รหัสโครงการ 58-03967
สัญญาเลขที่ 58-00-2243
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศน์
2) พบพี่เลี้ยง เพื่อปรับปฏิทินโครงการ
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
5) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่1
6) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือกตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพในชุมชน
7) ถอนเงินเปิดบัญชีธนาคาร
8) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่2
9) อบรมเชิงปฏิบัติการและดำเนินปฏิบัติการเก็บข้อมูล
10) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่3
11) เวทีสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
12) พบพี่เพื่อดูเอกสารในโครงการ
13) พบพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อมูลการทำรายงาน
14) จัดทำรายงานปิดงวด1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 57,020.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 8.12 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 4,654.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 12,028.12 บาท
รวมรายรับ (1) = 57,528.12 บาท รวมรายจ่าย (2) = 40,846.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 16,682.12 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 71,280.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย จตุรงค์ ส่งแสง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่4 (7 มีนาคม 2559)
 2. จัดเวทีคืนข้อมูล (20 มีนาคม 2559)
 3. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่5 (7 เมษายน 2559)
 4. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่6 (7 พ.ค. 2559)
 5. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่7 (7 มิถุนายน 2559)
 6. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่8 (7 กรกฎาคม 2559)
 7. พบพี่เลี้ยงเพื่อปรับปฏิทิน (14 กรกฎาคม 2559)
 8. ศึกษาดูงาน (18 กรกฎาคม 2559)
 9. ปลูกพืชในสวนยางพารา30ครัวเรือน (25 กรกฎาคม 2559)
 10. คัดเลือกกลไกคณะทำงานเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และคณะกรรมการบริหารปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพในชุมชน (28 กรกฎาคม 2559)
 11. ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่9 (7 สิงหาคม 2559)
 12. เวทีนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ (10 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย จตุรงค์ ส่งแสง )
15 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวปวิณี เจริญฤทธิ์ )
15 กุมภาพันธ์ 2559