ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่

รหัสโครงการ 58-03865 รหัสสัญญา 58-00-2256 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

สภาหมู่บ้านประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน

การประชุมสภาหมู่บ้านเดือนละ1ครั้ง

 • การประชุมสภาหมู่บ้านในการจัดทำข้อตกลงและเสนอข้อบัญญัติหมู่บ้านต่อไป
2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่
 • กลุ่มครัวเรือนอาสา และกลุ่มจิตอาสาในชุมชน

กลุ่มครัวเรือนอาสา จำนวน 40 ครัวเรือน

 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อและใช้จ่ายสินค้าโดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพาสติกในชุมชน
6. แหล่งเรียนรู้ใหม่
 • ธนาคารขยะที่มีการจัดซื้อขยะเป็นประจำทุกเดือน
 • อาคารอเนกประสงค์บ้านช่องไทร
 • เป็นศูนย์เรียนรู้ในการจัดการขยะครบวงจร
7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค
 • การนำปุ๋ยหมักชีวภาพในการปลูกผักบริโภคในครัวเรือน
 • การจัดทำน้ำหมักชีวภาพ
 • การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีในการปลูกผักในชุมชน
3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่
 • การมีส่วนร่วมในการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ติดป้ายพื้นที่ปลอดบุหรี่ตลอดกิจกรรมโครงการ
 • ป้ายพื้นที่ปลอดบุหรี่
 • การรณรงค์พื้นที่สาธารณะในการไม่สูบหรี่ในชุมชน
5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน
 • ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและนำขยะเปียกมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยหมัก
 • ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและนำขยะเปียกมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยหมักจำนวน 40ครัวเรือน
 • การขยายครัวเรือนคัดแยกขยะให้ครบคลุมทั้งชุมชน
9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ
 • การเรียนรู้การคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร หรือขยะเปียก
 • ครัวเรือนนำร่อง40ครัวเรือน
 • การนำความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร หรือขยะเปียกแก่ครัวเรือนที่สนใจทุกครัวเรือน
2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้
 • การคัดแยกขยะรับซื้อขยะในชุมชน
 • ธนาคารขยะ
 • การบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชนเป็นรูปธรรมชัดเจน
 • เป็นศูนย์เรียนรู้ในการจัดการขยะครบวงจร
4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน
 • มีกติการ่วมของชุมชน
 • กติกาชุมชน

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ
 • การนำกติกาชุมชนในการจัดขยะเพื่อจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น
 • ข้อบัญญัติท้องถิ่นในสนับสนุนการจัดทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการจัดการขยะ
 • การจัดทำธรรมนูญชุมชน
5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • เวทีแลกเปลี่ยนนอกพื้นที่ 1 ครั้ง
 • การแลกเลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนจากการสนับสนุนของท้องถิ่น
2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)
 • การลงพื้นที่ประเมิน ครัวเรือนอาสา 40 ครัวเรือนนำร่องในการคัดแยกขยะก่อนไปทิ้ง การทำปุ๋ยหมัก นำเศษอาหารไปให้สัตว์เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่ปลาการทำความสะอาด จัดบริเวณบ้าน เพื่อความเรียบร้อย เป็นบ้านที่น่ามองและปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
 • การลงพื้นที่ประเมิน
 • การนำผลการประเมินไปจัดทำข้อมูลและขยายครัวเรือนนำร่องให้ครอบคลุมทั้งชุมชน
3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน
 • การเรียนรู้การคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร หรือขยะเปียก
 • ศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะบ้านช่องไทร
 • การเรียนรู้การจัดการขยะให้ครอบคลุมทั้งชุมชนและชุมชนใกล้เคียง
6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง
 • การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพในการปลูกผักบริโภค
 • ครัวเรือน 40 ครัวเรือน
 • การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ
 • มีครัวเรือนที่จัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพในการปลูกผักบริโภคเพิ่มขึ้น
4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

จากการดำเนินงาน โครงการ " ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ " ดำเนินการในพื้นที่ ชุมชนบ้านช่องไทร หมู่ที่ 3 ตำนาทอน อำทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1. เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการขยะของชุมชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูล การวางแผนงานการทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องขยะในชุมชน 4. เพื่อสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะของชุมชน

 • ผลงานที่สำคัญ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องขยะ จำนวน 1 ชุดโดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนองค์การบริหารตำบลนาทอนและกลุ่มเยาวชน เป็นอย่างดีในการเก็บข้อมูลสถานการณ์ในชุมชน ประชาชนเยาวชนมีความเข้าใจปัญหาและร่วมกันคัดแยกขยะครัวเรือน และนำขยะไปใช้ประโยชน์โดยการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ มีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน มีนักจัดการข้อมูลด้านการจัดการขยะเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาขยะของชุมชน เกิดแผนการทำงาน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และรูปแบบการทำงานที่ชัดเจนเรื่องการจัดการขยะ
 • คนในชุมชนมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมกับชุมชนมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การปฏิบัติการด้านการจัดการขยะจำนวน 60 ครัวเรือน โดยให้ครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะที่ถูกต้องจำนวน 40 ครัวเรือน และ40 ครัวเรือน ของครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือนมีการคัดแยกขยะจากบ้านเรือนและร้านค้าในชุมชน
 • มีสภาผู้นำชุมชนจำนวน 1 สภาที่ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน มีการประชุมทุกเดือนเพื่อปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนการทำงานของชุมชน
 • มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ตามจำนวนครั้งที่จัด เช่นการร่วมปฐมนิเทศน์โครงการ การปิดงวดโครงการและร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • สิ่งสำคัญไม่น้อยคือระบบการทำงานของชุมชนที่มีการจัดการบริหารงานแบบโปร่งใสมีความเป็นธรรมาภิบาลตรวจสอบได้อย่างรอบด้านตามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดโดยคณะทำงานโครงการ และมีภาคีการทำงาน มีคณะทำงานที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
 • การจัดทำแผนต่อไป คือการขยายกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้ครอบคลุมทั้งชุมชนเพื่อทำให้ชุมชนเป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีการคัดแยกขยะตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ และสิ่งสำคัญไม่น้อยคือการพัฒนาศักยภาพคนทำงานในเรื่องการบริหารจัดการและการมีจิตอาสาให้เพิ่มมากขึ้น
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3