ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03961
สัญญาเลขที่ 58-00-2244

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสโครงการ 58-03961 สัญญาเลขที่ 58-00-2244

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 146,500.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 58,600.00 บาท
งวดที่ 2 = 73,250.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 131,850.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 44.31 บาท
งวดที่ 2 = 30.96 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 75.27 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 144,755.35 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -12,330.08 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมประชาชนเพื่อคัดเลือกสภาชุมชน 15,700.00 15,660.00
1. ประชุมประชาชนเพื่อคัดเลือกสภาชุมชน
กิจกรรมหลัก : อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินปฏิบัติการเก็บข้อมูล 11,300.00 10,455.00
1. อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินปฏิบัติการเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน 10,600.00 11,800.00
1. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเยาวชน 9,800.00 9,920.00
1. อบรมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเยาวชน
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวของเยาวชน 9,800.00 9,525.00
1. ปฏิบัติการกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวของเยาวชน
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการกลุ่มทำอุปกรณ์ประมงขนาดเล็ก 9,800.00 9,310.00
1. อบรมกลุ่มทำอุปกรณ์ประมงขนาดเล็ก
กิจกรรมหลัก : ศึกษาดูงานระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพื้นที่ตำบลหนำควาย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 19,500.00 21,105.00
1. ศึกษาดูงานระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพื้นที่ตำบลหนำควาย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพัฒนาศาสนาสถาน(มัสยิด) ของเยาวชน 9,700.00 11,038.35
1. กิจกรรมพัฒนาศาสนาสถาน(มัสยิด) ของเยาวชน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชน 10,200.00 10,982.00
1. กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชน
กิจกรรมหลัก : เวทีรายงานผล 14,100.00 11,900.00
1. เวทีรายงานผล
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน 10,000.00 9,460.00
1. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้ที่ 3
4. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 7
8. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 8
9. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอ สสส. 3,000.00 2,000.00
1. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอ สสส.
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 9,800.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. พบพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปฎิทินโครงการ
3. คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร
4. อบรมการเขียนรายงาน
5. พบพี่เลี้ยงดูเอกสารในโครงการ
6. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร
7. โครงการ ปิดงวด1
8. พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดโครงการงวด1
9. พบพีเลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร
10. งานสร้างสุข
11. พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร
12. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
13. สังเคราะห์โครงการ ปิดงวด2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 1,800.00
1. ป้ายสัญลักษณ์งดสูบบุหรี่
2. จัดทำภาพถ่ายและรายงานฉบับสมบูรณ์

รวมงบทั้งหมด

146,500.00 144,755.35

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายวิรัตน์ รักษาโบ๊ะ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559