ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่

รหัสโครงการ 58-03865
สัญญาเลขที่ 58-00-2256
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่

2. ชุมชน ชุมชนบ้านช่องไทร หมู่ที่ 3 ตำนาทอน อำทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03865 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2256

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านขยะในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ปฐมนิเทศน์โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานและที่มาของโครงการ เรียนรู้การบริหารจัดการโครงการและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนมีความเข้าใจในปัญหาของชุมชน ปัญหาขยะในชุมชนและได้นักจัดการข้อมูลชุมชนด้านขยะในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-เจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถเข้าใจหลักการรายงานผลกิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถลงเวลาการทำงานหรือกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมตลอดเวลา 1 ปี โครงการตามสัญญา รู้จักการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารการรายงานอย่างถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ปฐมนิเทศน์การทำงานพื้นที่ให้เข้าใจการทำงานที่มาของโครงการ การจัดการเอกสาร การบันทึกการประชุม
กิจกรรมที่ทำจริง

-เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการผู้รับทุนจาก สสส . ภาคใต้ตอนกลาง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรังพัทลุง สตูลโดยทีมวิทยากรพี่เลี้ยงจาก สจรส.มอ. หาดใหญ่เพื่อรับคำแนะนำการทำบัญชี และการบันทึกรายงานกิจกรรม การเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินโดยมีผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงการละ2ท่าน ร่วมการประชุม เพื่อทุกโครงการจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อสัญญาร่วมทั้งการรายงานผลกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป

 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจคัดเลือกตัวแทนจัดเก็บข้อมูล

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านขยะในชุมชนและเพื่อชี้แจงการทำงานโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนมีความเข้าใจในปัญหาของชุมชน ปัญหาขยะในชุมชนและได้นักจัดการข้อมูลชุมชนด้านขยะในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ชาวบ้านเข้าใจในการจัดการกับขยะในหมู่บ้าน และได้มีสภาประชาชนขึ้นมา 1 สภาโดยเกิดจากการทำประชาคมของมติในที่ประชุม โดยมีรายชื้อดังต่อไปนี้

 • นางวาสนา สิงห์อินทร์ เป็นประธาน
 • นางอารีย์ เกื้อเดช รองประธาน
 • นายอนุวัตร เสียมไหม รองประธาน
 • นางวรรณดี ศรีวังแก้ว เลขา
 • นางวาสนา ชาญชำนิ เหรัญญิก
 • นางสาวพรพรรณ แสงสุวรรณ กรรมการ
 • นางวิยาภรณ์ สิงห์อินทร์ กรรมการ
 • นายสมบูรณ์ รักฤทธิ์ กรรมการ

โดยได้การคัดเลือกมติในที่ประชุมทั้งหมด 8 คน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจฯกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คนที่หลากหลายทั้งผู้แทนองค์กรท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน เยาวชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และอื่นๆในชุมชน
 • ติดต่อประสานวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการเข้าร่วมในเวทีสร้างความเข้าใจ
 • กำหนดสถานที่ วัน เวลา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ ดังนี้.-
  • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที
  • พิธีเปิดโดยผู้ใหญ่บ้านในชุมชน
  • วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการ ปัญหาชุมชน ขั้นตอนการดำเนินการ เป้าหมาย วิธีการ เป็นต้น
  • ดำเนินการคัดเลือกนักจัดการข้อมูล
  • พิธีปิด
กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มประชุมคณะทำงานโครงการเวลา 09.30 น. ณ. ศาลาเอนกประสงค์บ้านช่องไทรประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดการกับขยะในหมู่บ้านและเป้าหมายหลักการในการจัดตั้งสภาประชาชนรณรงค์เรื่องขยะโดยมีนายพจน์ สุขลิ้ม กำนันตำบลนาทอน เปิดประชุม ทำการประชุมเพื่อขอมติในที่ประชุมในการหาตัวแทนภาคประชาชนชนเพื่อจัดตั้งสภาประชาชนขึ้นมาทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการรณรงค์เรื่องขยะในชุมชนโดยนับวันขยะก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและมีผลต่อสุขภาพการดำรงชีวิตของคนในชุมชนโดยก่อนที่จะคัดเลื่อกตัวแทนได้มีการพักรับประทานอาหารว่างกันหลังจากนั้นก็ได้มีมติในที่ประชุมรายชื่อดังต่อไปนี้เพื่อเป็นตัวแทนประชาชน -นางวาสนา สิงห์อินทร์ เป็นประธาน -นางอารีย์ เกื้อเดช รองประธาน -นายอนุวัตร เสียมไหม รองประธาน -นางวรรณดี ศรีวังแก้ว เลขา -นางวาสนา ชาญชำนิ เหรัญญิก -นางสาวพรพรรณ แสงสุวรรณ กรรมการ -นางวิยาภรณ์ สิงห์อินทร์ กรรมการ -นายสมบูรณ์ รักฤทธิ์ กรรมการ โดยได้การคัดเลือกมติในที่ประชุมทั้งหมด 8 คน และหลักจากนั้นได้ทำการรับประทานอาหารเที่ยงกันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 118 คน เมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องขยะในชุมชนกับตัวแทนสภาประชาชนและต่อมาเวลา 14:00 น.ได้ทำการการพักรับประทานอาหารว่างและได้ทำการประชุมต่อในส่วนของการว่างหน้าที่สภาประชาชนดังที่ได้มีมติมาและประธานในที่ประชุมปิดการประชุม เวลา 15:30 น.

 • photo
 • photo
 • photo

 

100 118

2. จัดเวทีชวนคิดชวนอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดเวทีชวนคิดชวนอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านข้อมูล

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00 น. ถึง 15:30น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้รูปแบบการทำงาน และเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อหาแนวทาง วิธีการทำงาน กำหนดรูปแบบการทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนได้รูปแบบการทำงานของทีมสภาพลเมืองประจำหมู่บ้านที่ใช้ในการทำงานในรูปแบบเดียวกัน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลสรุปของการพูดคุยดังกล่าวได้มีมติในที่ประชุมว่าให้มีการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในหมู่บ้านโดยจะทำการคัดเลือกคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจนในส่วนของการที่จะทำปุ๋ยหมักชีวภาพนั้นจะต้องสำรวจของมูลก่อนว่ามีการจัดการอย่างไรของแต่ละครัวเรือนและสำรวจวัตถุดิบที่นำมาทำด้วยเช่นขยะจำพวกฌศษผักเศษผลไม้ว่ามีมากแค่ไหนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไปในการจัดการขยะล้นชุมชนครั้งนี้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดเวทีชวนคิดชวนคุย เล่าเรื่องเล่าราวในระดับแกนนำเป้าหมาย 30 คนโดยวิธีการดังนี้.-
  • กำหนดสถานที่ประชุมในชุมชน
  • กำหนด วัน เวลา ในการจัดเวที
  • ประสานงานหาวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ
 • ดำเนินการตามกำหนดการ ได้แก่
  • การลงทะเบียน
  • แนะนำตัวผู้เข้าร่วมเวที
  • วิทยากรเริ่มกระบวนการชวนคิดชวนคุย เพื่อให้มาซึ่งรูปแบบการทำงาน และเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อหาแนวทาง วิธีการทำงาน กำหนดรูปแบบการทำงานในการจัดการขยะ
กิจกรรมที่ทำจริง

ได้ทำการพูดคุยกับตัวแทนในกลุ่มองค์กรต่างๆประชาชนในหมู่บ้านและพูดคุยในเรื่องรายชื่อครธสภาประชาชนที่จะเข้ามาเป็นแกนนำรณรงค์ในการจัดการขยะในหมู่บ้านโดยการพูดคุยนี้ได้มีการนะเสนอในด้านต่างๆเยอะแยมากมายทั้งปัญหาแล้วแนวทางแก้ไข โดยนางวาสนา สิงห์อินทร์ ประธานสภาประชาชนได้มีการนำเสนอให้มีการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นเพื่อรับซื้อขยะในหมู่บ้านและประชาชนได้มีรายได้อีกส่วนหนึ่ง และนางพรพรรณ แสงสุวรรณ กรรการสภา ได้มีการนำเสนอการนำขยะจำพวกเศษผักเศษผลไม้มาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในด้านการเกษตรในการพูดคุยได้มีความคิดเห็นที่ต่างกันไปและยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนโดยจะทำการสำรวจข้อมูลให้แน่ชัดก่อนในส่วนของการทำปุ๋ยหมักว่ามีขยะประเภทนี้มากแค่ไหนแต่การจัดตั้งธนาคารขยะนั้ได้มีมติไห้จัดตั้งรับซื้อขยะได้โดยจะทำการจัดตั้งคณะกรรมการอีกที่หนึ่งในการรับซื้อขยะ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 45

3. จัดเวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 จัดเวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลปรับปรุงข้อมูลชุมชนให้ข้อมูลกระชับยิ่งขึ้นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลชุมชนที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแล้ว

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนรับทราบข้อมูลและร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป ผลผลิต 1.มีผู้เข้าร่วมประชนจำนวน 32 คน 2.มีข้อมูลมานำเสนอให้ประชาชนรับทราบ ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บ 2.ร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยการส่งเสริมให้ทำขยะรีไซเคิลและร่วมไปถึงการทำปุ๋ยหมักจากฌศษผักเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ผลสรุปที่ได้ ได้ข้อมูลขยะที่จะนำมารีไซเคิลของครัวเรือนและเพื่อเป็นข้อมูลในแผนการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คนที่หลากหลายทั้งผู้แทนองค์กรท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน เยาวชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และอื่นๆในชุมชน
 • ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ
  • สรุปเนื้อหาที่ได้จากเวทีให้ที่ประชุมทราบ
  • พิธีปิด
กิจกรรมที่ทำจริง

ได้ทำการพูดคุยสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒฺิ สภาประชาชน และผู้ร่วมกิจกรรมในแนวทางการสังเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการขยะในหมู่บ้านที่ได้ดำเนินการมา

 • photo
 • photo

 

30 32

4. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนได้ข้อมูลที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการขยะ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้อง โดยมีการคัดแยกตามขยะแต่ละชนิดดังนี้
 1. ขยะที่นำมารีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติก ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม
 2. ขยะที่นำมาทำป๋ย ได้แก่ เศษผัก เศษเปลือกผลไม้
 3. ขยะอันตราย ได้แก่ ขวดยาฆ่าแมลงชนิดต่างๆ กระป๋องสีเสปรมีวิธีการจัดการโดยการนำไปฝังดิน
 4. ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ เช่นถุงพลาสติก ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องน้ำอัดลม เป็นต้น จะจัดการ นำไปผลิตรีไซเคิล ส่วนขวดยาฆ่าแมลงนั้นนำไปฝังดิน
 5. ได้ข้อสรุปจากเวที จากผู้เข้าร่วม ได้นำเสนอให้มีการจัดทำถังขยะและให้ชาวบ้านคัดแยกขยะให้ชัดเจน โดยภาชนะที่ใส่จะใช้ถุงดำในการคัดแยก
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คนที่หลากหลายทั้งผู้แทนองค์กรท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน เยาวชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และอื่นๆในชุมชน
 • ติดต่อประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมในเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน
 • กำหนดสถานที่ วัน เวลา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ ดังนี้.-
  • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที
  • การแนะนำตัวผู้เข้าร่วมเวที
  • วิทยากรเริ่มกระบวนการตามกำหนดการ
  • สรุปเนื้อหาที่ได้จากเวทีให้ที่ประชุมทราบ
  • พิธีปิด
กิจกรรมที่ทำจริง

ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ ดังนี้.

 • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที
 • การแนะนำตัวผู้เข้าร่วมเวที
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอผลการทำโครงการ เรื่อง ธนาคารขยะบ้านช่องไทร โดยคุยรื่องการจัดการขยะในหมู่บ้าน วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท อาทิเช่น ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ และขยะอันตราย จากนั้นได้แจงขยะที่สามารถนำไปขายต่อได้ ขยะที่จะนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์
 • วิทยากรเริ่มกระบวนการพูดคุยเรื่องขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ และขยะอันตรายโดยนายพจน์ สุขลิ้ม ตำแหน่ง กำนันตำบลนาทอน แลกเปลี่ยนเรื่องการจัดการขยะในชุมชนร่วมกัน
 • สรุปเนื้อหาที่ได้จากเวทีให้ที่ประชุมทราบ
 • พิธีปิด
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 112

5. เวทีกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 เวทีกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กำหนดแผนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมียุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาด้านการจัดการขยะในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ดำเนินการเวทีกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ได้กำหนดแผนขึ้นมาโดยแผนที่กำหนดนั้นจะมีการต่อยอดของขยะที่มีอยู่ในชุมชนขยะที่ยังใช้ได้อาทิเ่น การเอาเศษผักมาทำปุ๋ยหมัก การนำขวดพลาสติกมาทำดอกไม้ การนำถุงพลาสติกมาทำหมวก กระเป๋า เสื้อกันฝน เป็นต้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• พื้นที่เข้าร่วมเวทีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คนที่หลากหลายทั้งผู้แทนองค์กรท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน เยาวชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และอื่นๆในชุมชน • ติดต่อประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมในเวที • กำหนดสถานที่ วัน เวลา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น • ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ ดังนี้.-
o ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที o การแนะนำตัวผู้เข้าร่วมเวที o วิทยากรเริ่มกระบวนการตามกำหนดการ o สรุปเนื้อหาที่ได้จากเวทีให้ที่ประชุมทราบ

กิจกรรมที่ทำจริง

ในการกำหนดแผ่นยุทธศาสตร์นั้นเราต้องทำอย่างเข้าใจและเชิญผู้เชี้ยวชาญด้านการจัดทำแผนมาให้ความรู้เป็นวิทยากรขั้นตอนการทำงานในเวทีนี้คือ เราต้องหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดและสิ่งแวดล้อมร่วมไปถึงกลไกที่ทำให้เกิดปัญหาขยะ และจาการสำรวจข้อมูลจากเวทีที่ผ่านมานั้นได้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงในการเกิดขยะและนำไปสู้การแก้ไขปัญหาในเวทีนี้ โดยทำการว่างแผนกำหนดแผนในการคัดแยกขยะในุมชน การว่างแผนให้กติกาที่กำหนดมานั้นให้มีความเด่นชัดขึ้น และกำหนดให้มีการต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆโดยจะกำหนดให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้านในเรื่องของการคัดแยกขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด อาทิเช่นการทำปุ๋ยหมัก การทำดอกไม้พลาสติก เป็นต้นโดยจะให้ชาวบ้านเรียนรู้กับวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านมาอธิบายบรรยายให้ฟังเพื่อนำไปสู้การต่อยอด และต่อมาได้พักรับประทานอาหารว่างแล้วกำหนดแผ่นต่อโดยมีสภาประชาชนและสภาดำเนินการรับซื้อขยะร่วมด้วยและพักรับประทานอาหารเที่ยง พร้อมกัน

 • photo
 • photo
 • photo

 

60 48

6. ประชุมคณะทำงานจัดการธนาคารขยะรับที่ซื้อขยะในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จัดเวทีประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนเกิดสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ครัวเรือนมีสภาพน่าอยู่ชุมชนมีขยะลดลง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ชุมชนเกิดสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ครัวเรือนมีสภาพน่าอยู่ชุมชนมีขยะลดลงไม่มากก็น้อยโดยจะทำการรณรงค์ไปเรื่อยๆโดยสภาประชาชนที่จัดตั้งขึ้นมาชุมชนเกิดกติกาด้านการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและสามารถนำไปสู่แหล่งเรียนรู้ในด้านการจัดการขยะที่ล้นชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนของชุมชน มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 10 ครั้ง ต่อ ปี มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ละครั้ง ที่นำไปสู่การทำงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน สรุปผลรายงานกิจกรรมแต่ละครั้ง กำหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และการลงมือปฏิบัติการกลุ่ม คณะกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนดำเนินการประชุมตามกำหนดการ

กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา13.00 น. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1 ณ. ศาลาเอนกประสงค์บ้านช่องไทร นายพจน์ สุขลิ้ม กำนันหมู่ที่ 3 ตำบลนาทอนเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและวางแผนการทำงาน โดยให้คณะทำงานได้เสนอความคิดเห็นกับปัญหาการรวมกลุ่มการอยู่ด้วยกันในการดำเนินงานเพื่อแก้แก้ไขข้อบกพร่องไปด้วยกัน และการพัฒนาสภาให้มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือชุมชนให้มีผู้นำที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชนและชุมชนเองก็จะเจริญก้าวหน้าสามารถรับกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน โดยได้มีการพูดถึงสภาวะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขยะที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและส่งผลกระทบอย่างไรกับชาวบ้านเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ปัญหาต่อไปโดยจะลงมือทำในกลุ่มเป้าหมายที่มีผลกระทบมากก่อนและทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าอันไหนส่งผลมากส่งผลน้อยเราจะทำการสำรวจจากครัวเรือนในหมู่บ้านและดำเนินการแก้ไขต่อไปตามลำดับและในที่ประชุมก็เห็นชอบตรงกันว่าจะใช้มาตรการอย่างที่กล่าวมาข้างต้นและจะมีกติกาในการจัดการขยะอีกด้วย นายจิรวัตน์ จิตรเที่ยง ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการเสนอให้มีการสร้างจิตสำนึกโดยการให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือเมื่อมีการประชุมหรือการประชาคมหมู่บ้านให้คณะกรรมการหมู่บ้านและคนในชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะได้รับรู้ข่าวสารและการเคลื่อนไหวในชุมชนว่ามีการพัฒนาไปในรูปแบบใดเพราะบางคนคิดว่าการเข้าร่วมประชุมประชาคมไม่มีความสำคัญกับตนแต่ในการประชุมประชาคมต่างๆเป็นผลต่อตัวของตนเองทั้งนั้น จึงอยากให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมและฝากทีมสภาผู้นำหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 36
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนเกิดสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ครัวเรือนมีสภาพน่าอยู่ชุมชนมีขยะลดลง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการที่จัดประชุมคณะทำงานการจัดการขยะ ได้ข้อสรุปว่า คณะทำงานสภาจะคัดแยกขยะที่จะนำมารีไซเคิลทำเป็น ดอกไม้พลาสติก ทำโมบาย โดยทำจากขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วโดยจะมอบหมายหน้าที่ให้คณะทำงานสภารับซื้อขยะร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน อสม.ทำการประดิษฐ์รีไซเคิล

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะกรรมการที่ผ่านการคัดเลือกจากเวทีในชุมชนในการประชุมครั้งที่แล้วนั้นทำการพูดคุยปัญหาที่พบเจอมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในที่ประชุม

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนดำเนินการประชุมตามกำหนดการและพูดคุยปัญหาที่ได้พบมาในการลงสำรวจอย่างคล้าวๆและพูดคุยกันโดยทำการคัดแยกขยะให้ดูเพราะคนในหมู่บ้านยังขาดความรู้ในการคัดแยกขยะและจากการสำรวจนั้นได้มีเศษผักเศษผลไม้เยอะพอประมาณที่จะเอามาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพและในการนี้ก็ได้อธิบายการจัดเก็บเศษผักเศษผลไม้เพื่อเอาไว้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพราะในตอนนี้เรายังทำไม่ได้เพราะยังขาดความรู้ในด้านการทำปุ๋ยหมัก และได้อธิบายถึงขยะที่จะนำมารีไซเคิลทำเป็น ดอกไม้พลาสติก ทำโมบาย โดยทำจากขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วเพราะที่ผ่านมานั้นชาวบ้านได้มีการทำลายขยะที่ผิดวิธีมาตลอด และได้พูดคุยถึงการทำงานของคณะกรรมการที่ผ่านมาว่าทำงานไปถึงไหนแล้วไม่ว่าจะเป็น สภาดำเนินการรับซื้อขยะ และสภาประชาชน เพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และต่อมาก็ได้รับประทานอาหารว่างและปิดการประชุม

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.3 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3

วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้านเข้าใจในหลักการทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนเกิดสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ครัวเรือนมีสภาพน่าอยู่ชุมชนมีขยะลดลง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน ได้รับทราบกำหนดการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไปและได้วันที่จะลงสำรวจข้อมูลขยะ เยาวชน ชาวบ้านเข้าใจกับการซื้อขยะ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• คณะกรรมการที่ผ่านการคัดเลือกจากเวทีในชุมชนประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และการลงมือปฏิบัติการกลุ่ม

• คณะกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนดำเนินการประชุมตามกำหนดการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มทำการเปิดประชุมเวลา 13:30 น.หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้นำตามภาคีเครือข่ายต่างๆ คือ กำนันหมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร ผู้ช่วยกำนัน สารวัตรกำนัน สมาชิก อบต.คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนแม่ชรบ. บัณฑิตอาสา เยาวชน ประชาชน แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และความร่วมมือตามแผนการขับเคลื่อนงานของชุมชนในทุกๆด้าน และกำหนดวันในการลงเก็บข้อมูลขยะในชุมชน และพูดคุยทำความเข้าใจกับการซื้อขยะ

 • photo
 • photo

 

30 38
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.4 ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้านเข้าใจในหลักการทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนเกิดสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ครัวเรือนมีสภาพน่าอยู่ชุมชนมีขยะลดลง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะกรรมการที่ผ่านการคัดเลือกจากเวทีในชุมชนประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และการลงมือปฏิบัติการกลุ่ม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• คณะกรรมการที่ผ่านการคัดเลือกจากเวทีในชุมชนประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และการลงมือปฏิบัติการกลุ่ม

• คณะกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนดำเนินการประชุมตามกำหนดการ

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะกรรมการที่ผ่านการคัดเลือกจากเวทีในชุมชนประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และการลงมือปฏิบัติการกลุ่ม

 • photo
 • photo

 

30 34

7. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้สภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีการพัฒนา มีกลไกการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนโดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้สภาดำเนินการรับซื้อขยะ มีทั้งหมด 5 คน โดยได้มีมติให้ในที่ประชุมให้ นางยุพิน เสียมไหม เป็นประธาน นางบังอร วัลวิล รองประธาน นางวิไล เกื้อเดช เลขา นางสมใจ คงอินทร เหรัญญิก นายฉ้ำ เต้งเฉียง กรรมการ และได้ลดขยะในชุมชน
 • ได้ตั้งกฎกติกาในการรับซื้อร่วมไปถึงการกำหนดราคาในการรับซื้อโดยยึดหลักราคาในการซื้อตามโรงงานในละเวกหมู่บ้านรับซื้อขยะในชุมชน และได้มีมติให้ นางยุพิน เสียมไหม เป็นประธาน นางบังอร วัลวิล รองประธาน นางวิไล เกื้อเดช เลขา นางสมใจ คงอินทร เหรัญญิก นายฉ้ำ เต้งเฉียง กรรมการ และได้ทำการถามความคิดเห็นของที่ประชุมว่ามีใครคัดค้านอะไรอย่างไรบ้างและมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมไหม ผลสรุปไม่มีใครคัดค้านอะไรเมื่อได้คณะทำงานแล้วก็ทำการกำหนดวันซื้อให้เป็นวันที่ 15 ของทุกเดือนโดยที่ประชุมมีมติวันดังกล่าว และต่อมาได้รับประทานอาหารว่างและพูดคุยกันในเรื่องการรับซื้อเล็กๆน้อยและปิดการประชุม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดหาตัวแทนรับซื้อขยะ กำหนดราคาในการรับซื้อ กำหนดวันที่ในการรับซื้อขยะในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมสภาประชาชนและตัวแทนเยาวชนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดหาตัวแทนสภาดำเนินการรับซื้อขยะในหมู่บ้านโดยมีผู้ร่วมเข้าประชุม 28 คนร่วมไปถึงสภาประชาชนก็ประกอบอยู่ใน 28 คนนี้ด้วยและได้ทำการตั้งกฎกติกาในการรับซื้อ

 • photo
 • photo

 

30 28
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.2 คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

รับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีการพัฒนา มีกลไกการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนโดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ทำการรับซื้อขยะรู้จักการคัดแยกขยะและที่สำคัญขยะในหมู่บ้านลดลงและนำไปผลิตเป็นดอกไม้พลาสติกจากขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานได้รู้ถึงหลักการปฏิบัติงานจริง การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กรในการจัดการขยะในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 22
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.3 คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 3

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีการพัฒนา มีกลไกการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนโดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ครั้งนี้มีขยะจำพวกเศษสังกะสี ขวดพลาสติก พัดลมเสีย ซึ่งกิจกรรมได้สร้างความตระหนักในการจัดการชยะของชุมชน มีแหล่งรับซื้อขยะในชุมชน และลดปริมาณขยะได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานได้รู้ถึงหลักการปฏิบัติงานจริง การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กรในการจัดการขยะในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน

กิจกรรมที่ทำจริง

การจัดการขยะ โดยการรับซื้อขยะที่สามารถรีไซเคิลได้

 • photo
 • photo

 

30 48
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.4 คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 4

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อลดขยะในหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีการพัฒนา มีกลไกการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนโดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ทำการรับซื้อขยะและทำการรีไซเคิลขยะที่ได้จากการรับซื้อ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานได้รู้ถึงหลักการปฏิบัติงานจริง การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กรในการจัดการขยะในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน

กิจกรรมที่ทำจริง

รับซื้อขยะ

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 27

8. เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ

ไม่มีกิจกรรม

9. ส่งเสริมศักยภาพผู้นำในการออกพื้นที่เรียนรู้นอกสถานที่ศึกษาดูงานการจัดการขยะ ที่ชุมชนตลาดใต้-บ้านกลาง จ.สงขลา

ไม่มีกิจกรรม

10. กิจกรรมท้ายครัว

ไม่มีกิจกรรม

11. กิจกรรมครัวเรือนสะอาด ชุมชนน่าอยู่ ห่างไกลโรค

ไม่มีกิจกรรม

12. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอ สสส.

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 มาพบพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปฏิทินโครงการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ปรับแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการดังกล่าวถูกต้องและสมบูณ์และได้มีความเข้าใจมากขึ้นในการคีร์ข้อมูลในระบบว่าทำอย่างไร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ปรับแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์และเรียนรู้ขั้นตอนการปรับแก้ข้อมูล

กิจกรรมที่ทำจริง

ทำการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการให้สมบูรณ์โดยทำการคีร์ระบบในคอมพิวเตอร์ในระบบของตนใต้สร้างสุข โดยมีพี่เลี้ยงในพื้นที่ทำการให้คำปรึกษาในส่วนของการเข้าเว็ปการคีร์การเขียนรายงานให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นอย่างไร

 • photo
 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 อบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการในการเขียนรายงานแผ่นการดำเนินกิจกรรมและหลักการเขียนบิลการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน ได้ดำเนินงานตามแบบแผน ผลลัพธ์ ดำเนินโครงการ(จัดกิจกรรมตามแผน) และได้วางแผนโครงการรู้วิธีการดำเนินโครงการ ก่อนการดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน วิธีการเขียนรายงานในเว็บไซร์ และการจัดการระบบการเงินการเขียนบิลเบิกเงิน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมการเขียนรายงานและการเงิน ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที แนะนำตัวผู้เข้าร่วมในเวทีทุกคน วิทยากรดำเนินการตามกระบวนการในเวที การเขียนรายงาน รายงานผู้รับผิดชอบ/บันทึกกิจกรรม เรื่องเอกสาร รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับจากทางร้าน สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเหมา/ผู้รับเงิน เอกสารทางภาษี ภาพถ่ายกิจกรรม รายงาน(การบันทึก)การทำกิจกรรม สรุปเนื้อหาที่ได้จากเวทีต่อที่ประชุม พิธีปิด เดินทางกลับ

กิจกรรมที่ทำจริง

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที แนะนำตัวผู้เข้าร่วมในเวทีทุกคน วิทยากรดำเนินการตามกระบวนการในเวที การเขียนรายงาน รายงานผู้รับผิดชอบ/บันทึกกิจกรรม เรื่องเอกสาร รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับจากทางร้าน สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเหมา/ผู้รับเงิน เอกสารทางภาษี ภาพถ่ายกิจกรรม รายงาน(การบันทึก)การทำกิจกรรม สรุปเนื้อหาที่ได้จากเวทีต่อที่ประชุม พิธีปิด เดินทางกลับ

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 80
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 ถอนเงินคืนเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อถอนเงินคืนให้กับผู้เปิดบัญชีธนาคาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ไปถอนเงินคืนให้กับผู้เปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ได้ไปถอนเงินในบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่ทำจริง

ได้ไปถอนเงินคืนให้กับผู้เปิดบัญชีธนาคาร

 

3 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 พบพี่เลี้ยงติดตามการเขียนโครงการ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจเอกสารปิดงวด1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-การตรวจสอบเอกสารผ่านไปได้ด้วยความเรียนร้อย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร ปิดงวด1

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการเดินทางมาพบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารปิดงวด1 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง ให้พี่เลี้ยงตรวจเอกสารโครงการงวด1ทั้งหมดที่ได้ดำเนินการแล้ว

 • photo
 • photo

 

2 4
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.5 โครงการ ปิดงวด1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำเอกสารการเงินมาให้เจ้าหน้าที่ของสจรส. ตรวจสอบก่อนปิดงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำการตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ สจรส.ทำการตรวจเอกสารการเงินและรายงานในเวปไซด์ ตามกิจกรรมที่พื้นที่ได้จัดดำเนินการในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งตรวจรายงานและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและเขียนรายงานเพิ่มเติมในบางกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและเพื่อความเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

นำเอกสารการเงินที่ได้รวบรวมไว้จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่ ของ สจรส. ตรวจสอบและคุยรายละเอียด โครงการที่ทำ และปิดงวด 1

กิจกรรมที่ทำจริง

ตรวจสอบเอกสารที่ได้รวบรวมจากการจัดกิจกรรมงวดงานที่ 1 ร่วมกันกับ เจ้าหน้าที่ของ สจรส.

 • photo
 • photo

 

2 2

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ทำป้ายสัญลักณ์ปลอดบุหรี่

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อลดการสูบบุหรี่และห้ามการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การสูบบุหรี่ของคนในชุมชนลดน้อยลงและมีการรณรงค์เกิดขึ้น และมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะงดการสูบบุหรี่ในสถานที่นั้นๆเกิดจิตสำนึกเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 2 ป้าย เพื่อติดสถานที่จัดกิจกรรมของโครงการและมัสยิดเพื่อลดการสูบบุหรีในที่สาธารณะ

กิจกรรมที่ทำจริง

สั่งทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 2 ป้าย นำป้ายไปติดตามสถานที่ดังนี้ ที่ศูนย์ข้อมูลบ้านช่องไทร ที่มัสยิดบ้านช่องไทรเพื่อลดการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและในเขตชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

 

100 260

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 46 20                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 145,950.00 52,646.00                  
คุณภาพกิจกรรม 80 70                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

การที่ได้ทำโครงการคณะทำงานไม่มีความเข้าใจในการดำเนินโครงการที่ได้มา

คณะทำงานไม่เข้าใจเนื่องมาจากการทำโครงการนั้นไม่ได้ช่วยคิดในบ้างขั้นตอนโครงการที่ทำนั้นเริ่มต้นมาจากพี่เลี้ยงโดยส่วนใหญ่และพี่เลี้ยงไม่ได้ทำความเข้าใจกับคณะทำงานในหมู่บ้านตั้งแต่ต้น

ในทางแก้ไขนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนพี่เลี้ยงในโครงการและทำความเข้าใจใหม่กับโครงการที่ได้มาโดยพี่เลี้ยงคนใหม่ได้ให้คำแนะนำในตัวโครงการและลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับคณะทำงานร่วมไปถึงภาคีผู้นำในชุมชนได้เข้าใจในโครงการ

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย พจน์ สุขลิ้ม 58/2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย พิสิษฐ์ สิงห์อินทร์ 60/1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง รอม๊ะ หัสมา 92 หมู่.3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย สุวัฒน์ สองเมือง 2 หมู่ที่.3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย สุวัฒน์ สองเมือง 2 หมู่ที่.3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย จิรวัฒน์ จิตเทียง 98/1 หมู่ที่ 3 ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สุวัตร เสียมไหม 110/1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง สุภาพร เก้าเอี้ยน 63 หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาง ธิดารัตน์ เพ็ชรอินทร์ 18 หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย แอม อุ่นนวล 2/2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาง วิยาภรณ์ สิงห์อินทร์ 61/1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย นิคม สิงห์อินทร์ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สมบูรณ์ รักฤทธิ์ 16/1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง วรรณดี ศรีวังแก้ว 44 หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง รอป๊ะ หัสมา 88/2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาย มืด เก้าเอี้ยน 50/4 หมู๋ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นางสาว จุรีรัตน์ เพ็ชรอินทร์ 18 หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 4 ( 17 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร ( 22 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 ( 15 กรกฎาคม 2559 )
 4. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 5 ( 16 กรกฎาคม 2559 )
 5. จัดซื้อค่าพันธ์ุผักในโครงการ ( 17 กรกฎาคม 2559 )
 6. กิจกรรมท้ายครัว ( 18 กรกฎาคม 2559 - 29 กรกฎาคม 2559 )
 7. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 8. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 6 ( 31 กรกฎาคม 2559 )
 9. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 ( 1 สิงหาคม 2559 )
 10. คณะสภาดำเนินการรับซื้อขยะ จำแนกขยะ แต่ละประเภท ครั้งที่ 7 ( 5 สิงหาคม 2559 )
 11. ประชุมคณะทำงานสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 ( 10 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย จิรวัฒน์ จิตรเที่ยง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......