ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่

รหัสโครงการ 58-03865
สัญญาเลขที่ 58-00-2256
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศน์โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่
2) มาพบพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปฏิทินโครงการ
3) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจคัดเลือกตัวแทนจัดเก็บข้อมูล
4) ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
5) จัดเวทีชวนคิดชวนอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านข้อมูล
6) คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 1
7) อบรมการเขียนรายงาน
8) ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2
9) ทำป้ายสัญลักณ์ปลอดบุหรี่
10) คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 2
11) ถอนเงินคืนเปิดบัญชีธนาคาร
12) ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3
13) คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 3
14) จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน
15) เวทีกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
16) พบพี่เลี้ยงติดตามการเขียนโครงการ
17) โครงการ ปิดงวด1
18) จัดเวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
19) ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4
20) คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 4

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 58,380.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 26.35 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 3,354.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 2,906.35 บาท
รวมรายรับ (1) = 58,906.35 บาท รวมรายจ่าย (2) = 52,646.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 6,260.35 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 72,980.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย จิรวัฒน์ จิตรเที่ยง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 4 (17 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร (22 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 (15 กรกฎาคม 2559)
 4. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 5 (16 กรกฎาคม 2559)
 5. จัดซื้อค่าพันธ์ุผักในโครงการ (17 กรกฎาคม 2559)
 6. กิจกรรมท้ายครัว (18 กรกฎาคม 2559 - 29 กรกฎาคม 2559)
 7. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 (30 กรกฎาคม 2559)
 8. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 6 (31 กรกฎาคม 2559)
 9. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 (1 สิงหาคม 2559)
 10. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 7 (5 สิงหาคม 2559)
 11. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 (10 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย จิรวัฒน์ จิตรเที่ยง )
20 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวจุรีรัตน์ เพ็ชรอินทร์ )
20 กุมภาพันธ์ 2559