สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร

รหัสโครงการ 58-03934
สัญญาเลขที่ 58-00-2250
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องเพื่อสส่งให้กับ สจรส.
2) ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร สภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่5
3) ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่6
4) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7
5) ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่8
6) เพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานให้กับเยาวชนประสานเยาวชนแกนนำ และผู้ปกครอง แกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และสภาองค์กรชุมชน
7) การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร
8) จัดตั้งกลุ่มอาชีพและแปลงสาธิตทางการเกษตรประสานเยาวชนแกนนำ และ ผู้ปกครอง แกนนำชุมชนปราชญ์ชาวบ้านและสภาองค์กรชุมชน ผู้นำศาสนา ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนในชุมชน
9) เวทีกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
10) ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่9
11) ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร สภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่10
12) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร
13) งานคนใต้สร้างสุข
14) เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ
15) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร
16) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร
17) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร
18) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร
19) ถ่ายภาพกิจกรรม
20) ปิดงวดและสังเคราะห์โครงการงวดที่2
21) จัดทำรายงาน/เอกสารฉบับสมบูรณ์เผยแพร่โครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 5,429.04 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 81,750.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 37.52 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -14,255.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 316.56 บาท
รวมรายรับ (1) = 87,216.56 บาท รวมรายจ่าย (2) = 101,155.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -13,938.44 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 13,938.44 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายเชิดศักดิ์หมีนหา )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายเชิดศักดิ์หมีนหา )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางจิตติยา ระเมาะ )
15 ตุลาคม 2559