ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03961 รหัสสัญญา 58-00-2244 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่
 • มีฐานข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชน
 • พื้นที่ใน ม.3 บ้านท่าศิลา ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
 • พัฒนากลุ่มอาชีพให้กับคนในชุมชน
2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่
 • เกิดสภาผู้นำในชุมชน ที่สามารถบริหารจัดการให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • ในรายงานฉบับสมบูรณ์
 • พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำหมู่บ้านเรื่องการบริหารจัดการโครงการและเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้น
4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่
 • สภาผู้นำชุมชน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนร่วมกับกลุ่มองกรณ์ต่าง ๆ ในชุมชน
 • กลุ่มเยาวชนเลี้ยงไก่พื้นเมือง
 • เว็ปไซด์คนใต้สร้างสุข
 • ในรายงานฉบับสมบูรณ์
 • พัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน
 • หน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค
 • มาบริโภคผักที่ปลูกเองไม่ซื้ออาหารตามท้องตลาด
 • ชุมชนบ้านท่าศิลา ต.นาทอน
 • พัฒนากลุ่มอาชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่
 • การมีส่วนร่วมในการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ติดป้ายพื้นที่ปลอดบุหรี่ตลอดกิจกรรมโครงการ
 • ป้ายพื้นที่ปลอดบุหรี่
 • การรณรงค์พื้นที่สาธารณะในการไม่สูบหรี่ในชุมชน
5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้
 • สามารถนำไก่พื้นเมือง พืช ผักที่ปลูกเองไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน
 • ม.3 บ้านท่าศิลา
 • เพิ่มจำนวนผลผลิต
4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน
 • เกิดกติการ่วมของของกลุ่มในการร่วมกันจัดทำรายรับรายจ่ายในครัวเรือนต้นแบบ
 • บ้านท่าศิลา
 • พัฒนากติการ่วมของหมู่บ้านให้มีความชัดเจนและสามารถใช้ได้ทั้งชุมชน
2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)
 • มีการเชื่อมประสานในเรื่องการขอสนับสนุนวิทยากรในเรื่องการทำกลุ่มอาชีพในชุมชน
 • รายงานกิจกรรม

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)
 • มีสภาผู้นำชุมชน ที่มีการประชุมประจำเดือน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน
 • รายงานกิจกรรม

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน
 • มีการใช้วิทยากรในพื้นที่ในการสอนเรื่องการเครื่องมือจับสัตว์น้ำ
 • ปราญช์ชาวบ้าน

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน
 • ชุมชนเป็นพื้นที่ชนบทมีการเป็นอยู่แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • มีสภาผู้นำหมู่บ้านที่มาขับเคลื่อนการทำงานของชุมชน
 • กลุ่มเยาวชนในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงไกพื้นเมืองและปลูกผัก
 • การสังเกตุ

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล
 • มีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วมร่วมและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีการแสดงความคิดเห็น
 • การสังเกตุ
 • เปิดพื้นที่เรียนรู้ในชุมชนให้มีความหลากหลาย
3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง
 • มีการปลูกพืชผักกินเอง
 • กลุ่มอาชีพต่างๆ

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

จากการดำเนินโครงการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการในพื้นที่ บ้านท่าศิลา ม.5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูล การวางแผนงานการทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติการเรื่อง อาชีพเสริมในชุมชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ 3. เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการด้านอาชีพ 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกด้านกลุ่มอาชีพในชุมชน

 • ผลงานที่สำคัญ มีฐานข้อมูลด้านการประกอบอาชีพและการสร้างอาชีพเสริมของคนในชุมชนโดยการเก็บข้อมูลของเยาวชนและอสม.มีการสังเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่การทำให้คนในชุมชนได้รับรู้สถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชนทำให้เกิดการคิดเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยได้อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนทำให้คนในชุมชนเข้าใจปัญหารายรับ รายจ่าย รายได้ในครัวเรือน ในส่วนเยาวชนเองก็เกิดกลุ่มเยาวชนเลี้ยงไก่ ปลูกผัก สร้างอาชีพเสริมในครัวเรือน ทำให้มีรายได้เสริมจากการจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงไก่ ปลูกผัก และสภาพแวดล้อมของชุมชนก็ดีขึ้น
 • มีกติกาด้านอาชีพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งที่ผ่านมากฏกติกาชุมชนจะจะมีสาระที่ไม่เฉพาะเจาะจงจึงได้มีการทบทวนของเก่าแล้วมาอัพเดตให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนที่มีการบริหารจัดการโดยคนในชุมชน คนในชุมชนเองก็มีความตระหนักในการมีส่วนร่วมกับชุมชน
 • มีกลไกสภาผู้นำหมู่บ้านที่มาจากตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ทำให้การทำงานมีศักยภาพมากขึ้น และคนในชุมชนเองมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น
 • ได้เข้าร่วมประชุมกับสสส. สจรส.มอ. ทุกกิจกรรม เช่น พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมคนใต้สร้างสุขภาคใต้ได้จัดทำป้าย"สถานที่นี้ปลอดบุหรี่"ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม เช่น อาคารอเนกประสงค์ ได้ถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม ได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เสร็จตามเวลาที่กำหนด
 • สิ่งสำคัญไม่น้อยคือระบบการทำงานของชุมชนที่มีการจัดการบริหารงานแบบโปร่งใสมีความเป็นธรรมาภิบาลตรวจสอบได้อย่างรอบด้านตามตัวชี้วัดที่ร่วมกันกำหนดโดยคณะทำงานโครงการ และมีภาคีการทำงาน มีคณะทำงานที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
 • การจัดทำแผนต่อไป คือการขยายกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้ครอบคลุมทั้งชุมชนเพื่อทำให้ชุมชนและขอรับการสนับสนุนจากกองทุนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนงานต่อแต่สิ่งสำคัญไม่น้อยคือการพัฒนาศักยภาพคนทำงานในเรื่องการบริหารจัดการและการมีจิตอาสาให้เพิ่มมากขึ้น
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3