงาน พิจารณาระเบียบกติกาชุมชน สรุปงานเพื่อวางแผนการทำงานและปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องตามสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ อย่างต่อเนื่อง รวม 12 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง
 • แลกเปลี่ยนสรุปผลการดำเนินงานของสมาชิกประเด็นต่างๆ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน 2559 ที่จะถึงนี้
 • มีการวางแผนจัดเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง
 • เสนอพิจารณาระเบียบข้อคับกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เตรียมรับงบประมาณและได้รับเครื่องจักรในการผลิตปุ๋ยหมัก
 • วางแผนและกำหนดการจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพในครั้งต่อไป
 • กำหนดการรับสมาชิกกลุ่มปุ๋ยหมักเพิ่ม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

4. ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-1700 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาออกแบบห้องจำลองการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน โดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดห้องเรียนรู้จำลอง 2 ห้อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 30 ครัวเรือนร่วมจัดทำผังครัวเรือนมีการวางแผนในการลงจัดเก็บข้อมูล
 • คณะกรรมการและผู้ร่วมในการปฏิบัติงาน ได้ออกแบบห้องจำลองการเรียนรู้ในกระดาษ ทุกคนจะสะท้อนหรือแสดงความคิดเห็นไปคนละอย่าง แก่ก็สรุปว่าในวันลงมือปฏิบัติออกมาเป็นชิ้นงานเราก็ต้องปรับปรุงให้งานออกมาสมบูรณ์มากที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้องๆที่หนึ่งจะจัดเป็นห้องจำพวกประเภทอาหาร เช่น กลุ่มผลิตเครื่องแกง, กลุ่มปลูกพืช-ผักสวนครัว หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่เกิดจากผลผลิตของกลุ่ม ส่วนห้องที่ 2 จะเป็นจำพวกกลุ่มปุ๋ยหมัก, น้ำ้หมักชีวภาพ, กลุ่มเพาะชำกล้าไม้
 • ตัวแทนของแต่ละกลุ่มได้แบ่งงานรับผิดชอบตาวความถนัด และใครมีวัสดุก็นำมาใช้โดยไม่ไม่ต้องไปซื้อ
 • ได้มีการเสนอให้เปลี่ยนไม้ และกระเบื้องหลังคาอาคารโรงเรียนที่ผุ หรือที่ปลวกกินไม้ที่ชำรุด มีการนัดหมายให้มาช่วยกันทำ และนำเครื่องมือมากันเอง เช่นเลื่อยไฟฟ้า ค้อน
 • ได้จัดตั้งวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชน เป็นการเพิ่มกิจกรรมใหม่ให้กับชุมชน โดยการลงหุ้น มีการคัดเลือกคณะกรรมการและให้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้จากความรู้ปีที่แล้ว ทบทวนความรู้ที่ได้จากสมาชิก แลกเปลี่ยนของกลุ่มผู้นำ ได้แก่กลุ่มปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มปลูกผัก พืชสวนครัว กลุ่มผลิตเครื่องแกง กลุ่มเพาะชำต้นกล้าไม้ผลไม้ประดับ
 • เพื่อสร้างความรู้ของหมู่บ้าน เป็นฐานของหลักสูตรฐานครัวเรือน ทำฐานเป็นสองห้อง ห้องแรกเรื่องการทำวัตถุดิบและผลผลิตเกษตรปลอดสารเคมี ห้องที่สองเป็นการแปรรูป ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้มีคุณภาพ มีชื่อ ถูกต้องตามการตลาด ได้รับการยอมรับ จาก อย. มผช.
 • ออกแบบและมอบหมายงานในการใช้คนหมุนเวียนมาทำห้องจำลอง ออกแบบ มาสรุป โดยใช้วัสดุในพื้นที่มาทำ เช่น ป้ายไม้ ร่วมปฏิบัติกัน 5 วัน มีกลุ่มผู้นำร่วมปฏิบัติห้องละ 15 คน รวม 30 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้จากความรู้ปีที่แล้ว ทบทวนความรู้ที่ได้จากสมาชิก แลกเปลี่ยนของกลุ่มผู้นำ ได้แก่กลุ่มปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มปลูกผัก พืชสวนครัว กลุ่มผลิตเครื่องแกง กลุ่มเพาะชำต้นกล้าไม้ผลไม้ประดับ เพื่อสร้างความรู้ของหมู่บ้าน เป็นฐานของหลักสูตรฐานครัวเรือน ทำฐานเป็นสองห้อง ห้องแรกเรื่องการทำวัตถุดิบและผลผลิตเกษตรปลอดสารเคมี ห้องที่สองเป็นการแปรรูป ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้มีคุณภาพ มีชื่อ ถูกต้องตามการตลาด ได้รับการยอมรับ จาก อย. มผช. ใช้คนหมุนเวียนมาทำห้องจำลอง ออกแบบ มาสรุปโดยใช้วัสดุในพื้นที่มาทำ เช่น ป้ายทำด้วยแผ่นไม้ ร่วมปฏิบัติ มีกลุ่มผู้นำร่วมปฏิบัติห้องละ 15 คน รวม 30 คน โดยมีการวางแผนในการทำงานเป็นขั้นตอนได้แก่ ครั้งที่ 1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติในปีที่ 1 ที่ผ่านมาทำเป็นภาพวาดและข้อมูลผังชุมชน ครั้งที่ 2 นำข้อมูลครัวเรือนตัวอย่างมาร่วมเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มายิ่งขึ้น ครั้งที่ 3 ผู้นำกลุ่มร่วมกันเพิ่มเติม จัดตกแต่งให้สวยงามโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ผู้นำกลุ่มเชิญปราชญ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เติมฐานความรู้ให้มีข้อมูลด้านวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติ ครั้งที่ 5 เพิ่มเติมข้อมูลและตกแต่งความสวยงามให้พร้อมต่อการฝึกของวิทยากรหมู่บ้านที่ทำงานต่อเป็นการทำผงครัวเรือน
 • ในที่ประชุมมี นายสุรินทร์ พูลแก้ว ได้เสนอให้จัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้กินข้าวที่ปลอดสารพิษที่ป่นเปื่อนในข้าวสารที่ซื้อมาจากท้องตลาด และยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ปลูกข้าวกินเองโดยการปลูกแซมในสวนยางพาราที่โค้นปลูกใหม่ ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ ยางพารากิโลละ 25 บาท พวกเราต้องปรับตัวเพื่อการอยู่รอด โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ใหมากที่สุดและพึ่งตัวเองให้ได้ (ในท้ามกลางวิกฤติทุกครั้ง มักจะมีโอกาสอยู่ด้วยเสมอ)
 • คณะทำงานโครงการ และผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วย โดยมีคณะกรรมการ 7 คน จัดตั้งวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนบ้านทุ่งหนองควาย และที่ประชุมมีมติให้กู้เงินจากธนาคาร ธกส. จำนวน 300,000 บาท ในการลงทุน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 32
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 2

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 09:00 - 16.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดสภาผู้นำเข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนาให้ประชาชนจัดการตนเองได้ตามกลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดห้องเรียนรู้จำลอง 2 ห้อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทุกคนได้นำความรู้ความสามารถ และใช้ภูมิปัญญามาใช้ บางอย่างเด็กรุ่นหลังๆไม่เคยเห็น เช่น การผ่าไม้ไผ่ ผูกเชือก เป็นต้น
 • ทุกคนได้สนุกกับการทำงาน ทำครั้งแรกหลายคนยังขาดประสบการณ์ และต้องทำกันหลายวันจึงจะได้เป็นห้องเรียนรู้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้จากความรู้ปีที่แล้ว ทบทวนความรู้ที่ได้จากสมาชิก แลกเปลี่ยนของกลุ่มผู้นำ ได้แก่กลุ่มปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มปลูกผัก พืชสวนครัว กลุ่มผลิตเครื่องแกง กลุ่มเพาะชำต้นกล้าไม้ผลไม้ประดับ เพื่อสร้างความรู้ของหมู่บ้าน เป็นฐานของหลักสูตรฐานครัวเรือน ทำฐานเป็นสองห้อง ห้องแรกเรื่องการทำวัตถุดิบและผลผลิตเกษตรปลอดสารเคมี ห้องที่สองเป็นการแปรรูป ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้มีคุณภาพ มีชื่อ ถูกต้องตามการตลาด ได้รับการยอมรับ จาก อย. มผช. ใช้คนหมุนเวียนมาทำห้องจำลอง ออกแบบ มาสรุป โดยใช้วัสดุในพื้นที่มาทำ เช่น ป้ายไม้ ร่วมปฏิบัติกัน 5 วัน มีกลุ่มผู้นำร่วมปฏิบัติห้องละ 15 คน รวม 30 คน โดยมีขั้นตอนได้แก่ วันที่ 1 สรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติในปีที่ 1 ทำเป็นภาพวาดและข้อมูลผังชุมชน วันที่ 2 นำข้อมูลครัวเรือนตัวอย่างมาร่วมเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มายิ่งขึ้น วันที่ 3 ผู้นำกลุ่มร่วมกันเพิ่มเติม จัดตกแต่งให้สวยงามโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น วันที่ 4 ผู้นำกลุ่มเชิญปราชญ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เติมฐานความรู้ให้มีข้อมูลด้านวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติ วันที่ 5 เพิ่มเติมข้อมูลและตกแต่งความสวยงามให้พร้อมต่อการฝึกของวิทยากรหมู่บ้านที่ทำงานต่อเป็นการทำผงครัวเรือน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • แต่ละกลุ่มมาออกแบบร่วมกันทำ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ใครมีเวลาว่างก็มาทำ เพราะงานวันเดียวทำไม่สำเร็จ
 • มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมาเป็นพี่เลี้ยง ช่วยให้คำปรึกษา
 • จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ไม้ไผ่ แก่นไม้ หรือเครื่องมือ มีด พร้า จอบ เครื่องเลื่อยยนต์ นำมาจากบ้าน มีนายจรูญ เลื่อยไม้มาทำแผ่นป้าย
 • มีการเสนอให้ทุกคนที่มีเวลาว่างก็เข้ามาจัดการจัดทำต้องทำเรื่อยๆ ไม่สามารถทำให้เสร็จภายในวันเดียวได้
 • ใช้ข้อมูลที่ได้จัดเก็บมาเป็นเครื่องมือในการออกแบบ และวางแผนต่อในการปฏิบัติงานครั้งต่อๆไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

5. สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 1

วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-17.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อวางแผน รับมอบหมายงานในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลที่สามชิกได้ทำจริง ปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง มีขี้พร้า (ฟักเขียว) พริกไทยดำ แตก ขมิ้น ตะไคร้ ข่า ชะอม ผักเขลียง ฯลฯ
 • ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการปลูกพริกไทยดำโดยใช้ท่อพีวีซี วิธีคัดเลือกกิ่งพันธ์ปลูกโดยไม่ต้องเพาะชำ วิธีปลูกโดยขุดหลุมลึกประมาณ 10 ซม. ยาวประมาณ 30 ซม. ใช้กิ่งให้ทอดเป็นแนวนอนแล้วใช้ดินกลบ รดน้ำวันละ 1 ครั้ง
 • ได้เห็นการดำเนินงานของสมาชิกแต่ละครัวเรือนมีการช่วยเหลือแบ่งบัน
 • ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิก เช่น สมาชิกบางคนยังไม่เข้าใจถึงวิธีการจัดบันทึกข้อมูล จึงมีแนวทางแก้ไขโดยการให้คณะทำงานชี้แจงรายละเอียดและฝึกการปฏิบัติใหม่จนกว่าจะเข้าใจ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้นำกลุ่ม 30 คน ในที่นี้จะมีวิทยากรรวมอยู่ด้วย 10 คน ลงพื้นที่ในครัวเรือน 6 โซน เพื่อสำรวจและสัมภาษณ์ สอบถามในครัวเรือนตัวอย่างมาเรียนรู้การจัดทำผังครัวเรือนก่อนนำไปสอนให้ครัวเรือนทำร่วมกันอีกครั้ง กลุ่มผู้นำฝึกการทำผังครัวเรือนให้เชื่อมโยงกับผังชุมชนและฐานเรียนรู้ในโรงเรียน ปฏิบัติการร่วมกันได้ฉบับร่าง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • แบ่งกลุ่มออกสำรวจข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย โดยลงพื้นที่ครัวเรือนเพื่อสอบถามข้อมูลในการปฏิบัติ การปลูกผักสวนครัวหลังการการเรียนรู้จากเวทีแล้ว
 • จัดสำรวจ บันทึกข้อมูลของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ และครัวเรือนในหมู่บ้าน โดยแบ่งกลุ่มออกสำรวจผังข้อมูลครัวเรือนตัวอย่าง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

6. พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิต

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิตครั้งที่ 1

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09:00 - 16.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ประชาชนกับปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมสร้างองค์ความรู้ของหมู่บ้านใช้เป็นหลักสูตรฐานครัวเรือน โดยร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่ว่างเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบในการนำมาแปรรูปสร้างรายได้นำมาปลดหนี้กลุ่มเป้าหมาย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

พื้นที่มีความพร้อมในการเพาะปลูกผลผลิต ได้ผังครัวเรือนจากการปฏิบัติจริง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
 • มีการซักถามกันไปตามช่วงการปฏิบัติฝึกลงมือทำจริง บรรยากาศแบบกันเอง
 • หลายคนอยากทำอีกในวันต่อไปเพื่อให้เกิดความชำนาญ
 • เกิดการเรียนรุู้เพิ่มเรื่องการพัฒนางานต่อเนื่องโดยให้กลุ่มได้เรียนรู้การทำแหนม เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านในอนาคต เนื่องจากการทำแหนมหาได้ในหมู่บ้าน ได้แก่ ไก่ หมู ที่เลี้ยง พืชผัก พริก ที่ปลุกขึ้นเอง นำมาปั่นกันเอง ฝึกปฏิบัติแล้วนำไปหมักที่บ้าน
 • วางแผนกันต่อเนื่องเรื่องการทำอาชีพ ทำลูกชิ้น ทำแหนม เพื่อให้เป็นวัตถุดิบในการทำเพื่อสร้างรายได้ เพราะในอนาคตมีการรวมตัวของกลุ่มคนกันบ่อยๆ ที่โรงเรียน
 • ได้ขยับกลุ่มของหมู่บ้านเป็นกลุ่มของอำเภอ เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ให้กับหมู่บ้านอื่น โดยได้วางแผนการจัดลงหุ้นกันเอง ทำเป็นของชุมชนเอง
 • ได้สรุปผลการเรียนรู้เป็นชุดความรู้เรื่อง "การนำผลผลิตชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพ" ได้แก่ ปุ๋ยหมัก เครื่องแกง กล้วยฉาบ หัวมันฉาบ พืชผักปลอดสาพิษ แหนม ลูกชิ้น ข้าวกล้อง เลี้ยงสัตว์ กล้วย มะละกอ เป็นต้น
 • มีการบริหารจัดการกลุ่มโดยให้กลุ่มปุ๋ยหมักเป็ยกลุ่มหลักในการจัดการ และมีกลุ่มอื่นๆ มาร่วมเป็นกลุ่มกิจกรรมย่อย ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กลุ่มผู้นำ ปราชญ์ และประชาชนในครัวเรือนปฏิบัติพัฒนาพื้นที่ตามผังครัวเรือน และผังชุมชนแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 10 กลุ่ม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้นำการเรียนรู้เพื่อผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กลุ่มเครื่องแกง แปรรูป โดยแต่ละกลุ่มต้องมีการจัดทำข้อมูลวัตถุดิบที่มีอยู่ตามบ้าน และในศูนย์เรียนรู้ คิดปฏิทินผลผลิตที่ได้ ร่วมคิดว่าเพียงพอต่อการแปรรูปหรือไม่ จัดตารางเป็นข้อสรุปร่วมเพื่อให้สมาชิกได้เตรียมวัตถุดิบเพิ่มเติม วัตถุดิบแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน ต้องเน้นการรวบรวม การให้ข้อมูล และประชุมวางแผนการพัฒนาผลผลิตให้หลากหลายแล ะเพียงพอต่อการใช้ โดยไม่ต้องของซื้อจากนอกหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • มีการลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีพัฒนาพื้อที่และการเรียนรู้ผลิต
 • ร่วมรับฟังการบรรยายขั้นตอนผลิตเครื่องแกง ทำแหนม ทำลูกชิ้น รวมถึงการดูแลความสะอาดตามมาตรฐานสาธารณสุข
 • ลงมือปฏิบัติจริง- รับฟังการบรรยายจากปราชญ์ชาวบ้านที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องแกงสูตรพื้นบ้าน มีสูตรแกงส้ม สูตรแกงป่า แกงคั่วกลิ้ง แกงไตปลา (แกงพุงปลา)
 • มีการแบ่งกลุ่มย่อยตามความถนัด และสลับกันเรียนรู้ มีกลุ่มแกงส้ม แกงป่า แกงคั่วกลิ้ง แกงไตปลา (แกงพุงปลา) กลุ่มทำแหนม กลุ่มทำลูกชิ้น กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน ทำกล้วย,มัน,เผือกฉาบ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบครั้งที่ 1

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสำรวจข้อมูลแหล่งวัตถุดิบที่มีในชุมชน และนอกชุมชน ที่มีคุณภาพในการลิต
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดชุดความรู้การพัฒนาวัตถุดิบ ได้แก่ ปุ๋ย ต้นกล้า

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน และหาจากพื้นที่นอกชุมชน เช่น ขี้หมู ขี้ไก่ ขี้วัว เศษหญ้า นำมาทำปุ๋ยหมัก มี ขมิ้น ข่า ตะไคร้ พริกไทยดำ พริกขี้หนู นำมาทำเครื่องแกง
 • ผู้ที่ร่วมปฏิบัติได้พูดคุยกันว่าการทำปุ๋ยหมักไม่ได้ยากอย่างที่คิด ในหมู่บ้านเรามีวัตถุดิบมากมายแต่เมื่อก่อนไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่า
 • ได้ผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มย่อยชักชวนผู้ที่สนใจมาทำกันอย่างสนุกสนาน เด็กๆช่วยกันอย่างสนุก ยังถามว่าทำไม่คุณแม่ไม่ทำเองที่บ้านเดียวคราวหน้าหนูทำเป็นแล้วหนูไปทำให้แม่กินด้วย เป็นความประทับใจของคนทุกคน
 • ได้สูตรในการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ, ได้สูตรเครื่องแกงแบบพื้นบ้านจากการถ่ายทอดภูมิปัญญา และจะทำบันทึกไว้ในห้องเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชนรุ่นต่อไปได้ศึกษาและได้สืบทอดไม่สูญหาย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทบทวน เรียนรู้การปุ๋ยหมักชีวภาพ วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ แหล่งวัตถุดิบ ขั้นตอนและวิธีการผลิต การจัดเก็บ วิธีการนำไปใช้ แบ่งกลุ่มรับผิดชอบกลุ่มละ 10 คน ลงพื้นที่แปลง และตามบ้านในชุมชน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้ปุ๋ยเคมี กับปุ๋ยหมักที่ชุมชนทำเอง ว่าอย่างไหนมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยมากกว่ากัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ให้แต่ละกลุ่มได้ชี้แจงผลการดำเนินงาน และข้อมูลแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน และหาจากพื้นที่นอกชุมชน
 • ได้คัดเลือกผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มย่อย
 • จัดตารางการดำเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม
 • จัดให้มีการแลกเปลี่ยน และนำเสนอปัญหาที่กระทบในภาวะเศรฐษกิจตกต่ำ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 84
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบครั้งที่ 2

วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09:00 - 16.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ และประชาชนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ วัตถุดิบ วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ รวมถึงขั้นตอตและวิธีการผลิต
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดชุดความรู้การพัฒนาวัตถุดิบ ได้แก่ ปุ๋ย ต้นกล้า

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สมาชิกกลุ่มทำปุ๋ยหมักได้เรียนรู้ในการคัดเลือกวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนในการผลิต เข้าใจถึงขั้นตอนในการผลิตและนำไปใช้ตามปริมาณให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด
 • สมาชิกกลุ่มผลิตเครื่องแกง มีการพัฒนาการเรียนรู้วิธีคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รู้จักป้องกันและรักษาความสะอาด มีเคล็ดลับในการผสมที่มีสูตรเป็นของตนเอง รวมทั้งวิธีการเก็บรักษาหรือการถนอมอาหาร
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทบทวน เรียนรู้การปุ๋ยหมักชีวภาพ วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ แหล่งวัตถุดิบ ขั้นตอนและวิธีการผลิต การจัดเก็บ วิธีการนำไปใช้ แบ่งกลุ่มรับผิดชอบกลุ่มละ 10 คน ลงพื้นที่แปลง และตามบ้านในชุมชน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้ปุ๋ยเคมี กับปุ๋ยหมักที่ชุมชนทำเอง ว่าอย่างไหนมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยมากกว่ากัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ช่วงเช้าจัดเวทีเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมเวที พูดคุยถึงเรื่องการจัดหาวัตถุดิบที่นำมาใช้ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิต และสูตรในการผสมที่จะผลิต
 • ช่วงบ่ายจัดแบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติจริง มีกลุ่มผลิตปุ๋ยหมัก, กลุ่มผลิตเครื่องแกง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 61

8. ติดตามผลการปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 1

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ประชาชนกับปราชญ์ชาวบ้านร่วมพัฒนาองค์ความรู้ สร้างความรู้ของหมู่บ้านใช้เป็นหลักสูตรฐานครัวเรือนโดยร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่ว่างเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบนำมาแปรรูป และสร้างรายได้ปลดหนี้กลุ่มเป้าหมาย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดแหล่งเรียนรู้ตามผังครัวเรือนเชื่อมโยงกับผังชุมชนและห้องเรียนจำลองของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้ข้อมูลครัวเรือนที่ปลูก ชนิดพืช-ผักที่ปลูก จำนวนพื้นที่ปลูก
 2. ได้ศึกษาชนิดพันธ์พืช-ผักพื้นบ้าน ปลูกแล้วทนต่อสภาพพื้นที่
 3. ได้รู้ถึงปัญหา อุปสรรค วิทีการปลูก ช่วงระยะเวลาในการปลูกที่เหมาะสมดูจากธรรมชาติ ช่วงระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต
 4. ได้ความรู้ในการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และที่สำคัญทุกคนบอกว่าจะไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง
 5. ได้ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน ทำป้ายบอกเขตพื้อที่หมู่บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทบทวนเรียนรู้ทุก 3 เดือน
  1) สำรวจข้อมูลของสมาชิกกลุ่มปลูกผัก พืชสวนครัว และติดตามลงสู่แปลงปลูกของแต่ละครัวเรือน แยกประเภทพืช ผักที่ปลูก จัดทำข้อมูล บันทึกข้อมูล ดูความเหมาะสมกับการผลิต
  2) จัดทำข้อมูล ลงแปลงตามบ้านสมาชิกกลุ่มเพาะชำต้นกล้าไม้ผล/ไม้ประดับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกข้อมูลกลุ่มเพาะชำต้นกล้าไม้ผล/ไม้ประดับ สาธิตการชำกิ่งพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูก ประเมินผลความแตกต่าง การปลูกด้วยเมล็ด กับการตอนกิ่ง การเสียบยอดว่าอย่างไหนทนต่อโรคได้ดีกว่ากัน โดยลงในแปลงปลูกของสมาชิก
  3) ประกวดพันธุ์ไม้ของสมาชิก โดยเชิญ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอกเป็นคณะกรรมการ
  4) ร่วมกันปลูกพืชผัก ริมถนนทั่งทั้งหมู่บ้าน ตลอดสองข้างทาง พัฒนาเป็นถนนพืชผักเศรษฐกิจชุมชนมีการจัดสลับสับเปลี่ยนกันดูแลบำรุงรักษา และหน้าบริเวณบ้านใครก็ช่วยกันดูแล และประกวดการดูแลพืชผกข้างทางสวยงาม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนเรียนรู้ทุก 3 เดือน จัดสำรวจข้อมูลของสมาชิกกลุ่มปลูกผัก และติดตามลงสู่แปลงปลูกของแต่ละครัวเรือน มีการแยกแต่ละประเภทพืชผักที่ปลูก จัดทำข้อมูล บันทึกข้อมูล
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 64

9. พัฒนาคุณภาพผลผลิต

ไม่มีกิจกรรม

10. นำเสนอชุดความรู้

ไม่มีกิจกรรม

11. ถอดบทเรียน

ไม่มีกิจกรรม

12. สรุปผลโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามครั้งที่ 1

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-19.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเรียนรู้การจัดกิจกรรมและเตรียมการจัดกิจกรรมชี้แจงโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้กำหนดปฏิทินรายกิจกรรมครบ เพื่อนำไปชี้แจงต่อกลุ่มเป้าหมายได้ ได้ฝึกการบันทึกข้อมููลในเวปได้ พี่เลี้ยงตรวจสอบแล้วถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ปฐมนิเทศโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • รับฟังการปฐมนิเทศเรื่องการวางแผนการทำกิจกรรม การจัดกิจกรรม การบริหารจัดการโครงการ การจัดทำรายงานการเงิน และลงบันทึกรายในในเวป
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามครั้งที่2

วันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-17:00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพ ติดตามประเมินผล สังเคราะห์โครงการ และเรียนรู้การบันทึกรายงานการเงิน/การหักภาษี ณ.ที่จ่าย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ ทดลองเขียนการรายงานงบการเงิน และการกรอกแบบฟอร์มการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการรายงานงบการเงิน และการหักภาษี ณ.ที่จ่าย
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยง สสส. ชี้แจงทำความเข้าใจการรายงานงบการเงิน
 • ชี้แจงรายละเอียดการบันทึกหน้าเว็ป
 • ชี้แจงรายละเอียดการหักภาษี ณ.ที่จ่าย
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ในชุมชนมีป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ติดตั้งที่ศูนย์ประชุมหมู่บ้าน คนที่ประชุมเข้าใจ และปฏิบัตตามข้อกำหนดการงดสูบหรี่ในสถานที่ทำกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย
 • ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ขนาด 50X150 ซม. จำนวน 1 ป้าย
 • จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 120X240 ซม. จำนวน 1 ป้าย
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ติดแผนป้ายในที่ประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจ และได้ปฏิบัติตาม
 • photo
 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 46 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,700.00 80,720.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 55                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • ในช่วงฤดูแล้งน้ำไม่เพียงพอในการใช้ปลูกผัก และไม้ผล
 • ไม่มีแหล่งน้ำที่สามารถกักเก็บได้ตลอดทั้งปี
 • เปลี่ยนช่วงการปลูกผัก
 • จัดหางบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีพอใช้ได้ตลอดทั้งปี

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย เกษม นามะหึงษ์ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียง
นาง กุศล นังแก้ว 49 หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียง
นาย จรูญ ถิ่นพระบาท 68 หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาย สันติ รัฐนิยม 38/2 หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเสริมกลุ่มออมทรัพย์
นาย สุพล ประมัยพิมพ์ 81 หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข
นาง ละอาย ทองเกื้อ 42 หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเสริมอาชีพ
นาย เพิ่ม รำเพย 77/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช การลดอุบัติเหตุทางถนน
นาง บำเพ็ญ เสรีพงษ์ 121 หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดการขยะ
นาย วิษณุ บริรักษ์ 124 หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาย สุรินทร์ พูลแก้ว 147 หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
- เกิดห้องเรียนรู้จากการบูรณาการของปราชญ์ชาวบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้นำ แกนนำกลุ่มองค์กรต่างๆที่ร่วมระดมความคิดและถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานเป็นห้องเรียนรู้ในโรงเรียนร้าง
 • ใช้ห้องเรียนรู้ในการศึกษาข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาฟื้นฟูพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
 • ได้น้อมนำหลักปราชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกครอบครัวอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 • มีการฟื้นฟูภูมิปัญญษา มีการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข
 • เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านที่เมื่อก่อนมีการมั่วสุมอบายมุข เล่นการพนัน แต่ปัจจุบันได้ลดน้อยลงมาก กลับมาทำอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
- ห้องเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนร้าง ที่เกิดจากปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล และเป็นห้องจำลองฐานเรียนรู้
 • เป็นสถานที่พบปะ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน
 • เป็นแหล่งผลิตความรู้ เกิดปัญญา ของคนในชุมชนและผู้ที่มาเยือน
 • เป็นศูนย์รวมและสถานที่ในการผลิตของกลุ่มต่างๆ เช่น ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ กลุ๋มทำอดกไม้จันท์และเครื่องโปรยทาน กลุ่มทำเครื่องแกง กลุ่มเพาะชำกล้าไม้

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 2 ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 6 ( 5 มีนาคม 2559 )
 3. ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 3 ( 10 มีนาคม 2559 )
 4. ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 2 ( 25 มีนาคม 2559 )
 5. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 7 ( 5 เมษายน 2559 )
 6. สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 3 ( 20 เมษายน 2559 )
 7. พัฒนาคุณภาพผลผลิตครั้งที่ 1 ( 29 เมษายน 2559 )
 8. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 8 ( 5 พ.ค. 2559 )
 9. ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 4 ( 10 พ.ค. 2559 )
 10. พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิตครั้งที่ 2 ( 15 พ.ค. 2559 )
 11. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบครั้งที่ 3 ( 25 พ.ค. 2559 )
 12. พัฒนาคุณภาพผลผลิตครั้งที่ 2 ( 30 พ.ค. 2559 )
 13. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 9 ( 5 มิถุนายน 2559 )
 14. สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 4 ( 20 มิถุนายน 2559 )
 15. ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 3 ( 25 มิถุนายน 2559 )
 16. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 10 ( 5 กรกฎาคม 2559 )
 17. พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิตครั้งที่ 3 ( 15 กรกฎาคม 2559 )
 18. สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 5 ( 20 กรกฎาคม 2559 )
 19. นำเสนอชุดความรู้ ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 20. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 11 ( 5 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย สันติ รัฐนิยม
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......