สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์

รหัสโครงการ 58-03819
สัญญาเลขที่ 58-00-2119
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) เรียนรู้การทำน้ำหมักสารไล่แมลง
2) ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1
3) ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 6
4) เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 1
5) ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 7
6) ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2
7) เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 2
8) ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 8
9) เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 3
10) ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 9
11) อบรมให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือน
12) อบรมให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว
13) เด็ก เยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านปะโอ ครั้งที่ 2
14) ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 10
15) เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 4
16) วิเคราะห์และสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาะ
17) สมาชิกส่งรายงานบันทึกการทำบัญชีครัวเรือนตนเอง
18) วิเคราะห์และสรุปข้อมูลบัญชีครัวเรือน
19) ประชุมออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน
20) ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรทำนาข้าว
21) ตลาดชุมชน อาหารปลอดภัย
22) ลงพื้นที่ทดลองการทำเกษตรอินทรีย์ในแปลงนาข้าว
23) แลกเปลี่ยนเรียนรู้่ การจัดทำรายงานงวดที่ 2
24) จัดเวทีคืนข้อมูลชุมชนบ้านปะโอ ครั้งที่ 2
25) สภาผู้นำ ถอดบทเรียนและสรุปปิดโครงการในวันประชุมหมู่บ้าน
26) งานสร้างสุขภาคใต้

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 11,578.11 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,500.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 144.80 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -9,241.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 578.91 บาท
รวมรายรับ (1) = 118,222.91 บาท รวมรายจ่าย (2) = 126,885.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -8,662.09 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 8,662.09 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สวัสดิ์ รวยสูงเนิน )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สวัสดิ์ รวยสูงเนิน )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายรำพึง อินทคง )
15 ตุลาคม 2559