ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03961
สัญญาเลขที่ 58-00-2244
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดโครงการงวด1
2) ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 5
3) ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 6
4) ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 7
5) ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 8
6) ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 9
7) ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 10
8) ศึกษาดูงานระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพื้นที่ตำบลหนำควาย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
9) กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชน
10) อบรมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเยาวชน
11) ปฏิบัติการกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวของเยาวชน
12) อบรมกลุ่มทำอุปกรณ์ประมงขนาดเล็ก
13) กิจกรรมพัฒนาศาสนาสถาน(มัสยิด) ของเยาวชน
14) เวทีรายงานผล
15) พบพีเลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร
16) งานสร้างสุข
17) พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร
18) จัดทำภาพถ่ายและรายงานฉบับสมบูรณ์
19) ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
20) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอ สสส.
21) สังเคราะห์โครงการ ปิดงวด2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 13,069.31 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 73,250.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 30.96 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -12,455.35 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 125.27 บาท
รวมรายรับ (1) = 86,350.27 บาท รวมรายจ่าย (2) = 98,680.35 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -12,330.08 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 12,330.08 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายวิรัตน์ รักษาโบ๊ะ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายวิรัตน์ รักษาโบ๊ะ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวอัสมาอ์ หมีนคลาน )
15 ตุลาคม 2559