สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร

รหัสโครงการ 58-03934 รหัสสัญญา 58-00-2250 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

การประชุมสภาพลเมืองประจำหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง

สภาพลเมืองประจำหมู่บ้าน

การใช้รูปแบบการประชุมสภาพลเมืองประจำหมู่บ้านแทนการจัดเวทีประชาคม

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลคนในชุมชนเกี่ยวกับอาชีพการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน

แผนชุมชนด้านอาชีพ

การนำแผนชุมชนด้านอาชีพสู่แผนท้องถิ่น

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

การมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่มด้านการประกอบอาชีพเสริมในชุมชนที่สามารถสร้างรายได้เสริม

กลุ่มด้านการประกอบอาชีพจำนวน 60คน

การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มในโรงเรียน

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างกระแสในชุมชนในการจัดตั้ง กลุ่มอาชีพการเกษตรของเยาวชนเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือนในชุมชน

กองทุนด้านอาชีพในชุมชน

การจัดตั้งกลุมออมทรัพย์ของชุมชน

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกพืช ผักบริโภคในพื้นที่สาธารณะของชุมชน

แปลงปลูกมะนาว มะเขือ พริกไทย มะละกอ ชะอม ผักเหรียง พันธุ์ผักบุ้ง พันธุ์ผักกาดเขียวกวางตุ้งในพื้นที่สาธารณะของชุมชน

การจัดตั้งตลาดในชุมชน

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ติดป้ายปลอดบุหรี่ทุกๆกิจกรรมตลอดโครงการ

ป้ายพื้นที่ปลอดบุหรี่ 2 ป้าย

การรณรงคืพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ในชุมชน

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพในชุมชนแบบมีส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน

การนำแผนการดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพบรรจุในแผนท้องถิ่น

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุนด้านอาชีพในชุมชนและและมีระบบการจัดการเรื่องสวัสดิการที่ดูแลคนในชุมชนคนในชุมชน

กองทุนด้านอาชีพ

การสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

แปลงสาธิตปลูกผักนำผลผลิตปรุงเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและเก็บเกี่ยวผลผลิตออกขาย

แปลงสาธิตทางเกษตร จำนวน ๑แปลง

ความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนในการปลูกผักร่วมกันในพื้นที่สาธารณะ

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

การศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวนมะนาวแม่เขียว หมู่ที่๑ บ้านนาทอน ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

กิจกรรมศึกษาดูงาน

การสานต่อในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

การใช้ทรัพยากรในชุมชนเช่นพื้นที่สาธารณะในการจัดทำแปลงผักสาธิตปลูกผักของชุมชนและโรงเรียน

แปลงผักสาธิต 1 แปลง

การสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนจากหน่วยงานรัฐและท้องถิ่น

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและท้องถิ่นในการจัดทำศูนย์เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

การสนันสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลนาทอน

การบรรจุแผนท้องถิ่น

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

การมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง กลุ่มอาชีพการเกษตรของเยาวชนเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กลุ่มเยาวชนจิตอาสาจำนวน 60คน

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการปลูกผัก

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การมีส่วนร่วมในการปลูกพืชผักในแปลงสาธิตนำผลผลิตปรุงอากกหารกลางวันแก่นักเรียน

กิจกรรมปลูกผักในแปลงสาธิต

การใช้พื้นที่สาธารณะในชุมชนปลูกผักร่วมกัน

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

การปลูกผักบริโภคในครัวเรือน

การจัดทำกติกาของคนในชุมชนในการปลูกผักบริโภคอย่างน้อยครัวเรือนอย่างน้อย5ชนิด

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การแบ่งปันผลประโยชน์ในการปลูกผักเพื่อการปรุงอาหารแก่นักเรียนในโรงเรียน

กิจกรรมการมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมตลอดโครงการ

การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ " สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร " ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านนาทอนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูล การวางแผนงานการทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติการเรื่อง อาชีพเสริมในชุมชน 3. เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการด้านอาชีพของชุมชน 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกด้านกลุ่มอาชีพในชุมชน

 • ผลงานที่สำคัญ มีการทำบัญชีครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 ครัวเรือนโดยครัวเรือนเป้าหมายสามารถลดรายจ่ายลงได้ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฟุ้มเฟืยลงได้ มีอาชีพเสริมสามารถช่วยในกระบวนการ ประหยัด ลดปริมาณการซื้อ มีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุล ชุมชนสามารถนำระบบฐานข้อมูลของชุมนมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพให้ยั่งยืนและเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
 • เกิดกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามความเหมาะสมและศักยภาพของครัวเรือนและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในการประกอบอาชีพ มีศูนย์เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน เช่น แปลงสาธิตเพื่อการเกษตรเป็นแหล่งเรียยนรู้และปฏิบัติจริงซึ่งก่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ต่อไปในอนาคต
 • กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มสตรีมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน เกิดความรัก ความสามัคคีในกลุ่มในการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาชคมในชุมชนมากยิ่งขึ้น กลุ่มเยาวชนในชุมชนมีอาชีพและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนต่างพื้นที่ได้ มีการประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านประจำเดือนซึ่งเป็นเวทีที่มีการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาานราชการเพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง และเป็นเวทีที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ ปัญหาหรือแนวทางในการแก้ไขก็จะเกิดหรือไม่ทุกคนก็สามารถใช้สิทธิแสดงได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพราะการเป็นผู้นำชุมชนต้องเปืดโลกทัศน์ที่กว้างขวางมองการณ์ไกล สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้ชุมชนน่าอยู่ ลดปัญหาการขัดแย้งทำให้สั่งสมและชุมชนน่าอยู่
 • มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง สสส.สจรส.มอ.ทุกกิจกรรม เช่น พบพี้เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง กิจกรรมปฐมนิเทศน์ เพื่่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในเวบไซต์และสามารถเข้าใจในการคีย์ข้อมูล การเข้าเวบไซต์ที่ถูกต้อง และได้เรียนรู้ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ สสส.ที่จัดสรรงบประมาณชุมชนน่าอยู่ให้กับหลากหลายชุมชนที่ต้องการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียยนรู้งานในการวางแผนโครงการว่าจะทำโครงการอะไรที่ทำให้ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งได้เกิดกระบวนทางด้านความคิดได้หลายๆทาง เช่น การวางแผนงานของกิจกรรมต่างๆในโครงการ
 • เข้าร่วมงานคนใต้สร้างสุขภาคใต้ เพื่อเป็นการรพบปะและร่วมงานสร้างสรรค์และการจัดกิจกรรมร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่งานหนึ่งเพราะมีคนหลากหลายอาชีพที่มาร่วมงานและในงานก็มีการโชว์พลังมวลชนของแต่จังหวัด เช่นการละเล่นของแต่ละพืื้นที่ การแสดงนิทรรศการ เช่น ประเพณี วัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาและที่สำคํญที่สุดในงานยังมีการสนทนาเชิงให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพจากวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์ซึ่งสามาารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมการรับฟังได้นำไปปรับใช้ได้อย่างดี
 • มีการทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ เพื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพตามสถานที่เหมาะสม มีการถ่ายภาพกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ได้ดำเนินการของโครงการเพื่อจะได้ให้ทาง สสส.สจรส.ได้รับทราบในการดำเนินการทำกิจกรรมเพราะภาพถ่ายกิจกรรมสามารถเป็นตัวชี้วัดในการทำงานว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนของแต่ละกิจกรรมในโครงการ ได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเป็นการรายงานการทำกิจกรรม/ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบและจัดทำเป็นเล่มฉบับสมบูรณืเพื่อรายงานให้ สสส.ได้รับทราบโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของพี่เลี้ยงและในการทำรายงานฉบับสมบูรณ์นั้นก็ต้องให้มีความถูกต้องด้วย
 • สิ่งสำคัญไม่น้อยคือระบบการทำงานของชุมชนที่มีการจัดการบริหารงานแบบโปร่งใสมีความเป็นธรรมาภิบาลตรวจสอบได้อย่างรอบด้านตามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดโดยคณะทำงานโครงการ และมีภาคีการทำงาน มีคณะทำงานที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
 • การจัดทำแผนต่อไป คือการขยายกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้ครอบคลุมทั้งชุมชนเพื่อทำให้ชุมชนเป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งสำคัญไม่น้อยคือการพัฒนาศักยภาพคนทำงานในเรื่องการบริหารจัดการและการมีจิตอาสาให้เพิ่มมากขึ้น
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3