กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03877
สัญญาเลขที่ 58-00-2067
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1
2) พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 6
3) ทำน้ำหมักชีวภาพ(ซื้อถังเพิ่ม)
4) ประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
5) ประชุมพัฒนาสภาผู้นำ ครั้งที่ 7
6) ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำ
7) เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวที่เหมาะกับสภาพพื้นที่
8) จัดเตรียมปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ในการลงแปลงและครัวเรือน
9) จัดหาพันธ์พืช พันธ์ผัก เตรียมแปลงดิน
10) จัดหาพันธ์พืชพันธ์ผัก สำหรับครัวเรือนและแปลงปลูก
11) ลงแปลงปลูกพืชผักและครัวเรือน
12) ลงพื้นที่ปลูกผักและบ้านเรือน
13) การติดตาม เยี่ยมเยียน การปลูกผัก การใช้ปุ๋ย
14) ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
15) เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑฺ์และแผนการตลาด
16) เยี่ยมเยียนแปลงสาธิต ครัวเรือน
17) ประชุมพัฒนาสภาผู้นำ
18) ติดตามแปลงสาธิต ครัวเรือน
19) เวทีขับเคลื่อนและเผยแพร่ชุดความรู้ร่วมกันการทำเครื่องแกงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
20) ติดตามการปลูกผักแปลงสาธิต ครัวเรือน
21) เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามจาก สสส. สจรส.ม.อ.
22) ประชุม เสวนา ฟื้นฟู สาธิต ส่วนประกอบการทำกระจาด
23) ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
24) ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมเวทีถอดบทเรียน การปรับตัวในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ
25) เพื่อประชุมชี้แจงโครงการการทำกิจกรรมทั้งหมดการต่อยอดปี2
26) คณะกรรมการร่วมกันสรุปโครงการ จัดทำชุดความรู้และเอกสารเผยแพร่
27) การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
28) ประชุมร่วมกับสสส.และสจรส.มอ.เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 8,092.22 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,450.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 34.31 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -21,193.47 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 114,576.53 บาท รวมรายจ่าย (2) = 135,770.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -21,193.47 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 21,193.47 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว สุภาพรณ์ ชูช่วย )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว สุภาพรณ์ ชูช่วย )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางกัลยา ภักดีสุวรรณ์ )
15 ตุลาคม 2559