กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03877
สัญญาเลขที่ 58-00-2067
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)

2. ชุมชน บ้านนาแยกเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. รหัสโครงการ 58-03877 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2067

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่่ 1

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 - 15.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนด้านการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้มีส่วนร่วมบริหาร จัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. พัฒนาผู้นำให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 30 คน
 2. การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-การดูแผนงานของกิจกรรมที่ทำตลอดทั้งโครงการฯ -การวางแผนจัดหาวัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ ในการทำกระจาด -การพูดคุยในเรื่องการปรับวิถีชีวิตให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -การวางแผนจัดหาวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมองหาสถานที่ที่เหมาะสม การจัดเตรียมสถานที่ การจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ -ก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันตามประสบการณ์ของแต่ละคน ก็ได้คำตอบมากมาย เช่นไม้ตีนเป็ดที่ทำกระจาดได้จากพื้นที่ ม.4 ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียง ต้องจัดเตรียมไว้ให้ไม้แห้งจะใช้ทำในเดือนมีนาคม การจัดหาแหล่งวัตถุดิบการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ก็ได้รับคำตอบคือไปประสานกับศูนย์ลุงยงค์(นายประยงค์ รณรงค์) ก็ได้เบอร์โทรของนายขจร ทิพาพงศ์ ซึ่งเป๋นผู้ประจำการอยู่ที่ศูนย์ ก็จะเข้าไปพบในลำดับถัดไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านในปีถัดไป

กิจกรรมที่ทำจริง

-เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการโครงการ ร่วมกับผู้นำ สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ อสม.และชาวบ้านที่สนใจ เป็นการพูดคุยที่มาของโครงการ ว่าปีนี้เราได้รับการต่อยอดปีสอง เป็นสิ่งที่ดีมากที่เราได้รับงบประมาณมาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้มีความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบปรับตัวให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจตกต่ำ เรียนรู้ที่จะวางแผนร่วมกันในชุนชน เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

-ก็มาดูตารางกิจกรรมร่วมกันว่าจะต้องดำเนินกิจกรรมอะไร อย่างไร ตอนไหน มีการวางแผนการจัดประชุมใหญ่ชี้แจงโครงการฯ รวมถึงการดำเนินการทำกิจกรรมในเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การวิเคราะห์ผังวัตถุดิบการปลูกวัตถุดิบเครื่องแกง

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 2

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนด้านการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้มีส่วนร่วมบริหาร จัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. พัฒนาผู้นำให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 30 คน
 2. การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ดูกิจกรรมที่จะทำช่วงปลายเดือนนี้ ในเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ การจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ใช้ มีการแบ่งงานกันทำ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เช่น บางคนบอกว่าตอนทำน้ำหมักชีวภาพใส่เหล้าขาวไปสักหน่อย ช่วยไล่แมลงดีนักหนา
 • ดูกิจกรรมที่จะทำในเดือนถัดไป ในการทำปุ๋ยหมัก ตอนนี้ได้ประสานเรื่องการจัดซื้อขุยมะพร้าวกากน้ำตาล ซื้อขี้วัว(ต้องไปบรรทุกเอง)บ้านเพิง อ.ปากพนัง ขี้หมู ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ
 • การจัดทำคอกทำปุ๋ยหมัก เพราะในประชุมบอกว่าหากไม่ทำคอกให้ดี หมายถึงต้องเทพื้นด้วย หากไม่เทพื้น น้ำจะซึมลงสู่ใต้พื้นดินการหมักตัวของปุ๋ยก็จะไม่ได้ผล ก็เลยมีการจัดทำคอกเพื่อทำปุ๋ยหมัก
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านในปีถัดไป

กิจกรรมที่ทำจริง
 • มีการดูตารางกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
 • ซักถามถึงการจัดหาวัตถุดิบการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพ การสอบถามถึงแปลงยางว่างเปล่าเพื่อทำแปลงปลูกวัตถุดิบเครื่องแกง
 • การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ตกลงกันว่าทำที่บริเวณลานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
 • photo

 

30 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่3

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30-14.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนด้านการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้มีส่วนร่วมบริหาร จัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. พัฒนาผู้นำให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 30 คน
 2. การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต - คณะกรรมการโครงการเรียนรู้การชำระภาษี ณ ที่จ่าย จากการใช้จ่ายเงินโครงการมากกว่า 1,000 บาท บุคคลธรรมดาร้อยละ 1 ร้านที่มี vat ร้อยละ 7 ผลลัพธ์ - ได้มอบหมายให้ประสานประธานกลุ่มเครื่องแกง ในการช่วยจัดเตรียมสถานที่ และปรึกษาหารือในการจัดเตรียมวัตถุดิบสาธิตการบดเครื่องแกง
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการเตรียมการ การทำกระจาด ต้องการให้มีการมาถ่ายทำการทำกระจาด ร้องขอกับพี่เลี้ยง คือ อ.กำไล สมรักษ์ อาจารย์ตอบว่าได้ ในเมื่อพื้นที่พร้อม                     

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านในปีถัดไป

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ได้ทบทวนเรื่องที่ผู้รับผิดชอบโครงการไปประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. ที่ ม. วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 ในแนวทางการทำกิจกรรมโครงการ โดยต่อไปจะเป็นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับการซื้อของหรือว่าจ้างด้วย โดยถ้าเป็นค่าอาหารหักร้อยละ 1 (บุคคลธรรมดา) ร้านค้ามี vat ร้อยละ 7 และนำส่งสรรพากรในเดือนถัดไป ไม่เกินวันที่ 7 หากเกิน ต้องถูกปรับ 1.5 % ต่อปี
 • พูดคุยถึงกิจกรรมการทำเครื่องแกง ในลำดับต่อไปตามตารางกิจกรรม ได้ประสานกับประธานและสมาชิกกลุ่มเครื่องแกงแล้ว
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 4

วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนด้านการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้มีส่วนร่วมบริหาร จัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. พัฒนาผู้นำให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 30 คน
 2. การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต - ได้เห็นการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ว่างในสวนมาทำแปลงสาธิตการปลูกพืชผัก จำนวน 3 แปลง - ได้เห็นการเตรียมการในการทำกระจาด จำนวน 1 ลูก ผลลัพธ์ - ได้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกระจาด ให้ถึงการเป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและเป็นผู้ที่กตัญญูรู้คุณในการตอบแทนบุญคุณทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว - ได้เห็นความเสียสละเพื่อส่วนรวมและการอยู่ร่วมกัน ในการทำแปลงสาธิต ผู้นำบอกว่าในแปลงสาธิตทุกคนใช้ประโยชน์ได้แต่ต้องช่วยกันทำ เห็นรอยยิ้มเกิดขึ้นที่ใบหน้าชาวบ้าน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านในปีถัดไป

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา ตั้งแต่การทำน้ำหมักชีวภาพ  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ มีการกลับกองปุ๋ยหมัก  4 ครั้งแล้ว การทำเครื่องแกง การเตรียมการการทำแปลงสาธิตการปลูกพืชผักการทำเครื่องแกง ได้รับอนุญาต 3 แปลงแล้วที่เป็นพื้นที่สวนยางพาราอายุ 3 - 4 ปี
 • เตรียมการในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบในการทำกระจาด 
 • photo
 • photo

 

30 21
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 5

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนด้านการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้มีส่วนร่วมบริหาร จัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. พัฒนาผู้นำให้มีความเข้มแข็ง รู้จักแก้ปัญหา จำนวน 30 คน
 2. การดำเนินโครงการเป็นไปตามตารางกิจกรรม
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต - ได้มีการทบทวนกิจกรรมของโครงการ
- ได้มีการทบทวนเอกสาร
- ได้มีการทบทวนความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และกิจกรรมโครงการลำดับถัดไป ผลลัพธ์ - ได้ประสานกับปราชญ์ชาวบ้านในการเตรียมการทำกระจาด ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง หลายคนหยุดจากงานทำสวน มีเวลาก็ได้มาช่วยกันทำกระจาด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเป็นสภาผู้นำ จากกิจกรรม โดยมีการประชุม ทบทวน วางแผน ติดตาม การดำเนินงานตลอดปี มีการจัดทำข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านในปีถัดไป

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำกิจกรรมโครงการ
 • ทบทวนเอกสารที่จะรายงานต่อ สสส สจรส.มอ. ในวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2559
 • photo
 • photo

 

20 21

2. ประชุมชี้แจงโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชุมชี้แจงโครงการ

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชนด้านเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้มีส่วนร่วมบริหารจัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดเวทีประชุมทำความเข้าใจ การทำกิจกรรมโครงการ
 2. เกิดกลุ่มต่างๆ ในชุมชนตามความถนัดและสนใจ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการ ถึงที่มา วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ ข้อดีของการทำโครงการตามกิจกรรมที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความยั่งยืน ความมีเหตุผลอย่างที่สุดแล้ว -ได้เตรียมการในการทำกิจกรรมในครั้งถัดไป คือการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การวิเคราะห์ผังวัตถุดิบ ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนั้นต้องทำคอกหมักด้วย ต้องเตรียมหาสถานที่และจัดทำคอก เทพื้นด้วยกันน้ำซึม เพราะหากน้ำซึมการหมักตัวของปุ๋ยจะไม่ได้ผล การเตรียมการทำต้องจัดหาวัตถุดิบ ก็ประสานกันหลายๆ คนจะได้มีวัตถุดิบไว้ทำปุ๋ยกัน -อาจารย์กำไล  สมรักษ์ ซักถามว่าอยาก "ออกสื่อ" บ้างไหม ก็ที่ประชุมตอบรับกันว่า "อยาก" อาจารย์ก็เลยถามว่าจะออก เรื่องอะไร ก็บอกกันว่า "การทำกระจาด" อาจารย์บอกว่าตกลง เดือนมีนาคม ปี 2559 นี้ได้มีการถ่ายทำแน่นอน -ชาวบ้านมีการพูดคุยกันมากขึ้น มีการนัดแนะว่าจะทำปุ๋ยวันไหน แสดงให้เห็นถึงการเคารพการตัดสินใจร่วมกัน เป็นสิ่งที่เยี่ยมมาก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-ประชุมทำความเข้าใจให้กับคนในชุมชน ในการทำกิจกรรมโครงการ ตลอดทั้งปี มีการคัดเลือกแกนนำกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ -การจัดลำดับตารางให้เหมาะสมกับฤดูกาลต่างๆ -การเตรียมการในการทำกิจกรรมตามตารางกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

-มีการประชุมชี้แจงโครงการ ถึงที่มา วัตถุประสงค์ รายละเอียดแต่ละกิจกรรมของโครงการ ว่าต้องทำอะไร เมื่อไหร่ อย่างไรบ้าง ก็ขอให้เข้าร่วมโครงการกันทุกคนเพราะว่าเป็นโครงการที่ดี ปีนี้ปรับใช้เป็นแบบรู้จักตนเอง ชุมชนมากขึ้นโดยวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ก็ลำดับกิจกรรมโครงการ ว่าปลายเดือนพฤศจิกายน ทำน้ำหมักชีวภาพ ต้นเดือนธันวาคมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใครมีความรู้ก็นำมาแลกเปลี่ยนกัน ใครมีแหล่งวัตถุดิบก็แนะนำกันเพื่อได้จัดเตรียมไว้ตอนทำปุ๋ย -อาจารย์กำไล  สมรักษ์  พี่เลี้ยงโครงการ ก็บอกว่าให้ช่วยกันทำโครงการ เพราะว่าเป็นของทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง มาร่วมกันรับผลประโยชน์ร่วมกัน และมาบอกว่าโครงการเริ่มแล้ว หากหมู่บ้านนี้ทำจริง ตามโครงการที่เขียนมาก็จะดีใจมาก และฝากให้ช่วยกันดูแลทรัพย์สมบัติของหมู่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo

 

80 82

3. ฟื้นฟูการทำวัตถุดิบส่วนประกอบของกระจาด

ไม่มีกิจกรรม

4. จัดทำผังข้อมูลการผลิตของวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นเครื่องแกง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเครื่องแกง การจัดหาวัตถุดิบแบบลดต้นทุนและเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมเรียนรู้และเข้าใจ ส่งผลให้มีการปลูกพืชผักที่เป็นวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องแกง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. กลุ่มเครื่องแกงได้รู้จักกลุ่มมากขึ้น ได้เห็นข้อมูล ข้อบกพร่อง เห็นการต่อยอดกำไรโดยให้ในชุมชนจัดการตนเอง
 2. กลุ่มเครื่องแกงมีความเข้มแข็ง ครัวเรือนเข้มแข็ง ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต

 • ได้ผังข้อมูล 1 ชุด
 • ได้แปลงสาธิต 3 แปลง ของนางห้วย สมเคราะห์ นางอารีย์ ภูชงค์ นางกัลยา ภักดีสุวรรณ์

ผลลัพธ์

 • ผังข้อมูลที่ได้ ได้นำมาวางแผนการปลูกเป็นแปลงสาธิต ว่าแปลงไหนเหมาะสมกับพืชชนิดใด เช่นของนางกัลยา ภักดีสุวรรณ์ เป็นพื้นที่ใกล้ลำคลองน้ำไหลไม่ทันไหลท่วมพื้นที่ ไม่เหมาะจะปลูกขมิ้นกับพริกขี้หนู แต่ปลูกตะไคร้ได้ แปลงของนางอารีย์ ภูชงค์ เหมาะกับการปลูกขมิ้น เพราะเป็นดินร่วนซุย พื้นที่อยู่เป็นที่ลาดเอียงเล็กน้อย ส่วนของนางห้วย สมเคราะห์ ได้ทั้งขมิ้น ตะไคร้ พริกขี้หนู
 • ได้เตรียมการในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมทำความเข้าใจเกียวกับการทำกลุ่มเครื่องแกง ดูปริมาณการผลิต ดูต้นทุนการผลิต ดูกำไรขาดทุน ดูโอกาสที่จะกำไร โดยการมาผลิตวัตถุดิบในชุมชน เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง และเป็นการต่อยอดกลุ่มเครื่องแกง

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรี่องการจัดทำผังข้อมูลการผลิตวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นเครื่องแกง สอบถามในที่ประชุมว่าใครถนัดในการปลูกพืชผักที่จะนำมาทำเครื่องแกงชนิดใดบ้าง ก็ได้รับการตอบรับเช่น นางห้วย สมเคราะห์ บอกว่าถนัดในการปลูกขมิ้น และตะไคร้ และให้ปลูกในพื้นที่ของนางห้วยด้วย เพราะพื้นที่เหมาะสมและมีพื้นที่ว่างให้หมู่บ้านทำเป็นแปลงสาธิตได้นางอารีย์ ภูชงค์ ก็บอกในที่ประชุมว่าในสวนยางของนางอารีย์ก็ยังใช้ปลูกตะไคร้และขมิ้น พริกขี้หนูได้ รวมถึงบริเวณบ้านยังปลูกพริกไทยดำด้วย อนุญาตให้หมู่บ้านทำเป็นแปลงสาธิตได้ นางกัลยา ภักดีสุวรรณ์ ก็บอกว่าพื้นที่ในสวนยางของนางกัลยาก็ใช้ปลูกผัก ปลูกตะไคร้ ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำด้วยเลยทำเป็นแผนผังได้
 2. ตอนนี้ยังทำแปลงปลูกไม่ได้ เนื่องจากต้องรอปุ๋ยหมักก่อน
 3. ดูผลการดำเนินงานของกลุ่มเครื่องแกง มีกำไรน้อย วัตถุดิบการผลิตเครื่องแกงต้องซื้อหามาในราคาที่แพง เช่น พริกไทยดำ กิโลกรัมเกือบ 400 บาท ทำให้กลุ่มมีกำไรน้อย ก็พูดคุยในที่ประชุมว่าหากบ้านใดที่มีบริเวณบ้านที่มีต้นไม้ เช่น ต้นสะตอ ต้นขนุน ต้นยอ ฯ ก็ให้ปลูกพริกไทย ไว้หากเหลือบริโภคในครัวเรือนก็สามารถแบ่งขายให้กลุ่มเครื่องแกงได้
 • photo

 

70 71

5. เรียนรู้พร้อมสาธิตและปฏิบัติการทำเครื่องแกง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 มาเรียนรู้การทำเครื่องแกง สาธิตการทำเครื่องแกง

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้วัตถุดิบการทำเครื่องแกง เรียนรู้การบดเครื่องแกง และการปลูกพืชผักในการใช้เป็นวัตถุดิบในการบดเครื่องแกง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ประชาชนได้เรียนรู้ ได้เห็นการสาธิต การปฏิบัติในขั้นตอนการทำเครื่องแกง ได้ช่วยเหลือกลุ่มเครื่องแกงในการช่วยจัดการกับวัตถุดิบในวิธีการชุมชนจัดการตนเอง
 2. กลุ่มเครื่องแกงมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้ครัวเรือนเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลสรุปที่สำคัญ 1. หลายคนตั้งคำถามว่า ทำไมเครื่องแกงที่ซื้อมาจากตลาดถึงไม่ค่อย อร่อย แกงแล้วบางครั้งก็เสียดายของ แต่พอมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั้นได้รับคำตอบว่า การทำเครื่องแกงนั้นต้องพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบและอัตราส่วนที่เหมาะสม เช่น
- ขมิ้น ถ้าใช้ขมิ้นพันธ์และใช้ในปริมาณมากเวลาบดเครื่องแกงจะมีรสชาติฉุนขมิ้น แต่ที่นี้ใช้ขมิ้นด้วง รสชาติจะออกมาไม่เหม็นฉุนและสีก็เหลืองอ่อน ๆ เวลาแกงเหลืองมาแล้วทั้งรสชาติและกลิ่นชวนให้อาหารน่ากินขึ้นเยอะ
- ตะไคร้ จะมีตะไคร้หยวก(ต้นจะโต แต่กลิ่นหอมน้อยกว่า) ตะไคร้พื้นเมือง ต้นจะเล็กและเนื้อจะแน่น กลิ่นหอมกว่าตะไคร้หยอก แต่เวลาบดเครื่องแกงคั่วพริกต้องใช้คู่กัน รสชาติของเครื่องแกงถึงจะอร่อย
- พริกไทยดำ ถึงแม้ว่าราคาจะแพง แต่ก็ต้องใส่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมและไม่สามารถหาพืชชนิดอื่นมาทดแทนได้ 2.การทำอาหารนั้น ในการแลกเปลี่ยนกัน เรื่องการแกงคั่วพริกทางภาคใต้ ในเรื่องการแกงประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมูป่า ฯ จะนำวัตถุดิบอื่นๆ มาใส่ในแกงด้วย เช่น ข่าอ่อน กระชาย พริกไทยอ่อน ใบมะกรูด ผิวมะกรูด นอกจากจะเพิ่มรสชาติ ความหอมกรุ่นที่สามารถช่วยดับกลิ่นคาวได้แล้ว ยังเป็นในเรื่องของสมุนไพรช่วยย่อยอาหาร ช่วยต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย ผลผลิต - เกิดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนความรู้กัน ว่าเครื่องแกงสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ ต้านอนุมูลอิสระได้ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สอนให้ลูกหลานทำอาหารให้เป็นยาได้ ผลลัพธ์ - เกิดการปลูกฝังให้คนในชุมชนทำอาหารกินเอง ลดการบริโภคอาหารสะดวกซื้อ - ได้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการทำเครื่องแกง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-เรียนรู้สาธิต ปฏิบัติการทำเครื่องแกงส้ม (แกงเหลือง) เครื่องแกงคั่ว โดยดูส่วนประกอบ ดูวัตถุดิบ การทำความสะอาดวัตถุดิบ ดูอัตราส่วนการผสมการบดเครื่องแกง เช่นการชั่ง การตวง ดูขั้นตอนการบด การเก็บรักษา ภาชนะที่เหมาะสมและปลอดภัยในการบรรจุเครื่องแกง

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเครื่องแกงกับชาวบ้าน ในการทำเครื่องแกง มี 2 ชนิด คือเครื่องแกงส้ม (เครื่องแกงเหลือง) กับเครื่องแกงคั่วพริก 2.การจัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการบดเครื่อง เช่น เครื่องแกงส้ม ประกอบด้วย ขมิ้นด้วง (ที่ล้างเอาเปลือกออก) กระเทียมเล็ก กระเทียมใหญ่ เกลือแกง พริกขี้หนูเม็ดเล็กแห้ง พริกขี้หนูสด ผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสม (สงวนสูตร) การเตรียมเครื่องแกงคั่วพริก ขมิ้นด้วง (ล้างทำความสะอาดเอาเปลือกออก) ตะไคร้ กระเทียมเล็ก กระเทียมใหญ่ เกลือแกง พริกขี้หนูตุ้มเล็กกับตุ้มใหญ่ พริกไทยดำ (แพงมากโลเกือบ 400 บาท) วัตถุดิบทุกอย่างต้องผ่านการล้างทำความสะอาด หลังจากการชั่งตวงแล้ว ยกเว้นเกลือแกง ก็นำมาผสมในกะละมัง คนให้เข้ากันก็นำไปลงเครื่องบดได้เลย เสร็จก็นำมาใส่ในถังพลาสติกเพื่อกันสนิม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 64

6. เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และแผนการตลาด

ไม่มีกิจกรรม

7. ทำน้ำหมักชีวภาพ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ทำน้ำหมักชีวภาพ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 - 15.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้รดกองปุ๋ยหมักชีวภาพและใช้กับกิจกรรมการปลูกพืช เพื่อเป็นปุ๋ยทางใบ และขับไล่แมลง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในน้ำหมักชีวภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การลดการใช้สารเคมี
2.ได้น้ำหมักชีวภาพ 2 สูตร คือ สูตรไล่แมลง กับสูตรบำรุงพืช

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลสรุป เนื่องจากที่นี่มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล การทำน้ำหมักชีวภาพจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับทุกคน แต่เรื่องของความจำเป็นที่ต้องทำร่วมกัน เพราะว่าน้ำหมักชีวภาพนี้ เมื่อครบ 15 วัน ก็สามารถนำไปทำกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพอีก นั่นคือนำไปรดกองปุ๋ยนั่นเอง คุณสมบัติก็เพื่อย่อยสลายให้กับวัตถุดิบที่นำมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ พวกหญ้า ขุยมะพร้าว ขี้วัว ฯลฯ และอีกประเด็นหนึ่งคือช่วยดับกลิ่นมูลสัตว์ที่ปุ๋ยหมักชีวภาพ

ผลผลิต

วันนี้ทำน้ำหมัก 2 ถัง ๆ ละ 200 ลิตร วันนี้เราทำกัน 400 ลิตร

ผลลัพธ์

 1. วันนี้ทำน้ำหมัก 2 ถัง ได้เทำกับ 400 ลิตร สามารถนำไปผสมกับน้ำได้ถึง 8,000 ลิตร
 2. สามารถนำไปรดกองปุ๋ยหมักที่จะทำใน กิจกรรมต่อไป ที่กำลังจัดเตรียมวัตถุดิบและจัดทำสถานที่อยู่
 3. กลุ่มเด็กนั้นจะตามผู้ปกครองมาเที่ยวเล่น ส่วนกลุ่มวัยทำงานกับกลุ่มผู้สูงอายุนั้นจะจริงจังกับการทำปุ๋ยมาก เนื่องจากเห็นความสำคัญของปุ๋ยที่เป้นน้ำหมัก นายโสภณ แสงแก้ว บอกว่า รู้ไหมว่า "เนี่ยสุดยอดเลย" ใช้ใส่ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งยางพารา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-มีการอบรมให้ความรู้ในการใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การใช้กับพืชผักสวนครัว การใช้เพื่อไล่แมลง
-การทำน้ำหมักชีวภาพ 2 สูตร สูตรไล่แมลงกับสูตรบำรุงพืช โดยใช้วัตถุในท้องถิ่น เช่น สะเดาเทียม บอระเพชร ตะไคร้หอม ฯลฯ -การกวนน้ำหมัก ทุก ๆ 3 วัน

กิจกรรมที่ทำจริง

มีหัวหน้าพัฒนาการอำเภอมาเป็นวิทยากร ในศูนย์ถ่ายทอด จากนั้นไปเรียนรู้ที่ข้างหลังของศูนย์ฯ ที่มีการเตรียมอุปกรณืไว้ มีการเตรียมกระเทียม หัวข่า ตะไคร้หอม เจ็ดหมูน คนที่มีความรู้ให้เพิ่มเติมว่ามียาเส้น เหล้าขาว เพิ่ม เพิื่เพิ่มความเผ็ดร้อน จะนไไปใช้ไล่แมลงอย่างดี

 1. มีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการทำน้ำหมักชีวภาพ เนื่องจากได้มอบหมายให้ช่วยกันจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่จะใช้ทำมาเตรียมไว้ที่ศูนย์ถ่ายทอดประจำตำบล ที่อยู่ในหมู่บ้าน
 2. การทำน้ำหมักชีวภาพ สูตรบำรุงพืช วันนี้ทำจากหยอกกล้วย กากน้ำตาล สารเร่ง พด.
 3. การทำน้ำหมักชีวภาพ สูตรไล่แมลง วันนี้ทำมาจาก ตะไคร้หอม สะเดาเทียม ยาเส้น เหล้าขาว ข่า กากน้ำตาล สารเร่ง พด.
 4. การทำน้ำหมักชีวภาพนั้นต้องมีการกวนเพื่อให้ส่วนผสมนั้นเข้ากันได้ดี และปิดฝาไม่ต้องแน่นเกินไป เพราะมีแรงดันอากาศ
 5. การนำไปใช้ ความเข้มข้น 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 15 - 20 ลิตร
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 61

8. ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 เรียนรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการทำเอง การใช้ประโยชน์ อัตราส่วนการใช้
 2. เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับประชาชน ในการปลูกพืชผัก
 3. เป็นการบำรุงรักษาดินแบบยั่งยืน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลสรุป - เมื่อมีการประชุม ก็เหมือนเป็นการระดมความคิด ระดมความรู้ ระดมแหล่งข้อมูล เช่น ต้องการหาขี้วัว ก็ซักถามในที่ประชุมว่าใครพอจะทราบแหล่งที่เขาขายเยอะ ๆ บ้าง ก็บอกๆ กันว่าให้ไปติดต่อกับเครือข่ายของลุงประยงค์ รณรงค์ ก็ไปติดต่อนอกจากได้แหล่งวัตถุดิบขี้วัวคือ อ.ปากพนังแล้ว ยังได้กากน้ำตาล ได้ขุยมะพร้าวอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์ต่อชุมชนจริง ๆ เพราะเมื่อพูดคุยกันเรื่องนี้ปรากฎว่าคุยกันยาว จนไปถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่าสามารถนำเรื่องปุ๋ยนี้มาใช้เพื่อบำรุงดิน ยังลดต้นทุนการผลิตอีก และเมือนำมาปลูกผักได้บริโภคผักปลอดสารพิษ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านหรือในสวนยางพาราที่เพิ่งโค่นใหม่ ๆ
ผลผลิต - ได้กองปุ๋ยที่สมบูรณ์แบบ แต่ประมาณการน้ำหนักไว้ที่ 2,500 กก.- 3,000 กก. x กิโลละ 5 บาท = น่าจะได้ต้นทุนที 15,000 บาท
ผลลัพธ์ - ได้มีการเตรียมการว่า เมื่อปุ๋ยเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะนำให้ครัวเรือนไปใช้เพื่อปลูกผักสวนครัว และใช้ในแปลงสาธิตการปลูกพืชผักที่จะนำมาใช้ในการบดเครื่องแกง เช่น แปลงปลูกตะไคร้ แปลงปลูกขมิ้น แปลงปลูกพริกขี้หนู

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับสภาพดินและความต้องการของพืช เรียนรู้พิษภัยของการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเกินไป -สาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  โดยการจัดเตรียมวัตถุดิบ เช่น มูลสัตว์ (มูลไก่ หมู วัว) แกลบ รำละเอียด ขุยมะพร้าว ขี้เค๊กปาล์ม น้ำหมักชีวภาพ พด.1 ผ้าเต้นท์คลุมกองปุ๋ย -มีการพริกกลับกองปุ๋ยทุก 10 วัน

กิจกรรมที่ทำจริง

1.มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำสถานที่ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ขนาดกว้าง 6 x 11 เมตร บริเวณขอบลานสนามของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ก็ได้มีกลุ่มวัยทำงานที่อาสามาช่วยกันทำคอกปุ๋ยจนสำเร็จ
2.ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบก็ไปค้นหาวัตถุดิบไกลถึงปากพนัง ได้ขี้วัวมา ไปถึง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ได้ขี้หมูมา สั่งซื่้อขี้เคกปาล์มมา 1 คันหกล้อ กากน้ำตาลซื้อไว้พร้อมตอนทำน้ำหมักชีวภาพแล้ว รำละเอียด พด.ต่าง ๆ ผ้าคลุมกองปุ๋ย
3.หมู่บ้านนี้โชคดี ที่มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลอยู่ ทำให้มีปราชญ์ชาวบ้านในการทำปุ๋ยหมักหลายคน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้หลายอย่าง แม้กระทั่งคำรับรองของ "กลิ่น" เนื่องจากว่าสถานที่ทำกองปุ๋ยเป็นที่สาธารณะ และติดกับถนนสายหลักของตำบลด้วย หลายคนบอกว่า กลัวจะส่งกลิ่นเหม็น แต่ทางปราชญ์ชาวบ้านบอกว่า ถ้าเอาวัตถุดิบเหล่านี้ราดน้ำเปล่าหรือน้ำธรรมดา จะส่งกลิ่นเหม็นแน่นอน แต่นี้เราราดด้วยกากน้ำตาล ราดด้วยน้ำหมักชีวภาพ รับรองไม่ส่งกลิ่นเหม็นแน่นอน ตอนนั้นผู้รับผิดชอบโครงการใจคอไม่ค่อยดีเลย กลัวว่าหากมีกลิ่นแล้วจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน และสถานที่แห่งนั้นเขาใช้จัดงานประเพณี และงานวันชาวสวน เป็นงานสำคัญของตำบลอีก กลุ่มอยู่หลายวันแต่ขี่รถแวะเวียนดูอยู่ตลอด ปรากฎว่า กลิ่นไม่มีจริง ๆ ด้วย ก็จากการพูดคุยกันยังได้รู้ว่า กากน้ำตาลหรือน้ำหมักนี้สามารถนำไปราดในหลุมส้วม หรือที่น้ำขังเช่นโรงน้ำยาง เพื่อดับกลิ่นได้อีกด้วย 4.ขั้นตอนการทำ ก็นำวัตถุดิบมาใส่เรียงชั้นในคอกที่ได้ทำไว้แล้วนั้น ก็มี ขี้วัว ขี้หมู ขุยมะพร้าว หญ้าสด เคกปาล์ม รำละเอียด สลับชั้นกันไปจนหมด ราดด้วยกากน้ำตาลและน้ำหมักชีวภาพตลอดจนชุ่ม ก็ปิดกองปุ๋ยด้วยผ้าคลุมเอาไว้ รอการมาพลิกกลับกองปุ๋ย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 62
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.2 นัดพลิกกลับกองปุ๋ย

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพลิกกลับกองปุ๋ยหมัก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการทำเอง การใช้ประโยชน์ อัตราส่วนการใช้
 2. เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับประชาชน ในการปลูกพืชผัก
 3. เป็นการบำรุงรักษาดินแบบยั่งยืน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กองปุ๋ยมีอุณหภูมิสูง ไม่มีกลิ่นมูลสัตว์ เนื้อปุ๋ยหยาบ ความชื้นสูง
 • ได้กองปุ๋ยที่ไม่พร้อมใช้งาน ยังต้องพลิกกลับอีก เพื่อให้ปุ๋ยได้หมักตัให้นานกว่า 10 วัน จึงมาพลิกกลับเนื้อจะได้เปื่อยยุ่ยเร็ว
 • ความร้อนจากกองปุ๋ย แมลงหรือสิ่งมีชีวิต ไม่สามารถใช้ชีวิตหรืออยู่อาศัยได้ เช่นเดียวกันยังไม่พร้อมที่จะนำไปใช้ปลูกพืชผัก
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การพลิกกกลับกองปุ๋ยทุก 10 วัน สังเกตการเปลี่ยนแปลง เช่น เนื้อปุ๋ย ความชื้น จดบันทึก

กิจกรรมที่ทำจริง

นัดพลิกกลับกองปุ๋ย กองปุ๋ยร้อน สังเกตุไม่มีแมลงเลย ความชื้นสูงมาก เนื้อปุ๋ยหยาบ

 • photo
 • photo

 

10 14
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.3 นัดพลิกกลับกองปุ๋ยหมักชีวภาพ

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพลิกกลับกองปุ๋ยหมัก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการทำเอง การใช้ประโยชน์ อัตราส่วนการใช้
 2. เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับประชาชน ในการปลูกพืชผัก
 3. เป็นการบำรุงรักษาดินแบบยั่งยืน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต - กองปุ๋ยหมัก เนื้อปุ๋ยเริ่มเปลี่ยนสีเข้มมากขึ้น
ผลลัพธ์ - ปุ๋ยหมักยังไม่สามารถนำไปใช้ปลูกต้นไม้ได้ เนื่องจากยังมีความร้อนจากเนื้อปุ๋ยอยู่ - ลักษณะเนื้อปุ๋ย ยังหยาบ กลิ่นแบบมีไอระเหย ได้กลิ่นของขุยมะพร้าวแต่ไม่แรงมากนัก
- มีมดตัวเล็ก ๆ ใกล้ ๆ กองปุ๋ย - ความชื้นยังสูง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การพลิกกลับกองปุ๋ยครั้งที่ 3 เพื่อให้เนื้อปุ๋ยเข้ากันได้ดี สังเกตุความชื้น เนื้อปุ๋ย

กิจกรรมที่ทำจริง

นัดพลิกกลับกองปุ๋ยหมักชีวภาพ ครั้งที่ 3 เพื่อให้เนื้อปุ๋ยเข้ากันได้ดี สังเกตุความชื้น เนื้อปุ๋ย

 • photo

 

12 11
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.4 นัดพลิกกลับกองปุ๋ย

วันที่ 2 มกราคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพลิกกลับกองปุ๋ยหมัก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการทำเอง การใช้ประโยชน์ อัตราส่วนการใช้
 2. เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับประชาชน ในการปลูกพืชผัก
 3. เป็นการบำรุงรักษาดินแบบยั่งยืน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต -ได้กองปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพประมาณ 3,000 กิโลกรม

ผลลัพธ์ - การได้เห็นสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นที่กองปุ๋ย ทำให้เห็นว่า ปุ๋ยหมักนี้ปลอดสารเคมี เป็นคุณประโยชน์ต่อดินและสิ่งแวดล้อม บางคนแนะนำว่าน่าจะนำไส้เดือนมาปล่อยไว้ด้วย ให้ไส้เดือนได้วางไข่ เวลานำไปทำแปลงสาธิตไส้เดือนจะได้ช่วยย่อยดินหรือพรวนดินให้ด้วย ก็เป็นความคิดที่ดี ทำให้เห็นว่าชาวบ้านใส่ใจรายละเอียดของการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บางคนว่าเนี่ยถ้ามีเครื่องอัดเม็ด เป็นปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดคงดีกว่านี้นะ ทำให้เห็นว่ามีการคิดต่อยอดในเรื่องของทำปุ๋ย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พลักกลับกองปุ๋ยครั้งที่ 4 สังเกตุเนื้อปุ๋ย ความชื้น ความละเอียด

กิจกรรมที่ทำจริง

นัดพลิกกลับกองปุ๋ยหมักชีวภาพ เริ่มเห็นมีแมลงตัวเล็ก มีหนอนทรายตัวเล็ก ๆ มีมด กิ้งกือตัวเล็ก ๆ อยู่ที่กองปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยสี่ดำขึ้น เนื้อละเอียดขึ้น ความชื้นยังสูง คุยกันว่าการหมักปุ๋ยแบบนี้ดีจริง ๆ ได้เนื้อปุ๋ยคุณภาพสูง

 • photo

 

10 12
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.5 นัดพลิกกลับกองปุ๋ย

วันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพลิกกลับกองปุ๋ยหมัก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการทำเอง การใช้ประโยชน์ อัตราส่วนการใช้
 2. เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับประชาชน ในการปลูกพืชผัก
 3. เป็นการบำรุงรักษาดินแบบยั่งยืน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต - ได้ปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพ
ผลลัพธ์ - มีการเตรียมการในเรื่องการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมัก ที่จะทำเป็นแปลงการพืชผัก นางห้วย สมเคราะห์ผู้ให้ใช้พื้นที่ในการปลูกขมิ้น ตะไคร้ สามารถไปใช้พื้นที่ได้เลย ทำให้เห็นว่าชาวบ้านมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การพลิกกลับกองปุ๋ยครั้งที่ 5 หรือครั้งสุดท้าย ดูเนื้อปุ๋ย อุณหภูมิ ความชื้น ดูว่าแมลงหรือสัตว์ตัวเล็กๆ เข้ามาในกองปุ๋ยไหม หากมีแสดงว่าปุ๋ยเริ่มมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว

กิจกรรมที่ทำจริง

กองปุ๋ยเนื้อละเอียดขึ้นมาก สีดำ เห็นแมลง กิ้งกือ มดที่กองปุ๋ย แต่ความชื้นยังสูง ต้องทิ้งกองปุ๋ยไว้เพื่อให้เนื้อปุ๋ยแห้งหมาด ๆ เนื้อปุ๋ยร่วนซุย

 • photo
 • photo

 

10 13

9. เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว

ไม่มีกิจกรรม

10. ลงแขกปรับพื้นที่และการปลูกพืข ที่นำมาเป็นวัตถุดิบนำมาแปรรูปเป็นเครื่องแกง

ไม่มีกิจกรรม

11. ติดตามผลการผลิตวัตถุดิบ

ไม่มีกิจกรรม

12. เวทีขับเคลื่อนและเผยแพร่ชุดความรู้กระจาดนำเกษตรผสมผสานแก้ปัญหาเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ

ไม่มีกิจกรรม

13. ถอดบทเรียน

ไม่มีกิจกรรม

14. สรุปโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

15. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 ปฐมนิเทศน์ร่วมกับ สจรส.มอ.และพี่เลี้ยง

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-20.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้ก่อนจักกิจกรรมในโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เรียนรู้ก่อนไปทำโครงการ ได้ฝึกทำรายงาน ลงปฏิทินเสร็จเพื่อนำไปประชุมชี้แจงโครงการ และนัดแนะพี่เลี้ยงพื้นที่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ปฐมนิเทศโครงการกับ สสส

กิจกรรมที่ทำจริง

รับฟังการปฐมนิเทศ การจัดการโครงการ การบันทึกรายงาน การวางแผนลงปฏิทินงาน และบันทึกการทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.2 ปฐมนิเทศน์ร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. ที่่ ม.วลัยลักษณ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อร่วมปฐมนิเทศน์โครงการกับ สสส. สจรส.มอ.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต - ได้ร่วมปฐมนิเทศน์โครงการกับ สสส. สจรส.มอ. ผลลัพธ์ - ได้รับฟังการปฐมนิเทศ การจัดการโครงการ การบันทึกรายงาน การวางแผนลงปฏิทินงาน และบันทึกการทำงาน - สามารถเปิดโครงการได้เลย ในพื้นที่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ปฐมนิเทศน์โครงการ เพื่อเปิดทำกิจกรรมโครงการได้อย่างเข้าใจ

กิจกรรมที่ทำจริง

รับฟังการปฐมนิเทศ การจัดการโครงการ การบันทึกรายงาน การวางแผนลงปฏิทินงาน และบันทึกการทำงาน

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.3 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

วันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่ือพัฒนาศักยภาพ ติดตามประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการและเรียนรู้การบันทึกรายงานการเงิน/การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานหน้า เวบไซค์ มากขึ้น โดยวิธีการเขียนผลผลิต ผลลัพธ์ และการเขียนผล วิเคราะห์ เชื่อมโยง สุขภาวะ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม ได้เรียนรู้แบบการหักภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นแบบเสียภาษี 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตัวแทนโครงการร่วมประชุมเพือรับทราบแนวทางการพัฒนาโครงการจำนวน 2 คน

กิจกรรมที่ทำจริง

-พี่เลี้ยง สจรส.มอ. ชี้แจงทำความเข้าใจการทำรายงายงบการเงิน -มีการชี้แจงรายละเอียดการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย -ชี้แจงการเขียนผลลัพท์ กับผลผลิต มีการยกตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจ

 • photo
 • photo

 

2 2

16. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ทำป้ายไวนิลเขตปลอดบุหรี่

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 - 12.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำป้ายไวนิลเขตปลอดบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิกบุหรี่ และแสดงเขตสถานที่ปลอดบุหรี่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายไวนิลป้ายเขตปลอดบุหรี่ และป้ายโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ได้จัดทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายเขตปลอดบุหรี่

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 46 18                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,900.00 77,630.00                  
คุณภาพกิจกรรม 72 54                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย สถิตย์ สับสนอง บ้านเลขที่ 51 ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง
นาย นพดล พระวิวงศ์ บ้านเลขที่ 96 ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
ชุดความรู้กระจาด(หมรับ)โบราณ

เป็นศูนย์รวมใน ความศรัทธา เกิดการเอื้ออาทร สามัคคี ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ครั้งที่ 6 ( 9 มีนาคม 2559 )
 2. ทำน้ำหมักชีวภาพ(ซื้อถังเพิ่ม) ( 15 มีนาคม 2559 )
 3. ประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ( 26 มีนาคม 2559 )
 4. ประชุมพัฒนาสภาผู้นำ ครั้งที่ 7 ( 9 เมษายน 2559 )
 5. ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ( 9 พ.ค. 2559 )
 6. เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ ( 12 พ.ค. 2559 )
 7. จัดเตรียมปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ในการลงแปลงและครัวเรือน ( 17 พ.ค. 2559 )
 8. จัดหาพันธ์พืช พันธ์ผัก เตรียมแปลงดิน ( 18 พ.ค. 2559 )
 9. จัดหาพันธ์พืชพันธ์ผัก สำหรับครัวเรือนและแปลงปลูก ( 19 พ.ค. 2559 )
 10. ลงแปลงปลูกพืชผักและครัวเรือน ( 20 พ.ค. 2559 )
 11. ลงพื้นที่ปลูกผักและบ้านเรือน ( 21 พ.ค. 2559 )
 12. การติดตาม เยี่ยมเยียน การปลูกผัก การใช้ปุ๋ย ( 30 พ.ค. 2559 )
 13. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ ( 9 มิถุนายน 2559 )
 14. เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑฺ์และแผนการตลาด ( 15 มิถุนายน 2559 )
 15. เยี่ยมเยียนแปลงสาธิต ครัวเรือน ( 30 มิถุนายน 2559 )
 16. ประชุมพัฒนาสภาผู้นำ ( 9 กรกฎาคม 2559 )
 17. ประชุม เสวนา ฟื้นฟู สาธิต ส่วนประกอบการทำกระจาด ( 25 กรกฎาคม 2559 )
 18. ติดตามแปลงสาธิต ครัวเรือน ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 19. เวทีขับเคลื่อนและเผยแพร่ชุดความรู้ร่วมกันการทำเครื่องแกงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ( 10 สิงหาคม 2559 )
 20. ติดตามการปลูกผักแปลงสาธิต ครัวเรือน ( 30 สิงหาคม 2559 )
 21. เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามจาก สสส. สจรส.ม.อ. ( 3 กันยายน 2559 )
 22. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ ( 3 ตุลาคม 2559 - 5 ตุลาคม 2559 )
 23. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมเวทีถอดบทเรียน การปรับตัวในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ ( 6 ตุลาคม 2559 )
 24. เพื่อประชุมชี้แจงโครงการการทำกิจกรรมทั้งหมดการต่อยอดปี2 ( 9 ตุลาคม 2559 )
 25. คณะกรรมการร่วมกันสรุปโครงการ จัดทำชุดความรู้และเอกสารเผยแพร่ ( 12 ตุลาคม 2559 )
 26. การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน ( 13 ตุลาคม 2559 )
 27. ประชุมร่วมกับสสส.และสจรส.มอ.เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ ( 15 ตุลาคม 2559 )

(................................)
นางสาว สุภาพรณ์ ชูช่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......