กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)

รหัสโครงการ 58-03877 รหัสสัญญา 58-00-2067 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

กระจาดสร้างสุข

สิ่งประดิษฐ์เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของทุกคน จัดแสดงที่ศาลาหมู่บ้าน

สืบทอดลูกหลาน

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

กลุ่มเครื่องแกง

ที่ทำการกลุ่มเครื่องแกง

ปรับพื้นที่ว่างปลูกวัตถุดิบมีคุณภาพให้กลุ่มเครื่องแกงแปรรูป

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

สืบสานประเพณีงานบุญสาร์ทเดือนสิบ

กระจาดสร้างสุข ที่ศาลาหมู่บ้าน

สืบทอดให้ลูกหลาน

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในสวนยางพารา

บ้านต้นแบบ 10 บ้าน

ขยายผลให้ทั่วทั้งหมู่บ้าน

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

สืบสานการทำกระจาด

ภาพการถ่ายทอดการจัดทำกระจาดจากปราชญ์ชุมชนให้ลูกหลาน

ให้ลูกหลานจัดทำได้เองในปีต่อๆ ไป

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

กลุ่มเครื่องแกง

ที่ทำการกลุ่ม

พัฒนาผลผลิต

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ได้รับการถ่ายทอดทีวีช่อง 3 เรื่อง "กระจาดสร้างสุข"

สื่อ สสส มาถ่ายทำรายการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 29

นำสื่อไปถ่ายทอดเพื่อการเรียนรู้ของคนทั่วไปที่สนใจ

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

สร้างการมีส่วนร่วม เกิดการเอื้ออาทร จากกิจกรรม กระจาดสร้างสุข

กระจาดที่ศาลาหมู่บ้าน

สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาประเด็ฯอื่นๆ ของหมู่บ้าน

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์และการติดตามผลตามตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน ผู้นำด้านเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้มีส่วนร่วมและบริหารจัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนได้ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่า

1.1 สภาผู้นำด้านเกษตรและวิสาหกิจชุมชนมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน และมีสมาชิกเข้าร่วมร้อยละ 90

1.2 เกิดกติกากลุ่มชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนการทำเกษตรลดสารเคมี

1.3 บริหารจัดการผลผลิตได้คุณภาพ ราคาสูงขึ้น

1.4 เยาวชนเป็นผู้ร่วมสืบสานประเพณีการทำกระจาดได้ จำนวน 20 คน

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อให้เกษตรกรร่วมเรียนรู้และมีการปลูกพืชผักเป็นวัตถุดิบสำหรับเครื่องแกงเพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่า

2.1 กลุ่มเป้าหมายปรับพื้นที่ว่างเป็นแปลงวัตถุดิบทำเครื่องแกง จำนวน 42 ครัวเรือน

2.2 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มจากการแปลงวัตถุดิบทำเครื่องแกง มีรายได้อย่างน้อย 1,000 - 1,500 บาทในช่วงที่ผลิตเครื่องแกง

2.3 กลุ่มเป้าหมายใช้สารอินทรีย์ในการ ร้อยละ 90

2.4 เกิดบ้านตัวอย่าง อย่างน้อย 10 บ้าน

สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวม
มีผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

  1. กลุ่มเครื่องแกงและกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษของหมู่บ้านได้ร่วมเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแบบหลุมกลบ ใช้ในพืชสวนได้ ช่วยให้เกิดผลดีต่อสภาพดิน นับว่าเป็นการปรับสภาพดิน รักษาสภาพดินที่ดี

  2. กลุ่มเครื่องแกงได้ใช้วัตถุดิบจากในโครงการ เพิ่มการปลูกพืชผักเพิ่มขึ้นในหมู่บ้านเพื่อนำมาจำหน่ายให้กลุ่มเครื่องแกงพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

  3. ลูกหลานได้สืบสานประเพณีสาร์ทเดือนสิบ ด้วยการทำกระจาด (หมรับเดือนสิบ) เกิดการมีส่วนร่วมของลูกหลาน เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างความภูมิใจให้ทุกคนในหมู่บ้าน

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3