สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์

รหัสโครงการ 58-03819
สัญญาเลขที่ 58-00-2119
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์

2. ชุมชน บ้านปะโอ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

3. รหัสโครงการ 58-03819 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2119

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 1

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-12.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อสรรหา ผู้นำเเละกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน มาตั้งเป็นสภาผู้นำ

2.สภาชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงาน และมีความเข้มแข็ง

3.สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชน เสียสละเพื่อส่วนรวม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คณะทำงานมีการทำงานร่วมกัน

-เกิดการติดตาม กระตุ้นให้ปฏิบัติงานตามปฏิทินที่กำหนด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.เกิดสภาผู้นำชุมชน จำนวน 21 คน

2.แกนนำฃุมชนมีความเข้าใจเรื่องสภาผุ้นำเพิ่มมากชึ้น และมีความเข้มแข็ง

3.เกิดการทำงานร่วมกันของแกนนำชุมชนภายใต้การขับเคลื่อนของวงสภาผู้นำชุมชน

4.สภาผู้นำมีการกำหนดปฎิทินการทำงานร่วมกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมหมู่บ้านในการจัดตั้งสภาผู้นำ โดยการกำหนดโครงสร้างของสภาผู้นำที่ประกอบไปด้วยกรรมการหมู่บ้าน 9 คน, กลุ่มอาชีพ5คน , กลุ่ม อสม.7คนรวมเป็น 21 คน

2.สภาผู้นำปรึกษาหารือ และเห็นว่าการทำโครงการเป็นเรื่องเร่วด่วน และได้มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ รวยสูงเนิน และทีมทำงาน เป็นคณะทำงานชุดหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแผน

3.มีการประชุมประจำเดือนเป็นประจำอยู่แล้วโดยให้มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

นายสวัสดิ์ รวยสูงเนิน ผู้ดำเนินโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ผู้นำเข้าร่วมประชุมรับทราบ และขอมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่ม เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนโครงการประกอบด้วย

 1. นายสวัสดิ์รวยสูงเนินทำหน้าที่ หัวหน้าผู้ดำเนินโครงการ

 2. นางรุจิราวงศ์พลัด ทำหน้าที่ ผู้ดำเนินโครงการ

 3. นางปราณี ช่อมณี ทำหน้าที่ ผู้ดำเนินโครงการ

 4. นางรัชฎาดวงสุวรรณ ทำหน้าที่ ผู้ดำเนินโครงการ (คุมกิจกรรม)

 5. นางสาวพนิดา ภูมีทำหน้าที่ ผู้ดำเนินโครงการ (งานเอกสาร)

 6. นายรำพึงอินทคงทำหน้าที่ หัวหน้างานการเงิน
 7. นางลัดดาอินทคงทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน
 8. นางยุบลอุทัยทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน

สภาผู้นำ ประกอบด้วย 21 คน

 1. นายรำพันอินทคง กำนันตำบลม่วงงาม ประธานสภาผู้นำ

2.นายสวัสดิ์รวยสูงเนินทำหน้าที่ หัวหน้าผู้ดำเนินโครงการ

 1. นายวิจิตรพันธอุบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1

 2. นายสุพลปรางจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1

 3. นายทิชชากรดวงสุววรณ สท.เทศบาลเมืองม่วงงาม

 4. นายปรีชาสุวรรมณี สท.เทศบาลเมืองม่วงงาม

 5. นางกัลยามณีรีตน์ประธาน อสม.อ.สิงหนคร

 6. นายล้อมอินทรชูติ ประธานกลุ่มออมทรัพย์

 7. นายปรีชาศิริรังษี รองประธานกลุ่มเกษตรกร

 8. ร.ต.ท.อุดมวิบูลย์กิจ ประธานกลุ่มพืชผักสวนครัว

 9. นายวิจิตรห้องโสภาประธานกลุ่มทำนา

 10. นางสมนุกอินทเจริญประธานกลุ่มเลี้ยงวัว

 11. นางปราณีช่อมณีประธานกลุ่มเลี้ยงปลา

 12. นางนิรมลราชผลประธานกลุ่มแปรรูปอาหาร

 13. นางปรียาชอบแต่งกรรมการกลุ่มเกษตกร

 14. นางเกตย์สิรีศรีวิไลพยาบาลวิชาชีพ

 15. นางกัลยาวงค์งามกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

 16. ดต.นิพลพิทักษ์ธรรม กรรมการกลุ่มเกษตรกร

 17. นายเกษมพลไทยกรรมการกลุ่มเกษตรกร

 18. ร.ต.ต.พรศักดิ์แก้วกระชูติกรรมการกลุ่มเกษตรกร

 19. นายสวัสดิ์รวยสูงเนินเลขานุการกลุ่มเกษตรกร เลขานุการสภาผู้น้ำ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

21 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อทำความเข้าใจและพิษภัยของสารเคมี

2.เพื่อรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีในการเกษตรทุกชนิดในชุมชน

3.เพื่อรณรงค์การใช้สารไล่แมลงแทนยาฆ่าแมลง

4.เพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนให้อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คณะทำงานมีการทำงานร่วมกัน

-เกิดการติดตาม กระตุ้นให้ปฏิบัติงานตามปฏิทินที่กำหนด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. สภาผู้นำมีการติดตามความก้าวหน้าของการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ของคณะกรรมการโดนเฉพาะตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มอสม. กลุ่มพืชผักสวนครัว กลุ่มทำนาเป็นต้น มีการให้ความรู้ผ่านทางระบบประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านปะโอโดยคุณเกตย์สิรี ศรีวิไล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสะทิงพระ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้นำด้วย ทุกเย็นวันอาทิตย์เวลา 18.00 - 18.30 น. สมาชิกเกษตรกรชุมชนบ้านปะโอมีการปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง เป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ปุ๋ยคอกที่มีในชุมชน สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลาได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้การแนะนำการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นเช่นมูลวัว ฟางข้าว แกลบ เศษอาหารเป็นต้นคุณเกตย์สิรี ศรีวิไล ได้สาธิตวิธีการตรวจหาสารพิษในพืชผักที่ซื่้อมาจากตลาดสด และวิธีล้างทำลายสารตกค้างให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้นำวิธีการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้สารที่หาได้ง่าย ๆ เช่นการใช้เกลือป่นลำลายน้ำจาง ๆ แล้วนำผักผลไม้ลงไปแช่เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติรวมทั้งนำไปเผยแพร่ต่อได้

 2. สมาชิกสภาผู้นำทุกคน จะร่วมกันรณรงค์เรื่องลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในชุมชนปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และรณรงค์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้สมาชิกเกษตรกรทุกคนปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเองเป็นการลดค่าใช้จ่ายถ้งมีมากให้จัดจำหน่ายที่ตลาดม่วงงามเพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมสภาสภาผู้นำ เพื่อวางแนวปฏิบัติในการร่วมรณรงค์ให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงอย่างต่อเนื่อง

2.สภาผู้นำปรึกษาหารือ และเห็นว่าการทำโครงการเป็นเรื่องเร่งด่วน  และได้มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ รวยสูงเนิน และทีมทำงาน เป็นคณะทำงานชุดหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแผน

3.สภาผู้นำมีการหาแนวทางเพื่อให้ชุมชน ใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง แจกญาติพี่น้อง เป็นการลดค่าใช้จ่าย ถ้าเหลือก็จัดจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้

4.สภาผู้นำมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องการริเริ่มจะทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ดำเนินการประชุมโดยประธานสภาผู้นำกำนันรำพัน  อินทคง ร่วมกับนายสวัสดิ์  รวยสูงเนิน ผู้ดำเนินโครงการ ปรึกษาหารือถึงความก้าวหน้าของการรณรงค์เรื่องเกษตรอินทรีย์ในชุมชนบ้านปะโอ พยายามประชาสัมพันธ์เรื่องพิษภัยของสารเคมีจากปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ให้ทุก ๆ บ้านเริ่มปลูกผักสวนครัวที่จำเป็นต่อการยังชีพเช่นพริก มะเขือ ตะใคร้เป็นต้น โดยใช้ปุ๋ยคอกที่มีอยู่ในชุมชน เป็นการลดค่าใช้จ่าย ถ้าบ้านใหนมีพื่้นที่มากก็ให้ปลูกมากตามกำลัง เพื่อการจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวอีกด้วย 

 • photo
 • photo
 • photo

 

21 21
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ครั้งที่3

วันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีเเละสารไล่แมลง รวมทั้งการให้ความรู้เเละการเลือกการบริโภคอย่างถูกวิธี 2.สภาชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงาน และมีความเข้มแข็ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คณะทำงานมีการทำงานร่วมกัน

-เกิดการติดตาม กระตุ้นให้ปฏิบัติงานตามปฏิทินที่กำหนด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะกรรมการได้สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นเเละยังมีต่อเนื่องในชุมชน พร้อมทั้งร่วมมือกันหาเเนวทางแก้ไขปัญหา มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 • สรุปแนวทางแก้ไข เช่น ควรจะรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชผักใกล้ๆ บ้านในล้อยาง ปล้องบ่อ กระถางต้นไม้ โดยใช้ปุ๋ยคอกและเศษพืชผักที่มีอยู่เอง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมหมู่บ้านในการจัดตั้งสภาผู้นำ โดยการกำหนดโครงสร้างของสภาผู้นำที่ประกอบไปด้วยกรรมการหมู่บ้าน 9 คน, กลุ่มอาชีพ5คน , กลุ่ม อสม.7คนรวมเป็น 21 คน

2.สภาผู้นำปรึกษาหารือ และเห็นว่าการทำโครงการเป็นเรื่องเร่วด่วน และได้มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ รวยสูงเนิน และทีมทำงาน เป็นคณะทำงานชุดหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแผน

3.มีการประชุมประจำเดือนเป็นประจำอยู่แล้วโดยให้มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

4.สภาผู้นำร่วมติดตามประเมินผลเกี่ยวกับพฤติกรรมการผลิตเเละบริโภคในชีวิตประจำวันของสมาชิก

5.มีการจัดเสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทุกเย็นวันอาทิตย์ เวลา 18.00 - 18.30 น.

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประธานนายรำพันอินทคง ประธานสภาผู้นำ เปิดการประชุม มีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ทุกเย็นวันอาทิตย์ ได้ผลมาก มีคนสนใจฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนวิทยากร จะต้องเปลี่ยนสลับกันไป เพื่อจะได้รับความรู้หลากหลาย และควรจะเป็นเรื่องใกล้ ๆ ตัวเกษตรกร
 • ร่วมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเเละที่ยังคงมีในชุมชน เช่น การเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนื่องมาจากการบริโภคพืชผักจากท้องตลาด
 • photo
 • photo

 

21 21
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 สภาผู้นำประชุมประจำเดือน ครั้งที่4

วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีเเละสารไล่แมลง รวมทั้งการให้ความรู้เเละการเลือกการบริโภคอย่างถูกวิธี 2.สภาชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงาน และมีความเข้มแข็ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คณะทำงานมีการทำงานร่วมกัน

-เกิดการติดตาม กระตุ้นให้ปฏิบัติงานตามปฏิทินที่กำหนด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาผู้นำ มีการประชุมหารือ และวางแผน การทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • ร่วมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเเละที่ยังคงมีในชุมชน เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมี การใช้ยาฆ่าแมลง และการซื้อผักผลไม้จากท้องตลาดมาบริโภคโดยตรงไม่ผ่านกระบานการล้างเพื่อกำจัดสารตกค้างอย่างถูกวิธี
 • สรุปแนวทางแก้ไข โดย การประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง การให้ความรู้โดยวิทยากร และการรณรงค์ให้เห็นโทษและพิษภัยต่าง ๆ จากสารตกค้าง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมหมู่บ้านในการจัดตั้งสภาผู้นำ โดยการกำหนดโครงสร้างของสภาผู้นำที่ประกอบไปด้วยกรรมการหมู่บ้าน 9 คน, กลุ่มอาชีพ5คน , กลุ่ม อสม.7คนรวมเป็น 21 คน

2.สภาผู้นำปรึกษาหารือ และเห็นว่าการทำโครงการเป็นเรื่องเร่วด่วน และได้มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ รวยสูงเนิน และทีมทำงาน เป็นคณะทำงานชุดหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแผน

3.มีการประชุมประจำเดือนเป็นประจำอยู่แล้วโดยให้มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประธานนายรำพันอินทคงเปิดการประชุม
 • วาระการประชุม ประกอบด้วยเรื่องประธานแจ้งเรื่องผลการรณรงค์ให้ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง ในชุมชนบ้านปะโอ เตรียมการประชุมชี้แจงโครงการสร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุม มากกว่า 200 คน คณะกรรมการสภาผู้นำได้แบ่งภาระหน้าที่กันเช่น ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายเตรียมน้ำและอาหารกลางวันซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทุนหมู่บ้าน

 • ประธานเเจ้งให้สภาผู้นำทราบถึงการประชุมชี้เเจ้งโครงงาน ในที่ 24 มกราคม 2559 ณ วัดปะโอโดยมีการมอบหมายภารกิจงานให้กับคณะทำงานสภาผู้นำ ประกอบด้วย นายสวัสดิ์ รวยสูงเนิน ประสานงานติดต่อให้เชิญวิทยากร จำนวน 2 คน และคณะทำงานคนอื่นๆได้ช่วยเตรียมสถานที่เเละจัดอาหารว่างให้ ผู้เข้าร่วมประชุม

 • photo
 • photo
 • photo

 

21 21
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 สภาผู้นำประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ชี้เเจ้งโครงการประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงงานการเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีงบประมาณหมู่บ้านละ 500,000 บาท จะต้องทำโครงการเสนอเกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และจะต้องทำประชาคมเป็นการด่วน
2.สภาชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงาน และมีความเข้มแข็ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คณะทำงานมีการทำงานร่วมกัน

-เกิดการติดตาม กระตุ้นให้ปฏิบัติงานตามปฏิทินที่กำหนด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.สภาผู้นำทั้ง 21 คน เข้าร่วมประชุมเเละวางแผนการใช้เงินประชารัฐ ตามโครงการหมู่บ้านละ 500,000 บาท พร้อมแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือ ในการจัดประชุม

2.สภาผู้นำ เตรียมวางแผนจัดประชุม ในฐานะเป็นเจ้าภาพ เช่น สถานที่ อาหาร เอกสาร เป็นต้น โดยมอบหมายให้นายสวัสดิ์รวยสูงเนิน ประสานงานกับนายกเทศมนตรีประสานเหล๊ะเหม และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองง่วงงาม ในการจัดประชุมครั้งนี้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมหมู่บ้านในการจัดตั้งสภาผู้นำ โดยการกำหนดโครงสร้างของสภาผู้นำที่ประกอบไปด้วยกรรมการหมู่บ้าน 9 คน, กลุ่มอาชีพ5คน , กลุ่ม อสม.7คนรวมเป็น 21 คน

2.สภาผู้นำปรึกษาหารือ และเห็นว่าการทำโครงการเป็นเรื่องเร่วด่วน และได้มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ รวยสูงเนิน และทีมทำงาน เป็นคณะทำงานชุดหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแผน

3.มีการประชุมประจำเดือนเป็นประจำอยู่แล้วโดยให้มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประธานสภาผู้นำนายรำพันอินทคง ได้เปฺิดประชุมและมอบหมายให้นายสวัสดิ์ รวยสูงเนิน ผู้ดำเนินโครงการ ชี้เเจ้งโครงการประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงงานการเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีงบประมาณหมู่บ้านละ 500,000 บาท เเละจัดประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองตำบลม่วงงาม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559มีผู้เข้าร่วมประชุม 77 หมู่บ้านของอำเภอสิงหนคร ร่วมทั้งหมู่ปะโอเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีนายอำเภอสิงหนคร นายกฤษณ์อุไรรัตน์และพัฒนาการอำเภอ-พัฒนากร มาร่วมชี้แจงมีการเชิญนายศรายุทธ์จุลรัตน์ จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน สาขา 10 สงขลา มาเป็นผู้ชี้แจงโครงการ ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่องห้องประชุม

 • photo
 • photo

 

21 21

2. ประชุมชี้แจงโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชุมชี้แจงโครงการ

วันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อให้สมาขิกกลุ่มเกษตรกรชุมขนบ้านประโอ ได้รับทราบวัตถุประสงค์เเละเป้าหมายของโครงการสร้างสุขคนบ้านประโอ ชุมชนต้นเเบบวิถีเกษตรอินทรีย์ เเละผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับในอนาคตท้องตลาด

2.เกษตรกรที่ปลูกข้าว มีการใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง/ถั่วเขียว) และปุ๋ยหมัก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คนในชุมชนมีความเข้าใจในการดำเนินโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกษตรกรเเละคนในชุมขนได้รับทราบรายละเอียดเเละวิธีการดำเนินการของโครงการสร้างสุขคนบ้านประโอ ชุมชนต้นเเบบวิถีเกษตรอินทรีย์ เเละรู้จักการปรับเปลี่ยนลดการใช้ปุ๋ยเคมีเเละยาฆ่าแมลง โดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เเละสารไล่แมลงแทน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค รู้จักเลือกซื้อเเละวิธีการกำจัดสารตกค้างในพืชผักเเละอาหารชนิดต่างๆ เเละพร้อมให้ความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านปะโอ ในการรณรงค์ โดยมีสภาผู้นำ จำนวน 21 คน ปฎิบัติตนป็นต้นแบบ ทำการคอยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เเละมีสมาชิกกลุ่มต่างๆร่วมปฎิบัติตามโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.สภาผู้นำประชุมชี้แจงโครงการ “สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์”ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. สำนัก 6ให้ประชาชน และ กลุ่มเกษตรกร ,เด็ก เยาวชน ,ผู้สูงอายุรวม201 คน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่จะมีการรณรงค์จัดเป็นพื้นที่ปลอดบหรี่และเหล้า

2.วิทยากรที่บรรยายได้แก่ นางสาวสุภาวดีเรืองกูล สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา ให้ความรู้โทษของสารเคมีที่มีการใช้ในการทำเกษตร และ สาธิตวิธีการทำความสะอาดพืชผักที่ซื้อจากตลาด

3.นางสาวเสาวลีทองไหม นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา บรรยายเรื่องเกษตรอินทรีย์ โดยรณรงค์ให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีเเละยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นสารพิษตกค้างที่เป็นอันตราย

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

2.ประธานนายรำพันอินทคง ประธานสภาผู้นำ เปิดประชุมเเละชี้เเจ้งรายละเอียด เรื่องการร่วมโครงการสรา้งสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์โดยมี สสส.และสจรส.มอ.เป็นผู้สนับสนุนทั้งเงินทุนและด้านวิชาการ เพื่อจะให้ชุมชนบ้านปะโอของเราเป็นชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกเกษตรกรทุกคนให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการและสภาผู้นำ มีการซักถามรายละเอียดการดำเนินการจากสมาชิก โดยมีประธาน ผู้ดำเนินงานและวิทยากรช่วยตอบคำถาม จนสมาชิกพึงพอใจ

3.วิทยากรนางสาวเสาวลีทองใหม และนางสาวสุภาวดีเรืองกูล จากหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา.. บรรยาย เรื่อง เกษตรอินทรีย์เเละสารพิษจากอาหาร พร้อมทั้งสาธิตเรื่องการลดสารตกค้างในอาหาร การผลิคปุ๋ยน้ำแบบง่ายในครัวเรือน

4.ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามเเละเเสดงความคิดเห็น เช่น การเลือกซื้อผักและผลไม้ การกำจัดสารตกค้าง การปลูกผักทานเองข้างบ้านดดยใช้กระถางต้นไม้ ล้อยางเก่า ใช้ปุ๋ยคอกที่มีอยู่แล้วในครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

201 201

3. วิถีบ้านเรา เราต้องเรียนรู้

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 เรียนรู้ออกแบบสำรวจ ข้อมูลชุมชน

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อต้องการทราบข้อมูลพฤิตกรรมการผลิตเเละการบริโภค ของเกษตรกรในชุมชน2.สภาชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงาน และมีความเข้มแข็ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้ปกครองและชุมชนตนเอง

-เกิดข้อมูลชุมชนด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของจำนวน 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เด็ก เยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุในชุมชนบ้านปะโอได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนให้เลิกการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในทุกขั้นตอนของการผลิตอาหาร
 • หลีกเลี้ยงและรู้วิธีการกำจัดสารพิษตกค้างในอาหารรวมทั้งพืชผักต่างๆ ที่มีจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาด
 • เกิดข้อมูลชุมชนด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวน 1 ชุด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. รับสมัครเด็ก เยาวชน นักเรียนโรงเรียนบ้านปะโอ ระดับชั้น 4-6 เพื่อคัดเลือกเป็นกลุ่มเก็บข้อมูลชุมชน

 2. ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน 1 ครั้ง ใช้เวลา 2 วัน วิทยากรกระบวนการ คณเกตย์สิรี ศรีวิไล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสทิงพระ/ ครูโรงเรียนบ้านปะโอ /ผู้รับผิดชอบโครงการ / แกนนำชุมชน/ เด็ก เยาวชน ร่วมกันออกแบบคำถามโดยให้มีข้อมูล เช่น ด้านประกอบอาชีพ ,การใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ในการทำเกษตร /ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากใช้สารเคมี และแบบสำรวจระบบนิเวศในนาข้าว

 3. ทดลองใช้เครื่องมือแบบสำรวจจำนวน 1 ครั้ง โดยคณะทำงานโครงการ /ตัวแทนเด็ก เยาวชนโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มเกษตรกรที่ทำนา ,ปลูกผัก,เลี้ยงสัตว์ จำนวน 30 คน

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะกรรมการดำเนินงานได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ สร้างสุขคนปะโอ ชุมนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มแรงงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนด้านการประกอบอาชีพ การใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ในการทำเกษตร ปัญหาด้านสุขภาพที่เกินจากการใช้สารเคมี โดยวิทยากรคุณเกตย์สิรี ศรีวิไล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสทิงพระ ได้ให้ความรู้ถึงพิษภัยของสารตกค้างในอาหาร มีการทดลองค้นหาสารตกค้างในพืชผัก และวิธีการแก้ปัญหาและกำจัดสารตกค้างก่อนการบริโภค อบรมให้เยาวชนได้รู้วิธีการเก็บข้อมูลครัวเรือน และได้เรียยรู้วิถีชีวิตของผู้ปกครองและชุมชนของตนเอง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

51 67
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ทดลองใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูลชุมชนกับกลุ่มตัวอย่าง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการผลิต การบริโภค การจำหน่ายของเกษตรกรในชุมชนบ้านปะโอ เป็นไปตามแนวทางเกษตรอินทรีย์หรือไม่
2.เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้ปกครองและชุมชนตนเอง

-เกิดข้อมูลชุมชนด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของจำนวน 1 ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • นักเรียน มีความเข้าใจเกี่่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น รวมถึงรู้หลักการใช้/การป้องกัน อันตรายจากสารเคมี
 • นักเรียนเกิดการเรียนรู้การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม รู้จักการใช้ข้อมูล นำมาสู่การวิเคราะห์ตัดสินใจที่มีเหตุและผล
 • เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและชุมชน
 • ทำให้ทราบปัญหาชุมชนเบื้องต้น สถานการณ์การใช้สารเคมี ความรู้ความเข้าใจของชุมชนในเรื่องการซื้อพืชผัก นำไปสู่การวางแผนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. รับสมัครเด็ก เยาวชน นักเรียนโรงเรียนบ้านปะโอ ระดับชั้น 4-6 เพื่อคัดเลือกเป็นกลุ่มเก็บข้อมูลชุมชน จำนวน 40 คน

 2. ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน 1 ครั้ง ใช้เวลา 2 วัน วิทยากรกระบวนการ คณเกตย์สิรี ศรีวิไล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสทิงพระ/ ครูโรงเรียนบ้านปะโอ /ผู้รับผิดชอบโครงการ / แกนนำชุมชน/ เด็ก เยาวชน ร่วมกันออกแบบคำถามโดยให้มีข้อมูล เช่น ด้านประกอบอาชีพ ,การใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ในการทำเกษตร /ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากใช้สารเคมี และแบบสำรวจระบบนิเวศในนาข้าว

 3. ทดลองใช้เครื่องมือแบบสำรวจจำนวน 1 ครั้ง โดยคณะทำงานโครงการ /ตัวแทนเด็ก เยาวชนโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มเกษตรกรที่ทำนา ,ปลูกผัก,เลี้ยงสัตว์ จำนวน 30 คน

กิจกรรมที่ทำจริง

1.เยาวชนมารับแบบสอบ 274 ชุดไปสัมภาษเกษตรกรในชุมชนบ้านปะโอ เป็นเวลา 1 สัปดาห์

2.เก็บรวบรวบข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์กลับมา เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล

3.รวบรวบปัญหาเเละเเนวทางการแก้ไขก่อนทำการสำรวจครั้งที่ 2 เช่น ปัญหาชุมชน ยังคงใช้การผลิตพืชผัก โดยการใช้ปุ๋ยเคมีเเละยาฆ่าเเมลง เเละยังไม่มีความรู้ในการเลือกชื้อพืชผักปลอดสารพิษ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

51 51

4. เด็ก เยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านปะโอ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 เด็ก เยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านปะโอ ครั้งที่ 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08:30 - 16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคผลิตผลเกษตรอินทรีย์ รณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงลง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารไล่แมลงเพิ่มขึ้น เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีล้างกำจัดสารตกค้างในพืชผักและสารอาหารต่าง ๆท้องตลาด

2.คนในชุมชนเกิด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เด็ก เยาวชน มีทักษะในการเก็บข้อมูล

-เด็ก เยาวชน เรียนรู้วิถีของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการศึกษาจากแบบสำรวจข้อมูลชุมชนบ้านปะโอและใกล้เคียง พบว่าเกษตรกรเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ โดยมีอายุเฉลี่ย 50 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา สื่อวิทยุ โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิดมากที่สุด ทำให้คนในชุมชนยังหลงเชื่อคำโฆษณาต่าง ๆ โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง บริษัทเหล่านี้จะมีการแจกเอกสาร ติดป้ายโฆษณาในชุมชน ทำให้คนในชุมชนติดฝังลึกเรื่องปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ซึ่งล้วนแต่เป็นสารพิษตกค้างในอาหารทั้งสิ้น และการซื้อพืชผักจากตลาดม่วงงามซึ่งส่งมาจากแหล่งผลิตที่อื่นที่ใช้สารเคมีมาก ก็ไม่ได้เรียนรู้วิธีการกำจัดสารตกค้าง นำมาถึงบ้านก็บริโภคสด ๆ เลย จึงมีสารพิษตกค้างในเลือดสูง และไม่รู้จักการแก้ปัญหาที่จะรักษาตนเองให้ปลอดจากสารพิษเหล่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินโครงการต้องร่วมกับสภาผู้นำทั้ง 21 คน ต้องหยิบยกปัญหาที่ได้จากการสำรวจมาวางแผนดำเนินการรณรงค์ให้ชุมชนลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงลงให้ได้  จะต้องให้เกษตรกรรู้วิธีการหมักปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพและสารไล่แมลงอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยากรจากกรมพัฒนาที่ดินจะมาเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ  ต้องชี้ให้เห็นพิษภ้ยจากสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ชี้ให้เห็นว่าปลา ปู กุ้ง หอย กบ ใส้เดือน หายไปจากทุ่งนาข้าว หรือแปลงผัก เป็นวิกฤตที่ต้องร่วมมือกันแก้โดยด่วน ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นภาระหน้าที่ของทุกคน ซึ่งหลังจากรณรงค์จะมีการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามอีกครั้ง ว่าการรณรงค์ของคณะผู้ดำเนินการและสภาผู้นำได้ผลเป็นอย่างไร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือน หมู่ 1 บ้านปะโอ จำนวน 274 ครัวเรือน และร้านค้าในตลาดม่วงงาม โดยทีมเด็ก เยาวชนนักเรียนโรงเรียนวัดปะโอซึ่งมีคณะทำงานโครงการ ครู เป็นพี่เลี้ยงในการเก็บข้อมูลข้อมูลจะมีการเก็บ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5ธีนวาคม 2558 จำนวน 2 วัน

 2. คณะทำงานโครงการ /แกนนำชุมชน/ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปเป็นเอกสาร

กิจกรรมที่ทำจริง

1.แบบสอบถามที่ใช้ เน้นการศึกษาชุมชน ในด้านการผลิต และพฤติกรรมการบริโภคเป็นสำคัญ

2.เด็กในวัยเรียนได้สอบถามเกษตรกรในชุมชนและข้างเคียง จำนวน 274 ราย ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น.

3.คณะกรรมการดำเนินการ คณะครูร่วมกับกรรมการสภาผู้นำ ศึกษาผลการสำรวจประมวลผล

4.ดำเนินการเก็บไว้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปรงพฤติกรรมและความคิดกับการสำรวจข้อมูลครั้งที่ 2 ต่อไป หลังจากการรณรงค์เรื่องเกษตรอินทรีย์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

51 51

5. จัดเวทีคืนข้อมูลชุมชนบ้านปะโอ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 จัดเวทีคืนข้อมูลชุมชนบ้านปะโอ ครั้งที่ 1

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชุมขนบ้านประโอ รับรู้ข้อมูลสถานการณ์การทำเกษตรชุมชน และข้อมูลด้านสุขภาพ ที่เกิดจากการใช้สารเคมีท้องตลาดและหันมาใช้ชีวิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางชุมชนบ้านปะโอเป็นต้นแบบในการรณรงค์

2.เกษตรกรที่ปลูกข้าว มีการใช้ปุ๋ยพืชสด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดชุดข้อมูลชุมชนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และข้อมูลด้านสุขภาพของคนในชุมชน จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฎิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาการทำเกษตรที่ใช้สารเคมี

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.จากการสำรวจข้อมูลชุมชน ทำให้เห็นถึงวิถีการผลิตของคนในชุมชน ประกอบด้วย

-ครัวเรือนที่ปลูกข้าว จำนวน 46 ครัวเรือน

-ปลูกผัก36 ครัวเรือน

-เลี้ยงสัตว์ 35 ครัวเรือน

2.ในกระบวนการผลิตกลับพบว่า คนในชุมชนมีทั้งการผลิตในรูปแบบเคมี และอินทรีย์บ้าง คือ

-ครัวเรือนที่ใช้ปอเทืองในแปลงนา จำนวน15 ครัวเรือน

-ครัวเรือนที่ใช้ถัวเขียวในแปลงนา จำนวน 6ครัวเรือน

-ครัวเรือนที่ใช้มูลสัตว์ในการทำนา ปลูกผัก(ขี้วัว ขี้ไก่ ขี้หมู) จำนวน 9 ครัวเรือน

-ครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก สารชีวภาพในการทำนา ปลูกผัก . จำนวน 11 ครัวเรือน

-ครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยเคมีจำนวน 20 ครัวเรือน (เช่นยี่ห้อ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยยารา Grow How)

-ครัวเรือนที่ใช้ยาฆ่าแมลง จำนวน 12 ครัวเรือน (เช่น ยี่ห้อเชฟดริน,เมเนท )

3.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรเเละนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกวิธีเช่นการซื้อผักจากท้องตลาด ตลอดจนการใช้สารเคมีเเละยาฆ่าเเมลงน้อยลง และพยายามผลิตแบบเกษตรอินทรย์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดเวทีคืนข้อมูล จำนวน 2 ครั้ง ในระยะที่ 1 (5 เดือนแรก ) และระยะที่ 2 (5 เดือนหลัง )ครั้งละ 1 วัน ให้กับชุมชนรับรู้ข้อมูลสถานการณ์การทำเกษตรชุมชน และข้อมูลด้านสุขภาพ ที่เกิดจากการใช้สารเคมีโดยคณะทำงานโครงการ ,เจ้าหน้า สพ.รต. ,นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ประธานโครงการเปิดประชุมชี้เเจ้งรายละเอียดซึ่งได้ผลจากการออกแบบสำรวจ เก็บข้อมูลจากชุมชน สิ่งที่ชุมชนปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน และสิ่งที่จะต้องรณรงค์แก้ไขต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนการทำงานจึงจะสำเร็จ

2.วิทยากรนางรัชฎาดวงสุวรรณ จากหน่วยงานโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ นางเกตุย์สิรีศรีวิไล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสทิงพระ สงขลาและนางสาวเสาวลีทองไหม นักวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.สงขลาได้บรรยายให้ความรู้ผลกระทบ การทำเกษตรชุมชนในเคมีผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจาการใช้สารเคมี พร้อมทั้งสาธิตการทดสอบสารตกค้างในพืชผักเเละการกำจัดสารตกค้างด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การล้างน้ำเปล่าหยดน้ำส้มสายชู การแช่น้ำเกลือเจือจาง เป็นต้น 3.ให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัย วิธีการแก้ไขและแนวทางการดำเนินชีวิตตามวิถีเกษตรอินทรีย์

 • photo
 • photo
 • photo

 

171 175

6. ข้าวพื้นเมือง วิถีคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ไม่มีกิจกรรม

7. ของเสีย ไม่เสียของ เรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ของเสีย ไม่เสียของ เรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษผัก หัวปลา เศษอาหาร

วันที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรชุมขนบ้านประโอ ได้เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษผักเศษอาหารเเละและเศษพืชผักต่าง ๆ ที่เป็นของเหลือทิ้งในครัวเรือน

2.เพื่อลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร

3.เพื่อให้คนในชุมชนตระหนัก และร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คนในชุมชนมีความรู้ในการทำปุ๋ยหมักและสามารถผลิตปุ๋ยใช้เองในครัวเรือน

-คนในชุมชนลดการใช้สารเคมี

-เกิดกลุ่มทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคี

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.เกษตกรได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในการทำปุ๋ยน้ำหมักธรรมชาติจากเศษพืชผักในครัวเรือน เศษอาหาร โดยใช้กากน้ำตาล สารเร่ง พด.2 ระยะเวลาการหมัก วิธีน้ำไปใช้ จะต้องนำน้ำหมักไปผสมกับน้ำประมาณ 1 ต่อ 200 ส่วน รดต้นพืชผักที่ปลูกสามารถนำอุปกรณ์ที่กลุ่มเกษตรกรมอบให้ไปใช้ร่วมกัน หมักร่วมกัน และสามารถไปใช้หมักใช้เองเองในครัวเรือน

2.เกษตรกรในชุมชนมีความตระหนักในการใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ เกิดการรวมกลุ่มกัน ช่วยเหลือกัน รู้จักการแบ่งปันกันในสังคมมากขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. อบรมให้ความรู้ การทำน้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์ก้นครัว (ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร) และสารไล่แมลงศัตรูพืช

ภาคเช้า เรียนรู้จุลินทรีย์ก้นครัว ส่วนประกอบ : เศษอาหารที่เหลือทิ้งในครัวเรือนทุกชนิด เช่น น้ำแกง น้ำพริก เปลือกหอย เปลือกกุ้ง ก้างปลา3 กก. กากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดง1 กก. น้ำสะอาด 10 ลิตร หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร ( พด. 2 ละลายน้ำ )

วิธีทำ : นำเศษอาหาร 3 กก. ใส่ลงในถังพลาสติกผสมน้ำกับน้ำตาลให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นในน้ำและน้ำตาล เททับในถังที่ใส่เศษอาหารให้ทั่ว ปิดฝาให้สนิท บ่มทิ้งไว้ 90 วัน การนำไปใช้ ผสมน้ำ1 :100-400รดราดโคนผสมน้ำ 1: 200-1,000 ฉีดพ่นลำต้นและใบ

ภาคบ่ายเรียนรู้น้ำหมักสารไล่แมลง ส่วนประกอบ : รากไหลแดง (หางไพล ) 2 ขีด หรือ พริกไทยดำป่น 250 ซี.ซี.ยาสูบ 1/2 กก. น้ำสะอาด 200 ลิตร
วิธีทำ : ทุบรากไหลแดงคั้นเอาแต่น้ำ หรือพริกไทยดำป่น 250 ซี.ซี. ยาสูบแช่น้ำไว้ 1 คืน กรองเอาแต่น้ำ ฉีดพ่นผสมกับน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่น ทุกๆ15 -30 วัน

 1. สมาชิกร่วมกันทำน้ำหมักและสารไล่แมลง โดยใช้ความรู้หลังจากอบรม โดยมีวิทยากรเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำโดยจะร่วมกันทำปุ๋ยชีวภาพ และสารไล่แมลง

 2. หลังจากอบรม สมาชิกกลับไปทำเองที่บ้าน ซึ่งคณะทำงานโครงการลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจ

กิจกรรมที่ทำจริง

1.วิทยากร นางสาวเสาวลี ทองใหมและนางสาวสุภาวดี เรืองกูล จากหน่วยงานสำนักงานพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ประจำอำเ๓อสิงหนคร ได้บรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่องจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีประโยชน์ชนิดต่างๆ โดยใช้ พ.ด.2 เป็นหัวเชื้อพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องสัดส่วนเเละระยะเวลาของการหมัก
2.วิทยากรสาธิต วิธีการทำ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม มีส่วนร่วมในการฝึกหัดไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้ถังหมักจำนวน 2 ถัง กากน้ำตาล และสาร พ.ด.2

3.ผู้เข้าอบรมลงมือปฎิบัติโดยแบ่งเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม ช่วยกันหั่นเศษพืชผักให้เล็กลง ใส่ในถัง เติมสาร พ.ด.2ละลายน้ำ กวนใส่ลงไป แล้วเติมกากน้ำตาลละลายน้ำ ใช้ไม้กวนให้เข้ากันแล้วปิดฝาหมักไว้ โดยสามารถเติมเศษอาหาร กากน้ำตาลได้ เมือมีวัถุดิบเพิ่มขึ้น

4.กลุ่มเกษตรกรมอบ ถังหมัก ขนาด 200 ลิตร เเละกากน้ำตาล 40 ลิตร ให้กับกลุ่มเกษตกร จำนวน 2 กลุ่ม ให้ไปเพิ่มวัตถุดิบที่ทำการกลุ่มของกลุ่มตัวเองที่บ้าน โดยเกษตรกรมีความเข้าใจวิธีการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้เองในครัวเรือนได้ แทนการซื้อปุ๋ยจากท้องตลาดเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในอาหารอีกด้วย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 84

8. ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ไม่มีกิจกรรม

9. เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์

ไม่มีกิจกรรม

10. เกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความสุข ที่เราสร้างได้

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 เกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความสุข ที่เราสร้างได้

วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อให้คนในชุมชนปลูกพืชผักข้างบ้าน ไว้รับประทานเอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายรวมทั้งปลอดภัยจากสารเคมีเเละยาฆ่าเเมลงท้องตลาด

2.เกษตรกรที่ปลูกข้าว มีการใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง/ถั่วเขียว) และปุ๋ยหมัก, สารชีวภาพ แทน การใช้สารเคมีในแปลงของตัวเองอย่างน้อยร้อยละ 50

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คนในชุมชนมีความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี

-มีครัวเรือนที่ปลูกพืช และผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเอง /แลกเปลี่ยน และจำหน่ายในตลาดชุมชน

-เด็ก เยาวชนสามารถช่วยทำงานในครัวเรือนตนเองได้ สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-เกิดครัวเรือน จำนวน 30 ครัวเรือน มีการปลูกผักกินเอง โดยทั้งปลูกลงดิน ล้อยาง ลูกท่อ

-คนในชุมชนลดใช้สารเคมี

-สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับครัวเรือน

-ผลิตที่ได้มีความปลอดภัย ทั้งบริโภคเองในครัวเรือน และจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้าน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สมาชิกในโครงการ 80 ครัวเรือน ร่วมกำหนดพื้นที่ ในพื้นที่บ้านโดยแบ่งเป็นโซนบ้าน จำนวน 10โซน ให้มีการปลูกพืช ผักปลอดสารพิษ ผักสวนครัวไม่น้อยกว่า 10 ชนิดทั้งปลูกลงดิน และภาชนะอื่น เช่น ล้อยางรถยนต์,ฯลฯ ในรูปแบบอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี เพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน และจำหน่ายในตลาดชุมชน

 2. คณะทำงานโครงการ/เด็ก เยาวชน ลงเยี่ยมบ้าน แปลงสมาชิก 2 เดือน/ครั้งจำนวน 5 ครั้ง ผ่านกิจกรรมเสริมพลัง เติมกำลังใจและเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปัญหา อุปสรรค์ในการทำเกษตรอินทรีย์ของสมาชิก

กิจกรรมที่ทำจริง

สมาชิกในโครงการ จำนวน. 30 ครัวเรือน ได้มีข้อตกลงที่จะปลูกผักสวนครัวกินเองโดยกำหนดปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ตะไคร้ มะเขือ พริก จำนวนครัวเรือนละ 5 ต้น เพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งจะมีการนำล้อยาง และลูกท่อซีเมนต์มาเป็นอุปกรณ์ในการปลูกผัก เพราะพื้นที่ชุมชนเป็นที่ลุ่มใกล้ทะเลสาบ เวลาช่วงมรสุมมีน้ำท่วมขัง ตลอดจนการที่พื้นที่ข้างบ้านมีการปรับพื้นที่ในการสร้างบ้าน มีการถมดินลูกรังทำให้ดินไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก ดังนั้นการปลูกผักโดยวิธีนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการปลูกผักไว้กินเองในครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 84

11. บัญชีครัวเรือน บันทึกวิเศษ เปลี่ยนแปลงชีวิตได้

ไม่มีกิจกรรม

12. ตลาดชุมชน อาหารปลอดภัย

ไม่มีกิจกรรม

13. สภาผู้นำ ถอดบทเรียนและสรุปปิดโครงการในวันประชุมหมู่บ้าน

ไม่มีกิจกรรม

14. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ปฐมนิเทศ ชุมชนน่าอยู่ 2558

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการชุมชนน่าอยู่ 2558

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สามารถลงปฏิทินการดำเนินโครงการได้อย่างถูกต้อง, มีการจัดทำรายงานเอกสารการเงินและการบึกทึกกิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ปฐมนิเทศชุมชนน่าอยู่ 2558

กิจกรรมที่ทำจริง
 • วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข
 • ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการลงปฏิทินแผนงานโครงการในระบบเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข
 • ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกบึกทึกเอกสารการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.2 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน โดยทีม สจรส.มอ.

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 - 15.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อการเรียนรู้การบันทึกและรายงานการทำกิจกรรมโครงการและบันทึกเรื่องการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการชำระภาษีเงินได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติการบันทึกข้อมูล การเขียนรายงาน การบันทึกข้อมูลด้านการเงิน ได้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานโครงการ การบันทึกข้อมูล การรายงานด้านการเงิน รวมทั้งการทำเอกสารการชำระภาษีเงินได้

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมให้ความรู้โดยคณะวิทยากร จากสจ.รส.มอ. เรื่องการเขียนรายงานเมื่อทำโครงการเสร็จและเรียนรู้วิธีการบันทึกข้อมูลด้านการเงิน การใช้เอกสารการยื่นชำระภาษี มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ลงมือทำเอกสาร และบันทึกข้อมูล ผ่าน web. คณะผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเคราะห์โครงการปิดงวดงานที่ 1 โดยทีม สจรส.มอ.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำรายงานปิดงวดที่ 1 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่่ สจรส ตรวจสอบเอกสารการเงิน เเละตรวจสอบรายงานเว็บไซด์ คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สนับสนุนเเละติดตามโครงการ โดยทีม สจรส.มอ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ตรวจสอบรายงานในเว็บไซด์ คสใต้สร้างสุข
 • ตรวจเอกสารการเงิน
 • เสนอเเนะ ปรับปรุงแก้ไข
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.4 คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่ทำจริง

คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร

 

2 2

15. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ทุกคนตระหนัก ลด ละ เลิก และงดสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการประชุม หรือดำเนินกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คนในชุมชนตระหนักลดการสูบบุหรี่ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 

กิจกรรมที่ทำจริง

ดำเนินการจัดทำไวนิวส์ ขนาด 49 X 130 เซนติเมตรจำนวน 2 ป้าย

 • photo
 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 43 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 213,000.00 73,934.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 63                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

คนในชุมชน ยังยึดติดความเชื่อเก่าๆ ในการใช้ชีวิตประจำเเละไม่ชอบการเปลี่ยนเเปลง ให้เข้าบริบทใหม่ของสังคม

เพราะ สังคมของชุมชนบ้านปะโอเป็นสังคมชนบท การศึกษายังน้อย ยังเชื่อเเบบโบราณ ยากต่อการเปลี่ยนเเปลง

ต้องพยายามให้ความความรู้ ให้เเนวคิดใหม่ๆ อาจจะต้องใช้เวลา จึงจะประสบผมสำเร็จ

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย รำพัน อินทคง บ้านเลขที่ 51 ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 1 ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง นิรมล ราชผล ม 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สร้างเสริมอาชีพ
นาย ปรีชา ศิริรังษี 34/4 หมู่ที่ 1 สร้างเสริมอาชีพ
นาง สมนึก อินทเจริญ 65 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาย เปลื้อง ขุนประดิษฐ์ 86/2 หมู่ที่ 1 เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี
นาย รำพึง อินทคง 47/1 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เศรษฐกิจพอเพียง
นาย สวัสดิ์ รวยสูงเนิน 33/3 หมู่ที่ 1 ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. เรียนรู้การทำน้ำหมักสารไล่แมลง ( 25 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ( 29 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 6 ( 5 มีนาคม 2559 )
 4. เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2559 )
 5. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 7 ( 2 เมษายน 2559 )
 6. ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ( 11 เมษายน 2559 )
 7. เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 2 ( 24 เมษายน 2559 )
 8. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 8 ( 7 พ.ค. 2559 )
 9. เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 3 ( 22 พ.ค. 2559 )
 10. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 9 ( 4 มิถุนายน 2559 )
 11. อบรมให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือน ( 6 มิถุนายน 2559 )
 12. อบรมให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว ( 13 มิถุนายน 2559 )
 13. เด็ก เยาวชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านปะโอ ครั้งที่ 2 ( 16 กรกฎาคม 2559 )
 14. ประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งสภาผู้นำ ครั้งที่ 10 ( 18 กรกฎาคม 2559 )
 15. เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมทำ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรมูลสัตว์ ครั้งที่ 4 ( 28 กรกฎาคม 2559 )
 16. วิเคราะห์และสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาะ ( 10 สิงหาคม 2559 )
 17. สมาชิกส่งรายงานบันทึกการทำบัญชีครัวเรือนตนเอง ( 13 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย สวัสดิ์ รวยสูงเนิน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......