กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03877
สัญญาเลขที่ 58-00-2067
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศน์ร่วมกับ สจรส.มอ.และพี่เลี้ยง
2) ปฐมนิเทศน์ร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. ที่่ ม.วลัยลักษณ์
3) ทำป้ายไวนิลเขตปลอดบุหรี่
4) ประชุมคณะกรรมการครั้งที่่ 1
5) ประชุมชี้แจงโครงการ
6) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 2
7) ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเครื่องแกง การจัดหาวัตถุดิบแบบลดต้นทุนและเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน
8) ทำน้ำหมักชีวภาพ
9) เรียนรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
10) อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
11) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่3
12) มาเรียนรู้การทำเครื่องแกง สาธิตการทำเครื่องแกง
13) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 4
14) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 5

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,160.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 62.22 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 2,370.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 5,722.22 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,722.22 บาท รวมรายจ่าย (2) = 77,630.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 8,092.22 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,450.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว สุภาพรณ์ ชูช่วย )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 6 (9 มีนาคม 2559)
 2. ทำน้ำหมักชีวภาพ(ซื้อถังเพิ่ม) (15 มีนาคม 2559)
 3. ประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (26 มีนาคม 2559)
 4. ประชุมพัฒนาสภาผู้นำ ครั้งที่ 7 (9 เมษายน 2559)
 5. ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำ (9 พ.ค. 2559)
 6. เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ (12 พ.ค. 2559)
 7. จัดเตรียมปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ในการลงแปลงและครัวเรือน (17 พ.ค. 2559)
 8. จัดหาพันธ์พืช พันธ์ผัก เตรียมแปลงดิน (18 พ.ค. 2559)
 9. จัดหาพันธ์พืชพันธ์ผัก สำหรับครัวเรือนและแปลงปลูก (19 พ.ค. 2559)
 10. ลงแปลงปลูกพืชผักและครัวเรือน (20 พ.ค. 2559)
 11. ลงพื้นที่ปลูกผักและบ้านเรือน (21 พ.ค. 2559)
 12. การติดตาม เยี่ยมเยียน การปลูกผัก การใช้ปุ๋ย (30 พ.ค. 2559)
 13. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ (9 มิถุนายน 2559)
 14. เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑฺ์และแผนการตลาด (15 มิถุนายน 2559)
 15. เยี่ยมเยียนแปลงสาธิต ครัวเรือน (30 มิถุนายน 2559)
 16. ประชุมพัฒนาสภาผู้นำ (9 กรกฎาคม 2559)
 17. ประชุม เสวนา ฟื้นฟู สาธิต ส่วนประกอบการทำกระจาด (25 กรกฎาคม 2559)
 18. ติดตามแปลงสาธิต ครัวเรือน (30 กรกฎาคม 2559)
 19. เวทีขับเคลื่อนและเผยแพร่ชุดความรู้ร่วมกันการทำเครื่องแกงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (10 สิงหาคม 2559)
 20. ติดตามการปลูกผักแปลงสาธิต ครัวเรือน (30 สิงหาคม 2559)
 21. เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามจาก สสส. สจรส.ม.อ. (3 กันยายน 2559)
 22. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ (3 ตุลาคม 2559 - 5 ตุลาคม 2559)
 23. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมเวทีถอดบทเรียน การปรับตัวในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ (6 ตุลาคม 2559)
 24. เพื่อประชุมชี้แจงโครงการการทำกิจกรรมทั้งหมดการต่อยอดปี2 (9 ตุลาคม 2559)
 25. คณะกรรมการร่วมกันสรุปโครงการ จัดทำชุดความรู้และเอกสารเผยแพร่ (12 ตุลาคม 2559)
 26. การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน (13 ตุลาคม 2559)
 27. ประชุมร่วมกับสสส.และสจรส.มอ.เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ (15 ตุลาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว สุภาพรณ์ ชูช่วย )
14 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางกัลยา ภักดีสุวรรณ์ )
14 กุมภาพันธ์ 2559