รหัสโครงการ 58-03792
สัญญาเลขที่ 58-00-2217
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ

2. ชุมชน ม.2 บ้านบางโกระ ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

3. รหัสโครงการ 58-03792 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2217

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำโครงการโดยภาคีเครื่อข่ายในท้องถิ่นรวมถึงกำหนดกรอบแนวทางในการปฎิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำโครงการโดยภาคีเครื่อข่ายในท้องถิ่น

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 19:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำโครงการโดยภาคีเครื่อข่ายในท้องถิ่นรวมถึงกำหนดกรอบแนวทางในการปฎิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีรายงานตามกิจกรรมโครงการที่คอบคลุมทั้งผลผลิตของโครงการ คอบคลุมถึงบทเรียนที่ได้โดยพิจารณาทั้งในมิติด้านการบริหารจัดการโครงการในด้านมิติต่างๆ 1. มิติเรียนรู้การมีส่วนร่วม 2. การพัฒนาให้เกิดมาตราการให้เกิดนโยบายในระดับท้องถิ่น 3. มิติด้านการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การขยายผลการดำเนินการระยะต่อไป

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ทำให้เกิดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 กลุ่ม คือ
 1. เกิดสภาผู้นำ จำนวน 45 คน มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
 2. คณะทำงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการ
 3. ได้คณะทำงานโครงการภาคีเครือข่ายท้องถิ่นทั้งหมด จำนวน 16 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีประชุมคณะกรรมการตามโครงการเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านโดยมีคณะกรรมการโครงการจำนวน 8 คน และคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 8 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประธานโครงการฯได้บอกให้คนในชุมชนทราบว่า ในขณะนี้ทางหมู่บ้านได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากสสส.จำนวน 195,150 บาท โดยได้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ จัดกิจกรรมตามแผนที่ สสส.กำหนด โดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้จัดวางไว้ตามแผน
 • photo
 • photo
 • photo

 

16 16

2. ประชาสัมพันธ์โครงการร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำ (สภาเศรษฐกิจชุมชน)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คนในหมู่บ้านได้ทราบถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดกลุ่มเครือข่ายโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน15 คน,อสม.2 คน,ครู 2 คน,ปราชญ์ 2 คน,สมาชิก อบต.2 คน,ผู้นำศาสนา 1 คน,กลุ่มแม่บ้าน 3 คน,กลุ่มผู้สูงอายุ 3 คน,แกนนำประชาชน 15 คน รวมทั้งหมด 45 คน
 • เกิดกลุ่มอาสาสมัครแกนนำ จำนวน 20 คน ทำหน้าที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน เป็นกลุ่มเยาวชนที่ต้องการสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิตในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมให้ความรู้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติและรับผิดชอบ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เปิดเวทีโครงการ โดยผู้ใหญ่บ้านนัดชาวบ้าน เข้าร่วมประชุม โดยผ่านทางหอกระจายข่าว ผ่านทางแกนนำกลุ่ม และพี่เลี้ยงโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าในหมู่บ้านมีโครงการของ สสส.เป็นโครงการท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ และบอกให้ถึงทราบถึงวิธีการทำโครงการ และกิจกรรมต่างที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในพัฒนาเป็นแก้ปัญหาเรื่องรายรับ-รายจ่าย หนี้สินของสมาชิกในหมู่บ้าน
 2. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้าน
 3. คัดกรองกลุ่มอาสาสมัครแกนนำ เพื่อเป็นคณะทำงานอาสาสมัครชุมชนบ้านบางโกระ เพื่อทำหน้าที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานโครงการนัดชาวบ้าน เข้าร่วมประชุม โดยผ่านทางหอกระจายข่าว ผ่านทางแกนนำกลุ่ม และพี่เลี้ยงโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าในหมู่บ้านมีโครงการของ สสส.เป็นโครงการท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ และบอกให้ถึงทราบถึงวิธีการทำโครงการ และกิจกรรมต่างที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในพัฒนาเป็นแก้ปัญหาเรื่องรายรับ-รายจ่าย หนี้สินของสมาชิกในหมู่บ้าน
 • ประธานชุมชนกล่าวเปฺิดกิจกรรมตามโครงการทั้งพร้อมอธิบายเหตุผลและหลักการต่างๆ ที่มาของการเสนอโครงการของบประมาณจาก สสส. บอกถึงประชาชนให้มีส่วนร่วมในขั้นตอนและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด13 กิจกรรมหลักอยากให้ประชาชนเข้าร่วมดังกล่าว
 • คุณกัลยา เอี่ยวสกุล ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงติดตามโครงการชี้แจงความเป็นมาโครงการเรียกว่าโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นโครงการของชุมชนสะพานน้ำที่จะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและจัดกิจกรรมร่วมกัน การก่อเกิด การจัดตั้งสภาผู้นำเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการ การแก้ไขปัญหา การรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องในชุมชนสะพานม้า ขอความร่วมมือทั้งหน่วยงานรัฐ ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยุพราชสายบุรี
 • ประชาชนในชุมนร่วมกิจกรรมตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการสภาผู้นำโดยขอความร่วมมจากคณะกรรมการชุมชนกลุ่มเครือข่ายในชุมชนจากคนที่ทำงานจิตอาสาเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีความยั่งยืนสามารถดูแลชุมชนของตนเอง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

160 160

3. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 1เดือนตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้เกิดมีส่วนร่วมในร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและการแก้ปัญหาในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มสภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการและสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทำงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คนในหมู่บ้านได้ทราบถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ประธานได้กล่าวพูดคุยกับคณะกรรมการทั้งหมด โดยเน้นเรื่องปัญหาต่าง ๆ ของชาวบ้านในชุมชน โดยเฉพาะรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายในครัวเรือน เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนส่วนมากประกอบอาชีพทำสวนยาง และตอนนี้ราคายางตกต่ำมากจากที่เคยได้รับอยู่กิโลละ 80 บาท ลดเหลือ กิโลละ 27 บาท ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินต่าง ๆ มากมาย แต่ละครอบครัวมีภาระในการส่งเสียค่าเล่าเรียนบุตร
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)กับคณะทำงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานเดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประธานโครงการฯ นัดชาวบ้านเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.ครู ปราชญ์ชาวบ้านสมาชิกอบต.ผู้นำศาสนากลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุ แกนนำประชาชน และคณะกรรมการตามโครงการฯ เข้าร้วมประชุมพร้อมกัน โดยมีคณะกรรมการบางคนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภาระกิจ
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่2เดือนพฤศจิกายน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมสภาผู้นำในการแก้ไขปัญหา และกำหนดทางการขับเคลื่อนกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มสภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการและสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทำงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะกรรมการสภาผู้นำและคณะทำงาน แนวคิดที่ว่าต้องการสร้างแกนนำในการตัดสินใจและใช้อำนาจโดยไม่ตกอยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่ง ด้วยการค้นหาคนใจอาสาในหมู่บ้านโดยการกำหนดลักษณะจิตอาสาจัดตั้งเป็นสภาผู้นำชุมชนเป็นครั้งแรกจากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ในแต่ละกลุ่มสมาชิกจะเสนอชื่อคนที่เห็นว่าอาสาทำงานด้วยตนเอง ตามความสมัครใจในการทำงานเช่น มีปัญหาเรื่อง สุขภาพ มีภาระเลี้ยงดูลูกหลานโดยมีหน้าที่ในการประชุมปรึกษาหารือกันถึงปัญหาและความต้องการ จากนั้นตัวแทนนำเรื่องเข้าที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)กับคณะทำงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะกรรมการสภาผู้นำร่วมกับคณะทำงานนัดหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสภาผู้นำ ประชาชนในชุมชน แกนนำกลุ่มมานั่งคุยปรึกษาหารือเรื่องแบบสอบถาม และความต้องการของชาวบ้าน โดยให้ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ โดยในกลุ่มแกนนำบางคน แนะนำเสนอความเดือดร้อนด้านรายรับ รายจ่าย วัยรุ่นว่างงาน ยาเสพติดในชุมชน ส่วนกลุ่มสตรีที่ยังพอมีเวลาเหลือ ได้ใช้เวลาว่างมารวมตัวกันทำขนม ก็สามารถได้ความคิดหลายๆคนมารวมกัน จึงได้มีแนวทางนี้นำมาพูดคุยกัน และจัดแบ่งหน้าที่ เพื่อจะออกไปสำรวจตามครัวเรือน ตามความต้องการที่แท้จริงของแต่ละครัวเรือน
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 45
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 3เดือนธันวาคม

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมสภาผู้นำให้ครัวเรือนในหมู่บ้านลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีการออม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มสภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการและสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทำงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำครั้งนี้ กลุ่มแกนนำ อาสาสมัครในชุมชนมารับฟัง นำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเกี่ยวกับปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบด้วย ม.2 เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างหมู่บ้านและเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านและคนภายนอกทำให้เกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงในการเกิดเหตุ เสนอขอความเห็นในการดูแลโดยให้มีทหารประจำการณ์ลาดตระเวนและอาสาสมัครดูแลหมู่บ้านพร้อมผู้ใหญ่บ้านจัดเวรยามดูแลความสงบเรียบร้อยในหมูบ้าน การดำเนินการประชุมสภาผู้นำสามารแก้ปัญหาโดยคนในชุมชนร่วมพูดคุยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)กับคณะทำงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย 45 คน เดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการครั้งต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะกรรมการสภาผู้นำร่วมกับคณะกรรมการโครงการ ร่วมชี้แจงเหตุผลกับคณะกรรมการว่าให้ทุกคนนำปัญหาต่าง ๆ มาร่วมแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เดือนละ 1ครั้ง และร่วมกันคิดและวางแผน ที่จะหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยได้จัดทำเป็นรายงานของแต่ละคนและนำมาเสนอในที่ประชุม เพื่อที่จะหาแนวทางและปรับปรุงปัญหาต่าง ๆ และเพื่อการทำงานที่ชัดเจน มีแนวทางการทำงานในแนวทางเดียวกันโดยมีเป้าหมายหลักเดียวกัน
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 45
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 4เดือนมกราคม

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมสภาผู้นำให้ครัวเรือนในหมู่บ้านสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลุ่มสภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน มีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการและสามารถเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะทำงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาผู้นำกับคณะทำงานมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนตามที่เคยคุยกันไว้ตามข้อตกลง พร้อมทั้งให้นำผลการออกแบบสำรวจทุกครัวเรือนมาออกแบบสำรวจ เพื่อให้รับรู้ถึงปัญหาทุกครัวเรือน โดยวิธีสลับกันพูดคุยเสนอเหตุผลของแต่ละคน คนในชุมชนส่วนมากรายได้จะไม่เพียงพอกับรายจ่าย วัยรุ่นในชุมชนไม่ได้รับการศึกษาต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยบ่อย เป็นโรคเรื้อรัง คนในชุมชนส่วนมากมีอาชีพกรีดยาง ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินเพิ่ม มีความคิดต่างกัน ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างครัวเรือน และแบ่งพักแบ่งพวก ไม่ค่อยมีเวลานั่งพบปะพูดคุย ทำให้ห่างเหินกัน กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุยังพอมีเวลาว่างหลังจากการกรีดยางแนะนำให้ทุกคนปลูกผักรอบๆบ้านไว้ทานเองในครัวเรือน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานคณะกรรมการสภาผู้นำ แกนนำชุมชนในเดืนกุมภาพันธ์โครงการจะปิดงวดโครงการในวันที่15 กุมภาพันธ์ งบประมาณจาก สสส.ในงวดที่1 เป็นเงิน 79,260 บาท มีดอกเบี้ย 39.84 เงินเปิดบัญชี 100 บาท รวมงบประมาณ 79399.84 บาท รายจ่ายสรุปพอสังเขปประมาณ 76,946 บาท มีเงินคงเหลือ 2,453.84 บาทในงวดที่ 1 และปิดโครงการ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)กับคณะทำงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย 45 คน เดือนละ1ครั้งเพื่อร่วมเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแผนในการกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมคิดในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • สภาผู้นำกับคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 4 เพื่อกำหนดแผนในการประชุมมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนตามแผนปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานความร่วมมือกับคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมสภาครั้งที่4
 • คณะทำงานโครงการนำเสนองบประมาณโครงการจาก สสส.ในงวดที่ 1
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 45

4. สร้างเครื่องมือและสำรวจข้อมูลโดยเน้นข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วม ในรูปแบบสภาผู้นำ (สภาเศรษฐกิจชุมชน)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย หนี้สิน การดำรงชีวิตทั้งระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน เด็กเยาวชนและคนในหมู่บ้านมีทักษะในการสำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล เด็กและผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เด็กเยาวชนและคนในหมู่บ้านมีทักษะในการสำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล เด็กและผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตุจากข้อมูลแบบสอบถามในบางข้อที่คนในครอบครัวไม่ตอบคำถาม การลงพื้นที่ผู้ให้คำตอบจากแบบสอบถาม 1-2 คนในครัวเรือน เนื่องจากอาสาสมัครเป็นบุคคลในหมู่บ้านทำให้ง่ายกับการพูดคุยและให้ข้อมูลการลงพื้นที่แต่ละครั้งใช้เยาวชนทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแบบสอบถาม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะทำงานโครงการร่วมกับสภาผู้นำอธิบายรายละเอียดข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลโดยให้เยาวชนและคณะทำงานจับคู่กัน จำนวน 5 ทีม ทีมละ 3 คน ออกสำรวจครัวเรือนทุกครัวเรือน จำนวน 160 ครัวเรือน ใช้เวลาในการสำรวจจำนวน 3 วัน ณ หมู่ที่ 2 บ้านบางโกระ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานร่วมกับคณะกรรมการสภาผู้นำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแบบสอบถามแก่เยาวชนและพี่เลี้ยงในการลงพื้นที่จัดทำแบบสอบถาม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 ออกแบบสอบถามเกี่ยวกับรายรับจ่ายเพื่อไปประกอบกับบัญชีครัวเรือน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำ (สภาเศรษฐิจชุมชน)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย หนี้สิน การดำรงชีวิตทั้งระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน เด็กเยาวชนและคนในหมู่บ้านมีทักษะในการสำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล เด็กและผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ออกแบบสมุดบัญชีครัวเรือนรับ/จ่าย หนี้สิน การดำรงชีวิตทั้้งระดับครัวเรือนและชุมชน เด็กเยาวชนและคนในหมู่บ้านมีทักษะในการออกแบบและการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
 1. รวมรายรับ
 2. รวมรายจ่าย
 • หมวดที่ 1: หมวดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ
 • หมวดที่ 2 : ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
 • หมวดที่ 3 : ยา และเครื่องนุ่งห่ม
 • หมวดที่ 4 : ที่อยู่อาศัย
 • หมวดที่ 5 : ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและงานสังคม
 • หมวดที่ 6 : ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 • หมวดที่ 7 : ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

 • สรุปเงินคงเหลือหรือติดลบ (รวมรายรับ-รายจ่าย)

 1. รวมเงินออมและหลักประกัน
 2. รวมหนี้สิน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คณะทำงาน แกนนำชุมชน เยาวชน ปราชญ์ชุมชน และผู้รู้ร่วมกันสร้างแบบสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับรายรับรายจ่าย ภาระหนี้สิน ในครัวเรือนของคนในหมู่บ้าน เพื่อนำมาประกอบกับบัญชีครัวเรือนในการทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะรายรับ-รายจ่ายและหนี้ของครัวเรือนและหมู่บ้าน โดยใช้เวลาสร้างเครื่องมือและเรียนรู้ใช้เวลา 1 วัน
 2. ร่วมกันสำรวจข้อมูลโดยให้เยาวชนและคณะทำงานจับคู่กันจำนวน 5 ทีม ทีมละ 3 คน ออกสำรวจครัวเรือนทุกครัวเรือน จำนวน 160 ครัวเรือน ใช้เวลาในการสำรวจจำนวน 3 วัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานร่วมกับคณะกรรมการสภาผู้นำแกนนำชุมชน เยาวชน ปราชญ์ชุมชน และผู้รู้ร่วมกันสร้างแบบสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับรายรับรายจ่าย ภาระหนี้สิน ในครัวเรือนของคนในหมู่บ้าน เพื่อนำมาประกอบกับบัญชีครัวเรือนในการทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะรายรับ-รายจ่ายและหนี้ของครัวเรือนและหมู่บ้าน โดยใช้เวลาสร้างเครื่องมือและเรียนรู้ใช้เวลา 1 วัน
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 ลงสำรวจข้อมูลครั้งที่ 2 เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาผู้นำ (สภาเศรษฐกิจชุมชน)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีฐานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย หนี้สิน การดำรงชีวิตทั้งระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน เด็กเยาวชนและคนในหมู่บ้านมีทักษะในการสำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล เด็กและผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้สำรวจข้อมูลแกนนำชุมชนที่ทำบันทึกรายรับ รายจ่าย พบว่า จากการทำบันทึกทีมแกนนำได้เรียนรู้ว่า ทำให้ตนเองและครอบครัวทราบรายรับ รายจ่าย หนี้สิน และเงินคงเหลือในแต่ละวัน ทำให้ทีมแกนนำได้มาพูดคุยกันในตอนเย็น และจะเปลี่ยนพฤติกรรมประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งของตนเองและครอบครัว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ร่วมกันสำรวจข้อมูลโดยให้เยาวชนและคณะทำงานจับคู่กัน จำนวน 5 ทีม ทีมละ 3 คน ออกสำรวจครัวเรือนทุกครัวเรือน จำนวน 160 ครัวเรือน ใช้เวลาในการสำรวจจำนวน 3 วัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานโครงการร่วมกับสภาผู้นำอธิบายรายละเอียดข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลโดยให้เยาวชนและคณะทำงานจับคู่กัน จำนวน 5 ทีม ทีมละ 3 คน ออกสำรวจครัวเรือนทุกครัวเรือน จำนวน 160 ครัวเรือน ใช้เวลาในการสำรวจจำนวน 3 วัน ณ หมู่ที่ 2 บ้านบางโกระ
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วม ในรูปแบบสภาผู้นำ (สภาเศรษฐกิจชุมชน)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกระบวนเรียนรู้ร่วมกันมีฐานข้อมูลของหมู่บ้านทราบถึงสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหาหนี้สิน สถานการณ์ของหมู่บ้าน ทุนของหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สรุปการประชุมวิเคราะห์ผู้สำรวจเก็บข้อมูล วิทยากรร่วมรวบรวมประเด็นและร่วมวางแผนในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน จากแบบสอบถามมีข้อมูลสภาพทั่วไปที่ตั้งชุมชน ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลความสัมพันธ์ในชุมชนโดยกรอกรายละเอียดตามรายครอบครัวทำให้สามารถแยกกลุ่มอาชีพ ความต้องการ ปัญหาที่ทำกิน การเพาะปลูกพืช การะจายผลผลิต เพื่อขาย ใช้หนี้ เพื่อบริโภค แปรรูป รายได้จาผลผลิต การเลี้ยงสัตว์ รายได้จากการขาย รายได้จากการทำการเกษตร รายจ่ายของครอบครัว สมาชิกกลุ่มองค์กรสามารถแยกกลุ่มปัญหา รายได้ รายจ่าย การศึกษาเป็นแนวทางในการดำเนินการทำแผนต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุปัจจัย รายรับ-รายจ่าย หนี้สิน และเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยในการวิคราะห์ร่วมกับเยาวชนและเจ้าของข้อมูล ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหาหนี้สิน รายจ่าย โดยแกนนำครัวเรือนและกลุ่มเยาวชนร่วมกับผู้มีความรู้ โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม และบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนมาประกอบ
 • จัดทำแผนที่ทางเดินเศรษฐกิจ(แผนที่เดินดิน)ซึ่งต้องระบุให้เห็นถึงผังกายภาพของทรัพยากร ผังโครงสร้างพื้นฐาน ผังเรียนรู้ ผังครอบครัวต้นแบบในมิติชุมชนและโดนเฉพาะผังอาชีพที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและศักยภาพชุมชน เป็นต้น
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุปัจจัย รายรับ-รายจ่าย หนี้สิน และเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยในการวิคราะห์ร่วมกับเยาวชนและเจ้าของข้อมูลซึ่งจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหาหนี้สิน รายจ่าย โดยแกนนำครัวเรือนและกลุ่มเยาวชนร่วมกับผู้มีความรู้ โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม และบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนมาประกอบ
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 45

6. จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในหมู่บ้าน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อถ่ายทอดข้อมูลสู่ชุมชนให้คนในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. คนในหมู่บ้านทราบข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์
 2. คนในหมู่บ้านเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ
 3. ครัวเรือนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้นำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ ดังนี้
 1. ข้อมูลทั่วไปทางกายภาพ แสดงลักษณะภาพรวมของชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา
 2. ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน และพบว่าส่วใหญ่ยังปลูกผักกินเอง ข้อมูลตรวนี้สามารถนำไปสู่การส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผักไว้ทานเอง เพื่อทานผกที่ปลอดสารพิษ
 3. ผู้คนส่วนใหญ่มีหนี้สิน ชาวบ้านนชุมชนจึงมีความเห็นด้วยกับโครงการ สสส.ที่ทำอยู่ เพราะฝึกการออม ทำให้สามารถแก้ปัญหาหนี้สินได้ และเกิดครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมออมในกระป๋องจำนวน 60 ครัวเรือน ซึ่งได้ทำกิจกรรมนี้มาแล้ว ก่อนเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีคืนข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชุมชนและครัวเรือน เช่น รายรับรายจ่าย เงินออมหนี้สิน สถาบันการเงินในท้องถิ่น กลุ่มผลิต แหล่งทุน หน่วยงานการสนับสนุนด้านอาชีพและโอกาสการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาอาชีพเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรม
 • ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ชี้แจงรายละเอียด ตอบข้อซักถาม แล้วจัดหมวดหมู่ข้อมูลและสามารถกำหนดแนวทางปฎิบัติในการแก้ไขปัญหาชุมชนให้ชัดเจนและยกร่างทำแผนชุมชน รวมถึงเปิดรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประธานโครงการฯ ได้นัดคณะแกนนำและกรรมการทุกคนแบ่งงานในหน้าที่และเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
 • จัดเวทีคืนข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชุมชนและครัวเรือน เช่น รายรับรายจ่าย เงินออมหนี้สิน สถาบันการเงินในท้องถิ่น กลุ่มผลิต แหล่งทุน หน่วยงานการสนับสนุนด้านอาชีพและโอกาสการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาอาชีพเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรม
 • ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ชี้แจงรายละเอียด ตอบข้อซักถาม แล้วจัดหมวดหมู่ข้อมูลและสามารถกำหนดแนวทางปฎิบัติในการแก้ไขปัญหาชุมชนให้ชัดเจนและยกร่างทำแผนชุมชน รวมถึงเปิดรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

160 160

7. เรียนรู้ เรื่องการดำรงวิถีพอเพียงชุมชน และฝึกปฎิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 เรียนรู้ เรื่องการดำรงวิถีพอเพียงชุมชน และฝึกปฎิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการข้อมูล และให้คนตระหนักในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดการพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามวิถีชุมชนพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กลุ่มเป้าหมายที่ทำบัญชีครัวเรือน ได้เรียนรู้การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามวิถีชุมชนพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหมู่บ้านแกนนำชุมชน เยาวชน ปราชญ์ชุมชน และผู้ร่วม้รียนรู้หลักการทำบัญชีครัวเรือนการทำบัญชี คือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการดำรงชีวิตของตัวเอง และภายในครอบครัว ชุมชน ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งชี้อดีต ปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของตัวเอง สามารถนำข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตได้ ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ในครอบครัว
 • ได้เรียนรู้ประโยชน์จากการทำบัญชีครัวเรือน คือ การทำบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันของครัวเรือน และสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ดังนั้นการทำบัญชีชีครัวเรือนมีความสำคัญทำให้ตนเองและครอบครัวทราบรายรับ รายจ่าย หนี้สิน และเงินคงเหลือในแต่ละวัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. อบรมให้ความรู้ เรื่องการดำรงวิถีพอเพียงชุมชนและการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่คนในหมู่บ้าน และแกนนำนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องเข้ารับการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน โดยเชิญวิทยากรจากนักพัฒนาชุมชน ตำบลนาแว มาบรรยายแนวคิดและความสำคัญในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 2. กลุ่มเป้าหมายฝึกทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้เข้าใจวิธีการลงบัญชีและนำไปใช้ในการบันทึกค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของตนเองได้จริง และสามารถประเมินรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนของตนเองได้
 3. นัดพบแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนจำนวน 2ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำบัญชีครัวเรือน ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องโดยการจับคู่กันตรวจสอบ และร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประธานโครงการฯ เรียกอบรมให้ความรู้ เรื่องการดำรงวิถีพอเพียงชุมชนและการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่คนในหมู่บ้าน และแกนนำนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องเข้ารับการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน โดยเชิญวิทยากรจากนักพัฒนาชุมชน ตำบลนาแว มาบรรยายแนวคิดและความสำคัญในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

8. วางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหารายจ่าย เพิ่มรายได้ ทำข้อตกลงร่วมกัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 วางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหารายจ่าย เพิ่มรายได้ ทำข้อตกลงร่วมกัน

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม 60 ครัว มีข้อตกลงร่วมกัน ในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ของครัวเรือนและชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านในชุมชนมารวมกลุ่มกันเสนอเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และกลุ่มแม่บ้านได้เสนอเกี่ยวกับการทำขนม กลุ่มชาวบ้านที่ทำเกษตร ก็เสนอปลูกผักและเลี้ยงไก่ โดยทุกคนร่วมเสนอความคิดเห็นกันว่าจะทำปุ๋ยหมักแทนการใช้สารเคมี เพราะปุ๋ยเคมีมีราคาสูงมาก และเป็นสารพิษที่ทำลายดินทำให้ดินเสีย และในชุมชนก็มีหมอดินที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก สามารถที่จะพูดคุยได้ทุกเวลา เพราะเป็นคนในชุมชนเดียวกันพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ และชาวบ้านก็ยังเสนอแนะว่าจะหาไก่พันธุ์พื้นเมืองมาเลี้ยง โดยนำไก่ที่มีอยู่ในชุมชนมาแลกเปลี่ยนกัน และชาวบ้านบางส่วนได้เสนอให้ปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองในครัวเรือน ถึงแม้ว่าบริเวณบ้านแต่ละครัวเรือนจะไม่กว้างนักก็สามารถจะปลูกรอบ ๆ บริเวณบ้านได้
 • กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันทั้งในเรื่องการเพิ่มรายได้ เช่น จัดตั้งธนาคารหมู่บ้านการออม โดยให้ครัวเรือนร่วมกันออมวันละ 1 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำอยู่แล้ว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดเวทีวางแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และวางแผนการออม รวมถึงจัดทำข้อตกลงของหมู่บ้านในเรื่องการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ และแผนการออมของครัวเรือน
 2. รับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 ครัวเรือน
 3. กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันทั้งในเรื่องการเพิ่มรายได้ เช่น มีการทำขนม และ เลี้ยงไก่พันธ์ุพื้นเมือง เป็นต้น
 4. กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันทั้งในเรื่องการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย เช่น ร่วมกันทำน้ำหมักเพื่อใช้แทนสารเคมีซึ่งเป็นการลดต้นทุน และร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษไว้เป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านและครัวเรือนการออม เป็นต้น
 5. กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันทั้งในเรื่องการเพิ่มรายได้ เช่น จัดตั้งธนาคารหมู่บ้านการออม โดยให้ครัวเรือนร่วมกันออมวันละ 1 บาท
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะกรรมการสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการร่วมจัดเวทีพูดคุยและวางแผนเสนอแนวทางเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นที่สามารถลดได้ ตัดที่ฟุ่มเฟือยออกไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

9. การสร้างอาชีพทางเลือกและการปรับตัวด้านอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านครัวเรือนและชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

10. ร่วมลงแขกเตรียมแปลงผักและปลูกผักในหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้าน

ไม่มีกิจกรรม

11. เพื่อส่งเสริมอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพขยายครัวเรือนการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

ไม่มีกิจกรรม

12. ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มสตรีให้เข้าถึงอาชีพที่สอดคร้องกับสภาพและความต้องการขยายกลุ่มแม่บ้านทำขนม

ไม่มีกิจกรรม

13. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋อง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนมีเงินออมตามกติกา 60 ครัวเรือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีแกนนำเข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นสมาชิก 60 ครัวเรือน และได้ชี้แจงกฏกติกาให้สมาชิกทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติ ประธานได้แนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เปิดรับสมัครสมาชิกโครงการ จำนวน 60 ครัวเรือน และให้ความรู้ถึงกติกาการออมของแต่ละครอบครัวมีการออมครอบครัวละ1 บาท/30 บาทต่อเดือน โดยการนำขวดพลาสติกหรือกระป๋องเหลือใช้มาเป็นที่ออมเงิน แล้วมาฝากไว้กับธนาคารทุกๆเดือน รวมจำนวน 12 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมครัวเรือนมีเงินออมตามกติกา 60 ครัวเรือน สมาชิกสามารถเก็บเงินออมได้และนำเงินมาฝากเดือนละ 1 ครั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และสามารถรับสมัครผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มแม่บ้านและบุตรหลานจำนวน 60 คน
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนมีเงินออมตามกติกา 60 ครัวเรือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เดือนนี้เป็นครั้งที่ 2 ทางคณะกรรมการเก็บเงินออม 60 คน คนละ 30 บาท รวมเงิน1800 บาท และในครั้งนี้มีผู้ใจเข้ามาสมัครเพิ่ม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ชาวบ้านที่สมัครเป็นสมาชิกเงินออมได้ทำตามกติกาที่วางไว้ คือ เก็บเงินวันละ 1 บาท เป็นเวลา 1 เดือน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะกรรมการเงินออมรับหน้าที่ในการเก็บเงินออมวันละ 1 บาทเดือนละ30 บาทตามกติกาที่กำหนด และได้นำเงินมาฝากเดือนละ 1 ครั้งโดยรับฝากและเก็บเงินเพียงวันเดียวตามแผนงานโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่3

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนมีเงินออมตามกติกา 60 ครัวเรือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ครั้งที่ 3 ของการเก็บเงินออมจากคณะกรรมการวันละ 1 บาท เดือนนี้ได้ 1,800 บาท ทางคณะกรรมการมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น คือ เริ่มมีพฤติกรรมสะสมเงิน ซึ่งเป็นเงินเล็กน้อย วันละ 1 บาท แต่พอรวมกันหลายวันกับเป็นเงินที่มากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เปิดรับสมัครสมาชิกโครงการ จำนวน 60 ครัวเรือน และให้ความรู้ถึงกติกาการออมของแต่ละครอบครัวมีการออมครอบครัวละ1 บาท/30 บาทต่อเดือน โดยการนำขวดพลาสติกหรือกระป๋องเหลือใช้มาเป็นที่ออมเงิน แล้วมาฝากไว้กับธนาคารทุกๆเดือน รวมจำนวน 12 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะกรรมการโครงการผู้รับผิดชอบการเก็บเงินออมวันละ 1 บาท เดือนละ 30 บาท นัดเก็บเงินออมตามแนงานที่วางไว้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเงินออมเดือนนี้ 1800 บาท
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่4

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้นลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีการออม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนมีเงินออมตามกติกา 60 ครัวเรือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ครั้งที่ 4 เก็บเงินจากสมาชิกวันละ 1 บาท จาก 60 คน ได้เงิน 1,800 บาท ทำให้ผู้เข้าโครงการธนาคารออมในกระป๋องมีความรับผิดชอบในออมทุกเดือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เปิดรับสมัครสมาชิกโครงการ จำนวน 60 ครัวเรือน และให้ความรู้ถึงกติกาการออมของแต่ละครอบครัวมีการออมครอบครัวละ1 บาท/30 บาทต่อเดือน โดยการนำขวดพลาสติกหรือกระป๋องเหลือใช้มาเป็นที่ออมเงิน แล้วมาฝากไว้กับธนาคารทุกๆเดือน รวมจำนวน 12 ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะกรรมการนัดเก็บเงินออมเดือนละ 30 บาทจำนวน 60 คนนัดทุกเดือนตามแผนที่วางไว้ในปฏิทินโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

14. เสริมสร้างการเรียนรู้และสื่อสารคุณค่าแนวทางการปฎิบัติที่เป็นต้นแบบที่ดีคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ

ไม่มีกิจกรรม

15. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 10 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่ 2พฤศจิกายน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อติดตามกระบวนทำงานภายใต้กิจกรรมโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

แกนนำมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีแผนการดำเนินการร่วมกัน เกิดสภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้านได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะกรรมการและคณะกรรมการสภาผู้นำทบทวนกิจกรรมโครงการมีความถี่เนื่องจากในช่วงการพัฒนาโครงคณะทำงานใหม่กับการเขียนโครงการลักษณะนี้ทำให้มีความรู้สึกว่าโครงการจำสร้างความลำบากให้กับคนในชุมชนเนื่องจากมรกิจกรรมวัน 2-3กิจกรรมในแต่ละวันทำให้คณะกรรมและสภาผู้นำขอให้ดำเนินการไปจนปิดงวดโครงการและทบทวนกแผนอีกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมายคือสภาชุมชนเพื่อร่วมกันเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาและเป็นแกนนำในการหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม ทิศทางการทำงานเป็นแนวทางเดียวกัน มีการรายงานผลดำเนินงานทุกกิจกรรม ตลอดจนกรรมการร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รับฟังข้อเสนอแนะทีมงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนากิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับคณะกรรมการสภาผู้นำร่วมกันทบทวนแผนปฏิบัติการภายใต้โครงการร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ
 • photo
 • photo
 • photo

 

28 24
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.2 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่ 1ตุลาคม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีการออม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

แกนนำมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีแผนการดำเนินการร่วมกัน เกิดสภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้านได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 1 ประกอบด้วยแกนนำที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ และได้สรุปผลจากการจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 25 พ.ย.58 ที่ผ่านมา ซึ่งผลี่เกิดขึ้น คือ ทำให้คนในชุมชนได้เข้าใจกิจกรรมที่ทำ ซึ่งใน 1 วัน ต้องจัดประชุมถึง 3 ครั้ง ของแต่ละเดือน คือ กิจกรรมออมกระป๋อง กิจกรรมประชุมสภาผู้นำ และกิจกรรมถอดบทเรียนสภาผู้นำ ที่ผ่านมาหลายคนยังไม่เข้าใจ และเริ่มเบื่อกับการจัดกิจกรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะทำงานสภาชุมชนร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมายคือสภาชุมชน จำนวน 15 คนคณะกรรมการตามโครงการ 8 คน รวมทั้งหมด 23 คน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง เพื่อร่วมกันเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาและเป็นแกนนำในการหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม โดยให้กรรมการเข้าใจตรงกัน มีทิศทางการทำงานเป็นแนวทางเดียวกัน มีการรายงานผลดำเนินงานทุกกิจกรรม ตลอดจนกรรมการร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รับฟังข้อเสนอแนะทีมงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนากิจกรรมครั้งถัดไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประธานโครงการฯ เรียกคณะทำงานกับแกนนำชุมชน 28 คน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมายคือสภาชุมชน จำนวน 15 คนคณะกรรมการตามโครงการ 8 คน รวมทั้งหมด 23 คน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง เพื่อร่วมกันเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาและเป็นแกนนำในการหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม โดยให้กรรมการเข้าใจตรงกัน มีทิศทางการทำงานเป็นแนวทางเดียวกัน มีการรายงานผลดำเนินงานทุกกิจกรรม ตลอดจนกรรมการร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รับฟังข้อเสนอแนะทีมงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนากิจกรรมครั้งถัดไป ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านบางโกระ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

28 28
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.3 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่3ธันวาคม

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานให้ครัวเรือนในหมู่บ้านลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีการออม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

แกนนำมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีแผนการดำเนินการร่วมกัน เกิดสภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้านได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • โครงการตำบลละ 5 ที่นำเสนอโดยผู้ใหญ่บ้าน ได้ชี้แจงว่า ชาวบ้านนำเสนอ ให้ทำโครงการการทำขนมเพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่คนในชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนำเสนอโครงการการดูแลสุขภาผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะพัฒนาตำบลบางโกระให้เป็นตำบลเป้าหมายของสาธารณสุขในต่อไป ทั้งนี้หากมีโครงการอื่นที่จะนำเสนอ สามารถนำเสนอได้ในเวลาจัดประชุมสภาผู้นำทุกเดือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะทำงานสภาชุมชนร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมายคือสภาชุมชน จำนวน 15 คนคณะกรรมการตามโครงการ 8 คน รวมทั้งหมด 23 คน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง เพื่อร่วมกันเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาและเป็นแกนนำในการหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม โดยให้กรรมการเข้าใจตรงกัน มีทิศทางการทำงานเป็นแนวทางเดียวกัน มีการรายงานผลดำเนินงานทุกกิจกรรม ตลอดจนกรรมการร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รับฟังข้อเสนอแนะทีมงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนากิจกรรมต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะกรรมการสภาผู้นำ คณะกรรมการโครงการ ร่วมกันวางกำนหดการในการประชุมสภาผู้นำทุกครั้ง ครั้งนี้นำวาระการประชุมเกี่ยวกับโครงการตำบลละ 5 ล้าน เป็นวาระพูดคุยและการนำปัญหาของคนในชุมชนมาคุยในที่ประชุม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

28 28
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.4 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่4มกราคม

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมติดตามประเมินผลคณะกรรมการสภาผู้นำ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

แกนนำมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีแผนการดำเนินการร่วมกัน เกิดสภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้านได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะกรรมการสภาผู้นำเปิดการประชุมสภาด้วยการนำปัญหาที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่ายเนื่องจากยางราคาตกต่ำ ทำให้มีการเสนอแนวทางโดยการเพิ่มรายได้ลดรายได้จากการออมซึ่งมีการขอความร่วมให้พี่น้องในชุมชนประชาสัมพันธ์กับเด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการออมเพิ่มจำนวนมากขึ้น ผลการประเมินกิจกรรมโครงการสามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากคนในชุมชนมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะทำงานสภาชุมชนร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมายคือสภาชุมชน จำนวน 15 คนคณะกรรมการตามโครงการ 8 คน รวมทั้งหมด 23 คน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง เพื่อร่วมกันเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนตลอดระยะเวลาและเป็นแกนนำในการหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม โดยให้กรรมการเข้าใจตรงกัน มีทิศทางการทำงานเป็นแนวทางเดียวกัน มีการรายงานผลดำเนินงานทุกกิจกรรม ตลอดจนกรรมการร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รับฟังข้อเสนอแนะทีมงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนากิจกรรมครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะกรรมการสภาผู้นำร่วมกับคณะกรรมการโครงการ ประชุมเรื่อง การจัดการปัญหารายได้ไม่พอจ่าย มีการหารือเพื่อกำหนดทำกิจกรรมลดรายจ่ายของชุมชนร่วมกัน และประเมินผลการทำโครงการออมวันละ 1 บาท
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

23 23

16. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมกับ สสส.และ สจรส.ม.อ.
 • เพื่อปฐมนิเทศโครงการปี 2558
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการปฐมนิเทศทำให้รับความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลและการจัดทำรายงานเอกสารโครงการและการจัดทำเอกสารการเงิน
 • ได้วางแผนการทำกิจกรรมและลงในปฏิทินเวบไซต์ได้เสร็จ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ปฐมนิเทศการจัดทำเอกสารรายงานเพื่อบันทึกข้อมูลลงเวบไซด์คนสร้างสุขและการบันทึกรายงานการเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ ณ สจรส.ม.อ. มีกระบวนการดังนี้
 1. อ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ บรรยายเรื่องหลักการทำโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
 2. สจรส.ม.อ.อธิบายการใช้เวบไซต์คนใต้สร้างสุข รับฟังข้อมูลสถานการณ์ เอกสารสัญญาเพื่อจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลลงเว็ปไซด์คนใต้สร้างสุขและรายงานกิจกรรมการเงิน
 3. คีย์ข้อมูลโครงการและปฏิทินลงในเวบไซต์
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.2 พบพี่เลี้ยงเพื่อปรับแผนกิจกรรมในโครงการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากการจัดประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ทำให้เข้าใจการทำโครงการมากขึ้น เข้าใจการรายงานในเวบไซต์ โดยได้ทำการบันทึกรายงานกิจกรรมปฐมนิเทศจนเสร็จ และได้จัดทำเอกสารการเงินจนเสร็จ
 • ได้วางแผนการทำกิจกรรมร่วมกับพี่เลี้ยง โดยปรับปฏิทินการทำกิจกรรมเพิ่มเติมจากเวทีปฐมนิเทศโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • นำโดยนางกัลยาเอี่ยวสกุลพี่เลี้ยงผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและแนะนำการดำเนินงานของโครงการฯ และการบัญทึกข้อมูลผ่านเว๊ปไซ ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้านผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำโดยนางกัลยาเอี่ยวสกุลพี่เลี้ยงผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและแนะนำการดำเนินงานของโครงการฯ และการบัญทึกข้อมูลผ่านเว๊ปไซ ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้านผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • photo
 • photo

 

2 4
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารรายงานการเงิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงและ สจรส.ม.อ.และเพื่อเรียนรู้การทำเอกสารรายงานการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เรียนรู้การจัดทำเอกสารรายงานการเงิน การบันทึกข้อมูล การใช้บิลที่ถูกต้องต้องเป็บบิลใบสำคัญรับเงินที่มีทะเบียนผู้เสียภาษีมีชื่อร้านค้าที่ถูกต้อง ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร การบันทึกข้อมูล การเสียภาษีโดยเริ่มต้นเสียภาษีในเดือนธันวาคม 58 และค่าใช้จ่ายที่เกิน 1,000 บาท ต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 1 เปอร์เซ็นต์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกข้อมูลการจัดทำบัญชีรายงานการเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน ผู้ประสานงานวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สจรส. มอ. ทีมสนับสนุนวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่บันทึก เจ้าหน้าที่การเงินและพี่เลี้ยงโครงการฯ ร่วมอบรมโครงกาพัฒนาศักยภาพ ติดตามประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกข้อมูลการจัดทำบัญชีรายงานการเงินของโครงการฯ ณ สจรส.มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

4 4
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.4 ตรวจเอกสารรายงานปิดงวดที่1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจเอกสารรายงานการเงิน รายงานปิดงวดโครงการงวดที่1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เอกสารปิดโครงการ1ชุด(ง.1ง.1,ส.1) เอกสารรายงานการเงินทำให้เข้าใจการทำเอกสารรายงานมากยิ่งขึ้นสามารถทำเอกสารงานปิดโครงการตามแผนงานโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจเอกสารรายงานเพื่อปิดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงนัดตรวจเอกสารตามแผนปฏิบัติการเพื่อปิดงวดโครงการ ตรวจเอกสารการเงิน การบันทึกข้อมูลกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.5 ประชุมปิดรายงานงวดที่ 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมกับ สสส.และ สจรส.ม.อ.- จัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับคำแนะนำการทำเอกสารการเงิน ยังไม่เรียบร้อย ส่วนใหญ่ขาดลายเซ็นต์ผู้รับเงินค่าอาหาร ซึ่งจะนำไปปรับในชุมชนอีกครั้ง
 • ได้หารือการปรับแผนกิจกรรมร่วมกับ สสส.และ พี่เลี้ยง เนื่องจากมีกิจกรรมย่อยเป็นจำนวนมาก ในงวดที่ 2 กิจกรรมไหนที่ทำร่วมกันได้ จะรวมเป็นกิจกรรมเดียวกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้า เพื่อจัดส่ง สสส.
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำเอกสารการเงินมาพบ สจรส. และได้ตรวจเอกสารการเงิน และจัดทำรายงานความก้าวหน้า
 • photo
 • photo

 

2 3

17. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนได้ห่างไกลจากสารเสพติด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จัดป้ายรณรงค์พื้นที่ปลอดบุหรี่จำนวน 4ป้าย ในพื้นที่ติดป้ายปลอดบุหรี่เช่นสถานที่ประชุม สถานที่สาธารณะไม่มีการสูบบุหรี่ ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบพื้นที่ในการไม่สูบบุหรี่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สั่งป้ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่จำนวน 4 ป้าย
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ออกแบบสั่งทำป้ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 4 ป้าย
 • photo
 • photo

 

150 150

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 67 27                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 198,150.00 77,794.00                  
คุณภาพกิจกรรม 108 77                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 1. กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมการวางกลุ่มเป้าหมายมากเช่น ผู้เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 60คน 50คนทำให้ยากต่อการประสานงานและภาระงานตามอาชีพในการดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมต้องดำเนินการในช่วงเวลากลางวันซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะไม่ว่าง
 2. กิจกรรมในแต่ละวันมีหลายกิจกรรมทำให้คนในชุมชนเบื่อไม่อยากเข้าร่วม
 1. คณะทำงานใหม่กับโครงการเพราะเป็นโครงการแรกของผู้นำชุมชนจึงวางกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมโดยลืมคำนึงถึงเวลาและภาระกิจของผู้เข้าร่วม
 2. การวางแผนในการพัฒนาโครงการจนลืมวางแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับกิจกรรม
 1. การประชุมสภาผู้นำในการแก้ปัญหาโดยสอบถามกลุ่มเป้าหมายและเวลาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 2. ทบทวนแผนปฏิบัติที่สอดล้องตามความต้องการของคนในชุมชน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาง จุรินทร์ คงทน 56/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ปฏิพัทธ์ หนักแดง 57/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง สุจิตา วิริโย 56/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง จินดาพร คงตุก 82 หมู่ที่ 2 ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่5 ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่5กุมภาพันธ์ ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 5เดือนกุมภาพันธ์ ( 21 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. อบรมให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารเคมี ( 5 มีนาคม 2559 )
 5. อบรมให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารเคมี/รับสมัครผู้เข้าาร่วมกิจกรรม ( 6 มีนาคม 2559 )
 6. ทำแปลงเพาะเมล็ดพืช ( 7 มีนาคม 2559 )
 7. อบรมทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ( 8 มีนาคม 2559 )
 8. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 6เดือนมีนาคม ( 10 มีนาคม 2559 )
 9. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋อครั้งที่ง6 ( 10 มีนาคม 2559 )
 10. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่6มีนาคม ( 10 มีนาคม 2559 )
 11. ร่วมลงแขกเตรียมแปลงผักและปลูกผักในหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้าน ( 5 เมษายน 2559 - 7 เมษายน 2559 )
 12. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 7เดือนเมษายน ( 10 เมษายน 2559 )
 13. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋อครั้งที่ง7 ( 10 เมษายน 2559 )
 14. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่รู้7เมษายน ( 10 เมษายน 2559 )
 15. เพื่อส่งเสริมอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพขยายครัวเรือนการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ( 15 เมษายน 2559 )
 16. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 8เดือนพฤษภาคม ( 10 พ.ค. 2559 )
 17. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่8 ( 10 พ.ค. 2559 )
 18. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนรู้ครั้งที่8พฤษภาคม ( 10 พ.ค. 2559 )
 19. ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มสตรีให้เข้าถึงอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการขยายกลุ่มแม่บ้านทำขนม ( 15 พ.ค. 2559 - 17 พ.ค. 2559 )
 20. พัฒนาศักยภาพประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ( 19 พ.ค. 2559 )
 21. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 9เดือนมิถุนายน ( 10 มิถุนายน 2559 )
 22. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่9 ( 10 มิถุนายน 2559 )
 23. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่9มิถุนายน ( 10 มิถุนายน 2559 )
 24. คัดเลือกครอบครัวเรือนต้นแบบ และมอบรางวัล ( 29 มิถุนายน 2559 )
 25. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 10เดือนกรกฎาคม ( 10 กรกฎาคม 2559 )
 26. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่10 ( 10 กรกฎาคม 2559 )
 27. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่10กรกฎาคม ( 10 กรกฎาคม 2559 )
 28. พัฒนาศักยภาพประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ( 31 กรกฎาคม 2559 )
 29. สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 11เดือนสิงหาคม ( 10 สิงหาคม 2559 )
 30. ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่11 ( 10 สิงหาคม 2559 )
 31. ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่11สิงหาคม ( 10 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย ปฏิพัทธ์ หนักแดง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......