รหัสโครงการ 58-03792
สัญญาเลขที่ 58-00-2217

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ
รหัสโครงการ 58-03792 สัญญาเลขที่ 58-00-2217

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 198,150.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 79,260.00 บาท
งวดที่ 2 = 99,080.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 178,340.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 39.84 บาท
งวดที่ 2 = 55.35 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 95.19 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 195,290.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -16,754.81 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำโครงการโดยภาคีเครื่อข่ายในท้องถิ่นรวมถึงกำหนดกรอบแนวทางในการปฎิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ 1,200.00 1,200.00
1. ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำโครงการโดยภาคีเครื่อข่ายในท้องถิ่น
กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์โครงการร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ 16,200.00 16,200.00
1. ประชาสัมพันธ์โครงการร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน 13,500.00 13,500.00
1. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 1เดือนตุลาคม
2. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่2เดือนพฤศจิกายน
3. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 3เดือนธันวาคม
4. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 4เดือนมกราคม
5. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 5เดือนกุมภาพันธ์
6. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 6เดือนมีนาคม
7. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 7เดือนเมษายน
8. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 8เดือนพฤษภาคม
9. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 9เดือนมิถุนายน
10. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 10เดือนกรกฎาคม
11. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 11เดือนสิงหาคม
12. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 12เดือนกันยายน
กิจกรรมหลัก : สร้างเครื่องมือและสำรวจข้อมูลโดยเน้นข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน 5,000.00 5,000.00
1. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1
2. ออกแบบสอบถามเกี่ยวกับรายรับจ่ายเพื่อไปประกอบกับบัญชีครัวเรือน
3. ลงสำรวจข้อมูลครั้งที่ 2 เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 9,450.00 9,450.00
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในหมู่บ้าน 14,000.00 14,000.00
1. จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในหมู่บ้าน
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้ เรื่องการดำรงวิถีพอเพียงชุมชน และฝึกปฎิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน 16,000.00 7,000.00
1. เรียนรู้ เรื่องการดำรงวิถีพอเพียงชุมชน และฝึกปฎิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : วางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหารายจ่าย เพิ่มรายได้ ทำข้อตกลงร่วมกัน 6,000.00 6,000.00
1. วางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหารายจ่าย เพิ่มรายได้ ทำข้อตกลงร่วมกัน
กิจกรรมหลัก : การสร้างอาชีพทางเลือกและการปรับตัวด้านอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านครัวเรือนและชุมชน 26,000.00 27,100.00
1. อบรมให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารเคมี
2. อบรมให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารเคมี/รับสมัครผู้เข้าาร่วมกิจกรรม
3. ทำแปลงเพาะเมล็ดพืช
4. อบรมทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
กิจกรรมหลัก : ร่วมลงแขกเตรียมแปลงผักและปลูกผักในหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้าน 19,000.00 20,900.00
1. ร่วมลงแขกเตรียมแปลงผักและปลูกผักในหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้าน
กิจกรรมหลัก : เพื่อส่งเสริมอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพขยายครัวเรือนการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง 7,000.00 7,700.00
1. เพื่อส่งเสริมอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพขยายครัวเรือนการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มสตรีให้เข้าถึงอาชีพที่สอดคร้องกับสภาพและความต้องการขยายกลุ่มแม่บ้านทำขนม 20,000.00 22,000.00
1. ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มสตรีให้เข้าถึงอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการขยายกลุ่มแม่บ้านทำขนม
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋อง 6,600.00 7,200.00
1. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่1
2. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่2
3. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่3
4. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่4
5. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่5
6. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋อครั้งที่ง6
7. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋อครั้งที่ง7
8. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่8
9. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่9
10. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่10
11. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่11
12. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่12
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างการเรียนรู้และสื่อสารคุณค่าแนวทางการปฎิบัติที่เป็นต้นแบบที่ดีคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ 4,500.00 5,000.00
1. คัดเลือกครอบครัวเรือนต้นแบบ และมอบรางวัล
กิจกรรมหลัก : ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 10 ครั้ง 20,700.00 20,700.00
1. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่ 2พฤศจิกายน
2. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่ 1ตุลาคม
3. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่3ธันวาคม
4. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่4มกราคม
5. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่5กุมภาพันธ์
6. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่6มีนาคม
7. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่รู้7เมษายน
8. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนรู้ครั้งที่8พฤษภาคม
9. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่9มิถุนายน
10. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่10กรกฎาคม
11. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่11สิงหาคม
12. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่12กันยายน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 9,340.00
1. ปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558
2. พบพี่เลี้ยงเพื่อปรับแผนกิจกรรมในโครงการ
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารรายงานการเงิน
4. ตรวจเอกสารรายงานปิดงวดที่1
5. ประชุมปิดรายงานงวดที่ 1
6. พัฒนาศักยภาพประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง
7. พัฒนาศักยภาพประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง
8. จัดทำรายงานเอกสารปิดโครงการ
9. งานสร้างสุขภาคใต้
10. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
11. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานการเงิน
12. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

198,150.00 195,290.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย ปฏิพัทธ์ หนักแดง )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559