สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร

รหัสโครงการ 58-03934
สัญญาเลขที่ 58-00-2250

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร
รหัสโครงการ 58-03934 สัญญาเลขที่ 58-00-2250

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 163,500.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 65,400.00 บาท
งวดที่ 2 = 81,750.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 147,150.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 29.04 บาท
งวดที่ 2 = 37.52 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 66.56 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 161,255.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -13,938.44 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพการเกษตรในชุมชน 16,200.00 15,000.00
1. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพการเกษตรในชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีชวนคิดชวนคุยเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานและออกแบบเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 5,600.00 5,100.00
1. จัดเวทีชวนคิดชวนคุยเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานและออกแบบเครื่องมือการจัดการจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินการปฏิบัติการเก็บข้อมูลในชุมชน 15,800.00 15,300.00
1. อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินการเก็บข้อมูลในชุมชน
กิจกรรมหลัก : เวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 6,800.00 6,000.00
1. เวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน 15,200.00 10,900.00
1. จัดเวทีคืนข้อมูลและเติมเต็มข้อมูลชุมชน
กิจกรรมหลัก : เวทีกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 10,400.00 12,600.00
1. เวทีกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก : การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร 11,200.00 13,400.00
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร
กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานให้กับเยาวชนประสานเยาวชนแกนนำ และผู้ปกครอง แกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และสภาองค์กรชุมชน 11,000.00 17,500.00
1. เพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานให้กับเยาวชนประสานเยาวชนแกนนำ และผู้ปกครอง แกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และสภาองค์กรชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งกลุ่มอาชีพและแปลงสาธิตทางการเกษตรประสานเยาวชนแกนนำ และ ผู้ปกครอง แกนนำชุมชนปราชญ์ชาวบ้านและสภาองค์กรชุมชน ผู้นำศาสนา ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนในชุมชน 26,100.00 25,380.00
1. จัดตั้งกลุ่มอาชีพและแปลงสาธิตทางการเกษตรประสานเยาวชนแกนนำ และ ผู้ปกครอง แกนนำชุมชนปราชญ์ชาวบ้านและสภาองค์กรชุมชน ผู้นำศาสนา ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนในชุมชน
กิจกรรมหลัก : เวทีประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร กลุ่มอาชีพการเกษตรของเยาวชนในชุมชน 10,000.00 8,875.00
1. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
2. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่2
3. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่3
4. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่4
5. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร สภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่5
6. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่6
7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7
8. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่8
9. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่9
10. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร สภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่10
กิจกรรมหลัก : เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ 19,200.00 18,200.00
1. เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ
กิจกรรมหลัก : จัดทำสื่อ / เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่โครงการ 3,000.00 1,000.00
1. จัดทำรายงาน/เอกสารฉบับสมบูรณ์เผยแพร่โครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,000.00
1. ปฐมนิเทศน์
2. มาพบพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปฏิทินโครงการ
3. ถอนเงินคืนเปิดบัญชีธนาคาร
4. อบรมการเขียนโครงการ
5. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารของโครงการ
6. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร
7. ปิดงวดโครงการ งวดที่ 1
8. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องเพื่อสส่งให้กับ สจรส.
9. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร
10. งานคนใต้สร้างสุข
11. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร
12. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร
13. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร
14. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร
15. ปิดงวดและสังเคราะห์โครงการงวดที่2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

163,500.00 161,255.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายเชิดศักดิ์หมีนหา )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559