บันทึกรายงานกิจกรรมของพี่เลี้ยง

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
30 กันยายน 2559 เวลา 09:00-17.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 16 ตุลาคม 2559 09:47:42
Project trainer
แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 16 ตุลาคม 2559 09:56:36 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามถอดบทเรียนโครงการ

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo

       กิจกรรมหลัก :

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแนะนนำการจัดทำรายงานปิดโครงการ

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       ผู้นำชุมชนและตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       พี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามถอดบทเรียนโครงการ

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       คณะกรรมการ ผู้นำชุมชน ผอ.กศน. หัวหน้ากลุ่มอาชีพ และทีมพี่เลี้ยง

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       ผู้นำชุมชน นำพูดคุยเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน ใน 6 ประเด็น 1. ในโครงการได้ทำอะไรบ้าง 2. ทำอย่างไร 3. ใครเข้าร่วมบ้าง 4. ผลเป็นอย่างไร 5. อะไรเป็นปัจจัยความสำเร็จ 6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       ,,

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

       -

       3 กันยายน 2559 เวลา 09:00-17.00 น. น.
       รายงานจากพี่เลี้ยง
       โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 19 กันยายน 2559 15:01:42
       Project trainer
       แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 19 กันยายน 2559 15:01:45 น.

       ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ สสส.

       กิจกรรมหลัก :

       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
       วัตถุประสงค์

       เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามสัญญาโครงการและสรุปผลลัพธ์การดำเนินงานในงวดที่ 2

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

       รับฟังนโยบายการพํฒนาโครงการเเละการสรุปโครงการ รายงานโครงการ ตรวจเอกสารประกอบกิจกรรม

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

       พบปะพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงได้ตรวจเอกสารรายงานการดำเนินกิจกรรม ให้ความรรู้เรื่องการจัดทำเอกสาร การจัดทำรายงานบัญชีงบการเงิน

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

       คณะกรรมการโครงการ

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       1. ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับคณะกรรมการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน งวดงานที่ 2 มีพี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบรายงานและหลักฐานการเบิกจ่าย ได้ส่งมอบเอกสารให้ทีมงานจาก สจรส.มอ. ตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง
       2. วางแผนการจัดทำกิจกรรมสุดท้ายในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 การเข้าร่วมงานคนใต้สร้างสุข
       3. นัดจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และปิดงวดงาน ส่งเอกสารให้ สสส วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2559
       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
       1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ส่งมอบเอกสารให้ทีมงานจาก สจรส.มอ. ตรวจสอบเอกสาร
       2. ได้จำนวนคนเข้าร่วมงานคนใต้สร้างสุข
       3. นัดจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และปิดงวดงาน วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2559
       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

       -

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

       -

       ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

       -

       27 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น.
       รายงานจากพี่เลี้ยง
       โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 28 สิงหาคม 2559 21:32:28
       Project trainer
       แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 21:38:11 น.

       ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ

       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo

                กิจกรรมหลัก :

                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                วัตถุประสงค์

                เพื่อติดตามการดำเนินงานในโครงการ

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                กลุ่มบ้านต้นแบบ และคณะกรรมการ

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                พี่เลี้ยงลงติดตามการดำเนนิงานที่บ้านต้นแบบ

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                คณะกรรมการโครงาการ

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                พี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามดูบ้านตัวอย่าง ดูการเปลี่ยนแปลงของผลการจัดแผนผังครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง และพูดคุยสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยสำเร็จของงานกับคณะกรรมการ ปราชญ์ชาวบ้าน และแกนนำหมู่บ้านใกล้เคียงที่เข้าร่วมเรียนรู้

                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                มีผลการดำเนนิงาน ดังนี้ 1. เกิดการพัฒนาบ้านต้นแบบ เป็นแปลงสาธิตการปลูกข้าวในกะบะ เลี้ยงปลาหมอในนาข้าว การปลูกพืชผักในพื้นที่ว่างตามร่องสวนยางพารา
                2. มีการพัฒนางานต่อเนื่องโดยการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3. เป็นตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ 4. มีผุ้สนใจมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                -

                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                -

                ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

                -

                12 พ.ค. 2559 เวลา 09:00-12.00 น.
                รายงานจากพี่เลี้ยง
                โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 26 พ.ค. 2559 23:05:53
                Project trainer
                แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 26 พ.ค. 2559 23:19:19 น.

                ชื่อกิจกรรม : ติดตามโครงการ

                กิจกรรมหลัก :

                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                วัตถุประสงค์

                เพื่อทบทวนการทำงาน ติดตามผลงานและวางแผนการทำงานต่อเนื่อง

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการ

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                ติดตามโครงากร

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการ

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                คณะกรรมการร่วมกันสรุปผลงาน พี่เลี้ยงซักถามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม นำข้อสรุปมาเขียนบันทึก 

                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถสรุปผลงานได้ มีแนวทางในการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยมีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ สรุปการดำเนินงาน ดังนี้

                1. มีการพัฒนาผลผลิตเพิ่มเติมจากโครงการ นับว่าเป็นผลกระทบด้านดี คือ “หมอนยางพารา” เกิดจากการจุดประกายความคิดที่ว่า “ยางพาราราคาถูกถ้าได้แปรรูปเองในหมู่บ้านคงช่วยให้ชาวบ้านอยู่รอดได้มากขึ้น” ดังนั้นคณะกรรมการจึงชวนครูมาสอนการทำหมอนยางพารา ชาวบ้านให้ความร่วมมือ มาเรียนรู้กันมาก จนทำได้แล้ว ทำขึ้นเองในหมู่บ้านไม่ต้องไปที่อื่น มีการผลิตเพื่อทดลองใช้ เมื่อใช้แล้วพบว่าดีมาก คณะกรรมการจึงนัดแนะทำกันที่โรงเรียนร้างทุกสัปดาห์

                2. ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ และวิทยากรจากเกษตรอำเภอเพื่อการเรียนรู้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ นำพริก ขมิ้น ตะไคร้ ในโครงการมาแปรรูปเป็นเครื่องแกงสูตรของบ้านทุ่งหนองควาย การเพาะชำต้นไม้ เป็นต้น

                3. แกนนำมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดีและต่อเนื่อง

                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                -

                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                -

                ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

                -

                24 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-12.00 น.
                รายงานจากพี่เลี้ยง
                โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 26 ตุลาคม 2558 11:56:42
                Project trainer
                แก้ไขโดย กำไล เมื่อ 26 ตุลาคม 2558 12:12:07 น.

                ชื่อกิจกรรม : ชี้แจงโครงการและกำหนดกติกา

                • photo ห้องเรียนร้างก่อนพัฒนาเป็นห้องเรียนมีชีวิต
                  ห้องเรียนร้างก่อนพัฒนาเป็นห้องเรียนมีชีวิต
                 • photo ห้องเรียนร้างก่อนพัฒนาเป็นห้องเรียนมีชีวิต
                   ห้องเรียนร้างก่อนพัฒนาเป็นห้องเรียนมีชีวิต
                  • photo ห้องเรียนร้างก่อนพัฒนาเป็นห้องเรียนมีชีวิต
                    ห้องเรียนร้างก่อนพัฒนาเป็นห้องเรียนมีชีวิต
                   • photo ห้องเรียนร้างก่อนพัฒนาเป็นห้องเรียนมีชีวิต
                     ห้องเรียนร้างก่อนพัฒนาเป็นห้องเรียนมีชีวิต
                    • photo ห้องเรียนร้างก่อนพัฒนาเป็นห้องเรียนมีชีวิต
                      ห้องเรียนร้างก่อนพัฒนาเป็นห้องเรียนมีชีวิต
                     • photo ห้องเรียนร้างก่อนพัฒนาเป็นห้องเรียนมีชีวิต
                       ห้องเรียนร้างก่อนพัฒนาเป็นห้องเรียนมีชีวิต
                      • photo แปลงสาธิตเดิม เป็นบริเวณก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก
                        แปลงสาธิตเดิม เป็นบริเวณก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก

                       กิจกรรมหลัก :

                       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                       วัตถุประสงค์

                       เพื่อติดตามการชี้แจงโครงการและการกำหนดกติกาการดำเนินงานตามโครงการ

                       กิจกรรมตามแผน

                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                       ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การต่อยอดโครงการ กิจกรรม วางแผนงาน มอบหมาย แบ่งงานกันทำตามความถนัดของแต่ละคน ร่างกติกาของชุมชน

                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                       ประชุมใหญ่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการของชุมชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์การต่อยอดโครงการ กิจกรรม แบ่งงานตามความถนัดและตามความสมัครใจ จำนวน 100 คน ต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ตนเองครอบครัวและชุมชน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา ทบทวนกระบวนการเรียนรู้วิเคราะห์ความก้าวหน้ากิจกรรม พิจารณากฎระเบียบ มีกติกาของชุมชน ใช้พื้นที่โรงเรียนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการโดยตัวแทนชุมชน ทบทวนกระบวนการและวัตถุประสงค์ จากกิจกรรมการเรียนรู้นำสู่การพัฒนา

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                       คณะกรรมการชุมชน กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มเพาะชำไม้ กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มปลูกพืชผัก พี่เลี้ยง 

                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                       1. คณะกรรมการหมู่บ้านชี้แจงโครงการตามกิจกรรมในสัญญาโครงการ
                       2. มอบหมายผู้รับผิดชอบตามกิจกรรมตลอดโครงการ
                       3. พี่เลี้ยงโครงการเสนอแนะเพิ่มเติม และให้ผู้นำกลุ่มต่างๆ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน
                       4. ทุกคนร่วมกันคิด เสนอ และคัดเลือกกิจกรรมที่เด่นนำมาจัดกิจกรรมต่อยอดให้มีจุดเด่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทุกกลุ่มวัยได้มีความร่วมมมือกันมากขึ้น เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ลดช่องว่างระหว่างวัย เป็นแบบอย่างให้หมู่บ้านใกล้เคียงได้
                       5. ผู้รับผิดชอบโครงากรสรุปและบันทึกรายงาน
                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                        

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                       1. เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงากร นับเป็นการต่อยอดกิจกรรมเด่น ให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้น จากความร่วมมมือร่วมใจของคนทุกวัย
                       2. เกิดกติการ่วมกัน เรื่องการพัฒนาห้องเรียน ให้เป็นห้องเรียนรู้ที่มีชีวิต โดยใช้ความรู้ของคนในหมู่บ้าน มาถ่ายทอดให้ลูกหลาน แล้วให้ลูกหลานแสดงออกมาด้วยการวาดภาพที่ผนังห้องเรียน เขียนข้อความเป็นชุดความรู้ ให้เกิดการเรียนรู้ของทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชม
                       3. เกิดกติการ่วมกันห้องเรียนที่ร้าง จำนวน 4 ห้อง ใช้ศิลปะในการจัดทำข้อมูล ชุดความรู้จากปราชญ์ชุมชน สอนลูกหลาน ลูกหลานมาสรุปบนผนังห้อง เป็นชุดความรู้หรือเรื่องเล่าของหมู่บ้าน ได้แก่ การปลูกพืชผัก การเพาะชำต้นไม้ การทำเครื่องแกง การทำปุ๋ยหมัก การทำแปลงสาธิต เป็นต้น
                       4. จากการจัดกิจกรรมในปีแรก ส่งผลให้หน่วยงานเห็นความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าในโรงเรียนร้าง จึงให้มีการสร้างศูนย์เด็กเล็กในบริเวณโรงเรียนร้าง ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559 จากเหตุการณ์นี้ คณะกกรมการหมู่บ้านจะต้องเร่งทำกิจกรรมในโครงการ ให้เกิดห้องเรียนมีชีวิตโดยเร็ว เพื่อให้เสร็จทันในวันเปิดศูนย์เด็กเล็ก จะได้ให้ผู้มาเยี่ยมเยียนได้เสนอแนะ เพื่อพัฒนากิจกรรมในโครงการได้ต่อเนื่อง
                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                       -

                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                       -

                       ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

                       เร่งจัดทำห้องเรียนมีชีวิตให้เสร็จทันกับวันเปิดศูนย์เด็กเล็ก