กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03877
สัญญาเลขที่ 58-00-2067

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)
รหัสโครงการ 58-03877 สัญญาเลขที่ 58-00-2067

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,900.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,160.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,450.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,610.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 62.22 บาท
งวดที่ 2 = 34.31 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 96.53 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 213,400.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -21,193.47 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 10,000.00 10,000.00
1. ประชุมคณะกรรมการครั้งที่่ 1
2. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 2
3. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่3
4. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 4
5. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 5
6. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 6
7. ประชุมพัฒนาสภาผู้นำ ครั้งที่ 7
8. ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำ
9. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ
10. ประชุมพัฒนาสภาผู้นำ
กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการ 12,500.00 12,186.00
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2. เพื่อประชุมชี้แจงโครงการการทำกิจกรรมทั้งหมดการต่อยอดปี2
กิจกรรมหลัก : ฟื้นฟูการทำวัตถุดิบส่วนประกอบของกระจาด 19,600.00 20,560.00
1. ประชุม เสวนา ฟื้นฟู สาธิต ส่วนประกอบการทำกระจาด
กิจกรรมหลัก : จัดทำผังข้อมูลการผลิตของวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นเครื่องแกง 12,300.00 11,220.00
1. ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเครื่องแกง การจัดหาวัตถุดิบแบบลดต้นทุนและเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้พร้อมสาธิตและปฏิบัติการทำเครื่องแกง 17,600.00 15,680.00
1. มาเรียนรู้การทำเครื่องแกง สาธิตการทำเครื่องแกง
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และแผนการตลาด 9,600.00 9,600.00
1. เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑฺ์และแผนการตลาด
กิจกรรมหลัก : ทำน้ำหมักชีวภาพ 10,200.00 10,040.00
1. ทำน้ำหมักชีวภาพ
2. ทำน้ำหมักชีวภาพ(ซื้อถังเพิ่ม)
กิจกรรมหลัก : ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 22,200.00 22,200.00
1. เรียนรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
2. นัดพลิกกลับกองปุ๋ย
3. นัดพลิกกลับกองปุ๋ยหมักชีวภาพ
4. นัดพลิกกลับกองปุ๋ย
5. นัดพลิกกลับกองปุ๋ย
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว 9,000.00 9,000.00
1. เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวที่เหมาะกับสภาพพื้นที่
กิจกรรมหลัก : ลงแขกปรับพื้นที่และการปลูกพืข ที่นำมาเป็นวัตถุดิบนำมาแปรรูปเป็นเครื่องแกง 36,500.00 37,460.00
1. จัดเตรียมปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ในการลงแปลงและครัวเรือน
2. จัดหาพันธ์พืช พันธ์ผัก เตรียมแปลงดิน
3. จัดหาพันธ์พืชพันธ์ผัก สำหรับครัวเรือนและแปลงปลูก
4. ลงแปลงปลูกพืชผักและครัวเรือน
5. ลงพื้นที่ปลูกผักและบ้านเรือน
กิจกรรมหลัก : ติดตามผลการผลิตวัตถุดิบ 20,400.00 20,400.00
1. การติดตาม เยี่ยมเยียน การปลูกผัก การใช้ปุ๋ย
2. เยี่ยมเยียนแปลงสาธิต ครัวเรือน
3. ติดตามแปลงสาธิต ครัวเรือน
4. ติดตามการปลูกผักแปลงสาธิต ครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : เวทีขับเคลื่อนและเผยแพร่ชุดความรู้กระจาดนำเกษตรผสมผสานแก้ปัญหาเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ 11,600.00 12,200.00
1. เวทีขับเคลื่อนและเผยแพร่ชุดความรู้ร่วมกันการทำเครื่องแกงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียน 4,800.00 5,040.00
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมเวทีถอดบทเรียน การปรับตัวในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ
กิจกรรมหลัก : สรุปโครงการ 3,600.00 3,600.00
1. คณะกรรมการร่วมกันสรุปโครงการ จัดทำชุดความรู้และเอกสารเผยแพร่
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 11,214.00
1. ปฐมนิเทศน์ร่วมกับ สจรส.มอ.และพี่เลี้ยง
2. ปฐมนิเทศน์ร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. ที่่ ม.วลัยลักษณ์
3. อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
4. ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1
5. ประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
6. เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามจาก สสส. สจรส.ม.อ.
7. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
8. ประชุมร่วมกับสสส.และสจรส.มอ.เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายไวนิลเขตปลอดบุหรี่
2. การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

212,900.00 213,400.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาว สุภาพรณ์ ชูช่วย )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559