ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่

รหัสโครงการ 58-03865
สัญญาเลขที่ 58-00-2256

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03865 สัญญาเลขที่ 58-00-2256

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 145,950.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 58,380.00 บาท
งวดที่ 2 = 72,980.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 131,360.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 26.35 บาท
งวดที่ 2 = 6.53 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 32.88 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 135,136.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -3,243.12 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านขยะในชุมชน 16,200.00 17,060.00
1. ปฐมนิเทศน์โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่
2. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจคัดเลือกตัวแทนจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีชวนคิดชวนอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านข้อมูล 7,000.00 6,320.00
1. จัดเวทีชวนคิดชวนอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านข้อมูล
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 8,400.00 3,040.00
1. จัดเวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน 13,300.00 9,080.00
1. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน
กิจกรรมหลัก : เวทีกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 8,900.00 7,140.00
1. เวทีกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานจัดการธนาคารขยะรับที่ซื้อขยะในชุมชน 9,000.00 12,610.00
1. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
2. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2
3. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3
4. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4
5. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5
6. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6
7. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7
8. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8
9. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
10. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท 8,750.00 9,250.00
1. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 1
2. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 2
3. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 3
4. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 4
5. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 5
6. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 6
7. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 7
8. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 8
9. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 9
10. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ 17,600.00 16,160.00
1. เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมศักยภาพผู้นำในการออกพื้นที่เรียนรู้นอกสถานที่ศึกษาดูงานการจัดการขยะ ที่ชุมชนตลาดใต้-บ้านกลาง จ.สงขลา 17,600.00 22,780.00
1. ส่งเสริมศักยภาพผู้นำในการออกพื้นที่เรียนรู้นอกสถานที่ศึกษาดูงานการจัดการขยะ ที่ชุมชนตลาดใต้-บ้านกลาง จ.สงขลา
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมท้ายครัว 14,000.00 6,904.00
1. กิจกรรมท้ายครัว
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมครัวเรือนสะอาด ชุมชนน่าอยู่ ห่างไกลโรค 9,200.00 13,000.00
1. จัดซื้อค่าพันธ์ุผักในโครงการ
2. กิจกรรมครัวเรือนสะอาด ชุมชนน่าอยู่ ห่างไกลโรค
กิจกรรมหลัก : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอ สสส. 3,000.00 1,000.00
1. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอ สสส.
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 7,792.00
1. มาพบพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปฏิทินโครงการ
2. อบรมการเขียนรายงาน
3. ถอนเงินคืนเปิดบัญชีธนาคาร
4. พบพี่เลี้ยงติดตามการเขียนโครงการ
5. โครงการ ปิดงวด1
6. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร
7. พบพี่เลี้ยง
8. งานสร้างสุข
9. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร
10. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสาร
11. สังเคราะห์โครงการ ปิดงวด 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักณ์ปลอดบุหรี่
2. บันทึกถ่ายภาพกิจกรรม
3. ตรวจเอกสารจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

รวมงบทั้งหมด

145,950.00 135,136.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย จิรวัฒน์ จิตรเที่ยง )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559