สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร

รหัสโครงการ 58-03934
สัญญาเลขที่ 58-00-2250
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศน์
2) มาพบพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปฏิทินโครงการ
3) ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
4) ถอนเงินคืนเปิดบัญชีธนาคาร
5) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
6) ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่2
7) อบรมการเขียนโครงการ
8) ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่3
9) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพการเกษตรในชุมชน
10) จัดเวทีชวนคิดชวนคุยเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานและออกแบบเครื่องมือการจัดการจัดเก็บข้อมูล
11) อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินการเก็บข้อมูลในชุมชน
12) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารของโครงการ
13) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร
14) ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่4
15) ปิดงวดโครงการ งวดที่ 1
16) เวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
17) จัดเวทีคืนข้อมูลและเติมเต็มข้อมูลชุมชน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 65,400.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 29.04 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 4,900.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 529.04 บาท
รวมรายรับ (1) = 65,529.04 บาท รวมรายจ่าย (2) = 60,100.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 5,429.04 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 81,750.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายเชิดศักดิ์หมีนหา )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. เวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ (18 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. จัดเวทีคืนข้อมูลและเติมเต็มข้อมูลชุมชน (19 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องเพื่อสส่งให้กับ สจรส. (22 กุมภาพันธ์ 2559)
 4. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร สภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่5 (10 มีนาคม 2559)
 5. พบพี่เลี้ยงเพื่อปรับปฏิทินโครงการ (14 กรกฎาคม 2559)
 6. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่6 (17 กรกฎาคม 2559)
 7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 (23 กรกฎาคม 2559)
 8. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่8 (10 สิงหาคม 2559)
 9. เพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานให้กับเยาวชนประสานเยาวชนแกนนำ และผู้ปกครอง แกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และสภาองค์กรชุมชน (11 สิงหาคม 2559)
 10. การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร (12 สิงหาคม 2559)
 11. จัดตั้งกลุ่มอาชีพและแปลงสาธิตทางการเกษตรประสานเยาวชนแกนนำ และ ผู้ปกครอง แกนนำชุมชนปราชญ์ชาวบ้านและสภาองค์กรชุมชน ผู้นำศาสนา ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนในชุมชน (13 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายเชิดศักดิ์หมีนหา )
20 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางจิตติยาระเมาะ )
20 กุมภาพันธ์ 2559