ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03961
สัญญาเลขที่ 58-00-2244
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กันยายน 2558

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) พบพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปฎิทินโครงการ
3) ป้ายสัญลักษณ์งดสูบบุหรี่
4) คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร
5) ประชุมประชาชนเพื่อคัดเลือกสภาชุมชน
6) ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 1
7) อบรมการเขียนรายงาน
8) ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 2
9) อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินปฏิบัติการเก็บข้อมูล
10) ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้ที่ 3
11) จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน
12) พบพี่เลี้ยงดูเอกสารในโครงการ
13) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร
14) ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 4
15) โครงการ ปิดงวด1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 58,600.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 44.31 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 2,925.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 10,144.31 บาท
รวมรายรับ (1) = 59,144.31 บาท รวมรายจ่าย (2) = 46,075.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 13,069.31 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 73,250.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายวิรัตน์ รักษาโบ๊ะ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดโครงการงวด1 (22 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 5 (11 มีนาคม 2559)
  3. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 6 (11 เมษายน 2559)
  4. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 7 (11 พ.ค. 2559)
  5. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 8 (10 มิถุนายน 2559)
  6. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 9 (11 กรกฎาคม 2559)
  7. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 10 (4 สิงหาคม 2559)
  8. ศึกษาดูงานระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพื้นที่ตำบลหนำควาย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (8 สิงหาคม 2559)
  9. กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชน (11 สิงหาคม 2559)
  10. อบรมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเยาวชน (14 สิงหาคม 2559 - 15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายวิรัตน์ รักษาโบ๊ะ )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวอัสมาอ์ หมีนคลาน )
15 กุมภาพันธ์ 2559