รหัสโครงการ 58-03792
สัญญาเลขที่ 58-00-2217
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558
2) ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำโครงการโดยภาคีเครื่อข่ายในท้องถิ่น
3) สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 1เดือนตุลาคม
4) พบพี่เลี้ยงเพื่อปรับแผนกิจกรรมในโครงการ
5) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
6) ประชาสัมพันธ์โครงการร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ
7) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1
8) ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่1
9) ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่ 2พฤศจิกายน
10) สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่2เดือนพฤศจิกายน
11) ออกแบบสอบถามเกี่ยวกับรายรับจ่ายเพื่อไปประกอบกับบัญชีครัวเรือน
12) เรียนรู้ เรื่องการดำรงวิถีพอเพียงชุมชน และฝึกปฎิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน
13) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารรายงานการเงิน
14) ลงสำรวจข้อมูลครั้งที่ 2 เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน
15) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
16) จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในหมู่บ้าน
17) ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่ 1ตุลาคม
18) ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่2
19) สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 3เดือนธันวาคม
20) วางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหารายจ่าย เพิ่มรายได้ ทำข้อตกลงร่วมกัน
21) ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่3
22) ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่3ธันวาคม
23) ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่4
24) สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 4เดือนมกราคม
25) ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่4มกราคม
26) ตรวจเอกสารรายงานปิดงวดที่1
27) ประชุมปิดรายงานงวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 79,260.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 39.84 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 1,479.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 126.84 บาท
รวมรายรับ (1) = 79,399.84 บาท รวมรายจ่าย (2) = 77,794.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 1,605.84 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 99,080.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ปฏิพัทธ์ หนักแดง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่5 (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่5กุมภาพันธ์ (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 5เดือนกุมภาพันธ์ (21 กุมภาพันธ์ 2559)
 4. อบรมให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารเคมี (5 มีนาคม 2559)
 5. อบรมให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารเคมี/รับสมัครผู้เข้าาร่วมกิจกรรม (6 มีนาคม 2559)
 6. ทำแปลงเพาะเมล็ดพืช (7 มีนาคม 2559)
 7. อบรมทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ (8 มีนาคม 2559)
 8. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 6เดือนมีนาคม (10 มีนาคม 2559)
 9. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋อครั้งที่ง6 (10 มีนาคม 2559)
 10. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่6มีนาคม (10 มีนาคม 2559)
 11. ร่วมลงแขกเตรียมแปลงผักและปลูกผักในหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้าน (5 เมษายน 2559 - 7 เมษายน 2559)
 12. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 7เดือนเมษายน (10 เมษายน 2559)
 13. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋อครั้งที่ง7 (10 เมษายน 2559)
 14. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่รู้7เมษายน (10 เมษายน 2559)
 15. เพื่อส่งเสริมอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพขยายครัวเรือนการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง (15 เมษายน 2559)
 16. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 8เดือนพฤษภาคม (10 พ.ค. 2559)
 17. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่8 (10 พ.ค. 2559)
 18. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนรู้ครั้งที่8พฤษภาคม (10 พ.ค. 2559)
 19. ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มสตรีให้เข้าถึงอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการขยายกลุ่มแม่บ้านทำขนม (15 พ.ค. 2559 - 17 พ.ค. 2559)
 20. พัฒนาศักยภาพประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง (19 พ.ค. 2559)
 21. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 9เดือนมิถุนายน (10 มิถุนายน 2559)
 22. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่9 (10 มิถุนายน 2559)
 23. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่9มิถุนายน (10 มิถุนายน 2559)
 24. คัดเลือกครอบครัวเรือนต้นแบบ และมอบรางวัล (29 มิถุนายน 2559)
 25. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 10เดือนกรกฎาคม (10 กรกฎาคม 2559)
 26. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่10 (10 กรกฎาคม 2559)
 27. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่10กรกฎาคม (10 กรกฎาคม 2559)
 28. พัฒนาศักยภาพประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง (31 กรกฎาคม 2559)
 29. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 11เดือนสิงหาคม (10 สิงหาคม 2559)
 30. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่11 (10 สิงหาคม 2559)
 31. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่11สิงหาคม (10 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ปฏิพัทธ์ หนักแดง )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสุจิตา วิริโย )
15 กุมภาพันธ์ 2559