ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่

รหัสโครงการ 58-03865
สัญญาเลขที่ 58-00-2256
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร
2) ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5
3) คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 5
4) จัดซื้อค่าพันธ์ุผักในโครงการ
5) กิจกรรมท้ายครัว
6) ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6
7) คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 6
8) ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7
9) คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 7
10) ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8
11) คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 8
12) ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
13) คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 9
14) ส่งเสริมศักยภาพผู้นำในการออกพื้นที่เรียนรู้นอกสถานที่ศึกษาดูงานการจัดการขยะ ที่ชุมชนตลาดใต้-บ้านกลาง จ.สงขลา
15) ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10
16) คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 10
17) พบพี่เลี้ยง
18) งานสร้างสุข
19) กิจกรรมครัวเรือนสะอาด ชุมชนน่าอยู่ ห่างไกลโรค
20) เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ
21) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร
22) พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสาร
23) บันทึกถ่ายภาพกิจกรรม
24) ตรวจเอกสารจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
25) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอ สสส.
26) สังเคราะห์โครงการ ปิดงวด 2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 6,260.35 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 72,980.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 6.53 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -3,436.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 192.88 บาท
รวมรายรับ (1) = 79,246.88 บาท รวมรายจ่าย (2) = 82,490.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -3,243.12 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 3,243.12 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย จิรวัฒน์ จิตรเที่ยง )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย จิรวัฒน์ จิตรเที่ยง )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวจุรีรัตน์ เพ็ชรอินทร์ )
15 ตุลาคม 2559