สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร

รหัสโครงการ 58-03934
สัญญาเลขที่ 58-00-2250
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร

2. ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านนาทอนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03934 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2250

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพการเกษตรในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพการเกษตรในชุมชน

วันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-เพื่อให้ข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ ความถนัดในการประกอบอาชีพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะได้รับความรู้ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากเวทีประชาคม คำแนะนำการชี้แจงความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นสามารถค้นหาได้ว่าสิ่งต้องการจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสามารถนำมาปรับใช้ให้เ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนมีความเข้าใจในปัญหาด้านรายรับ รายจ่ายครัวเรือนในชุมชนและได้นักจัดการข้อมูลชุมชนด้านอาชีพการเกษตรในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน เป็นการสร้างความเข้าใจโครงการและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพการเกษตรของคนในชุมชน
 • คนที่เข้าร่วมประชุมรับทราบความเป็นมาโครงการและมีความเข้าใจในปัญหาด้านรายรับ รายจ่ายครัวเรือนในชุมชนและได้นักจัดการข้อมูลชุมชนด้านอาชีพการเกษตรในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจฯกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คนที่หลากหลายทั้งผู้แทนองค์กรท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน เยาวชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และอื่นๆในชุมชน
 • ติดต่อประสานวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการเข้าร่วมในเวทีสร้างความเข้าใจ
 • กำหนดสถานที่ วัน เวลา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ ดังนี้.-
  • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที
  • พิธีเปิดโดยผู้ใหญ่บ้านในชุมชน
  • วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการ ปัญหาชุมชน ขั้นตอนการดำเนินการ เป้าหมาย วิธีการ เป็นต้น
  • ดำเนินการคัดเลือกนักจัดการข้อมูล
  • พิธีปิด
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจฯกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คนที่หลากหลายทั้งผู้แทนองค์กรท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน เยาวชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และอื่นๆ ในชุมชน
 • ติดต่อประสานวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการเข้าร่วมในเวทีสร้างความเข้าใจ
 • กำหนดสถานที่ วัน เวลา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ ดังนี้ ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที พิธีเปิดโดยผู้ใหญ่บ้านในชุมชน วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการ ปัญหาชุมชน ขั้นตอนการดำเนินการ เป้าหมาย วิธีการ เป็นต้น ดำเนินการคัดเลือกนักจัดการข้อมูล พิธีปิด
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

2. จัดเวทีชวนคิดชวนคุยเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานและออกแบบเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดเวทีชวนคิดชวนคุยเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานและออกแบบเครื่องมือการจัดการจัดเก็บข้อมูล

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-เพื่อพัฒนาการเป็นผู้นำที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้นำที่สามาารถถ่ายทอดความรู้ความสารถให้เกิดประโยชน์แก่ทีมงาน และการทำงานเป็นทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น -การเสนอแนวคิดในการออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน เครื่องมือในการจัเก็บข้อมูล คือ การ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้รูปแบบการทำงานของทีมสภาพลเมืองประจำหมู่บ้านที่ใช้ในการทำงานในรูปแบบเดียวกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ช่วยกันคิดรูปแบบการทำงานเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด
 • การออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลชุมชน สภาพทั่ไปของชุมชน ความต้องกรอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-เป็นเวทีที่ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ช่วยกันคิดเพื่อหารูปแบบการทำงาน และออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล

กิจกรรมที่ทำจริง

-เป็นเวทีที่ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ช่วยกันคิดเพื่อหารูปแบบการทำงาน และออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล

 • photo

 

20 60

3. อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินการปฏิบัติการเก็บข้อมูลในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินการเก็บข้อมูลในชุมชน

วันที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลด้านอาชีพต่างๆในชุมชน -ข้อมูลการให้ความรู้การปลูกผักแต่ละชนิดจำนวน20ชนิด เช่น ผักคะน้า ผักกาด ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว
-ข้อมูลการศึกษาและให้ความรู้วิธีการเพาะปลูกเพื่อฝึกความชำนาญในการปลูก

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อมูลด้านอาชีพต่างๆในชุมชน จำนวน 1 ชุด ซึ่งจะวิเคราะห์สรุปผลในงวดต่อไป
 • ข้อมูลการให้ความรู้การปลูกผักแต่ละชนิดจำนวน 20 ชนิด เช่น
  1.ผักคะน้า 5. มะนาว 9.พริกขี้หนู13.ผักชี 17.ตำลึง 2.ผักกาด 6.มะละกอ10. มะเขือเทศ14.ตะใคร้18.แตงกวา 3.ผักบุ้ง 7. ชะอม11. กะเพรา15.ผักหวาน 19.เล็บครุฑ 4.ถั่วฝักยาว8. มะเขือ12. ต้นหอม16. โหระพา 20.ขมิ้น
  ให้ความรู้และข้อมูลในการศึกษาและวิธีการเพาะปลูกเพื่อฝึกความชำนาญในการปลูก
  • เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปลูกโดยใช้เทคนิคและวิธีการปลูกที่ถูกวิธีและถูกต้อง
  • ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจสภาพพื้นที่ในการปลูก และของพืชที่ปลูกแต่ละชนิดว่าเป็นอย่างไร
  • ให้ความรู้วิธีการดูแลรักษา และบำรุงโดยการใช้ปุุ๋ย
 • จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจำนวน 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.59
  -การอบรมทีมในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทำความเข้าใจเครื่องมือ วันที่ 18-21 ม.ค.59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านอาชีพของคนในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนความต้องการและเสนอความคิดเห็นในสิ่งที่ต้องการ
กิจกรรมที่ทำจริง

อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินการปฏิบัติการเก็บข้อมูลในชุมชน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนความต้องการ

 • photo
 • photo

 

20 20

4. เวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 เวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-12.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-ให้ได้ข้อมูลที่ดีทีสามารถมาปรับใช้และนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการเก็บข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลชุมชนที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลคนในชุมชนเห็นข้อมูลที่แท้จริงของอาชีพการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่คนในชุมชนยึดถือเป็นอาชีพรองและมีรายได้ เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว เพราะการปลูกพืชผักสวนครัวเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้และเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของคนในหมู่บ้าน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก

 • สามารถปลูกกินเองได้ ต้นทุนในการปลูกก็ไม่สูง
 • มีความจำเป็นในการบริโภค
 • ปลูกกินเองก็จะปลอดสารพิษ
 • เสริมรายได้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น
 • ก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน
 • การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และการแนะนำปรับปรุงข้อมูล
 • เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและสามารถนำมาแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดให้ดีขึ้น
 • ประชาชนในหมู่บ้านเข้าใจและให้ความสนใจในการเกษตรมากยิ่งขึ้น
 • ประชาชนสามารถรวมกลุ่มกันในการจัดเป็นแปลงสาธิตเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนในอนาคตต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-จัดเวทีเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล -วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น -สรุปสาระสำคัญของข้อมูล

กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลนำมาวิเคราาะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นจริงซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • photo
 • photo

 

60 60

5. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 จัดเวทีคืนข้อมูลและเติมเต็มข้อมูลชุมชน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเป็นการคืนข้อมูลที่ได้สอบถามได้รายงานให้ประชาชนได้รับทราบ-เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการสร้างรายได้จากการทำอาชีพเสริม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนได้ร่างแผนชุมชนด้านอาชีพที่สามารถเป็นกุญแจนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านรายรับ รายจ่ายในครัวเรือนของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เป็นเวทีคืนข้อมูลที่ได้สอบถามกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทราบความต้องการ
 • สามารถนำข้อมูลมาปรับใช้ในกิจกรรม ข้อมูลที่คืนชุมชน เช่น การเก็บข้อมูลหมู่บ้าน ได้ทราบถึงปัญหาขั้นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การจัดทำแผน การวิเคราะห์ความต้องการของคนในหมู่บ้าน เช่น อาชีพเสริม สร้างรายได้ การสอนการจัดทำบัญชี รายรับ รายจ่ายในครัวเรือนเพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของคนในหมู่บ้านว่ามีในด้านไหนบ้างที่จะต้องลด หรือเป็นสิ่งที่ไมม่จำเป็น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-คืนข้อมูลที่ได้ทำแบบสอบถามให้ประชาชนได้รับทราบ -ข้อมูลที่ได้มาสามารถนำมาปรับใช้ในกิจกรรมและให้เกิดประโยชน์ในการทำงานต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง

-เป็นเวทีคืนข้อมูลที่ได้สอบถามกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทราบความต้องการ -สามารถนำข้อมูลมาปรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ

 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

6. เวทีกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ไม่มีกิจกรรม

7. การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร

ไม่มีกิจกรรม

8. เพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานให้กับเยาวชนประสานเยาวชนแกนนำ และผู้ปกครอง แกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และสภาองค์กรชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

9. จัดตั้งกลุ่มอาชีพและแปลงสาธิตทางการเกษตรประสานเยาวชนแกนนำ และ ผู้ปกครอง แกนนำชุมชนปราชญ์ชาวบ้านและสภาองค์กรชุมชน ผู้นำศาสนา ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

10. เวทีประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร กลุ่มอาชีพการเกษตรของเยาวชนในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีการพัฒนา มีกลไกการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานสามารถรู้แนวทางในการทำงานและสามารถทำงานที่มีแบบแผนที่วางไว้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมประจำเดือนของคณะทำงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าในรอบเดือนการวางแผนงานการทำงานเพื่อความยั่งยืนและการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กรในการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพ ของกองทุนหมุนเวียน และกองทุนสวัสดิการในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เพื่อเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.2 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีการพัฒนา มีกลไกการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เกิดการเข้าใจในคณะการทำงานในหมู่บ้าน รายงานความก้าวหน้าโครงการกิจกรรม ได้ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กรในการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพ ของกองทุนหมุนเวียน และกองทุนสวัสดิการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมประจำเดือนของคณะทำงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าในรอบเดือนการวางแผนงานการทำงานเพื่อความยั่งยืนและการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กรในการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพ ของกองทุนหมุนเวียน และกองทุนสวัสดิการในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดประชุมประจำเดือนของคณะทำงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าในรอบเดือนการวางแผนงานการทำงานเพื่อความยั่งยืนและการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กรในการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพ ของกองทุนหมุนเวียน และกองทุนสวัสดิการในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน

 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.3 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่3

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีการพัฒนา มีกลไกการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และให้คณะทำงานมีความสามัคคีในการทำงาน กำหนดแผนการทำโครงการ
 • รูปแบบในการทำงาน การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงานโดยแบ่งเป็นด้านๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 • photo
 • photo

 

20 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.4 ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่4

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีการพัฒนา มีกลไกการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะกรรมการสภาผุ้นำในหมู่บ้านได้รับทราบ และรู้จักโครงการมากยิ่งขึ้น
 • ได้รับทราบขั้นตอนและวิธีดำเนินกิจกรรมที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมประจำเดือนของคณะทำงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าในรอบเดือนการวางแผนงานการทำงานเพื่อความยั่งยืนและการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กรในการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพ ของกองทุนหมุนเวียน และกองทุนสวัสดิการในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน

กิจกรรมที่ทำจริง

-จัดประชุมประจำเดือนของคณะทำงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าในรอบเดือนการวางแผนงานการทำงานเพื่อความยั่งยืนและการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กรในการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพ ของกองทุนหมุนเวียน และกองทุนสวัสดิการในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

11. เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ

ไม่มีกิจกรรม

12. จัดทำสื่อ / เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่โครงการ

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ปฐมนิเทศน์

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีความเข้าใจ การบันทึกกิจกรรมโครงการ ได้ลองบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต์ และการบันทึกรายงานการเงิน การจัดทำเอกสารด้านการเงิน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การบันทึกกิจกรรมโครงการบนเว็บไซต์
 • การบันทึกรายงานการเงิน
 • การจัดทำเอกสารด้านการเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง

การบันทึกกิจกรรมโครงการ วางแผนปฎิทินโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 มาพบพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปฏิทินโครงการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการคีย์ข้อมูลของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มาพบพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปฏิทินโครงการและปรับปฏิทินโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ปรับปฏิทินโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เพื่อปรับปฏิทินโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 ถอนเงินคืนเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อถอนเงินคืนให้กับผู้เปิดบัญชีธนาคาร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ไปถอนเงินธนาคารเพื่อคืนให้กับผู้เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ได้ไปถอนเงินคืนผู้เปิดบัญชีธนาคาร
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ได้ไปถอนเงินธนาคารเพื่อคืนให้กับผู้เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 อบรมการเขียนโครงการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-15.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อดำเนินโครงการ(จัดกิจกรรมตามแผน)และการเขียนรายงานการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานโครงการของพื้นที่มีความเข้าใจเรื่่องการเขียนรายงานและการเงิน

 1. ก่อนดำเนินดครงการ

- ผ่านการพัฒนาโครงการ - ผ่านการพิจารณาโครงการ ปฐมนิเทศน์โครงการ

 1. ดำเนินโครงการ(จัดกิจกรรมตามแผน)
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมการเขียนรายงานและการเงิน

1.ก่อนดำเนินดครงการ

 • ผ่านการพัฒนาโครงการ
 • ผ่านการพิจารณาโครงการ ปฐมนิเทศน์โครงการ
 1. ดำเนินโครงการ(จัดกิจกรรมตามแผน) -เครื่องมือสำหรับการจัดกิจกรรม 3.หลังการจักกิจกรรม -การเขียนผลผลิต ผลลัพธ์ -การวิเคราะห์ -ขั้นตอนการบันทึกในweb
กิจกรรมที่ทำจริง

อบรมการเขียนรายงานและการเงิน

 1. ก่อนดำเนินโครงการ -ผ่านการพัฒนาโครงการ -ผ่านการพิจารณาโครงการ ปฐมนิเทศน์โครงการ

 2. ดำเนินโครงการ(จัดกิจกรรมตามแผน)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.5 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารของโครงการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้พี่เลี้ยงอตรวจสอบความถูกต้องเอกสารของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจความถูกต้องของเอกสารแต่ละรายการในกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • photo
 • photo
 • photo

 

1 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.6 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-16.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-เพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารเพื่อความถุกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-จัดทำเอกสารรายกิจกรรมเพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบเพื่อความถุกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร
กิจกรรมที่ทำจริง

-จัดทำเอกสารรายกิจกรรมเพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบเพื่อความถุกต้อง

 • photo
 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.7 ปิดงวดโครงการ งวดที่ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-16.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-เพื่อพบพี่เลั้ยงในการตรวจเอกสารปิดงวดโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-จัดทำเอกสารเพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องและปิดงวดโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-เพื่อตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ทำจริง

-จัดทำเอกสารเพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องและปิดงวดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ประชุม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบถึงเขตปลอดบุหรี่ หรือห้ามสูบบุหรี่ในเขตนี้
 • ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่
 • เป็นการฝึกนิสัยของผู้เข้าร่วมการประชุม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดทำป้ายสัญลักษณ์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 200

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 39 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 163,500.00 60,100.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 50                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • คณะผู้รับผิดชอบโครงการไม่มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ สสส. เท่าที่ควร
 • ความร่วมมือในการทำงานบางครั้งคณะทำงานให้ความร่วมมือน้อยมาก
 • ประสบการณ์ในการทำงานมีน้อยจึงทำให้การทำงานมีขาดประสิทธิภาพ
 • ขาดประสบการณ์ในการทำงาน
 • ทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย ชาญนนท์ ขุนละออง 23 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว กุนวดี ศรีสมบูรณ์ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข
นาง จิตติยา ระเมาะ 32/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย เฉลิมวุฒิ สุขลิ้ม 31 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว กีลาโรสน์ ธนวิทยากร 86 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข
นางสาว ขวัญฤทัย เกื่อเดช 36 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข
นาง เจียมจิต ห้องโสภา 17/5 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาย กำพล ตันติโรจนกุล 60 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาย เอกวิทย์ ก้งเซ่ง 30/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาย เชิดศักดิ์ หมีนหา 82 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง จิตติมา เกาะกลาง 33/7 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมอาชีพ
นาย ฮาดิษ โสลิกี 93 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมกลุ่มออมทรัพย์
นาย ญาณาธิป จันทร์เพ็ญ 32/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง
นาย จรูญศักดิ์ โกศัยพัฒย์ 73/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว นัชชา โกศัยพัฒย์ 73/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมกลุ่มออมทรัพย์
นางสาว ชญาณี เกาะกลาง 33/7 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย จิตรเทพ รัฐสรรค์ 32 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย สมมาตร เจริญฤทธิ์ 18/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น
นาย เหม ขุนฤทธิ์เอียด 40/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น
นาย บัญชา ระเมาะ 41/3 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การจัดการขยะ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. เวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ( 18 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. จัดเวทีคืนข้อมูลและเติมเต็มข้อมูลชุมชน ( 19 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องเพื่อสส่งให้กับ สจรส. ( 22 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร สภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่5 ( 10 มีนาคม 2559 )
 5. พบพี่เลี้ยงเพื่อปรับปฏิทินโครงการ ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 6. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่6 ( 17 กรกฎาคม 2559 )
 7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 8. ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่8 ( 10 สิงหาคม 2559 )
 9. เพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานให้กับเยาวชนประสานเยาวชนแกนนำ และผู้ปกครอง แกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และสภาองค์กรชุมชน ( 11 สิงหาคม 2559 )
 10. การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร ( 12 สิงหาคม 2559 )
 11. จัดตั้งกลุ่มอาชีพและแปลงสาธิตทางการเกษตรประสานเยาวชนแกนนำ และ ผู้ปกครอง แกนนำชุมชนปราชญ์ชาวบ้านและสภาองค์กรชุมชน ผู้นำศาสนา ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนในชุมชน ( 13 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นายเชิดศักดิ์หมีนหา
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......