รหัสโครงการ 58-03967
สัญญาเลขที่ 58-00-2243
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่4
2) จัดเวทีคืนข้อมูล
3) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่5
4) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่6
5) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่7
6) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่8
7) พบพี่เลี้ยงเพื่อปรับปฏิทิน
8) ศึกษาดูงาน
9) ปลูกพืชในสวนยางพารา30ครัวเรือน
10) คัดเลือกกลไกคณะทำงานเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และคณะกรรมการบริหารปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพในชุมชน
11) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่9
12) เวทีนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ
13) ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่10
14) ตรวจเอกสาร จัดทำรายงาน
15) งานสร้างสุข
16) ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
17) พบพี่เลี้ยง เพื่อจัดเอกสาร
18) จัดทำสื่อ / เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่โครงการ
19) สังเคราะห์โครงการปิดงวด2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 16,682.12 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 71,280.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 7.73 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -12,458.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 315.85 บาท
รวมรายรับ (1) = 87,969.85 บาท รวมรายจ่าย (2) = 100,112.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -12,142.15 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 12,142.15 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย จตุรงค์ ส่งแสง )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย จตุรงค์ ส่งแสง )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวปวิณี เจริญฤทธิ์ )
15 ตุลาคม 2559