สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์

รหัสโครงการ 58-03819
สัญญาเลขที่ 58-00-2119
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศ ชุมชนน่าอยู่ 2558
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
3) ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 1
4) เรียนรู้ออกแบบสำรวจ ข้อมูลชุมชน
5) ทดลองใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูลชุมชนกับกลุ่มตัวอย่าง
6) อบรมการเขียนรายงานและการเงิน โดยทีม สจรส.มอ.
7) สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2
8) เด็ก เยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านปะโอ ครั้งที่ 1
9) จัดเวทีคืนข้อมูลชุมชนบ้านปะโอ ครั้งที่ 1
10) เกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความสุข ที่เราสร้างได้
11) สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ครั้งที่3
12) สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ครั้งที่4
13) ประชุมชี้แจงโครงการ
14) ของเสีย ไม่เสียของ เรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษผัก หัวปลา เศษอาหาร
15) สภาผู้นำประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5
16) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเคราะห์โครงการปิดงวดงานที่ 1 โดยทีม สจรส.มอ.
17) คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,200.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 91.69 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 220.42 บาท
1) เงินสดในมือ = 744.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 10,834.11 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,512.11 บาท รวมรายจ่าย (2) = 73,934.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 11,578.11 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,500.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สวัสดิ์ รวยสูงเนิน )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. เรียนรู้การทำน้ำหมักสารไล่แมลง (25 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (29 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 6 (5 มีนาคม 2559)
 4. เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
 5. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 7 (2 เมษายน 2559)
 6. ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (11 เมษายน 2559)
 7. เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 2 (24 เมษายน 2559)
 8. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 8 (7 พ.ค. 2559)
 9. เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 3 (22 พ.ค. 2559)
 10. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 9 (4 มิถุนายน 2559)
 11. อบรมให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือน (6 มิถุนายน 2559)
 12. อบรมให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว (13 มิถุนายน 2559)
 13. เด็ก เยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านปะโอ ครั้งที่ 2 (16 กรกฎาคม 2559)
 14. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 10 (18 กรกฎาคม 2559)
 15. เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 4 (28 กรกฎาคม 2559)
 16. วิเคราะห์และสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาะ (10 สิงหาคม 2559)
 17. สมาชิกส่งรายงานบันทึกการทำบัญชีครัวเรือนตนเอง (13 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สวัสดิ์ รวยสูงเนิน )
12 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายรำพึง อินทคง )
12 กุมภาพันธ์ 2559