ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03961
สัญญาเลขที่ 58-00-2244
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. ชุมชน บ้านท่าศิลา ม.5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03961 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2244

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมประชาชนเพื่อคัดเลือกสภาชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมประชาชนเพื่อคัดเลือกสภาชุมชน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงการดำเนินโครงการในแต่ละกิจกรรม- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนคัดเลือกสภาชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชาชนมีความเข้าใจในปัญหาด้านรายรับ รายจ่ายครัวเรือนในชุมชนและได้นักจัดการข้อมูลชุมชนด้านอาชีพในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดสภาชุมชนบ้านท่าศิลาขึ้น เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการฯให้เกิดผลสำเร็จ
  ประชาชนในชุมชนเกิดการตื่นตัว มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการฯ

 • ผลผลิต 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกสภาชุมชน จำนวน 98 คน 2.ได้คณะทำงานสภาผู้นำชุมชน 1 ชุด เป็นที่คัดเลือกร่วมกันและยอมรับในที่ประชุม

 • ผลลัพธ์

1.ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเลือกสภาชุมชน
2.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินโครงการ และพร้อมเข้าร่วมโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจฯกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คนที่หลากหลายทั้งผู้แทนองค์กรท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน เยาวชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และอื่นๆในชุมชน
 • ติดต่อประสานวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการเข้าร่วมในเวทีสร้างความเข้าใจ
 • กำหนดสถานที่ วัน เวลา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ ดังนี้.-
  • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในเวที
  • พิธีเปิดโดยผู้ใหญ่บ้านในชุมชน
  • วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการ ปัญหาชุมชน ขั้นตอนการดำเนินการ เป้าหมาย วิธีการ เป็นต้น
  • ดำเนินการคัดเลือกนักจัดการข้อมูล
  • พิธีปิด
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ดำเนินการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรฐกิจพอเพียง ร่วมกันคัดเลือกสภาชุมชน และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • เวลา 9.00 - 9.30 น.ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าศิลา
 • เวลา 9.30-10.00 น.ประธานโครงการพูดคุยชี้แจงการดำเนินโครงการโดยการพูดถึงการเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นจากอบต.นาทอนเชิญชวนให้หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ และคณะทีมงานได้เขียนโครงการเพื่อเสนอโครงการโดยได้ดำหนดกิจกรรมขึ้น ดั้งนี้
  • กิจกรรมประชุมประชาชนเพื่อคัดเลือกสภาชุมชน
  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินปฏิบัติการเก็บข้อมูล
  • กิจกรรมจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน
  • กิจกรรมศึกษาดูงานระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพื้นที่ตำบลหนำควาย อำเภอกันตัง จังหวัดสตูล
  • กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเยาวชน
  • กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวของเยาวชน
  • กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มทำอุกปรณ์ประมงขนาดเล็ก
  • กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน(มัสยิด)ของเยาวชน
  • กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชน
  • ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน จำนวน 10 ครั้ง
  • เวทีรายงานผล
  • จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอสสส. และวิทยากรพูดคุยประสบการณ์ทำงานโครงการที่เคยทำผ่านมาให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ จากการทำโครงการที่ผ่านมาของปี2557 การทำงานโครงการจะสำเร็จได้เกิดจากการร่วมมือของคนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ จึงอยากให้คนในชุมชนบ้านท่าศิลาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน
 • เวลา 10.00-12.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันคัดเลือกสภาผู้นำชุมชน ได้กำหนดคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมประปะหมู่บ้าน คณะกรรมการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแบก เป็นสภาผู้นำชุมชนบ้านท่าศิลา ได้สภาผู้นำชุมชน 20 คน
 • เวลา 12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหาร และตามอัธยาศัย
 • เวลา 13.30 - 15.00 น. วิทยากรบรรยายเรื่องการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่พอกิน มีแค่ไหนใช้จ่ายแค่นั้น ใช่เท่าทีมี ไม่ต้องฟุ่มเฟือง ส่งเสริมให้ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อให้ทราบการใช้จ่ายในแต่ละวัน และส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองไม่ต้องหาซื้อให้เปลืองเงิน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 98

2. อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินปฏิบัติการเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินปฏิบัติการเก็บข้อมูล

วันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ทีมจัดเก็บข้อมูลได้เรียนรู้วิธีการจัดเก็บข้อมูลและให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้ข้อมูลด้านอาชีพต่างๆในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • รู้ถึงเครื่องมือ วิธีการ จัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านที่ถูกต้อง
 • ผลผลิต 1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 22 คน
 • ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่จะดำเนินการจัดเก็บ 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการจัดเก็บข้อมูล ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กำหนดสถานที่ฝึกอบรม
 • กำหนดวันเวลาในการจัดเวทีฝึกอบรม
 • ติดต่อวิทยากรและผู้มีประสบการณืจำนวน 5 คน
 • ติดต่อประสานงานนักจัดการข้อมูลเข้าร่วมในเวทีจำนวน 20 คน
 • ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ ดังนี้.-
 • วันที่ 4 มกราคม อบรมการจัดเก็บข้อมูล
 • วันที่ 5 - 6 ดำเนินการเก็บข้อมูล และฝึกการลงข้อมูลในแบบสอบถาม
 • รวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 4 มกราคม 2559

 • 9.00 - 9.30 น. นัดประชุมทีมจัดเก็บข้อมูล ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าศิลา
 • 9.30 - 10.00 น. ประธานโครงการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
 • 10.00 - 12.00 น. ผู้เข้าร่วมประชมพบปะวิทยากร โดยวิทยากรดำเนินกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้วิธีการเข้าหาผู้อื่น การสร้างมิตรภาพที่ดีต่อผู้อื่นอย่างไร เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย
 • 13.30 - 15.00 น. วิทยากรดำเนินการชี้แจงรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลแก่ทีมเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลครบตามที่ต้องการ และดำเนินการแบ่งโซนจัดเก็บข้อมูลเป็น 3 โซน คือโซนในโกรย โซนท่าหิน และโซนทุ่งโดน

 • วันที่ 5 - 6 มกราคม 2559 ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนตามโซนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 22

3. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน

วันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลที่ผ่านมา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนได้ร่างแผนชุมชนด้านอาชีพที่สามารถเป็นกุญแจนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านรายรับ รายจ่ายในครัวเรือนของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชาชนรับทราบข้อมูลและร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

 • ผลผลิต

 1. มีผู้เข้าร่วมประชนจำนวน 80 คน
 2. มีข้อมูลมานำเสนอให้ประชาชนรับทราบ
 3. ข้อมูลที่ทำการสำรวจจัดเก็บแบบสอบถามพื้นที่ม.5 บ้านท่าศิลา ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เป้าหมายจำนวน 100 ครัวเรือน ได้ข้อมูลดังนี้ ผู้ให้ข้อมูล เป็นเพศชาย 46 คน เพศหญิง 54 คน, อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี,การศึกษาระดับ ประถมศึกษา, อาชีพ เกษตรกร, สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน, รายได้ 5,001-10,000 บาท ,รายได้ของครอบครัว 10,001-15,000,รายได้อยู่ระดับ ไม่พอใช้, มีหนี้สิน 90 คน,การใช้จ่ายด้านอาหาร เล่าเรียนบุตร เสื้อผ้า สาธารณูปโภค, มีอาชีพเสริม 30 คนไม่มีอาชีพเสริม 70 คน , มีความต้องการให้ราคายางพาราสูงขึ้น,ต้องการประกอบอาชีพเสริมด้านการเย็บผ้า งานจักรสาน เพาะปลูก เลี้ยงไก่
 • ผลลัพธ์
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บ
 2. ร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน
 • ผลสรุปที่ได้ ได้ข้อมูลรายได้ของครัวเรือนและความต้องการอาชีพเสริมของผู้ให้ข้อมูล เพิ่มเป็นข้อมูลในแผนการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 คนที่หลากหลายทั้งผู้แทนองค์กรท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน เยาวชน สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และอื่นๆในชุมชน
 • ติดต่อประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถร่วมในเวทีสร้างความเข้าใจ
 • กำหนดสถานที่ วัน เวลา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • ดำเนินการประชุมตามกำหนดการ ดังนี้.-
  • ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมรับฟังการจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเต็มเติมข้อมมูลชุมชน
  • วิทยากรดำเนินการตามกระบวนการในเวที
  • สรุปเนื้อหาที่ได้จากเวทีต่อที่ประชุม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ดำเนินการประชุมประชาชนจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน ประชาชนในชุมชนร่วมใจเดินทางมาเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าศิลา จากการชักชวนของผูู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อนบ้าน มาร่วมรับฟังการจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนและเติมเต็มข้อมูลชุมชน โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้มานำเสนอให้ประชาชนรับทราบ และเติมเต็มส่วนที่ยังขาดหายได้ เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาต่อไป
 • ข้อมูลที่ทำการสำรวจจัดเก็บแบบสอบถามพื้นที่ม.5 บ้านท่าศิลา ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เป้าหมายจำนวน 100 ครัวเรือน ได้ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเติมเต็มข้อมูลจากการสำรวจแบบสอบถามข้อมูล
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 80

4. ปฏิบัติการกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเยาวชน

ไม่มีกิจกรรม

5. ปฏิบัติการกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวของเยาวชน

ไม่มีกิจกรรม

6. ปฏิบัติการกลุ่มทำอุปกรณ์ประมงขนาดเล็ก

ไม่มีกิจกรรม

7. ศึกษาดูงานระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพื้นที่ตำบลหนำควาย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ไม่มีกิจกรรม

8. กิจกรรมพัฒนาศาสนาสถาน(มัสยิด) ของเยาวชน

ไม่มีกิจกรรม

9. กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชน

ไม่มีกิจกรรม

10. เวทีรายงานผล

ไม่มีกิจกรรม

11. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการฯร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนเกิดสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ครัวเรือนมีสภาพน่าอยู่ชุมชนคนในชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นและครัวเรือนมีรายได้เสริมจากการขายผลผลิตและนำผลผลิตมาแปรรูป เป็นต้น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดการร่วมมือที่ดีต่อกัน ทุกคนทีความคิดที่จะร่วมกันช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนหรือประชาชนในชุมชนที่มีความสนใจในโครงการ เกิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

 • ผลผลิต สภาชุมชนได้ร่วมเดินทางมาประชุมสภาชุมชนครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าศิลา จำนวน 20 คน ได้ร่วมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมถัดไปเพื่อให้กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย

 • ผลลัพธ์ ได้ข้อสรุปเรื่องการจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน โดยเน้นเรื่องข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละครัวเรือน เพื่อใช้เป็นแนนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะกรรมการที่ผ่านการคัดเลือกจากเวทีในชุมชนประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และการลงมือปฏิบัติการกลุ่ม
 • คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามรูปแบบและแผนงานดำเนินการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • สภาชุมชนบ้านท่าศิลา ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประชุมที่ผ่านมา ร่วมกันประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินโครงการผ่านไปได้ด้วยดี สภาชุมชนบ้านท่าศิลาเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 หลักจากได้ทำการคัดเลือกสภาเรียบร้อยแล้ว
  โดยได้ร่วมกันดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย และร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินโครงการ เพื่อให้โครงการแต่ละกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย โดยกิจกรรมถัดเป็นกิจกรรมการอบรมการจัดเก็บข้อมูลและปฏิบัติการเก็บข้อมูล ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดข้อมูลที่จะจัดเก็บข้อ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านต่างๆโดยเน้นด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาให้หมู่บ้านท่าศิลาเป็นหมู่เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต่อไป ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 2

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการฯร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนเกิดสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ครัวเรือนมีสภาพน่าอยู่ชุมชนคนในชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นและครัวเรือนมีรายได้เสริมจากการขายผลผลิตและนำผลผลิตมาแปรรูป เป็นต้น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลผลิต 1.มีผู้เข้าร่วมประชุมสภา 20 คน
 • ผลลัพธ์ 1.สภาชุมชนร่วมกันกำหนดข้อมูลที่จะจัดเก็บในกิจกรรมถัดไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะกรรมการที่ผ่านการคัดเลือกจากเวทีในชุมชนประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และการลงมือปฏิบัติการกลุ่ม
 • คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามรูปแบบและแผนงานดำเนินการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • สภาชุมชนบ้านท่าศิลาร่วมกันเดินทางมาประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าศิลา โดยร่วมกำหนดข้อมูลที่จะดำเนินการจัดเก็บในกิจกรรมถัดไป ให้ได้ข้อมูลหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.3 ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้ที่ 3

วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการฯร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนเกิดสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ครัวเรือนมีสภาพน่าอยู่ชุมชนคนในชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นและครัวเรือนมีรายได้เสริมจากการขายผลผลิตและนำผลผลิตมาแปรรูป เป็นต้น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ร่วมกันสรุปข้อมูลที่จัดเก็บมา เพื่อนำเสนอให้ชาวบ้านรับทราบต่อไป
 • ผลผลิต 1.มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน 2.มีชุดจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน
 • ผลลัพธ์ 1.ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันรวบรวมข้อมูล 2.ได้ข้อมูลจากการจัดเก็บขอมูลหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะกรรมการที่ผ่านการคัดเลือกจากเวทีในชุมชนประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และการลงมือปฏิบัติการกลุ่ม
 • คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามรูปแบบและแผนงานดำเนินกา
กิจกรรมที่ทำจริง
 • สภาชุมชนบ้านท่าศิลาร่วมใจกันเดินทางมาประชุมสภาครั้งที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าศิลา ร่วมกันรวบรวมข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านที่ผ่านมา โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.4 ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 4

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการฯ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนเกิดสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ครัวเรือนมีสภาพน่าอยู่ชุมชนคนในชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นและครัวเรือนมีรายได้เสริมจากการขายผลผลิตและนำผลผลิตมาแปรรูป เป็นต้น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ในการประชุมในครั้งนี้คณะทำงานได้รู้จักที่มาของโครงการมากยิ่งขึ้น และทุกคนร่วมกันดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้น เกิดการปรองดองสมานฉันท์เพื่อที่จะทำงานเพื่อหมู่บ้านให้พัฒนาและสามารถดำเนินโครงการไปได้ด้วยดี
 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในการดำเนินโครงการและพร้อมใจในการร่วมกันดำเนินโครงการให้สำเร็จจนเสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินกิจกรรมประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 4
 • โดยมีพี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจแก่ชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 4 โดยมีพี่เลี้ยงโครงการเข้าร่วมพูดคุยทำความเข้าใจการดำเนินโครงการร่วมกันของสภาชุมชนบ้านท่าศิลา นางกัลญทรรศน์ ติ้งหวัง และนางสาวอนัญญา แสะหลี พี่เลี้ยงโครงการมาให้ความรู้และแนะนำวิธีการดำเนินงานที่ถูกต้อง เพื่อการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นทีมงานที่มีความสามัคคีในหมู่คณะภายใต้กิจกรรมของโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 40

12. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอ สสส.

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ฝึกปฏิบัติการทำรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ การจัดการเอกสารการเงินที่ถูกต้อง วางแผนการดำเนินงาน และบันทึกกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ฟังการชี้แจงจาก สจรส การคีย์ข้อมูล การบันทึกปฏิทินโครงการ
 2. วางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมในโครงการ
 3. บันทึกกิจกรรม ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ลงในในโปรแกรม 4.ทดลองการใช้โปรแกรมติดตามการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ฟังการชี้แจงจากสจรส เรียนรู้การลงข้อมูลวางแผนการทำกิจกรรมใน 1 ปี การจัดการเอกสารการเงินที่ถูกต้อง วางแผนการดำเนินงาน และบันทึกกิจกรรม
 • ฝึกปฏิบัติการทำรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ การสร้างปฏิทินโครงการ การเขียน และบันทึกกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 พบพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขปฎิทินโครงการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างความเข้าใจในการคีย์ข้อมูลกิจกรรมตามโครงการเพิ่มเติม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถคีย์ข้อมูลได้ถูกต้อง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เว็บไซต์คนใต้สร้างสุข
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ปรับปรุงแก้ไขปฏิทินโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนการเขียนปฏิทินให้ถูกต้อง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคืนเงินผู้เปิดบัญชีธนาคาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เปิดบัญชีธนาคารได้รับเงินคืน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คืนเงินผู้เปิดบัญชีธนาคาร
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คืนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 อบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการในการเรียนรายงานแผนการดำเนินงานและหลักการเขียนบิลการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รู้ถึงวิธีการดำเนินงาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง สามารถเขียนรายงาน บันทึกกิจกรรมได้ และจัดการรายละเอียดการเงินได้ถูกต้องและชัดเจน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • อบรมการเขียนรายงานในเว็บไซร์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • อบรมเรียนรู้วิธีการดำเนินโครงการ ก่อนการดำเนินงาน ดำเนินการ และหลังดำเนินการ วิธีการเขียนรายงาน การบันทึกกิจกรรมในเว็บไซร์ และรายละเอียดการเงิน การเสียภาษี
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.5 พบพี่เลี้ยงดูเอกสารในโครงการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบเอกสารโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เอกสารได้รับการสรวจสอบและปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมปฏิทินโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสาร
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารของโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.6 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจเอกสารปิดงวด1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การตรวจสอบเอกสารผ่านไปได้ด้วยความเรียนร้อย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสาร ปิดงวด1

กิจกรรมที่ทำจริง

ให้พี่เลี้ยงตรวจเอกสารโครงการงวด1ทั้งหมดที่ได้ดำเนินการแล้ว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

1 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.7 โครงการ ปิดงวด1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบการบันทึกข้อมูลลงเว็บไซร์และเอกสารปิดงวด1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • การตรวจสอบเอกสารการเงิน ต้องแก้ไข้หัวข้อกิจกรรมให้สอดคล้องกัน ลงวันที่ในใบสำคัญรับเงินให้เรียบร้อย
 • การตรวจสอบการคีย์ข้อมูลกิจกรรมลงเว็บไซร์ต้องดำเนินการแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อให้ได้ข้อความที่สวยงาม
 • ผลสรุปที่สำคัญ การตรวจสอบต้องดำเนินการแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่ สจรส.อม. แนะนำ และให้ดำเนินการปิดงวด 1 กับพี่เลี้ยงโครงการเอง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเพื่อปิดงวด1
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการของหมู่บ้านเดินทางมามหาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สจรส.อม.ตรวจสอบเอกสารเพื่อปิดงวด1
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 1

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ป้ายสัญลักษณ์งดสูบบุหรี่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อแสดงสัญลักณ์งดสูบหรี่ตลอดการดำเนินโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ป้ายสัญลักษณ์งดสูบบุหรี่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการเดินทางไปทำป้ายสัญลักษณ์งดสูบบุหรี่
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการเดินทางไปทำป้ายสัญลักษณ์งดสูบบุหรี่
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 36 15                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 146,500.00 46,075.00                  
คุณภาพกิจกรรม 60 40                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

คณะทำงานไม่มีความเข้าใจในการดำเนินโครงการ

คณะทำงานไม่มีความเข้าใจในการดำเนินโครงการ เนื่องจากการดำเนินโครงการเริ่มต้นจากที่พี่เลี้ยงโครงการไม่ทำความเข้าใจการดำเนินโครงการให้คณะทำงานของหมู่บ้านเข้าใจตั้งแต่ต้น

โดยการเปลี่ยนพี่เลี้ยงท่านใหม่ และทำความเข้าใจโครงการในแต่ละกิจกรรมให้แก่คณะทำงานเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินโครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย วิรัตน์ รักษะโบ๊ะ 17 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ศิลาวุฒิ เทศนอก 4/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย วีรยุทธ เอ้งฉ้วน 33/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ประกิจ ระเชาะ 22 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ถาวร ทองหลอม 84/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว อัสมาอ์ หมีนคลาน 74 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ยุโสบ หวาหาบ 99/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สุถัด ทอดทิ้ง 58 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ประจวบ รักสกุล 20 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย บาล็อน สัมสู 43 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง หทัยทิพย์ ทอกทิ้ง 17/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง อรพรรณ บุญเกิด 15/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว มาเรียม เขียดสังข์ 51/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง ฮาบี้ หมาดหีม 96 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง อำพันธ์ เจ๊ะสา 112 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง มูเรียม ปาลามาณ 18 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อารักษ์ เสียมไหม 87 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย สมศักดิ์ ชาวสวน 44/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง รอน๊ะ ระเชาะ 22/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง วัลยา เทศนอก 4/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดโครงการงวด1 ( 22 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 5 ( 11 มีนาคม 2559 )
 3. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 6 ( 11 เมษายน 2559 )
 4. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 7 ( 11 พ.ค. 2559 )
 5. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 8 ( 10 มิถุนายน 2559 )
 6. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 9 ( 11 กรกฎาคม 2559 )
 7. ประชุมสภาชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 10 ( 4 สิงหาคม 2559 )
 8. ศึกษาดูงานระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพื้นที่ตำบลหนำควาย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ( 8 สิงหาคม 2559 )
 9. กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชน ( 11 สิงหาคม 2559 )
 10. อบรมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเยาวชน ( 14 สิงหาคม 2559 - 15 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นายวิรัตน์ รักษาโบ๊ะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......