สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์

รหัสโครงการ 58-03819
สัญญาเลขที่ 58-00-2119

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์
รหัสโครงการ 58-03819 สัญญาเลขที่ 58-00-2119

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 213,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,200.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,500.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,700.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 91.69 บาท
งวดที่ 2 = 144.80 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 236.49 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 220.42 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 220.42 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 200,819.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -8,662.09 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ 7,750.00 7,850.00
1. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 1
2. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2
3. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ครั้งที่3
4. สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ครั้งที่4
5. สภาผู้นำประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5
6. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 6
7. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 7
8. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 8
9. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 9
10. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการ 8,725.00 8,725.00
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
กิจกรรมหลัก : วิถีบ้านเรา เราต้องเรียนรู้ 14,690.00 16,484.00
1. เรียนรู้ออกแบบสำรวจ ข้อมูลชุมชน
2. ทดลองใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูลชุมชนกับกลุ่มตัวอย่าง
กิจกรรมหลัก : เด็ก เยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านปะโอ 28,100.00 23,685.00
1. เด็ก เยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านปะโอ ครั้งที่ 1
2. เด็ก เยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านปะโอ ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีคืนข้อมูลชุมชนบ้านปะโอ 15,550.00 15,050.00
1. จัดเวทีคืนข้อมูลชุมชนบ้านปะโอ ครั้งที่ 1
2. จัดเวทีคืนข้อมูลชุมชนบ้านปะโอ ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : ข้าวพื้นเมือง วิถีคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 12,725.00 11,755.00
1. อบรมให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว
2. ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรทำนาข้าว
3. ลงพื้นที่ทดลองการทำเกษตรอินทรีย์ในแปลงนาข้าว
กิจกรรมหลัก : ของเสีย ไม่เสียของ เรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 12,600.00 12,550.00
1. ของเสีย ไม่เสียของ เรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษผัก หัวปลา เศษอาหาร
2. เรียนรู้การทำน้ำหมักสารไล่แมลง
กิจกรรมหลัก : ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 26,425.00 25,725.00
1. ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1
2. ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ 17,600.00 17,600.00
1. เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 1
2. เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 2
3. เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 3
4. เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 4
กิจกรรมหลัก : เกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความสุข ที่เราสร้างได้ 12,200.00 11,400.00
1. เกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความสุข ที่เราสร้างได้
กิจกรรมหลัก : บัญชีครัวเรือน บันทึกวิเศษ เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ 19,600.00 19,900.00
1. อบรมให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือน
2. สมาชิกส่งรายงานบันทึกการทำบัญชีครัวเรือนตนเอง
3. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลบัญชีครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : ตลาดชุมชน อาหารปลอดภัย 15,010.00 14,410.00
1. ประชุมออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน
2. ตลาดชุมชน อาหารปลอดภัย
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำ ถอดบทเรียนและสรุปปิดโครงการในวันประชุมหมู่บ้าน 9,025.00 9,285.00
1. สภาผู้นำ ถอดบทเรียนและสรุปปิดโครงการในวันประชุมหมู่บ้าน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 5,400.00
1. ปฐมนิเทศ ชุมชนน่าอยู่ 2558
2. อบรมการเขียนรายงานและการเงิน โดยทีม สจรส.มอ.
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเคราะห์โครงการปิดงวดงานที่ 1 โดยทีม สจรส.มอ.
4. คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร
5. วิเคราะห์และสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาะ
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้่ การจัดทำรายงานงวดที่ 2
7. งานสร้างสุขภาคใต้
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 1,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

213,000.00 200,819.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สวัสดิ์ รวยสูงเนิน )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559