รหัสโครงการ 58-03792
สัญญาเลขที่ 58-00-2217
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่5
2) ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่5กุมภาพันธ์
3) สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 5เดือนกุมภาพันธ์
4) อบรมให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารเคมี
5) อบรมให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารเคมี/รับสมัครผู้เข้าาร่วมกิจกรรม
6) ทำแปลงเพาะเมล็ดพืช
7) อบรมทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
8) สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 6เดือนมีนาคม
9) ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋อครั้งที่ง6
10) ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่6มีนาคม
11) ร่วมลงแขกเตรียมแปลงผักและปลูกผักในหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้าน
12) สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 7เดือนเมษายน
13) ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่รู้7เมษายน
14) ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋อครั้งที่ง7
15) เพื่อส่งเสริมอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพขยายครัวเรือนการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
16) สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 8เดือนพฤษภาคม
17) ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่8
18) ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนรู้ครั้งที่8พฤษภาคม
19) ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มสตรีให้เข้าถึงอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการขยายกลุ่มแม่บ้านทำขนม
20) พัฒนาศักยภาพประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง
21) ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่9
22) สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 9เดือนมิถุนายน
23) ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่9มิถุนายน
24) คัดเลือกครอบครัวเรือนต้นแบบ และมอบรางวัล
25) สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 10เดือนกรกฎาคม
26) ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่10
27) ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่10กรกฎาคม
28) พัฒนาศักยภาพประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง
29) ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่11สิงหาคม
30) สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 11เดือนสิงหาคม
31) ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่11
32) จัดทำรายงานเอกสารปิดโครงการ
33) สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 12เดือนกันยายน
34) ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่12
35) ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่12กันยายน
36) งานสร้างสุขภาคใต้
37) ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
38) ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
39) ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานการเงิน
40) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 1,605.84 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 99,080.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 55.35 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -17,017.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 262.19 บาท
รวมรายรับ (1) = 100,741.19 บาท รวมรายจ่าย (2) = 117,496.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -16,754.81 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 16,754.81 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ปฏิพัทธ์ หนักแดง )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ปฏิพัทธ์ หนักแดง )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสุจิตรา วิริโย )
15 ตุลาคม 2559